Katalog

Jolanta Kołodziejczyk
Zajęcia zintegrowane, Referaty

Dziecko nadpobudliwe - objawy i sposoby pomocy

- n +

Plan pracy kółka artystycznego dla klas I-III

Założenia ogólne

Plan pracy kółka artystycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Zajęcia kółka odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Treści programowe oparte są na programie nauczania klas I-III.

Szkoła jako placówka oświatowa nie tylko uczy

i wychowuje dzieci w trakcie zajęć lekcyjnych lecz daje uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności podczas zajęć pozalekcyjnych. Kółko artystyczne umożliwia dzieciom kontakt ze światem kultury. Zatem to, czego dziecko będzie się uczyło, powinno je włączyć w proces kulturotwórczy.

To właśnie szeroko pojęta kultura nadaje sens działalności kółka artystycznego.

Cele główne:

Głównym celem działalności kółka artystycznego jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Cele szczegółowe:

* Stymulowanie różnych form aktywności uczniów.
* Rozwijanie wyobraźni ruchowo - przestrzennej.
* Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej.
* Rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną.
* Popularyzacja kultury artystycznej wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu wokalnego oraz możliwości zaprezentowania się na scenie.
* Wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję.
* Wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich.

Formy i metody pracy z uczniami:

- wycieczki do teatru lalek, turystyczne i na wystawy,
- gromadzenie wytworów twórczości artystycznej dzieci,
- zabawy ze śpiewem,
- gry i zabawy ruchowe,
- zabawy dźwiękonaśladowcze,
- śpiewanie piosenek, tworzenie akompaniamentu,
- wykonywanie dekoracji i rekwizytów,
- konkursy i inscenizacje.

Zakres treści kółka artystycznego
Lp. Zadania Nabywanie umiejętności Oczekiwane efekty
1. Działalność plastyczna. 1. Projektuje dekoracje do występów artystycznych.]2. Wykonuje rekwizyty i stroje.]3. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.]4. Bierze udział w konkursach plastycznych.]5. Projektuje i wykonuje ogłoszenia i plakaty informacyjne. Kształci wyobraźnię plastyczną.]]Samodzielnie tworzy prace plastyczne.
2. Działania muzyczne. 1. Zna słowa i melodię poznanych piosenek zgodnie z harmonogramem imprez klasowych i szkolnych.]2. Gra na instrumentach muzycznych np. dzwonkach, tamburynie proste melodie.]3. Bierze udział w zabawach z muzyką: szybko reaguje na sygnały muzyczne, zmianę tempa i wysokość dźwięku.]4. Tworzy prosty akompaniament do poznanych piosenek.]5. Bierze udział w konkursach piosenki. Ćwiczy pamięć, koncentrację uwagi.]]Utrzymuje linię melodyczną.]]Realizuje i wyraża własną ekspresję muzyczną.]]Prawidłowo reaguje na zmiany w muzyce.
3. Działalność ruchowa. 1. Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych.]2. Odczytuje i wyraża dynamikę ruchu.]3. Porusza się adekwatnie do przydzielonej roli. Dba o estetykę ruchu.]]Dostrzega przeżycia i uczucia ludzi.]]Prawidłowo porusza się na scenie.
4. Działalność teatralna. 1. Wciela się w postacie literacki, baśniowe itp.]2. Przedstawia ruchem zdarzenia i sytuacje. ]3. Bierze udział w przedstawieniach teatralnych i inscenizacjach. Właściwie wczuwa się w odgrywane role.]]Doskonali własne predyspozycje sceniczne, recytatorskie i wokalne.

Sprawozdanie z realizacji zadań kółka artystycznego

Realizując plan kółka artystycznego powinno się stworzyć dziecku warunki do wyrażania swoich uczuć i myśli w swobodnej twórczości. W miarę możliwości należałoby się skupić na usuwaniu barier poznawczo-emocjonalnych i motywacyjnych, utrudniających aktywność twórczą. Należałoby dziecku stworzyć takie warunki, aby stopniowo usamodzielniło się w wyrażaniu swoich upodobań i fascynacji. Zainteresowania artystyczne trzeba też wykorzystywać na zajęciach zintegrowanych w trakcie recytowania, czytania, mówienia, śpiewania oraz działań plastycznych.

Zajęcia kółka prowadzone przeze mnie odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczyli w nich systematycznie niemal wszyscy uczniowie klasy. W roku szkolnym 2002/2003 w ramach kółka artystycznego skupiłam się na działalności plastycznej uczniów.

Na zajęciach stosowałam różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie i wydzieranie. Tematyka prac była różnorodna i dotyczyła najbliższego otoczenia dziecka. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły, miasta i regionu uzyskując wiele nagród i wyróżnień. Tematyka konkursów:
* Bezpieczne dziecko
* Najładniejszy strój wiosny
* konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną bożonarodzeniową i wielkanocną
* Unikaj zagrożeń
* wykonywanie albumu, mapy i folderów o Austrii

Wykonywane prace uczniów były prezentowane na wystawkach na korytarzu szkolnym. Dzieci cieszyły się z możliwości uczestniczenia w zajęciach. Stworzyłam im warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności twórczej, pożytecznego spędzania wolnego czasu. Zajęcia były akceptowane przez rodziców moich uczniów, wyrażali pozytywne opinie o zajęciach na klasowych zebraniach.

W roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 prowadziłam kółko teatralne.

Celem zajęć było rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem. Na zajęciach stosowałam gry, zabawy dramowe, improwizacji, inscenizacje czytanych tekstów, bajek, lektur. Te proste elementy teatralne dały dzieciom możliwość wielostronnego doskonalenia się. Dzięki nim uczniowie:
- uczyli się odczytywania tekstu literackiego,
- wzbogacali swój język o dodatkowe słownictwo,
- ćwiczyli dykcję i siłę głosu,
- nabywali umiejętności odpowiedniego poruszania się i mówienia na scenie,
- pokonywali nieśmiałość i wyzbywali się kompleksów,
- zaspakajali potrzebę uznania i poczucia własnej wartości.

Opracowywanie inscenizacji sprzyjało ćwiczeniom w czytaniu, mówieniu, ćwiczeniom akcentu logicznego. Była to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na precyzję artykulacji, a więc na wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych.

Przygotowując przedstawienia uczyły się tekstów, piosenek, pląsów oraz komponowały prostą muzykę, tworzyły dekoracje i rekwizyty. Tym wszystkim poczynaniom towarzyszył duży ładunek emocjonalny, który sprawiał, że praca nad przygotowaniem inscenizacji była dla dzieci zabawą i przyjemnością.

W klasie drugiej uczniowie pod moim kierunkiem przygotowali i wystawili następujące przedstawienia:
- "Witaj Zimo"
- inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dziadka
- "Witaj Wiosno"
- program słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki
- przedstawienie o treści ekologicznej "Kochajmy Ziemię"

W klasie trzeciej opracowaliśmy:
- jasełka pt.
- inscenizację z okazji Dnia Matki

Przygotowane przedstawienia były prezentowane koleżankom i kolegom klas młodszych, dzieciom z klasy zerowej miejscowego przedszkola, dzieciom specjalnej troski Domu Pomocy Społecznej Caritas w Jordanowie, babciom i dziadkom oraz rodzicom.

Praca z tekstem literackim w teatrzyku oddziałowywała terapeutycznie zarówno na dzieci nadpobudliwe, jak i zahamowane. Dzieci nadpobudliwe potrafiły skupić swoją uwagę, opanować nadmierną ruchliwość. Dzieciom zahamowanym odwagi dodawała wspólna praca z innymi.

Występy uczą moich wychowanków wspólnego działania, zbiorowego wysiłku, sprawnej organizacji działania. Dzieci przyswoiły sobie potrzebę dyscypliny co sprzyjało wyzwalaniu postaw społecznego zaangażowania, współpracy, poczucia odpowiedzialności.

Dzięki zajęciom teatralnym dzieci zdobyły poczucie własnej wartości, nabyły swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi oraz doskonaliły poprawną polszczyznę. Teatr szkolny aktywizował nie tylko uczniów. Stanowił doskonałą płaszczyznę do współpracy z rodzicami. Angażowali się oni w projektowanie i przygotowywanie scenografii, dekoracji i kostiumów.
 

Opracowanie: Jolanta Kołodziejczyk

Wyświetleń: 1740


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.