Katalog

Anna Morawiec
Język polski, Program nauczania

Program edukacji ortograficznej

- n +

Program edukacji ortograficznej - poprawa stanu ortografii i interpunkcji

I. Cele i zadania nauczania ortografii:

Podstawowym celem nauczania ortografii i interpunkcji jest wytworzenie u uczniów nawyku ortograficznego pisania, które powinno stać się czynnością automatyczną.

Cel ten podporządkowany jest ogólnym celom nauczania języka polskiego a wśród nich wyrobienie poprawności wypowiadania się na piśmie.

W procesie nabywania przez uczniów ortograficznej sprawności pisania jest:

- Systematyczne wiązanie nauki ortografii i interpunkcji z różnymi dziedzinami języka ojczystego przy stałym współudziale nauczycieli innych zajęć edukacyjnych.
- Stałe, sukcesywne stosowanie całego opracowanego w ciągu nauki szkolnej materiału ortograficznego i interpunkcyjnego w różnych formach zapisu na wszystkich lekcjach.

Podjęcie prób zainteresowania uczniów zagadnieniami ortograficznymi poprzez różne działania.

II. Realizacja zadań.

Zadania wyznaczone programem nauczania ortografii i interpunkcji realizowane powinny być dwutorowo:

- Przez systematyczną naukę dostosowaną do wymagań programu, który obejmuje wyraźnie określony materiał ortograficzny i interpunkcyjny. Ważnym elementem pracy nauczyciela będzie tutaj stałe sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów jako wyników nauki szkolnej oraz stałe utrwalanie tych umiejętności i likwidowanie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie większej liczby ćwiczeń na tym samym materiale językowym z uczniami słabszymi.
- Nauczanie okolicznościowe w celu zapobieganiu błędom. Zasada ta powinna obowiązywać w nauczaniu wszystkich zajęć edukacyjnych przez cały czas nauki szkolnej. Do tej czynności zobowiązani są wszyscy nauczyciele. Wynika z tego postulat spostrzegawczości ortograficznej i przyzwyczajania uczniów do zwracania uwagi na postać ortograficzną wyrazu.

III. Propozycje zadań szczegółowych

- Stosowanie różnorodnych form ćwiczeń ortograficzno-słownikowych, ortograficzno-stylistycznych, ortograficzno-gramatycznych;
- Posługiwanie się różnymi środkami, np. tablice ortograficzne, słowniki ortograficzne, słowniki obrazkowe, zagadki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, kostki ortograficzne;
- Organizowanie konkursów ortograficznych;
- Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych utrwalających poprawną pisownię wyrazów.

IV. Klasy IV-VI

Systematyczna, ciągła praca nad pisownią wyznaczoną przez program:
- Właściwe zaplanowanie zajęć zgodnie ze wskazaniami programu;
- Stosowanie różnych form pracy na lekcjach ortografii i interpunkcji, np. przepisywanie, różne rodzaje dyktand, pisanie z pamięci, ćwiczenia oparte na analizie ortograficznej wyrazów;
- Opracowanie wzorcowych konspektów z ortografii i interpunkcji;
- Lekcje pokazowe;
- Posługiwanie się różnymi środkami, np. tablice ortograficzne;
- Konkursy ortograficzne.

Czuwanie nad poprawną pisownią uczniów w zależności od potrzeb danego zespołu oraz indywidualnych trudności uczniowskich (zapobieganie błedom i zwalczanie złych nawyków ortograficznych i interpunkcyjnych) - przy współudziale wszystkich nauczycieli.

- Zapisywanie tematów na tablicy, wyjaśnianie trudnych wyrazów i nowych pojęć;
- Tworzenie na końcu zeszytu specjalnych słowniczków ortograficznych;
- Tworzenie w pracowniach przedmiotowych kącików ortograficznych stale aktualizowanych;
- Umożliwienie korzystania ze słowniczka ortograficznego na każdym zajęciu edukacyjnym;
- Sprawdzanie przez nauczycieli wszystkich zajęć edukacyjnych zeszytów uczniowskich, a w pracach klasowych poprawianie błędów ortograficznych;
- Podjęcie przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych próby długofalowych działań mających na celu eliminację błędów ortograficznych.
 

Opracowanie: Anna Morawiec

Wyświetleń: 3611


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.