AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Machaj
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Młodzieżowe ruchy religijne, czy niebezpieczne sekty

- n +

Młodzieżowe ruchy religijne, czy niebezpieczne sekty - konspekt lekcji przeznaczony na godzinę wychowawczą w klasie II gimnazjum

1. Główne zagadnienia:

Przedstawienie zagrożeń wynikających z przynależności do sekty i szkodliwości skutków działania sekt.
Uświadomienia uczniom z czego wynika chęć przynależności do sekty i w jaki sposób temu przeciwdziałać.
Przekazanie rad - jak postępować w sytuacji, gdy jesteśmy namawiani do wstąpienia do sekty.

2. Cele lekcji:

Po lekcji uczniowie będą:
- rozumieli znaczenie słowa sekta
- potrafili określić cechy i metody działania sekt
- wiedzieli, jak zachować się w sytuacji zetknięcia z sektą
- wiedzieli, jakie są szkodliwe skutki działania sekt

3. Uwagi dotyczące realizacji lekcji:

Temat przeznaczony jest do realizacji w ciągu 2 godzin lekcyjnych.

4. Środki dydaktyczne:

- Pochodzenie słowa sekta (znaczenie)
- Charakterystyka sekty
- Instrukcja dla uczniów
- Tekst "Tęczowa rodzina"
- Wycinki prasowe
- Schemat - szkodliwe skutki działalności sekt

5. Metody:

- Burza mózgów
- Praca w grupach
- Interpretacja tekstu

6. Przebieg lekcji:

WPROWADZENIE


Na początku lekcji nauczyciel zapisuje na tablicy słowo sekta i prosi o podawanie skojarzeń związanych z tym wyrazem - burza mózgów. Wszystkie podane przez uczniów propozycje zapisuje na tablicy. Następnie nauczyciel rozdaje materiał pomocniczy nr 1. Na podstawie materiału pomocniczego uczniowie podkreślają te propozycje, które zostały skojarzone prawidłowo. W wyniku działań, nauczyciel wspólnie z uczniami ustala definicję sekty.

Przykładowa definicja:
Sekta to grupa społeczna charakteryzująca się ostrą izolacją względem otoczenia, wynikającą z własnego, odrębnego, najczęściej systemu wartości i z mocno akcentowaną rolą przywódcy. Grupę cechują bardzo silne więzy wewnętrzne, praktycznie dla jej członków jedyne oraz wymóg bezwzględnej lojalności.

ROZWINIĘCIE

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Uczniowie w grupach przygotowują odpowiedzi na pytania:
1.Jakie są przyczyny wstępowania młodzieży do sekt?
2.W jaki sposób sekty werbują nowych członków?
Po 10 minutach przedstawiciele grup referują wyniki pracy.
Przykładowe odpowiedzi na pytanie 1:

Przyczyny wstępowania do sekt:
- niepokój psychiczny
- brak wiary w cokolwiek
- poczucie dezintegracji
- depresja, nerwica

Sekta pojawia się jako sposób na:
- rozładowanie napięcia psychicznego
- ucieczka od rozwiązywania trudnych problemów

Przykładowe odpowiedzi na pytanie 2:

Metody werbunku:
- poszukiwanie osób mających kłopoty, przeżywających załamania
- oferowanie przyjaźni i miłości
- oferowanie darmowego posiłku
- zachęcanie do spędzania wolnego czasu w młodzieżowym towarzystwie
- pod pretekstem działalności charytatywnej lub kulturalnej
- pod pretekstem terapii psychologicznej
Po omówieniu odpowiedzi na pytania, nauczyciel rozdaje grupom materiał pomocniczy nr 2 oraz instrukcje dla uczniów.

Uczniowie mają za zadanie wykonać plakat zatytułowany: "Sekta a społeczeństwo". W plakacie starają się przedstawić wybrane cechy sekty oraz wykazać izolację członków sekty od reszty społeczeństwa.

Uczniowie mogą wykorzystać materiał pomocniczy nr 2, zawierający charakterystykę sekt.

Na wykonanie tego zadania uczniowie mają 30 minut.

Po wyznaczonym czasie referenci przedstawiają efekty pracy grupy.

Na podstawie wykonanego zadania, nauczyciel wspólnie z uczniami określa cechy i metody działania sekty.
Przykładowe cechy sekty:
- misjonarska gorliwość (tylko oni)
- charyzmatyczne przywództwo (wódz, prorok)
- wyłączna prawda (zbawienie tylko u nich)
- nadrzędność grupy (sekta zastępuje rodzinę)
- ścisła dyscyplina (ostry rygor i "pranie mózgu")
- dławienie indywidualności
- techniki zniewalania (manipulacja psychiką)
- izolacja od rodziny i środowiska dotychczasowego
- oddziaływanie za pomocą rytuałów
- posługiwanie się hermetycznym językiem (bracia, siostry, prorok)
- systematyczne odmawianie modlitewek z jednoczesnym potępieniem błędów dotychczasowego życia i składanie obietnic o porzuceniu go
- propagowanie bezgranicznej wiary w zasady nowej nauki, których nie można podważyć

Metody działania sekty:
- odrzucają dotychczasowy system wartości
- zmuszają do zerwania dotychczasowych więzi osobistych z rodziną, przyjaciółmi
- nie zezwalają na kontynuowanie zainteresowań
- często nie zezwalają na kontynuowanie nauki
- zmuszają do darmowej pracy dla sekty, odbierają zarobione pieniądze lub obowiązkowy podatek
- w wielu sektach małżeństwa zawierają osoby wyznaczone przez opiekunów
- członków sekt obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo i lojalność wobec grupy
- działają na podświadomość członków
- stosują hipnozę i narkotyki
- styl życia: ostra dieta, niewiele snu

Po omówieniu cech i metod działania sekt, nauczyciel pisze na tablicy pytanie:
Jak poznać czy bliska nam osoba związała się z sektą?

Problem rozwiązujemy za pomocą burzy mózgów.

Przykładowe rozwiązania:
- nagła, wyraźna zmiana osobowości
- sprawia wrażenie nieobecnego (jakby w transie)
- zamknięcie w sobie, tajemniczość
- posługiwanie się nowym językiem
- utrata poczucia humoru, krytykanctwo
- agresywna postawa obronna
- nie umie myśleć abstrakcyjnie
- chłód uczuciowy
- utrata wagi ciała
- przemęczenie, bezsenność
- podniecenie, witalność
- fascynacja nową literaturą
- nowe kontakty towarzyskie
- zmiana mimiki twarzy

Nauczyciel rozdaję uczniom materiały pomocnicze nr 4, 5 i 6.

Uczniowie nadal pracują w grupach.

Na podstawie tekstu "Tęczowa rodzina" i wycinków prasowych uzupełniają schemat z materiału pomocniczego nr 6.

Przykładowo:

Skutki psychiczne:
- zmiana osobowości
- izolacja od rodziny i społeczeństwa
- utrata wolnej woli
- utrata umiejętności krytyki i samodzielnego myślenia
- nieumiejętność utrzymywania więzi z osobami spoza grupy
- ograniczenie słownictwa i pojęć intelektualnych
- skłonność do euforii i depresji
- tendencje neurotyczne
- halucynacje

Skutki fizyczne:
- wyniszczenie organizmu
- z reguły brak możliwości uprawiania sportu
- niedożywienie
- zmniejszenie odporności

Skutki społeczne:
- członkowie nie przyczyniają się do rozwoju społecznego
- nie pracują naukowo
- nie uczestniczą w życiu kulturalnym
- nie pracują na rzecz innych (spoza sekty)
- przejawiają (często) wrogość wobec otoczenia
- łamią nagminnie prawa człowieka
- odnoszą się negatywnie do symboli państwowych, hymnu (odmowa służby wojskowej)

Następnie przedstawiciele grup referują wykonane zadanie.

Dalsza część lekcji polega na ułożeniu w grupach listy rad: Jak postępować jeżeli zetkniemy się z sektą?

Przykładowa lista rad:
- zorientuj się, jakie cele, jakie podłoże ma organizacja, z którą masz do czynienia
- im bardziej odsuwa i bagatelizuje twoje pytania, tym bardziej bądź ostrożny
- nie podpisuj żadnych umów, zobowiązań, gdy nie wiesz w co się wdajesz
- domagaj się czasu na przemyślenie sprawy
- nie zostawiaj żadnych osobistych dokumentów
- jeśli jesteś pod jakimś naciskiem skontaktuj się z policją, domagaj się zaangażowania specjalisty w tej dziedzinie
- nie podawaj adresów osób trzecich
- rozmawiaj z różnymi osobami z rodziny, ze znajomymi wskazując, gdzie działają członkowie sekty
- zwróć się do centrum informacji lub poradni zajmujących się sektami

Po przedstawieniu przez uczniów gotowych list, należy je omówić i uzupełnić.

Można stworzyć jedną wspólna listę.

ZAKOŃCZENIE

Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
Jakie są przyczyny wstępowania młodzieży do sekt?
W jaki sposób sekty werbują swoich członków?
Jakie są cech i metody działania sekt?
Jakie są szkodliwe skutki działalności sekt?
Jak pomóc osobom, które zetknęły się z sektą?

W podsumowaniu nauczyciel wypisuje na tablicy dużymi literami czynniki chroniące przed uzależnieniem od sekty:
- SILNA WIĘŹ Z RODZICAMI
- ZAINTRESOWANIE NAUKĄ SZKOLNĄ
- WIARA W NORMY, PRAWA I WARTOŚCI SPOŁECZNE
Na zadanie uczniowie mają odpowiedzieć na pytanie:
Czy w XXI wieku sekty stanowią zagrożenie? Uzasadnij swoją odpowiedź.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1
Pochodzenie słowa sekta (znaczenie)
Łac. SECARE (odcinać, odrąbywać)
SEKTA -grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów panujących (odłam wyznaniowy jakiejś religii)
SEKTA - grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, silnie akcentująca rolę przywódcy
SEQVI - (pójść za kimś, naśladować) - akcentują element pielęgnacji wspólnoty z jakimś "mistrzem".

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
Charakterystyka sekty
"Jest to ruch totalitarny, najczęściej podszywający się pod grupę religijna, kulturalną lub terapeutyczną. Grupa wymaga od swoich członków całkowitego posłuszeństwa, oddania się idei, darmowej pracy dla grupy i przywódcy. Dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu kontroli, zakazów i kar, oraz technik psychologicznych doprowadza do całkowitej zależności adeptów od grupy, przy zniszczeniu związków rodzinnych i społecznych".

"Uwaga sekty" - broszura wydana przez
Biuro Informacji i Dokumentacji Nowych
Ruchów Religijnych i Sekt

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3
Instrukcja dla uczniów:
Waszym zadaniem jest namalowanie plakatu pt. "Sekta a społeczeństwo".
Plakat ma przedstawiać jedna lub kilka charakterystycznych cech sekty. Możecie wykorzystać materiał pomocniczy 1 lub 2. Pamiętajcie o zaznaczeniu elementów świadczących o tym, że sekta jest grupa izolująca się od reszty społeczeństwa.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4
"Tęczowa Rodzina"
"Mamo. Życie jest brutalne. Kocham Cię tak będzie najlepiej - napisała szesnastoletnia Beata W. Przed samobójczym skokiem z ósmego piętra". Tak rozpoczyna się reportaż H. Sroczyńskiego o tragedii, która była związana -jak sugeruje autor z zaangażowaniem się dziewczynki w ruch propagujący idee "obrony życia wszelkich zwierząt i owadów". Jak relacjonuje matka: "ogromnie bolała nad ich losem. Postrzegała świat jako okrutny i brutalny", "odkąd przeszła na wegetarianizm stała się zupełnie inna. Kiedyś ambitna i snująca plany ukończenia szkoły i ułożenia sobie życia, teraz wskutek zaniedbań miała problemy z ocenami. Przestała interesować się otaczającym światem, mówiła, że nauka i cała jej przyszłość pozbawiona jest sensu".
Matka stwierdziła, że Beata "spędzała bardzo dużo czasu w Tęczowej Rodzinie. Jednego dnia w proteście przeciw ograniczeniom (tu: późnego powrotu do domu) podcięła sobie żyły na ręce".

Henryk Sroczyński: Tęczowa Rodzina
"Poznaniak", z dn. 26-27 VIII, 1995

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5
Wycinki prasowe:

- "Matka Lucyfera. Cieszyła się, że ma dobrego syna. Ministranta".
Kontakt z Diabłem. Dostał spazmów. "Mamo! Spod ziemi

wielka góra wyrosła, a na szczycie był szatan. Jestem jego synem!" - krzyczał,
miotając się po ziemi. Myślała, że to ostatnie chwile (...) Nikogo się nie bał.
W nic nie wierzył. Tylko w szatana.
(D. Nowakowska, "Poznaniak" 30.09 - 01.10.1995)

- "Heroldzi Apokalipsy. Koniec świata ogłaszano już kilka razy; w Gujanie,
na Filipinach, w Teksasie, w Kijowie, a ostatnio również w Szwajcarii".

Marcowa tragedia w tokijskim metrze ponownie zwróciła uwagę światowej
opinii publicznej na sekty. Okazało się, że państwa nie potrafią się skutecznie obronić
przed terrorem dobrze zorganizowanych i gotowych na wszystko frustratów (...)
Tylko mała liczba wybranych przez Boga będzie przygotowana do życia w nowym
Świecie, który nastąpi po zagładzie naszej planety w 1997r. (...) Sekta Dzieci Boga
Dawida Berga, który uważał się za ostatniego proroka przed Dniem Sądu Ostatecznego,
zachęcał do uprawiania prostytucji.
(S. Wilusz, "Wprost", nr 16 z 16.04.1995)

Inne wycinki prasowe znalezione przez nauczyciela lub uczniów.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6

Schemat - szkodliwe skutki działalności sekt

SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁALNOŚCI SEKT

PSYCHICZNE:        FIZYCZNE:          SPOŁECZNE:

 

Opracowanie: Beata Machaj
Katowice

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3403


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.