Katalog

Bogdan Olechnowicz
Informatyka, Sprawdziany i testy

Test diagnostyczny - Obsługa komputera.

- n +

Test diagnostyczny - Obsługa komputera.
Test diagnostyczny

Obsługa komputera

Opracowano wg wzorca utworzonego przez Marię Suligę, zawartego w Liceum Technicznym pod redakcją Janusza Moosa.

Analiza treści kształcenia

Lp. Cele operacyjne Rodzaj taksonomii celów Poziom wymagań programowych Nr zadania pisemnego Nr zadania praktycznego
1. Rozróżnianie elementów systemu komputerowego B P 1 21
2. Obsługa komputera C, B R, R 9, 20 21 - 25
3. Struktura zapisu danych na dysk B P 7 21
4. Obsługa klawiatury, kombinacji klawiszy       21 - 25
5. Przechowywanie informacji w komputerze A, A, A P, P, P 2, 4, 5 22 - 25
6. Zastosowanie sieci lokalnej C R 14 22
7. Wyszukiwanie i uruchamianie programów C, C R, P 6, 11 24, 25
8. Zabezpieczenie danych i programów C R 17 24
9. Kontrola bezpieczeństwa informacji C R 16  
10. Zadania systemu operacyjnego A, B P, R 8, 12  
11. Zastosowanie sieci Internet C, C R, R 15, 18  
12. Tworzenie i zachowanie dokumentu C R 13  
13. Przygotowanie dyskietki do pracy C R 10 21
14. Znaczenie pamięci operacyjnej B R 3  
15. Zakładanie folderów (katalogów)       21
16. Poruszanie się po strukturze folderów       22 - 25
17. Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów C R 19 22, 23
18. Sposoby archiwizacji zbiorów       24
19. Rozpakowanie zakodowanych informacji       25
20. Obsługa wybranych programów       24, 25

Plan testu pisemnego

Czas trwania testu: 20 min, 15 zadań

Poziom wymagań Kategoria taksonomiczna liczba zadań
A B C D
P 4 2 1 - 7
R - 3 10 - 13
U - - - - -
Liczba zadań 4 5 11 - 20

Plan testu praktycznego

Czas trwania: 20 min, 2 zadania

Plan testu praktycznego

Plan testu praktycznego

Instrukcja dla ucznia

Test, który otrzymałeś umożliwia sprawdzenie Twoich umiejętności w zakresie obsługi komputera. Podzielony został na dwie części, jedna pisemna polega na wypełnieniu karty odpowiedzi na podstawie zadań testowych, druga praktyczna wymaga wykonania poleceń na komputerze.

Część pisemna zawiera 20 zadań o zróżnicowanej trudności, głównie ukierunkowane na sprawdzenie zastosowania wiadomości w typowych sytuacjach. Część zadań sprawdza znajomość podstawowych poleceń i pojęć informatycznych oraz ich zrozumienie. Budowa zadań wymaga w większości wyboru tylko jednej poprawnej odpowiedzi, w innych należy dopisać brakujące słowa. Początek każdego zadania i jedna z odpowiedzi stanowią logiczne zdanie, prawdziwe lub fałszywe. Twoim zadaniem jest wpisać na kartę odpowiedzi literę, którą wskazujesz poprawną odpowiedź, lub brakujące słowa. Przy każdym pytaniu umieszczono jego wagę (punktację), a na końcu testu umieszczono przeliczenie wyników sprawdzianu na ocenę. Zadania z wagą 1 pkt mogą dać tylko dwie wartości 0 lub 1, natomiast z wagą 2 pkt, odpowiednio 0, 1 lub 2 (pkt 1 dla niepełnego rozwiązania). Łącznie z testu pisemnego można uzyskać 22 punkty w czasie 20 min.

Część praktyczna składa się z 5 zadań, które obejmują zróżnicowane tematy, niezbędne do prawidłowej obsługi komputera w systemie operacyjnym Windows. Wyniki działania należy umieścić na dyskietce, która będzie źródłem oceny tej części. Punktacja tych zadań jest jednolita i wynosi 2 pkt, które odpowiednio mogą dać Tobie wartość 0, 1 lub 2. Razem z testu praktycznego można uzyskać 10 pkt, w czasie 20 min, a łącznie z dwóch części 32 pkt w ciągu 40 min.

W lewym górnym rogu karty odpowiedzi należy wpisać imię i nazwisko, klasę oraz bieżącą datę. W razie pomyłki należy błędną odpowiedź skreślić X (w zestawie testu nie wpisuj żadnych znaków).

Życzę powodzenia!


Instrukcja dla nauczyciela

Nazwa testu: test diagnostyczny z obsługi komputera.

Przeznaczenie testu: przygotowany został dla klasy III liceum technicznego o profilu mechanicznym (na wejście do modułu).

Budowa testu: test składa się z 20 zadań tekstowych oraz 5 zadań praktycznych do wykonania w ciągu 40 min.

Organizacja przebiegu testowania: test powinien być przeprowadzony w tym samym czasie z całą klasą. Każdy uczeń musi mieć dostęp samodzielnie do stanowiska komputerowego. Czynności do wykonania w teście muszą być poprzedzone:

 • omówieniem zadań ujętych w zestawie;
 • podaniem sposobu udzielania odpowiedzi;
 • zapoznaniem z kryteriami oceny zadań;
 • wyjaśnieniem sposobu oceny pracy uczniów.

Nauczyciel musi wcześniej przygotować:

 • czystą dyskietkę dla każdego ucznia;
 • na dysku twardym sieciowym należy umieścić dwa zbiory, tekstowy i graficzny;
 • w komputerze lokalnym musi być zainstalowany system operacyjny Windows, program do archiwizacji ZIP;
 • test pisemny jest wielokrotnego wyboru z jedną prawdziwą odpowiedzią;
 • w skład testu wyboru dla ucznia wchodzi:
  • arkusz zadań;
  • arkusz odpowiedzi;
  • dyskietka.

Czynności nauczyciela w trakcie tekstu:

 • rozdanie kart odpowiedzi i po jednej dyskietce;
 • uczniowie wpisują na kartach odpowiedzi swoje dane;
 • zapoznanie z instrukcją przebiegu testu;
 • rozdanie zadań testowych;
 • dopilnowanie samodzielnej pracy uczniów;
 • podawanie aktualnego czasu trwania testu;
 • zakończenie testu, zebranie instrukcji, zestawu zadań, kart odpowiedzi i dyskietki;
 • sprawdzenie liczby oddanych prac.

Dalsze czynności nauczyciela:

 • ocena odpowiedzi uczniów;
 • zapisanie wyników w tabeli;
 • analiza wyników;
 • sformułowanie wniosków dotyczących postępowania dydaktycznego.

Budowa zadań:

 • zestaw składa się z 20 zadań pisemnych pojedynczego wyboru punktowanych od 0 do 2 - uczeń może uzyskać maksymalnie 22 punkty;
 • zestaw zawiera też 5 zadań do praktycznego wykonania punktowanych od 0 do 2 - uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów;
 • razem z testu można uzyskać 32 punkty.

Kryteria oceny zadań Przeliczanie wyników na oceny szkolne
1. Zadania proste:
 • poprawna odpowiedź - 1 pkt;
 • błędna odpowiedź - 0 pkt;
Ilość punktów Ocena szkolna
2. Zadania złożone:
 • poprawna odpowiedź - 2 pkt;
 • niepełna odpowiedź - 1 pkt;
 • brak odpowiedzi - 0 pkt;
13 i mniej
14 - 18
19 - 23
24 - 28
29 - 32
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

Data: ...........................
Imię i Nazwisko: ................................................
Klasa:.......................

Test diagnostyczny
Blok tematyczny: Obsługa komputera

Karta odpowiedzi

Numer
pytania
Odpowiedź Punkty
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
8.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
Ogółem punktów  

Test diagnostyczny
Blok tematyczny: Obsługa komputera

Karta poprawnych odpowiedzi

Numer
pytania
Odpowiedź Punkty
1. c 1
2. a 1
3. c 1
4. d 1
5. d 1
6. d 1
7. d 1
8. c 1
8. c 1
10. a 1
11. c 1
12. b 1
13. c 1
14. d 1
15. c 1
16. c 1
17. d 1
18. b 1
19. udostępnienia 2
20. systemu operacyjnego 2
Ogółem punktów 22

Arkusz zestawienia wyników testu diagnostycznego dla klasy .............

Lp. Nazwisko i imię Numer zadania Suma punktów Ocena szkolna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.                                                        
2.                                                        
3.                                                        
4.                                                        
5.                                                        
6.                                                        
7.                                                        
8.                                                        
9.                                                        
10.                                                        
11.                                                        
12.                                                        
13.                                                        
14.                                                        
15.                                                        
16.                                                        
17.                                                        
18.                                                        
19.                                                        
20.                                                        
21.                                                        
Suma pozytywnych                                                      
%                                                      
Suma negatywnych odpowiedzi                                                      
%                                                      


Zbiór pytań testowych

Część pisemna

(Odpowiedzi należy wpisać na karcie odpowiedzi)

 1. Komputer jest (1 pkt):
  1. urządzeniem do tworzenia plików w pamięci operacyjnej;
  2. automatem do tworzenia dokumentów;
  3. uniwersalnym automatem do przetwarzania danych;
  4. urządzeniem do wprowadzania danych z klawiatury;
 2. Najmniejszą jednostką informacji w komputerze jest (1 pkt):
  1. bit;
  2. bajt;
  3. słowo;
  4. znak;
 3. Pamięć operacyjna RAM pozwala tylko (1 pkt):
  1. odczytywać informacje;
  2. zapisywać programy i dane;
  3. zapisywać i odczytywać informacje;
  4. przechowywać system operacyjny i programy;
 4. Informacje w pamięci operacyjnej przechowywane są w postaci (1 pkt):
  1. zbioru dyskowego;
  2. zbioru z rozszerzeniem nazwy .exe;
  3. zbioru znaków;
  4. zbioru wartości liczbowych;
 5. Pamięć masowa (zewnętrzna) pełni rolę (1 pkt);
  1. urządzenia do przetwarzania informacji;
  2. programu przechowującego dane;
  3. urządzenia do współpracy z mikroprocesorem;
  4. urządzenia do przechowywania informacji;
 6. Program z dysku można bezpośrednio uruchomić przy pomocy (1 pkt):
  1. folderu głównego;
  2. zbioru tekstowego .txt;
  3. ikony dla pliku .ext;
  4. zbioru .exe;
 7. Struktura hierarchiczna dysku pozwala otworzyć zbiór plik1 ścieżką dostepu (1 pkt):
  1. c:plik2,plik1;
  2. c:kat1,plik1;
  3. c:\plik1\kat1;
  4. c:\kat1\plik1;
 8. System operacyjny to (1 pkt):
  1. program zawarty w pamięci ROM;
  2. uruchamiany program w czasie pracy komputera;
  3. program zarządzający pracą komputera;
  4. program do formatowania i kopiowania dysku;
 9. Instalacja programu dotyczy (1 pkt):
  1. załadowania do pamięci operacyjnej;
  2. ustawienia podstawowych jego parametrów;
  3. załadowania wszystkich plików na dysku w postaci rozpakowanej;
  4. archiwizacji (pakowania) na dysku;
 10. Formatowanie dysku oznacza założenie (1 pkt):
  1. ścieżek, sektorów i katalogu;
  2. struktury katalogów;
  3. ścieżek i sektorów;
  4. ścieżek, sektorów, katalogów i plików;
 11. Uruchomić program oznacza (1 pkt):
  1. otworzyć plik startowy na dysku;
  2. załadować katalog główny do pamięci operacyjnej;
  3. otworzyć plik startowy z dysku w pamięci operacyjnej;
  4. przekopiować funkcją kopiuj zbiór.exe do pamięci operacyjnej;
 12. Zamknąć program oznacza (1 pkt):
  1. usunąć z pamięci operacyjnej funkcją usuń;
  2. usunąć z pamięci operacyjnej funkcją zamknij;
  3. usunąć funkcją usuń z dysku;
  4. zamknąć klawiszem delete;
 13. Formatowanie dokumentu wiąże się z (1 pkt):
  1. założeniem katalogów na dysku;
  2. wprowadzeniem tekstu do dokumentu;
  3. ustawieniem parametrów programu dla wyglądu dokumentu;
  4. wstawieniem nowej strony;
 14. Sieć lokalna LAN jest (1 pkt):
  1. podłączeniem komputera do internetu;
  2. obsługą poczty elektronicznej;
  3. podłączeniem komputerów do sieci elektrycznej;
  4. połączeniem komputerów za pomocą kontrolerów sieci;
 15. Serwis internetowy (portal) to (1 pkt):
  1. internet explorer;
  2. otoczenie sieciowe;
  3. witryna internetowa z dostępem do serwerów obsługi sieci;
  4. strona internetowa do usługi wysyłkowej;
 16. Bezpieczeństwo pracy z danymi oznacza (1 pkt):
  1. zastosowanie zerowania w gnieździe zasilającym;
  2. systematyczne gromadzenie danych w pamięci operacyjnej;
  3. stosowanie programów archiwizujących i sprawdzających;
  4. zabezpieczenie komputera przed uszkodzeniem;
 17. Archiwizacja zbiorów związana jest z (1 pkt):
  1. pamięcią operacyjną;
  2. folderem głównym;
  3. informacjami zwartymi w mikroprocesorze;
  4. informacjami zawartymi na dysku;
 18. Programy kopiowane z sieci internet są archiwizowane ze względu na (1 pkt):
  1. informację zawartą w pliku;
  2. zwiększenie szybkości transmisji;
  3. bezpieczeństwo przesyłanych danych;
  4. łatwość korzystania z dostępu do danych;
Uzupełnij zdania
 1. Usuwanie informacji z dysku sieciowego wymaga ............................ przez użytkownika tego dysku (2 pkt);
 2. Podprogram "Otoczenie Sieciowe" jest integralną częścią ..................................... (2 pkt);

Część praktyczna

 1. Utworzyć na dysku A strukturę:

 2. Skopiować z \\PC21\kat1\ plik.txt do folderu Tekst oraz plik.bmp do folderu Grafika (2 pkt);
 3. Przenieść folder Tekst z zawartością do folderu Razem (2 pkt);
 4. Spakować programem ZIP plik.txt do folderu Arch1 jako paczka1.zip oraz plik.bmp do Arch2 jako paczka2.zip (2 pkt);
 5. Rozpakować paczki do folderu Wynik (2 pkt).

Ilość punktów Ocena szkolna
13 i mniej
14 - 18
19 - 23
24 - 28
29 - 32
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

Opracowanie: Bogdan Olechnowicz

Wyświetleń: 9271


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.