AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Sadowski
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program szkolenia sportowego w klasie sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ZST w Malborku o specjalności piłka nożna

- n +

Program szkolenia sportowego w klasie sportowej IV liceum ogólnokształcącego przy ZST w Malborku o specjalności piłka nożna

ETAP SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
(10 godzin tygodniowo)

PROWADZĄCY
-Trener II Klasy mgr Piotr Sadowski

WYCHOWAWCA KLASY
- mgr Mariusz Świst

ZAŁOŻENIA

Celem stworzenia klasy sportowej o profilu piłka nożna jest propagowanie piłki nożnej zarówno na teranie Miasta Malborka, Powiatu Malborskiego jak również w Powiatach przyległych(głównie środowisko rodzin popegerowskich).

Utworzenie klasy ma pomóc uczniom z terenów wiejskich
w kontynuowaniu nauki wraz z uprawianiem ulubionej dyscypliny,
nie zawsze możliwej w swojej miejscowości.

Plan szkolenia obejmuje nauczanie, utrwalanie i poszerzanie treści programowych zdobytych wcześniej i obejmujących etap szkolenia specjalistycznego.

Jest on uzależniony od możliwości i środków, którymi dysponuje trener oraz możliwościami i uzdolnieniami zawodników, ich stopniem zaawansowania techniczno - taktycznego, ewentualnego stażu zawodniczego i przygotowania motorycznego.

Dodatkowo, poza planem szkolenia, zawodnicy uczestniczą w meczach mistrzowskich Pomorskiej Ligi Juniorów B rocznik 1987 doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności .

Absolwenci klasy sportowej będą wszechstronnie przygotowani do podjęcia
nauki w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA DLA KLAS I-III LICEUM:

1.Skoordynowany rozwój fizyczny poprzez właściwy dobór bodźców działających na układy: ruchu, krążenia, oddychania oraz systemu nerwowego.

2.Wypracowanie pozytywnych cech charakteru oraz pożądanych postaw prowadzących do właściwego działania indywidualnego, zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.

3.Kształtowanie psychomotoryki przez nauczanie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej, rozwój cech motorycznych uwzględniający upodobania, zainteresowania, sprawność ruchową, intelektualną i emocjonalną.

4.Rozwój psychiki poprzez wszechstronny rozwój osobowości.

5.Poznanie zasad zachowania zdrowia:
- prawidłowe odżywianie,
- aktywność ruchowa,
- higiena osobista,
- czystość najbliższego otoczenia,
- nałogi i skutki,
- zanieczyszczenia środowiska (chemiczne i fizyczne),
- zapobieganie chorobą zakaźnym i cywilizacyjnym,
- umiejętność życia w środowisku i klimacie.

6.Dążenie do eleganckiej budowy ciała, piękna, harmonii i swobody ruchu, korygowanie wcześniej nabytych wad postawy.

7.Wdrożenie dla pozalekcyjnej aktywności ruchowej w rodzinie, w gronie kolegów i w najbliższym otoczeniu:
- wyrabiają umiejętności samodzielnego organizowania zajęć sportowych
- ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i rozwijanie cech osobowości;
- czerpanie radości z zakresu przeżyć społecznych i sportowych;
- zacieśnienie więzów życia rodzinnego i społecznego;
- racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;

8.Zapoznanie z różnorodnymi zabawami, zajęciami na wolnym powietrzu oraz wzbogacanie wiedzy o tych dziedzinach, a w szczególności o piłce nożnej.

9.Wdrożenie uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny w zakresie swojej sprawności, umiejętności i nawyków.

10.Poznanie zasad bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego:
- kształtowanie zdyscyplinowania, odpowiedzialności, koleżeńskości, porządku, dbałości o sprzęt i przybory,
- zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- zaznajomienie z przepisami gier i zabaw ruchowych w szkole i na zajęciach poza szkolnych,
- zaznajomienie się z przepisami gry w piłkę nożną i z zasadami zachowania się na treningach i zawodach sportowych.

11.Podnoszenie poziomu sportowego grupy w celu osiągania optymalnych
efektów sportowych.

ZADANIA KLASA I


1. Przeprowadzić nabór do klasy I na podstawie sprawdzianów motorycznych
2. (załącznik nr 1).
3. Przygotować uczniów do sezonu pod względem motorycznym.
4. Poprawić umiejętności techniczne poszczególnych uczniów.
5. Wyrównać poziom umiejętności taktycznych.
6. Najzdolniejszych przygotować do rozgrywek Wojewódzkiej Ligi JB 1987.
7. Zapoznać uczniów z przepisami gry w piłkę nożną.

Podział godzin w roku szkolnym 2003/2004:
1. Motoryczność 80
2. Technika indywidualna i zespołowa 70
3. Taktyka indywidualna i zespołowa 70
4. Gry i zabawy ruchowe 30
5. Gry kontrolno-sprawdzające (turnieje) 40
6. Teoria 40
7. Testy, próby i sprawdziany 10
8. Badania lekarskie (wydolnościowe) 10
9. Odnowa biologiczna 40
 RAZEM  390

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

1.MOTORYCZNOŚĆ
- Kształtowanie sprawności ogólnej, wytrzymałość ogólna i specjalna, kształtowanie siły, kształtowanie szybkości, zręczności i gibkości.

2.TECHNIKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA - Przyjęcia piłki L-P nogą, podania L-P nogą, strzały L-P nogą. Prowadzenie piłki w różnych kierunkach,
umiejętność dryblingu, zwody pojedyńcze i podwójne z piłką i bez piłki,
Gra ciałem, zastawienie piłki. Gra głową w miejscu, w biegu i w wyskoku.
Odbiór piłki, wślizg, wrzut z autu.
Gry małe 1x1, 2x2,5x5.

3.TAKTYKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA - Działania w ataku w atakowaniu i bronieniu podporządkowane współdziałaniu, rozwiązywaniu zadań boiskowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Rozegranie stałych fragmentów gry (rzut rożny, wolny pośredni i bezpośredni, rzut karny, wyrzut z autu, rzut sędziowski). Gra systemem 4-4-2, gry małe 1x1, 2x2, 3x3.Gra w obronie - krycie "każdy swego".

4.GRY i ZABAWY RUCHOWE - Gry uproszczone i szkolne doskonalące umiejętności motoryczne. Małe zabawy biegowe.

5.GRY KONTROLNO-SPRAWDZAJĄCE - Wewnętrzne gry kontrolne, sparingi z zespołami klubowymi.

6.TEORIA - Przepisy gry. BHP na zajęciach. Analiza spotkań mistrzowskich na video.
Omówienie założeń taktyczno-technicznych w czasie spotkań kontrolnych.
Podział ról i obowiązków w zespole piłkarskim, ubiór zawodników i sprzęt sportowy (buty do gry na różnej nawierzchni), ochraniacze. Odnowa biologiczna i jej znaczenie w przygotowaniu piłkarskim i utrzymaniu formy.

7.TESTY, PRÓBY i SPRAWDZIANY - Próby i testy sprawności ogólnej i specjalnej sprawdzające bieżące umiejętności uczniów - podsumowanie metod pracy i wnioski do dalszej pracy.

8.BADANIA LEKARSKIE (wydolnościowe) - Współpraca z Katedrą Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Test wytrzymałości ogólnej-tlenowej PWC170. Test wytrzymałości szybkościowej-beztlenowej Wingate Test.

9.ODNOWA BIOLOGICZNA - Znaczenie odnowy biologicznej po wysiłku sportowca . Higiena i zażywanie sauny. Zajęcia relaksujące w wodzie.

ZADANIA KLASA II

1. Przygotować uczniów do sezonu pod względem motorycznym.
2. Podnoszenie umiejętności technicznych uczniów.
3. Podnoszenie poziomu umiejętności taktycznych.
4. Najzdolniejszych przygotować do rozgrywek Wojewódzkiej Ligi JA 1987.
5. Zapoznanie uczniów z celami i zadaniami w szkoleniu piłkarskim.

Podział godzin w roku szkolnym 2004/2005:
1. Motoryczność 90
2. Technika indywidualna i zespołowa 60
3. Taktyka indywidualna i zespołowa 80
4. Gry i zabawy ruchowe 25
5. Gry kontrolno-sprawdzające (turnieje) 35
6. Teoria 40
7. Testy, próby i sprawdziany 10
8. Badania lekarskie (wydolnościowe) 10
9. Odnowa biologiczna 40
 RAZEM  390


PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

1.MOTORYCZNOŚĆ - Kształtowanie sprawności ogólnej, wytrzymałość ogólna i specjalna, kształtowanie siły, kształtowanie szybkości, zręczności i gibkości.

2.TECHNIKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA
- Przyjęcia piłki L-P nogą, podania L-P nogą, strzały L-P nogą. Prowadzenie piłki w różnych kierunkach, umiejętność dryblingu, zwody pojedyńcze i podwójne z piłką i bez piłki,
Gra ciałem, zastawienie piłki. Gra głową w miejscu, w biegu i w wyskoku.
Odbiór piłki, wślizg, wrzut z autu. Umiejętność swobodnego operowania piłką pod presją przeciwnika (ćwiczenia z przeciwnikiem). Umiejętność wygrania pojedynku1x1, 1x2. Zastawienie piłki nogami, tułowiem, wygrywanie pojedynków biegowych.
Gry małe 1x1, 2x2.

3.TAKTYKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA - Działania w atakowaniu i bronieniu podporządkowane współdziałaniu, rozwiązywaniu zadań boiskowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Rozegranie stałych fragmentów gry (rzut rożny, wolny pośredni i bezpośredni, rzut karny, wyrzut z autu, rzut sędziowski).
Gra systemem 4-3-3, gry małe 1x1, 4x4, 5x5.Gra w obronie - krycie strefą

4.GRY i ZABAWY RUCHOWE - Gry uproszczone i szkolne doskonalące umiejętności motoryczne. Małe zabawy biegowe.

5.GRY KONTROLNO-SPRAWDZAJĄCE - Wewnętrzne gry kontrolne, sparingi z zespołami klubowymi, również seniorskimi.

6.TEORIA - Analiza spotkań mistrzowskich na video. Analiza szkolenia - obserwacja zawodnika w grze pod względem realizacji założeń taktycznych.
Metoda koncentracji, integracja zespołu i jego ogniwa, założenia sportu profesjonalnego.
Znaczenie treningu w rozwoju sportowym, postęp w szkoleniu piłkarskim, sposoby odżywiania.
Odprawa przed meczowa i po meczowa, bezpośrednie przygotowanie do zawodów.
Omówienie założeń taktyczno-technicznych w czasie spotkań kontrolnych.

7.TESTY, PRÓBY i SPRAWDZIANY - Próby i testy sprawności ogólnej i specjalnej sprawdzające bieżące umiejętności uczniów - podsumowanie metod pracy i wnioski do dalszej pracy.

8.BADANIA LEKARSKIE (wydolnościowe) - Współpraca z Katedrą Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.Test wytrzymałości ogólnej-tlenowej PWC170.
Test wytrzymałości szybkościowej-beztlenowej Wingate Test.

9.ODNOWA BIOLOGICZNA - Znaczenie odnowy biologicznej po wysiłku sportowca .

ZADANIA KLASA III

1. Przygotować uczniów do sezonu pod względem motorycznym.
2. Dalsze podnoszenie umiejętności technicznych uczniów.
3. Dalsze podnoszenie poziomu umiejętności taktycznych.
4. Przygotowanie zespołu do rozgrywek mistrzowskich JA w Wojewódzkiej Lidze JA.
5. Osiągnięcie jak najlepszego wyniku w w/w rozgrywkach.

Podział godzin w roku szkolnym 2005/2006:
1. Motoryczność 90
2. Technika indywidualna i zespołowa 60
3. Taktyka indywidualna i zespołowa 90
4. Gry i zabawy ruchowe 20
5. Gry kontrolno-sprawdzające (turnieje) 30
6. Teoria 40
7. Testy, próby i sprawdziany 10
8. Badania lekarskie (wydolnościowe) 10
9. Odnowa biologiczna 40
 RAZEM  390


PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

1.MOTORYCZNOŚĆ
- Kształtowanie sprawności ogólnej, wytrzymałość ogólna i specjalna, kształtowanie siły, kształtowanie szybkości, zręczności i gibkości.

2.TECHNIKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA -przyjęcia sytuacyjne, uderzenia sytuacyjne szpicem, piętą, udem, nożycami, szczupakiem, zewnętrzną częścią stopy, prowadzenie piłki w różnych kierunkach, umiejętność dryblingu, zwody pojedyńcze i podwójne z piłką i z przeciwnikiem,
Gra ciałem, zastawienie piłki. Gra głową w miejscu, w biegu i w wyskoku. Odbiór piłki, wślizg, wrzut z autu. Umiejętność swobodnego operowania piłką pod presją przeciwnika (ćwiczenia z przeciwnikiem). Umiejętność wygrania pojedynku1x1, 1x2. Zastawienie piłki nogami, tułowiem, wygrywanie pojedynków biegowych. Gry małe 1x1, 2x2 na jedno-dwa uderzenia.

3.TAKTYKA INDYWIDUALNA i ZESPOŁOWA - Działania w atakowaniu i bronieniu podporządkowane współdziałaniu, rozwiązywaniu zadań boiskowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Rozegranie stałych fragmentów gry (rzut rożny, wolny pośredni i bezpośredni, rzut karny, wyrzut z autu, rzut sędziowski).
Gra systemem 4-4-2, gry małe 4x4, 5x5.Gra w obronie - czwórką w linii.Presing.

4.GRY i ZABAWY RUCHOWE - Gry uproszczone i szkolne doskonalące umiejętności motoryczne. Duża zabawa biegowa.

5.GRY KONTROLNO-SPRAWDZAJĄCE - Wewnętrzne gry kontrolne, sparingi z zespołami klubowymi, również seniorskimi.

6.TEORIA - Analiza spotkań mistrzowskich na video. Analiza szkolenia - obserwacja zawodnika w grze pod względem realizacji założeń taktycznych.
Metoda koncentracji, integracja zespołu i jego ogniwa, założenia sportu profesjonalnego.
Znaczenie treningu w rozwoju sportowym, postęp w szkoleniu piłkarskim, sposoby odżywiania. Wspomaganie w procesie możliwości ułożenia sobie życia poprzez grę w piłkę nożną.
Odprawa przed meczowa i po meczowa, bezpośrednie przygotowanie do zawodów.
Omówienie założeń taktyczno-technicznych w czasie spotkań kontrolnych.

7. TESTY, PRÓBY i SPRAWDZIANY - Próby i testy sprawności ogólnej i specjalnej sprawdzające bieżące umiejętności zawodników - podsumowanie metod pracy i wnioski do dalszej pracy.

8.BADANIA LEKARSKIE (wydolnościowe) - Współpraca z Katedrą Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.Test wytrzymałości ogólnej-tlenowej PWC170.
Test wytrzymałości szybkościowej-beztlenowej Wingate Test.

9.ODNOWA BIOLOGICZNA - Znaczenie odnowy biologicznej po wysiłku. Hydromasaż.

UWAGI KOŃCOWE

1.Przedstawiony program może być modyfikowany w zależności od umiejętności poszczególnych uczniów jak i od umiejętności całej klasy.

2.Realizacja programu szkolenia zależna jest od warunków pogodowych (specyfika piłki nożnej).

3.W miarę możliwości finansowych uczniów, będą organizowane obozy szkoleniowe pogłębiające ich umiejętności i wiedzę.

4.Aby realizować plan szkolenia, uczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego.

Opracowanie: mgr Piotr Sadowski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7479


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.