Katalog

Anna Knuta
Zajęcia pozaszkolne, Rady

Planowania pracy samorządu szkolnego

- n +

Planowania pracy samorządu szkolnego

Planowanie pracy jest niekiedy traktowane jako rodzaj biurokratycznej czynności mającej na celu sporządzenie swoistego dokumentu, jakim jest tzw. plan pracy. Ponieważ dokument taki, a nie rzeczywista praca, był niejednokrotnie w przeszłości podstawą miarodajnych ocen, plan i planowanie pracy stało się mało popularne, a niekiedy uznane wręcz za zbędny balast. Stanowisko takie jest typowym przykładem negacji, która prowadzi do absurdu. Trudno bowiem wyobrazić sobie zbiorowe działanie bez jakiegokolwiek planu. Jeżeli dzisiaj oczekuje się od każdego człowieka, w tym również od dziecka czy młodzieży, aby planował swój czas i zajęcia, to tym bardziej możemy spodziewać się, że działalność swoją planować będzie także samorząd. Jeśli jednak przykładamy tak wielkie znaczenie do tej sprawy, to przede wszystkim ze względu na samą czynność planowania. Plan pracy, jako pewien "dokument", jest już tylko jej następstwem, zaś sama czynność planowania jest przecież niczym innym, jak zbiorowym podejmowaniem decyzji mających służyć najlepiej interesom młodzieży.

Z tych względów planowanie pracy uznajemy za główne ogniwo rozwijania działalności samorządu uczniowskiego w szkole. Przez planowanie własnych poczynań, członkowie samorządu nabierają przeświadczenia na temat zakresu własnych kompetencji, stojących przed samorządem zadań, własnej autonomii w ich ustaleniu, a wreszcie spoczywającej na nich odpowiedzialności. Planowanie pracy daje także okazję do uwzględniania opinii i dążeń ogółu oraz konstruktywnej współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły, jest także znakomitą lekcją myślenia w kategoriach dobra i interesów całej społeczności uczniowskiej. Planowanie pracy zawiera zawsze w sobie elementy określania zobowiązań, uprawnień i powinności.

Uczniowie nie posiadają jeszcze dostatecznie opanowanej umiejętności planowania pracy, toteż niezbędna jest tutaj pomoc doświadczonego opiekuna.

Przez plan pracy rozumieć będziemy przewidywanie pewnych czynności, które mamy wykonać, a które zapewniają osiągnięcie zamierzonych celów; czynności te powinny być racjonalnie rozłożone w czasie.

Plan pracy samorządu uczniowskiego musi pozostawać w ścisłej relacji do ogólnego planu pracy wychowawczej szkoły. Nie może to być jednak relacja, która przekreślałaby lub ograniczała autonomiczny charakter planowania samorządowego. Rozwiązanie, jakie przyjmujemy, polega na inspiracji z obu stron.

Kolegialny organ kierowniczy szkoły opracowuje wytyczne do planu pracy wychowawczej szkoły, które opiekun samorządu przenosi na forum Rady Samorządu Uczniowskiego. Tam na podstawie tych wytycznych następuje opracowanie projektu własnego planu działania. Z kolei projekt ten dostarczony kierownictwu szkoły stanowi podstawę do opracowania takiego planu ogólnego, który uwzględniałby także inicjatywy samorządu.

W ten sposób osiąga się wzajemne zazębianie się obu planów: z jednej strony plan pracy szkoły przewiduje akcje, inicjatywy z udziałem samorządu, z drugiej zaś strony plan pracy samorządu przewiduje udział w przedsięwzięciach szkoły.

Zajmijmy się teraz tokiem realizacji przedstawionej koncepcji planowania. Powstaje pytanie, kiedy rozpoczynać planowanie pracy. Planowanie pracy na rok przyszły zaczyna się pod koniec poprzedniego roku szkolnego. Na przełomie kwietnia i maja samorządy klasowe informują swoich kolegów w klasach o przygotowaniach planu pracy samorządu na następny rok szkolny. Początkowo prosiliśmy wszystkich uczniów szkoły, by przypinali swoje propozycje dotyczące planu pracy na gazetce szkolnej. Jednakże ten sposób zbierania opinii nie spotkał się z zainteresowaniem. Dopiero po odbyciu zebrań i dyskusji w poszczególnych klasach, otrzymaliśmy kilka propozycji. Na początku roku szkolnego, po zapoznaniu się z terminami ferii, wakacji, świąt państwowych i kościelnych, przystąpiliśmy do ostatecznego opracowania planu pracy naszej działalności.

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie, wchodzą dwie szkoły o dziennym systemie nauczania tj. Technikum Żywienia i Liceum Zawodowe. Większość uczniów naszej szkoły to uczniowie dojeżdżający, którzy mają czas ograniczony godzinami odjazdu pociągów i autobusów. Dlatego, być może ze względu na ograniczony czas, plan ten nie zawsze jest dopracowany w szczegółach. Staramy się jednak, przy jego ostatecznym opracowywaniu, przestrzegać następujących zasad:
- odpowiedzialność za wykonanie zadań powinna być jednoosobowa, a wykonawstwo wieloosobowe, grupowe;
- zadania powinny być przez uczniów podejmowane dobrowolnie;
- zadania należy możliwie dokładnie określać w czasie.

Opracowując plan pracy uwzględniliśmy ważne rocznice, przypadające święta, tradycyjnie, co roku, prowadzone przez nas akcje. Jako kryterium wyboru propozycji do planu pracy przyjęliśmy podział zadań na te, które należy niezbędnie wykonać, następnie te które powinny zostać zrobione, potem dopiero te, które dobrze byłoby zrobić. W ten sposób udało nam się przygotować plan pracy na rok szkolny 2002/2003. Staraliśmy się podać go w możliwie najprostszej postaci, zapisując co, kiedy i przez kogo ma być wykonane.

 
Zadanie Odpowiedzialny Termin Wykonawca
Wrzesień      
1.Opracowanie harmonogramu dyżurów uczniów w szkole i na boisku.
2.Przygotowanie akcji "Sprzątanie Świata".
3.Przygotowanie otrzęsin klas pierwszych.
4.Organizacja Dnia Chłopaka.
5.Udział w manifestacji patriotycznej z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
K. Goprowska

H. Wolska
K. Kuczkowska
J. Wojtaszewska
M. Litwińska
2-16.09.02
14.09.02
13.09.02
30.09.02
8 i 22.09.02
III a i III b TŻ
IV TŻ
III a i III b
IV LZ
III a TŻ
Październik      
1.Organizacja Święta Edukacji Narodowej.
2.Spotkanie uczniów z absolwentami szkoły.
3.Akcja porządkowanie opuszczonych grobów.
Ż. Sosnowska
M. Mucha
H. Wolska
14.10.02
25.10.02
30.10.02
IV TŻ
V TŻ
Wszystkie klasy
Listopad      
1.Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
2.Organizacja dyskoteki (dochód na potrzeby samorządu).
M. Biernacka

M. Potulska
8.11.02

29.11.02
V TŻ

III b TŻ
Grudzień      
1.Zbiórka darów pieniężnych i rzeczowych dla dzieci z D.D. w Tczewie.
2.Konkurs stroików świątecznych.
3.Aukcja stroików (dochód na potrzeby S.U.)
4.Wigilia dla wszystkich uczniów i nauczycieli.


Zadanie
M. Erdmann

M. Walkowska
T. Gretkowski
A. Kochanowska
6.12.02

16.12.02
19.12.02
20.12.02
I TŻ

III a TŻ
III a TŻ
IV LZ
Styczeń      
1.Akcja informacyjna dotycząca trybu zdawania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych.
2.Udział w WOSP
3.Pomoc w organizacji Studniówki i Połowinek.
I. Brzoska

L. Openkowska

Ż. Sosnowska
10.01.03


12.01.03

styczeń
Gospodarze klas

Wszystkie klasy
IV TŻ
Luty      
1.Dyskoteka karnawałowa dla młodzieży (dochód na potrzeby S.U.)
2.Poczta Walentynkowa.
M. Pstrąg

T. Gretkowski
21.02.03

14.02.03
I TŻ

III a TŻ
Marzec      
1. Organizacja Dnia Wagarowicza.

2. Przygotowanie Dnia Kobiet
M. Biernacka

K. Raszeja
21.03.03

7.03.03
Wszystkie klasy
IV LZ
Kwiecień      
1.Konkurs pisanek i ozdób wielkanocnych.
2.Pożegnanie uczniów klasy V TŻ i klasy IV LZ
K. Kuczkowska
H. Wolska
16.04.03
25.04.03
III b TŻ
IV TŻ
Maj      
1.Wybory Rady Samorządu Szkolnego.

2.Opracowanie wstępnego planu pracy na rok szkolny 2003/2004.
3.Przygotowanie sal na egzaminy maturalne.
M. Walkowska

Nowy samorząd

D. Brzoskowska
Maj

Maj

6.05.03
Wszystkie klasy
-//-
IV TŻ
Czerwiec      
1.Uroczystość rozdania świadectw absolwentom.
2.Zakończenie roku szkolnego.
E. Lieder

M. Brzoska
Czerwiec

20.06.03
I TŻ

I TŻ


W pracach samorządu uczniowskiego postaramy się również:
- brać udział w zbiórkach pieniędzy, akcjach, których nie wyszczególniono w planie pracy (np. dla Fundacji "Liver", dla uczniów znajdujących się w tragicznych warunkach losowych);
- rozwiązywać konflikty między uczniami i nauczycielami;
- brać udział w przydziale stypendiów:
- ustalić harmonogram klasowych zabaw szkolnych (połowinki, studniówka);
- rozeznać sytuację, czy w naszej szkole byłaby możliwość otwarcia sklepiku-klubu;
- spróbować utworzyć kolegium redakcyjne gazetki szkolnej.

W planie pracy Rady Samorządu Uczniowskiego musi być pozostawiony pewien margines swobody wykonawcom. Należy przewidzieć, że niektóre zadania będą pojawiać się dopiero w ciągu roku i trzeba będzie uwzględnić je w planie pracy, czyniąc to niekiedy kosztem innych, mniej ważnych.
Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie nie jest żadnym super-planem. Jest on planem, opracowanym na miarę możliwości moich podopiecznych. Mam nadzieję, że liczba zadań do wykonania przez samorząd będzie się z biegiem lat rozrastać, w miarę zdobywania przez młodzież coraz to nowych doświadczeń i umiejętności do samodzielnej działalności.


Bibliografia
1. M.Bober-Pełzowska "Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów" Łódź 1994
2. Z.Prywer, Z.Ziarko "Samorządna i organizacyjna działalność dzieci i młodzieży w szkole" Warszawa-Poznań 1980
3. "Samorządy Uczniowskie - Poradnik dla praktyków" Warszawa 1996
 

Opracowanie: Anna Knuta
Nauczyciel matematyki
ZSGŻ w Smętowie

Wyświetleń: 1180


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.