Katalog

Elżbieta Krzysztofik
Biologia, Sprawdziany i testy

"Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa" - test z kartą odpowiedzi.

- n +

Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa

Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa

W szczelnie zamkniętym kloszu umieszczamy nasiona grochu na wilgotnej ligninie oraz naczynie z wodą wapienną. Po kilku dniach obserwujemy zmętnienie wody wapiennej. Notujemy wnioski z obserwacji.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Podaj lokalizację etapów oddychania w komórce:

 • glikoliza - .......................................................................................................................
 • cykl Krebsa - ..................................................................................................................
 • łańcuch oddechowy - .......................................................................................................

Oksydacja kwasów tłuszczowych zachodzi w:

 1. cytoplaźmie
 2. liposomach
 3. błonach mitochondrium
 4. matrix mitochondrium

Transaminacja aminokwasów ma miejsce w:

 1. cytoplaźmie
 2. rybosomach
 3. matrix mitochondrium
 4. błonie mitochondrium

W miejsce 1,2,3 należałoby wpisać:

glikoza

pirogronian

CO2				CO2

redukcja


utlenianie


redukcja


3


2

1

1 - C2H5OH 2 - CH3CHOHCOOH 3 - CO2 + H2O
1 - CH3CHOHCOOH 2 - CO2 + H2O 3 - C2H5OH
1 - CH3CHOHCOOH 2 - C2H5OH 3 - CO2 + H2O
1 - C2H5OH 2 - CO2 + H2O 3 - CH3CHOHCOOH

Efektem końcowym glikolizy jest utworzenie cząsteczki:

 1. glukozy
 2. pirogronianu
 3. acetylo-koenzymu A
 4. fruktozy

Acetylo-Co A powstaje z pirogronianu w procesie:

 1. glikolizy
 2. dekarboksylacji oksydacyjnej
 3. cyklu Krebsa
 4. fosforylacji oksydacyjnej

Produktem wprowadzenia acetylo-Co A do cyklu Krebsa jest:

 1. szczawiooctan
 2. ketoglutaran
 3. cytrynian
 4. bursztynian

Cykl Krebsa to:

 1. końcowa droga metabolitów powstałych z katabolizmu cukrów, tłuszczów i białek
 2. cykl przemian wspólny dla organizmów na wszystkich szczeblach rozwoju filogenetycznego
 3. cykl, w czasie którego w jednym przebiegu następuje spalanie dwóch atomów węgla w wyniku czego powstają dwie cząsteczki CO2 oraz odłącza się 8 atomów wodoru
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

W czasie cyklu kwasu cytrynowego zachodzi:

 1. czterokrotna dehydrogenacja i dwukrotna dekarboksylacja
 2. czterokrotna dekarboksylacja i dwukrotna dehydrogenacja
 3. dwukrotna dekarboksylacja i dwukrotna dehydrogenacja
 4. czterokrotna dehydrogenacja i czterokrotna dekarboksylacja

Które ze stwierdzeń dotyczących łańcucha oddechowego jest fałszywe:

 1. składniki łańcucha oddechowego zlokalizowane są w wewnętrznej błonie mitochondrium
 2. składniki łańcucha oddechowego powiązane są ze sobą funkcjonalnie, ale nie przestrzennie
 3. łańcuch oddechowy to system uszeregowanych układów oksydo-redukcyjnych
 4. układy oksydo-redukcyjne ułożone są według wzrastającego powinowactwa do elektronów

W ogólnym bilansie utlenienie jednej cząsteczki glukozy dostarcza energii w postaci:

 • glikoliza - ..............................................................
 • cykl Krebsa - .........................................................
 • łańcuch oddechowy - .............................................

razem.......................................
strata
2 ATP w .................................................
2 ATP w .................................................
zysk ........................................

Na uproszczonym schemacie w miejscach X,Y, Z należy wpisać:

O2

Z

ADP

PiX


Y


H2
 • X - ..............................................................
 • Y - ..............................................................
 • Z - ...............................................................

W miejsca X,Y,Z na schemacie należy wpisać:

  CO2

  X

trioza

  glikosalan

 
CO2 Y

 
Z

 
 • X - ..............................................................
 • Y - ..............................................................
 • Z - ...............................................................

W trakcie fotooddychania:

 1. oddychanie mitochondrialne jest zmniejszone i wynosi około 10-20% tego oddychania w ciemności
 2. karboksylaza rybulozo-1,5- difosforanu działa jako oksygenaza
 3. zmniejsza się poziom fotosyntezy
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Do dolnych dróg oddechowych zaliczamy:

 1. jamę nosową, oskrzela, tchawicę
 2. jamę nosową, gardło, krtań
 3. jamę nosową, krtań, tchawicę
 4. krtań, tchawice, oskrzela

Wydatna, zwłaszcza u mężczyzn, wyniosłość krtaniowa zwana "jabłkiem Adama" utworzona jest przez chrząstkę:

 1. pierścieniowatą
 2. nalewkowatą
 3. tarczowatą
 4. klinowatą

Pęcherzyki płucne mają ściany zbudowane z:
............................................................................................................

Płuca zbudowane są z płatów:

prawe - .....................................	lewe - ......................................

W jamie opłucnej panuje ciśnienie:

 1. wyższe od ciśnienia atmosferycznego
 2. równe ciśnieniu atmosferycznemu
 3. niższe od ciśnienia atmosferycznego
 4. inne

Zawartość CO2 może być wskaźnikiem przydatności powietrza do oddychania. Za dopuszczalną ilość CO2 w powietrzu przyjęto:

 1. 0,01 %
 2. 0.1 %
 3. 1 %
 4. 10 %

Śmierć człowieka z powodu uduszenia może nastąpić przy spadku zawartości 02 w powietrzu oddechowym:

 1. od 8 do 6 %
 2. od 14 do 9 %
 3. od około 15 %
 4. od około 17 %

Skład powietrza wydychanego jest następujący:

N ............... %	O2 ................. %	CO2 .................... %

Pojemność całkowita płuc to inaczej:

 1. pojemność życiowa
 2. suma pojemności życiowej i zalegającej
 3. różnica pojemności życiowej i zalegającej
 4. suma pojemności życiowej i uzupełniającej

Podczas oddychania w spoczynku przy każdym wdechu napływa do płuc:

 1. 500 ml powietrza
 2. 1000 ml powietrza
 3. 1200 ml powietrza
 4. 2500 ml powietrza

Ośrodek sterujący czynnością oddychania człowieka leży:

 1. w rdzeniu przedłużonym
 2. w śródmózgowiu
 3. w móżdżku
 4. w kresomózgowiu

Wzmożenie czynności ośrodka oddechowego jest spowodowane:

 1. wzrostem stężenia O2 w krwi płynącej do mózgu
 2. wzrostem stężenia CO2 w krwi płynącej do mózgu
 3. obniżeniem stężenia CO2 w krwi tętniącej
 4. obniżeniem stężenia O2 w krwi żylnej

W pęcherzykach płucnych tlen i dwutlenek węgla dyfundują:

 1. zależnie, w miejsce każdej dyfundującej objętości CO2 dyfundują dwie objętości O2
 2. zależnie, ale w odwrotnym stosunku objętościowym niż opisany w punkcie a
 3. wymiennie, pewnym ilościowym dyfundującego CO2 odpowiadają równe ilości dyfundującego O2
 4. niezależnie i proporcjonalnie do gradientów stężeń własnych

Z wymienionych niżej zdań na temat wymiany gazowej wybierz nieprawdziwe:

 1. u plechowców zachodzi całą powierzchnią ciała
 2. u roślin zielnych odbywa się głównie przez aparaty szparkowe
 3. u drzew zachodzi przede wszystkim przez aparaty szparkowe i przetchlinki liści
 4. jednokomórkowce wymieniają tlen i dwutlenek węgla na drodze dyfuzji

Narząd oddechowy jest zwiększoną powierzchnią ciała zwierzęcia przystosowaną do sprawnej wymiany gazowej. Podaj jego rodzaj dla podanych zwierząt uwzględniając również środowisko życia:

Gatunek Narząd oddechowy Środowisko życia
ośmiornica .............................................. ..............................................
rak rzeczny .............................................. ..............................................
ślimak winniczek .............................................. ..............................................
pająk krzyżak .............................................. ..............................................
mucha domowa .............................................. ..............................................
karp .............................................. ..............................................
żaba płowa .............................................. ..............................................
żmija .............................................. ..............................................
gołąb .............................................. ..............................................
bóbr .............................................. ..............................................

Karta odpowiedzi

Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa. Karta odpowiedzi gr. I

 1. Kiełkujące nasiona oddychają wydzielając CO2, który powoduje zmętnienie wody wapiennej
  • cytoplazma
  • matrix mitochondrium
  • grzebienie mitochondrialne
 1. d
 2. a
 3. d
 4. b
 5. b
 6. c
 7. d
 8. a
 9. b
  • -4 cz. ATP
  • -2 cz. ATP
  • -34 cz. ATP
  • razem 40 cz. ATP
  • w glikolizie
  • w transporcie NADH2 do mitochandrium
  • zysk 36 cz. ATP
  • x - ATP
  • y - CO2
  • z - pirogranion
  • X - RuDP
  • Y - glicyna
  • Z - seryna
 1. d
 2. d
 3. c
 4. z nabłonka jednowarstwowego płaskiego
 5. prawe - 3, lewe - 2
 6. c
 7. b
 8. a
 9. N - 78 %, O2 - 21 %, CO2 - 0,03 %
 10. b
 11. a
 12. a
 13. b
 14. d
 15. c
Narząd oddechowy Środowisko życia
skrzela pierzaste wodne
skrzela pierzaste wodne
płuca skórne lądowe
płuco tchawki lądowe
tchawki lądowe
skrzela blaszkowe wodne
płuca workowate lądowe
płuca gąbczaste lądowe
płuca gąbczaste lądowe
płuca groniaste lądowe

Opracowanie: Elżbieta Krzysztofik

Wyświetleń: 24792


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.