AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Adamczewska
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno?sportowym dla liceum profilowanego i ogólnokształcącego

- n +

Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno - sportowym dla liceum profilowanego i ogólnokształcącego

WSTĘP

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń zawodowych prowadzonych jako nauczyciel wychowania fizycznego próbując dopasować istniejące programy nauczanego przedmiotu do warunków panujących w szkole postanowiłam napisać program własny. Program został napisany na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu wyjściowego , zainteresowań uczniów, predyspozycji nauczycieli, tradycji sportowych środowiska lokalnego, stanu zdrowia, postawy ciała i rozwoju uczniów oraz bazy jaką dysponuje szkoła.

1.CELE EDUKACYJNE

1.1 Cel główny to wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu

1.2 Cele ogólne:
- Wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu wydolności fizycznej oraz sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i morfofunkcjonalnej
- Kształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej
- Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
- Kształcenie umiejętności bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych dla siebie samego jak i dla grupy rówieśniczej lub rodziny

1.3 Cele szczegółowe

1. Klasy pierwsze
- Rozwijanie podstawowych umiejętności technicznych w grach ruchowych (siatkówka, koszykówka)
- Zapoznanie z podstawowymi ćwiczeniami na drążku gimnastycznym
- Zapoznanie uczniów z konkurencjami lekkoatletycznymi - bieg płotkarski, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż - techniką - flop
- Rozwój najbardziej zaniedbanych cech motoryki w poszczególnych klasach wg wyników i analizy wstępnych badań
- Integracja środowiska uczniowskiego podczas gier i zabaw ruchowych

2. Klasy drugie
- Zapoznanie uczniów z atakiem i obroną indywidualną w koszykówce
- Nauka wystawiania i zastawiania pojedynczego, doskonalenie umiejętności technicznych w siatkówce
- Kształtowanie prawidłowej sylwetki i ogólnej sprawności poprzez gimnastykę przyrządową (równoważnia, drążek)
- Stwarzanie możliwości ruchowego i emocjonalnego "wyżycia się" jednocześnie uświadamiając jakie niesie to korzyści zdrowotne
- Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego (atletyka terenowa, zabawy biegowe, biegi przełajowe, marszobiegi)
- Rozwijanie zainteresowań "sportami całego życia" najbardziej odpowiednimi dla rodzinnego uprawiania sportu
- utrwalanie umiejętności współpracy oraz dojrzałego współdziałania w zespole

3. Klasy trzecie
- Wdrażanie młodzieży do samodoskonalenia sprawności i kondycji fizycznej oraz samokontroli nad własną higieną i zdrowiem
- Rozwijanie wytrwałości w systematycznym dążeniu do celu, kształtowanie ambicji, pogłębianie wiary we własne możliwości poprzez dyscypliny lekkoatletyczne (bieg na dystansie 400 m, skok wzwyż techniką flop, skok w dal tech naturalną i piersiową)
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności techniczno- taktycznych w koszykówce (nauka zastawiania, rozegranie fragmentów gry 3x2, 3x3,, rozegranie piłki po "dużej ósemce")
- Współorganizowanie międzyszkolnych rozgrywek w siatkówce, koszykówce i lekkoatletyce dziewcząt, zapoznanie z różnymi systemami rozgrywek.
- Doskonalenie umiejętności połączenie ich w układ na drążku gimnastycznym
- Rozwijanie umiejętności techniczno-taktycznych w siatkówce (odbicia sytuacyjne, gra w obronie zachwianej, zapoznanie z atakiem "piłki krótkiej" zapoznanie zasad gry w obronie -asekuracja)
- Kształtowanie postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie, umiejętność podporządkowania się określonym regułom działania w zespole, zasady czystej gry i szacunku do przeciwnika
- Przygotowanie przyszłych absolwentów do samodzielnego organizowania aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy

TREŚĆI KSZTAŁCENIA

Klasa pierwsza:

Gry zespołowe:
1. Siatkówka:
- poruszanie się po boisku,
- przyjęcie z podaniem sposobem oburącz dolnym i górnym,
- zagrywka tenisowa i dolna,
- nabieg naskok i wyskok do ataku,
- gra 2x2 i 3x3,
2. Koszykówka:
- poruszanie się po boisku,
- podania i chwyty,
- kozłowanie PR i LR,
- rzut jednorącz z miejsca,
- rzut z biegu po kozłowaniu z prawej strony, rzut z biegu po podaniu,
- zwody bez piłki i z piłką,
- rozegranie piłki we fragmentach gry 1;1, 2;1, 3;1,
- obrona "każdy swego"
3. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: boisko, przejścia, zagrywka, odbicia, przepisy dotknięć siatki, liczenie punktów
koszykówka: kozłowanie, błąd kroków, rzuty wolne, linia rzutów za trzy punkty, gradacja punktów.
4. Zapoznanie z zasadami "fair play".

Lekka atletyka
1.Nauka skoku w dal techniką naturalną.
2. Nauka skoku wzwyż techniką "flop" z 1, 2, 3 kroków.
3. Zapoznanie z konkurencją pchnięcia kulą, nauka chwytu kuli i pchnięcie z miejsca.
4. Nauka techniki startu niskiego i biegu na dystansie 60m.
5.Przekazywanie pałeczki sztafetowej i zapoznanie z biegiem przez płotki -elementy biegu (praca nogi zakrocznej i atakującej)

Gimnastyka podstawowa:
1. Samoochrona i samokontrola podczas ćwiczeń gimnastycznych
2.Ćwiczenia oswajające z drążkiem gimnastycznym
3 Wymyk i odmyk na drążku zawieszonym na wysokości barków.
4. przewroty w przód i w tył łączone w układ.
5. Stanie na RR przy drabinkach.
6. Stanie na głowie
7. Kształtowanie estetyki ruchu poprzez zajęcia gimnastyczne z muzyką i aerobik

Higiena zajęć ruchowych
1. Zapoznanie z prawidłowym strojem, obuwiem sportowym oraz zasadami higieny zajęć ruchowych.

Klasa druga:

Gry zespołowe:
Siatkówka:,
- odbicia górne i dolne w cyklach,
-, atak-plas i kiwnięcie,
- wystawianie piłki na lewy i prawy atak,
- zastawianie pojedyncze atak na skrzydło lewe i prawe,
- doskonalenie przyjęcia piłki.
2. Koszykówka:
- zapoznanie z elementami ataku (wyjście do piłki, ścięcie, minięcie i odejście)
- zapoznanie z elementami obrony indywidualnej (wyrwanie piłki obrotem, wybieranie piłki z kozłowania, zastawianie piłki i zbieranie z tablicy, spychanie przeciwnika z piłką)
- rzut w wyskoku,
- zasłony od i do piłki, zasłona naprowadzająca,
3.. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: przepisy ustawienia w obronie i w ataku
koszykówka: przepisy 3 i 5 sekund.
5. Stosowanie zasady "fair play" podczas gry szkolnej.

Lekka atletyka
1 Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną i piersiową - oceniamy technikę i jej wpływ na wynik.
2. Poznajemy zasób ćwiczeń kształtujących wytrzymałość tempową i szybkościową.
3.Uczymy się rozkładania sił w małej zabawie biegowej.
4.Oceniamy możliwości organizmu w marszobiegu.
5.Poznajemy zasób ćwiczeń do rzutu oszczepem - wieloboje rzutowe z wykorzystaniem kamieni, szyszek itp.
6.Doskonalimy elementy biegu płotkarskiego

Gimnastyka podstawowa:
1.Ćwiczenia oswajające z równoważnią -nauka różnych sposobów wejścia i zejścia z przyrządu.
2.Nauka marszu i obrotów we wspięciu na równoważni
3.Leżenie przewrotne na równoważni
4.Skok zawrotny i odwrotny przez 5 części skrzyni.
5.Kołowrót w przód na 1 NN na drążku gimnastycznym
6. Przerzut bokiem na prawą i lewą stronę.

Klasa trzecia

Gry zespołowe:
Siatkówka:
- Odbicia sytuacyjne (odbicia od siatki, nogą,, po bloku);
- Gra w obronie w zachwianej równowadze (pad w przód, wślizg do piłki)
- Poznanie zasad taktycznych gry w obronie - asekuracja
- Wystawa i atak piłki krótkiej
- Gra właściwa - kontrola umiejętności techniczno- taktycznych podczas gry
- Współorganizowania z nauczycielem Międzyklasowych Rozgrywek w siatkówce
2. Koszykówka:
- Rozegranie piłki we fragmentach gry 3x3, 3x2, po "dużej ósemce"
- Doskonalenie rozgrywania piłki we fragmentach gry 2x1, 3x1
- Zastawianie zawodnika rzucającego i po rzutach wolnych
- Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych podczas gry właściwej
- Współorganizowanie z nauczycielem Międzyklasowych Rozgrywek w Koszykówce
3.. Przepisy gier zespołowych
siatkówka: przepis linii ataku, zmiany zawodnika,
koszykówka: przepisy 24 i 8 sekund

Lekka atletyka
1 Dokonujemy samokontroli startu niskiego i wysokiego w warunkach terenowych
2.Doskonalimy koordynację pracy NN i RR w skoku w dal techniką naturalną i piersiową.
3.Doskonalimy koordynację podczas skoku wzwyż techniką flop
4.Organizujemy zawody wewnątrz grupy w biegu na 400m.
5.Doskonalimy koordynację pracy RR i NN w rzucie oszczepem

Gimnastyka podstawowa:
1.Doskonalimy przerzut bokiem na lewą i prawą stronę
2.Przerzut bokiem na jednej ręce
3. Doskonalenie umiejętności gimnastycznych i łączenie ich w układy na drążku gimnastycznym.
4. Nauka przewrotu w przód z postawy o zachwianej równowadze (ze stania na rękach, z wagi przodem, sposobem lotnym)
5.Przeploty pionowe po kratach - gimnastyczny tor przeszkód
6.Doskonalenie skoku zawrotnego i odwrotnego

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Po zakończeniu IV etapu edukacyjnego uczeń powinien:

- Dostrzegać związki pomiędzy aktywnością ruchową a zdrowiem, rozwojem fizycznym i sprawnością ruchową
- Przyjmować odpowiedzialność za swój rozwój i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej przez całe życie
- Umieć określać własne potrzeby i możliwości ruchowe poprzez ocenę podstawowych wskaźników morfofunkcjonalnych
- Wykazywać biegłość w samodzielnym stosowaniu ćwiczeń kształtujących prawidłową sylwetkę i rozwijających sprawność kondycyjną-koordynacyjną
- Umieć dobrać przyrządy, przybory typowe i nietypowe oraz wykorzystać warunki terenowe do samodoskonalenia sprawności
- Opanować wiedzę i umiejętności umożliwiające uczestnictwo w wybranych sportowo-rekreacyjnych formach aktywności ruchowej (minimum 2 indywidualnych i 2 zespołowych)dostosowanych do własnych możliwości, potrzeb i zainteresowań
- Umieć samodzielnie organizować wybrane formy rekreacyjno-sportowe

Zatwierdzone przez n- li dyplomowanych Wychowania Fizycznego

mgr Dorota Mazurek
mgr Ryszard Adamczewski
 

Opracowanie: Dorota Adamczewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6750


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.