Katalog

Barbara Witkowska
Język niemiecki, Artykuły

Hospitowanie lekcji języka obcego u nauczyciela stażysty

- n +

Hospitowanie lekcji języka obcego u nauczyciela stażysty

Znowelizowana Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.08.2000 r. wprowadziły nową funkcję w polskim szkolnictwie: opiekuna stażu, którym może zostać w świetle przepisów prawnych nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Pełniący tę funkcję nauczyciel jest opiekunem młodszego kolegi, jego doradcą, przewodnikiem, ekspertem oraz osobą wspierającą stażystę w czasie trwania stażu. Jednym z głównych elementów pracy opiekuna stażu jest hospitowanie lekcji u nauczyciela stażysty. Hospitacja powinna być poprzedzona rozmową przedhospitacyjną, w czasie której powinien zostać ustalony termin i cel hospitacji oraz ewentualnie zaoferowana pomoc stażyście w przygotowaniu lekcji. Przed hospitacją lekcji należy opracować arkusz obserwacji lekcji uwzględniający cel hospitacji. Przedmiotem hospitacji powinny być:

a.) cele lekcji
- czy konspekt lekcji jest poprawnie sformułowany?
- czy umożliwia ich zrealizowanie?
- czy cele zostały zrealizowane?

b.) przebieg lekcji
- czy zastosowano odpowiednie fazy lekcji?
- czy poszczególne fazy lekcji były odpowiednio urozmaicone?
- czy odpowiednio wykorzystano czas na poszczególne ćwiczenia?

c.) nauczyciel
- jak się zachowuje wobec uczniów?
- jak motywuje, ocenia, interweniuje, udziela pomocy?
- jak i kiedy stosuje język obcy(poprawność, tempo mówienia, siła głosu)?
- jak jest przygotowany do lekcji(konspekt, pomoce, pracownia)?

d.) uczniowie
- czy aktywnie uczestniczą w lekcji?
- jaka jest ich postawa wobec danego języka obcego?
- jak zachowują się wobec nauczyciela i siebie nawzajem?
- czy mają możliwość wypowiadania się w języku obcym i na ile z niej korzystają?
- czy rozumieją polecenia nauczyciela?
- jaki typ interakcji występuje najczęściej na lekcji?

e.) narzędzie komunikacji (język obcy)
- czy lekcja jest prowadzona w języku obcym?
- w jakich sytuacjach nauczyciel używa języka ojczystego?
- czy uczniowie rozumieją nauczyciela?
- czy uczniowie komunikują się w języku obcym?
- czy uczniowie mają kontakt z autentycznym językiem obcym (nagrania audio/video)?

f.) formy socjalne pracy lekcyjnej
- czy stosowane są różnorodne formy pracy na lekcji(praca w plenum, praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna)?
- czy stosowane formy i metody pracy są adekwatne do rodzaju ćwiczeń?

g.) materiał językowy i jego nośniki, pomoce naukowe
- jakie treści językowe i kulturalno-cywilizacyjne występują na lekcji?
- czy są one zgodne z podstawą programową i rozkładem nauczania?
- jakie materiały językowe (podręczniki, nagrania, inne autentyczne teksty) występują na lekcji i jak są wykorzystane?
- jakie inne pomoce naukowe są stosowane na lekcji?

g.) atmosfera na lekcji
- jaka jest atmosfera na lekcji?
- czy występują elementy zabawowe?
- czy uczniowie mają wpływ na przebieg lekcji?

i.) metody i techniki pracy lekcyjnej
- pomysłowość i różnorodność form pracy lekcyjnej,
- koherencja celów i metod,
- adekwatność metod i technik pracy do wieku ucznia i stopnia znajomości języka.

Wskazane jest, aby rozmowa pohospitacyjna odbyła się bezpośrednio po hospitowanej lekcji lub po zajęciach opiekuna i stażysty tego samego dnia. Przystępując do rozmowy pohospitacyjnej opiekun stażu powinien mieć na uwadze, że jego podopieczny żyje i pracuje w warunkach podwyższonego stresu. Do rozmowy pohospitacyjnej stażysta powinien przystąpić z wypełnionym przez siebie drukiem samooceny, powinien posiadać dziennik lekcyjny, program nauczania przedmiotu, konspekt /scenariusz lub plan lekcji oraz obowiązujący podręcznik lub też materiały skopiowane dla ucznia. Opiekun stażu powinien mieć świadomość, że cenniejsze jest podkreślanie zalet podopiecznego, niż poprawianie jego błędów. Rozmowę można zacząć od wymiany poglądów na temat pracy stażysty, następnie nasz podopieczny powinien dokonać samooceny przeprowadzonych zajęć. Hospitujący może stawiać stażyście pytania mające na celu uzasadnienie jego samooceny. W dalszej kolejności opiekun stażu ma obowiązek przedstawić stażyście swoją ocenę zajęć i ją uzasadnić. Jeżeli ocena opiekuna jest mniej korzystna od samooceny nauczyciela, to należy wskazać i wyjaśnić przyczyny powodującą tą różnicę. Należy zaznaczyć, że opiekun stażu jeśli musi krytykować, powinien to czynić w sposób jasny i rzeczowy oraz ograniczyć się do krytyki pracy nauczyciela, a nie jego osoby. Do powinności nauczyciela opiekującego się stażystą należy wskazanie podopiecznemu metod, sposobów i możliwości udoskonalenia jego pracy oraz zaoferowanie mu pomocy i udzielenie jej, o ile ten o taką poprosi. Rozmowa pohospitacyjna kończy się dokonaniem wspólnych uzgodnień, zapisem zaleceń i uwag oraz oceny hospitowanych zajęć w zeszycie hospitacji.

Bibliografia
1.Elsner D.(2002):Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk, Chorzów
2.Garstka T.(2001):Zadania opiekuna stażu. "Poradnik nauczyciela-wydanie podstawowe", Warszawa
3.Królikowski J.(2002): "Opiekun nauczyciela - teoria, refleksja, praktyka", Warszawa
 

Opracowanie: Barbara Witkowska
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie

Wyświetleń: 6434


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.