Katalog

Jolanta Milewska
Zajęcia zintegrowane, Różne

Program współpracy nauczyciela wychowawcy z rodzicami pt. "Działajmy razem!"

- n +

Program współpracy nauczyciela wychowawcy z rodzicami pt. Działajmy razem!

Wstęp

Rodzice są pierwszymi partnerami interakcji społecznych dziecka, oddziałują na nie w najwcześniejszym okresie życia. Rodzina kieruje procesem poznawania przez dziecko świata, przyrody, kultury, wpływa na rozumienie zjawisk i faktów.
Badania dowodzą, że niski poziom kultury pedagogicznej rodziców wpływa na powstawanie trudności wychow. Wypływa to w głównej mierze z braku wiedzy rodziców na temat właściwości psychicznych dzieci, nieznajomości ich potrzeb psychicz. i fizycz.

Rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, nie potrafią im pomóc w przezwyciężaniu trudności szkolnych, nie zdają sobie sprawy jak ważny jest kontakt z dzieckiem, wspieranie go w trudnych chwilach. Czasami ciężar wychowania przerzucają na szkołę tłumacząc się brakiem czasu. Rzadko też uczestniczą w życiu szkoły do której uczęszcza ich dziecko.

Moim zadaniem jako wychowawcy i pedagoga jest uświadomienie rodzicom wagi współpracy ze szkołą jako instytucji dydaktycz. - wychow. a także zachęcenie do uważnej obserwacji własnego dziecka, wspomagania go w rozwoju i stworzenia mu optymalnych warunków do zabawy i nauki. Stąd mój pomysł opracowania i realizacji programu współpracy z rodzicami.

Okres realizacji
Program będzie realizowany w okresie od IX 2004 r. do VI 2005 r. wśród rodziców kl. I i na koniec poddany ewaluacji i szczegółowej analizie w celu poprawy relacji nauczyciel - rodzice. Mam nadzieję, że przyniesie on wiele korzyści rodzicom, dzieciom, szkole i mnie jako nauczycielowi.

Cele programu:
1. Nawiązanie właściwej i owocnej współpracy z rodzicami.
2. Uświadomienie rodzicom, że mają wpływ na jakość pracy szkoły.
3. Zainteresowanie rodziców pracą dydaktycz. - wychow.
4. Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.
5. Podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców.
6. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców w celu ujednolicenia kierunku wychowania dziecka w szkole i w domu.
7. Budowanie swojego autorytetu poprzez rzeczowość, kompetencje, życzliwość i uprzejmość wobec rodziców.
8. Poznanie środowiska dziecka.

Zadania:
1. Bliższe poznanie dzieci, ich przyzwyczajęń i upodobań oraz warunków w jakich się wychowują w trakcie rozmów indywid. z ucz. i rodzicami.
2. Zapoznanie rodziców z zasadami organizacji i funkcjonowania szkoły.
3. Zapoznanie z metodami i formami pracy z dzieckiem.
4. Organizowanie zebrań z rodzicami w czasie których wytworzona atmosfera będzie sprzyjać otwarciu się rodziców i zachęcić do rozmów o problemach i sposobach ich rozwiązywania.
5. Uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych.
6. Przeprowadzanie pogadanek na aktualne tematy i pedagogizacji rodziców.
7. Włączanie się rodziców w organizację wycieczek i uroczystości szkolnych.
8. Pozyskiwanie funduszy na rzecz klasy i szkoły.
9. Znajdowanie cech pozytywnych w każdym uczniu, podkreślanie osiągnięć i sukcesów.
10. Organizowanie wspólnych spotkań rodziców, dzieci i naucz.

Spodziewane efekty
1. Większy udział rodziców w życiu klasy i szkoły.
2. Samodzielne inicjowanie i współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych.
3. Postrzeganie nauczyciela jako sprzymierzeńca, doradcy i fachowca w kształceniu i wychowaniu ich dziecka.
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów dydaktycz. i osobistych.
5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym u dzieci.
6. Zwiększenie się poziomu wiedzy u rodziców na temat wychowania dzieci
7. Postrzeganie szkoły jako instytucji wspierającej rozwój dziecka.

Formy ewaluacji
- przeprowadzenie ankiety wśród rodziców
- udział rodziców w życiu klasy

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Podejmowane działania Termin realizacji
1. Rozmowy indywid. z rodzicami wg potrzeb
2. Zapoznanie rodz. ze Statutem Szkoły, WSO wrzesień
3. Zapoznanie rodz. z wymaganiami edukacyjnymi, oceną opisową, metodami i formami pracy wrzesień
4. Wybór Rady Klasowej Rodziców wrzesień
5. Zebrania klasowe, okresowe omawianie wyników w nauce i zachowaniu 4 razy w ciągu roku / wg potrzeb /
6. Skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców n/t: Współpraca nauczyciel - rodzice. Moje oczekiwania, propozycje, uwagi. wrzesień
7. Skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na koniec realizacji programu  V
8. Dokonanie szczegółowej analizy ankiety, omówienie jej z rodzicami, wykorzystanie wyników w dalszej pracy  V
9. Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców XI
10. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz klasy i szkoły, zorganizowanie paczek dla wszystkich dzieci z zespołu klasowego  na bieżąco

styczeń
11. Włączanie rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych: Ślubowanie ucz., Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka  październik

X, XI,

I, V, VI
12. Włączanie rodziców w organizację wycieczek klasowych / na pocztę, do biblioteki, do Straży Pożarnej, do Olsztyna, inne wg potrzeb/ XI
V
13. Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i dekoracji do inscenizacji z okazji Ślubowania i teatrzyku pt. Czerwony Kapturek X

I
14. Zapoznanie rodziców z opracowanym Systemem Wzmocnień Pozytywnych, eksponowanie osiągnięć dzieci, prac plastycz. na stałej wystawce Wrzesień

na bieżąco
15. Przeprowadzenie pedagogizacji dla rodziców:
- Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym
- Rola rodziców w procesie rozwoju i wychowania dziecka
- Jak pomóc dziecku w odrabianiu prac domowych?
- inne wg potrzeb
IX

XI


I
16. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez rodziców loterii fantowej w celu pozyskania funduszy na rzecz klasy XII
17. Udostępnianie rodzicom literatury fachowej związanej z wychowaniem i nauczaniem, zachęcanie do korzystania z niej na bieżąco

Bibliografia:
1. Filipczuk H.: Zapobiegajmy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, Warszawa1975
2. Izdebska H.: Aby szkoła dała się lubić, Warszawa 1975
3. Izdebska H.: Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem, Warszawa 1967
4. Kamiński A.: Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1975
5. Pilch T., Lepalczyk I.: Pedagogika społeczna, Warszawa 1995
6. Pomykało W.: Vademecum dla rodziców, Warszawa 1998
7. Rataj M.: Szkoła- dzieci- rodzice, Warszawa 1979
8. Trempała E.: Szkoła a edukacja równoległa, Bydgoszcz 1994
9. Trempała E.: Integracja podstawowych środowisk wychow. a rezultaty pracy pedagog. szkoły, Warszawa 1969
10. Ziemska M.: Rodzina i dziecko, Warszawa1986

 

Opracowanie: Jolanta Milewska

Wyświetleń: 4772


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.