Katalog

Zofia Rzankowska
Historia, Sprawdziany i testy

Barok pełen kontrastów - test sprawdzający z historii dla klas VI

- n +

Test sprawdzający z historii "Barok pełen kontrastów"

KONCEPCJA TESTU

1. NAZWA TESTU
Test sprawdzający wiadomości z historii klasa VI.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMOWA TESTU
Test obejmujący wiadomości z działu: "Barok pełen kontrastów"

3. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA TESTU:
Sprawdzający opanowane wiadomości i umiejętności ucznia z działu "Barok pełen kontrastów".

4. FORMA TESTU:
- kształtujący
- sprawdzający, wielostopniowy
- nieformalny
- pisemny

5. ANALIZA TREŚCI NAUCZANIA
Ustalenie treści w postaci celów operacyjnych, określanie celów i poziomu wymagań.

KARTOTEKA TESTU
NUMER ZADANIA BADANIA CZYNNOŚĆ - UCZEŃ POTRAFI KATEGORIA CELÓW POZIOM WYMAGAŃ
1. Nazwać kierunek w dziejach kultury w XVII w. A k
2. Wymienić elementy sztuki baroku C p
3. Wskazać nazwę kraju, w którym narodził się barok C r
4. Wyjaśnić pojęcie kontrastu - elementu charakterystycznego dla sztuki baroku B p
5. Wymienić przedstawicieli sztuki barokowej w Europie A r
6. Określić na podstawie podanego cytatu nazwisko jego autora D d
7. Podać nazwy państw, które prowadziły wojny z Rzeczpospolitą w XVII w. A k
8. Określić powody dla których Stefan Batory był postrzegany jako bardzo dobry polityk i dowódca wojskowy C d
9. Nazwać wojska które zaatakowały Rzeczpospolitą latem 1655 r. A p
10. Wskazać punkt zwrotny w dziejach "potopu szwedzkiego" (1655-1660) B p
11. Określić skutki wojny polsko-tureckiej w 1672 r. A p
12. Podać nazwę miejscowości pod którą Jan Sobieski pokonał Turków A p
13. Określić datę zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem A r
14. Ocenić skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w. B k
15. Wyjaśnić pojęcie - husaria B r
16. Określić poglądy jakie panowały wśród szlachty polskiej w XVII w. na temat jej pochodzenia C d
17. Wymienić elementy stroju szlacheckiego A k
18. Wyjaśnić na czym polegały główne zajęcia szlachty polskiej w XVII w. B r
19. Rozpoznać elementy charakterystyczne dla budowli - dworku szlacheckiego C p
20. Nazwać obiekt zabytkowy w Skierniewicach, który uległ częściowemu zniszczeniu w czasie "potopu szwedzkiego" A r

Miły szóstoklasisto!

Przed Tobą test, który umożliwi sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności z epoki baroku. Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia. Wszystkie zadania mają cztery warianty odpowiedzi: a, b, c i d. Tylko jedna jest poprawna. Prawidłową odpowiedź wyraźnie zaznacz stawiając znak X lub ٧ w odpowiednim kwadraciku. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 30 minut.

Życzę powodzenia

nazwisko i imię ---------------------------------- klasa ---------------

1. Kierunek w kulturze europejskiej w XVII w. nosił nazwę:
a. barok 
b. renesans 
c. oświecenie 
d. średniowiecze 

2. Elementy charakterystyczne epoki baroku to:
a. wiara w wartość człowieka 
b. przepych, bogactwo dekoracji i kolorów 
c. rzeźby i budowle małych rozmiarów 
d. prostota i umiar 

3. Kraj w którym narodził się barok to:
a. Francja 
b. Włochy 
c. Niemcy 
d. Rzeczpospolita 

4. Barok charakteryzował się pełnią kontrastów, które znajdowały odbicie:
a. w modlitwie i zabawie 
b. w pobożności i w religijności 
c. w przyjemnościach i w radościach 
d. w smutku i w melancholii 

5. Przedstawiciele baroku to:
a. Michał Anioł, Leonardo da Vinci 
b. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej 
c. Peter Paul Rubens, Jan Sebastian Bach, Giovani Bernini, 
d. Sokrates, Platon, Terencjusz 

6. Kto jest autorem słów: "Myślę więc jestem"
a. Mikołaj Kopernik 
b. Kartezjusz 
c. Isaak Newton 
d. Galileusz 

7. W XVII w. Rzeczpospolita prowadziła wojny z następującymi państwami:
a. Anglią, Francją, Szwecją 
b. Rosją, Szwecją, Francją 
c. Turcją, Anglią, Szwecją 
d. Rosją, Szwecją, Turcją 

8. Stefan Batory okazał się nieprzeciętnym politykiem i wodzem, gdyż:
a. prowadził zwycięskie walki z Rosją o Inflanty, zorganizował piechotę wybraniecką 
b. zreformował szkolnictwo i opanował samowolę szlachty 
c. prowadził zwycięskie wojny ze Szwecją 
d. walczył z Turkami pod Chocimiem 

9. Latem 1655 r. Rzeczypospolitą zaatakowały wojska:
a. rosyjskie 
b. szwedzkie 
c. tureckie 
d. francuskie 

10. Momentem przełomowym w dziejach "potopu szwedzkiego" było:
a. zajęcie przez Szwedów Wielkopolski 
b. ucieczka Jana Kazimierza z kraju 
c. wtargnięcie oddziałów szwedzkich na Litwę 
d. obrona Jasnej Góry w Częstochowie 

11. Rzeczpospolita w 1672 roku:
a. straciła część terytorium i płaciła daninę Turcji 
b. zawarła porozumienie ze Szwecją 
c. zyskała nowe tereny na zachodzie 
d. podpisała pokój z Rosją 

12. Jan Sobieski pokonał Turków w 1673 r. pod:
a. Kamieńcem Podolskim 
b. Chocimiem 
c. Wilnem 
d. Buczaczem 

13. Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem miało miejsce w roku:
a. 1684 
b. 1683 
c. 1673 
d. 1783 

14. Wojny prowadzone przez Rzeczypospolitą w XVII w.:
a. wzmocniły kraj politycznie i gospodarczo 
b. wpłynęły na rozwój handlu i rzemiosła 
c. osłabiły kraj politycznie i gospodarczo 
d. ożywiły życie gospodarcze kraju 

15. Husaria to:
a. piechota wybraniecka 
b. artyleria 
c. lekkozbrojna jazda 
d. ciężkozbrojna jazda 

16. Szlachta polska podkreślała swoją wyższość głosząc, że wywodzi się od:
a. Sarmatów 
b. Rzymian 
c. Rusinów 
d. Czechów 

17. Strój szlachecki składał się z następujących elementów
a. kontusza, szpady 
b. tuniki, togi 
c. żupana, kontusza, pasa i szabli 
d. spodni, peleryny, szpady 

18. Szlachta polska w XVII w. najchętniej spędzała czas:
a. na zarządzaniu swoimi majątkami 
b. na rozwijaniu handlu i rzemiosła 
c. na czytaniu książek 
d. na ucztach, balach, polowaniach 

19. Dworek szlachecki to:
a. wielka rezydencja magnata 
b. kamienica w mieście 
c. budowla parterowa nakryta dwuspadowym z charakterystycznym gankiem pośrodku ściany frontowej 
d. dwupiętrowy dom kupiecki 

20. W czasie "potopu szwedzkiego" w Skierniewicach częściowo został zniszczony:
a. pałac arcybiskupów gnieźnieńskich 
b. ratusz 
c. kościół św. Stanisława 
d. brama parkowa 

KARTA ODPOWIEDZI
(punktacja)
Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Ilość punktów
1 a 1
2 b 1
3 b 1
4 a 1
5 c 1
6 b 1
7 d 1
8 a 1
9 b 1
10 d 1
11 a 1
12 b 1
13 b 1
14 c 1
15 d 1
16 b 1
17 c 1
18 d 1
19 c 1
20 a 1
  razem 20

ANALIZA MATERIAŁU NAUCZANIA

I. Kultura baroku

1. Nowe ideały życia ludzkiego
2. Przedstawiciele baroku w Europie
3. Kontrast w sztuce i życiu codziennym

II. Życie w Polsce w czasach królów elekcyjnych

1. W czasach wojen i wielkich wodzów
2. Zniszczenia kraju w wyniku wojen w XVII w.
3. Szlachta, jej przywileje, tryb życia

III. Wiek XVII w mojej miejscowości (elementy tematyki regionalnej)
 

Opracowanie: Zofia Rzankowska

Wyświetleń: 42304


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.