Katalog

Wojciech Burdzanowski
WOS, Program nauczania

Bezpieczne wakacje

- n +

Program eduacyjny - bezpieczne wakacje

I. Wstęp - charakterystyka programu.
Dzieci i młodzież mieszkająca na wsi w okresie wakacji ma z wielu względów utrudnioną możliwość wyjazdów wakacyjnych. Główne źródła tych trudności to przede wszystkim ograniczone możliwości finansowe rodziców i potrzeba pomocy rodzicom w pracach polowych. Bezpieczne, radosne i pouczające wakacje mogą dać możliwość pełniejszego wypoczynku młodzieży. Dostrzegając te różnorodne aspekty opracowałem program edukacyjny, który łączy bezpieczny wypoczynek, naukę i integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

II. Cele edukacyjne
1. Przekazanie dzieciom i młodzieży zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku.
2. Przekazanie bogatego zasobu wiedzy o wartościach historycznych i przyrodniczych występujących na Lubelszczyźnie.
3. Kształtowanie postaw poszanowania różnych kultur oraz rozróżniania ich.
4. Pogłębienie tożsamości kulturowej i narodowej z zachowaniem świadomości wspólnoty kulturowej narodów Europy.

a) cele kształcenia
Wiadomości:
Uczeń:
- zna położenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
- opisuje typowe formy ukształtowania terenu,
- określa charakter gospodarczy Lubelszczyzny,
- pamięta podstawowe informacje związane z historią regionu.

Umiejętności
Uczeń
- porównuje warunki pracy rodziców i ludności z terenów na, których przebywał,
- analizuje pozyskiwane informacje,
- dopasowuje formy działań do okoliczności, w których realizuje przedsięwzięcia,
- nabywa cech zorganizowanego działania w grupie.

b) cele wychowania
Uczeń
- buduje szacunek dla pracy człowieka,
- kształtuje postawę poszanowania przyrody,
- pogłębia umiejętność współpracy z rówieśnikami,
- nabywa odpowiedzialności.

Treści merytoryczne programu
1. Lubelszczyzna jako środowisko przyrodnicze.
2. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
3. Historia regionu
4. Walory turystyczne Lubelszczyzny.
5. Gry i zabawy sportowe.

III. Procedury osiągania celów.
W realizacji programu bierze udział młodzież w różnym wieku. Warunki przestrzenne realizacji programu wymuszają dobór form, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo. Można posłużyć się takimi sposobami uczestnictwa jak: biwak, wyjazd rowerowy. W realizacji programu sprawdzą się jako metody: pogadanka, obserwacja dyskusja, wspólne śpiewanie przy ognisku, spotkanie z ciekawym człowiekiem.

IV. Założone osiągnięcia ucznia:
- znajomość zasad bezpiecznego wypoczynku,
- umiejętność funkcjonowania w utrudnionych warunkach,
- kształtowanie odpowiedzialności za innych,
- bliższe poznanie terenu na, który mieszkam,
- pogłębienie wiedzy o kulturze Lubelszczyzny,
- integracja młodzieży,
- nabywanie odpowiedzialnej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

V. Ewaluacja

Program zrealizowany został dwukrotnie. W roku 2000 w postaci biwaku zorganizowanego w miejscowości Nielisz koło Zamościa. Natomiast w roku 2001 na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim nad Jeziorem Piaseczno. We wskazanych sytuacjach program całkowicie się sprawdził.

Warto nadmienić, że jednym z organizatorów obu wyjazdów była Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mełgwi.

VI. Wnioski:
- program jest ciekawy dla uczestników wyjazdu
- znaczącą wartością jest jego niska cena
- daje młodzieży możliwość poznania tego co ciekawe i jest blisko
- uatrakcyjnia wakacje dla młodzież mieszkającej na wsi
- zapewnia i uczy bezpiecznej zabawy i wypoczynku
warto aby program był kontynuowany.
 

Opracowanie: Wojciech Burdzanowski

Wyświetleń: 2422


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.