Katalog

Irena Stróżyńska
Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiedzę dotyczącą funkcjonowania spółek dla kierunku technik administracji

- n +

Test sprawdzający wiedzę dotyczącą funkcjonowania spółek dla kierunku technik administracji PSZ

1. Odpowiedzialność osobista, nieograniczona i solidarna z pozostałymi wspólnikami i spółką wszystkich wspólników dotyczy wspólników:
a) spółki z o.o.
b) spółki komandytowej
c) spółki partnerskiej
d) spółki jawnej
e) spółki akcyjnej
f) spółki komandytowe akcyjnej
g) spółki cywilnej

2. Spółkę akcyjną może zawiązać:
a) jedna osoba
b) więcej osób
c) jednoosobowa spółka z o.o.

3. W spółce z o.o. kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej:
a) 40.000 zł, udział nie mniejszy niż 500 zł
b) 100.000 zł, udział nie mniej szy niż 5.000 zł
c) 50.000 zł, udział nie mniejszy niż 50 zł
d) 50.000 zł, udział nie mniejszy niż 500 zł

4. Spółka z o.o. może być utworzona:
a) w celu gospodarczym
b) w każdym prawnie dopuszczalnym celu

5. Spółkę jawną mogą zawiązać:
a) osoby fizyczne
b) inne spółki

6. Umowa spółki jawnej:
a) może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej
b) musi być zawarta w formie aktu notarialnego
c) musi być zawarta w formie pisemnej

7. W spółce z o.o. Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna musi być jeżeli:
a) kapitał zakładowy przewyższa 25.000 zł, a liczba wspólników 50 osób
b) kapitał zakładowy przewyższa 50.000 zł, a liczba wspólników 25 osób
c) kapitał zakładowy przewyższa 500.000 zł, a liczba wspólników 25 osób

8. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być:
a) osoby prawne pod warunkiem zatrudniania osób o wymaganych kwalifikacjach
b) osoby fizyczne pod warunkiem otrzymania zezwolenia
c) osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów

9. W spółka komandytowej komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki w sposób ....................................................
komplementariusz w sposób..................................

10. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być:
a) osoby fizyczne
b) osoby prawne

11. Spółka komandytowo-akcyjna, to spółka, w której przynajmniej jeden wspólnik jest............................................... przynajmniej jeden jest ..........................

12. Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
a) 100.000,-
b) 50.000,-
c) 500.000,-
d) 150.000,-

13. Organami spółki z o. o. są:
a)............................................................................
b)...........................................................................
c)..........................................................................

14. Osobowość prawną posiada:
a) spółka komandytowo-akcyjna
b) półka z o. o.
c) spółka jawna
d) spółka komandytowa
e) spółka akcyjna
f) spółka partnerska

15. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
a) 100.000 zł, wartość nominalna akcji 10 zł
b) 500.000 zł, wartość nominalna akcji 10 zł
c) l. 000.000 zł, wartość nominalna akcji l zł
d) 500.000 zł, wartość nominalna akcji l zł

16. Umowa spółki partnerskiej może być zawarta w formie:
a) ustnej lub pisemnej
b) aktu notarialnego
c) pisemnej pod rygorem nieważności

17. W spółce akcyjnej przed zarejestrowaniem kapitał musi być wniesiony:
a) w pełnej wysokości
b) 50.000,-
c) 125.000,-
d) 150.000,-
e) 25.000,-

18. W spółce partnerskiej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych wspólników wolnego zawodu w spółce:
a) do wysokości wniesionego udziału
b) osobiście i solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką
c) za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez niego wolnego zawodu
d) za zobowiązania powstałe w związku z zatrudnianiem osób pozostających pod jego kierownictwem
e) za zobowiązania powstałe w związku z zatrudnianiem wszystkich pracowników w spółce

19. Organami przedsiębiorstwa państwowego są:
a)..........................................................
b).........................................................
c).........................................................

20. Mienie komunalne powstało:
a) z dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy
b) z części dotychczasowego mienia państwowego
c) z wkładów wniesionych przez udziałowców

21. Organami założycielskimi przedsiębiorstwa państwowego są:
a) osoby fizyczne
b) centralne i naczelne organy administracji państwowej
c) osoby prawne
d) banki państwowe
e) fundacje i stowarzyszenia
f) banki komercyjne
g) wojewodowie

22. Organami samorządu spółdzielni są:
a)...........................................................
b)...........................................................
c)........................................................

23. Spółki cywilne działają w oparciu o przepisy ..............................................
....................................................................... a pozostałe spółki w oparciu o przepisy
 

Opracowanie: Irena Stróżyńska

Wyświetleń: 12309


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.