Katalog

Dorota Bałaban
Historia, Sprawdziany i testy

Egzamin poprawkowy z historii dla ucznia klasy IV

- n +

Egzamin poprawkowy z historii dla ucznia klasy IV

ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA W CELU PRZYGOTOWANIA SIĘ DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z HISTORII


Imię i nazwisko ucznia miejscowość i data

Informuję, że egzamin poprawkowy z historii odbędzie się ..................................... o godzinie..................... w Szkole Podstawowej w...........................................

Warunkiem zaliczenia egzaminu będzie udzielenie przez ucznia odpowiedzi na poniższe pytania.

Życzę powodzenia!

1. Opowiedz o sobie, kim jesteś, jakie są Twoje zainteresowania, co lubisz najbardziej, kim byś chciał zostać w przyszłości?
2. Co to są emocje? Wymień kilka z nich. Kiedy odczuwasz złość, kiedy czujesz się szczęśliwy?
3. Przeczytaj tekst z podręcznika do historii ze strony 13 i odpowiedz na pytanie zamieszczone na końcu tekstu.
4. Jesteś człowiekiem, co to znaczy? Co różni człowieka od zwierząt?
5. Przeczytaj tekst ze strony 16 i odpowiedz na pytania pod tekstem, obok strzałki.
6. Wymień podstawowe zasady uważnego słuchania.
7. Jak należy zachować się, gdy mówimy publicznie?
8. Jak postępować w trakcie kłótni lub sporu?
9. Co rodzina daje człowiekowi?
10.Pokaż na mapie województwo w którym mieszkasz, nazwij je.
11. W jakim powiecie, gminie i miejscowości mieszkasz? Opowiedz w kilku zdaniach o swojej wsi, wymień zabytki w Twojej miejscowości.
12. Co to jest historia prywatna, lokalna, wielka historia?
13. Dlaczego uczymy się historii?
14.Co to jest źródło historyczne?
15.Narysuj oś czasu, zaznacz na niej: rok Twoich urodzin, rok, w którym poszedłeś do szkoły, rok, w którym odbyłeś najciekawszą wycieczkę lub podróż.
16. Na osi czasu zaznacz okresy: przed naszą erą i naszą erę, jakie ważne wydarzenie kończy okres przed naszą erą, a rozpoczyna naszą erę?
17. Co to jest wiek? Określ wiek:
1410r. -................................
1772r. -................................
966r. -.................................
2002r. -...............................
18.Czym zajmuje się archeolog, jak myślisz, czy jest on potrzebny? Uzasadnij swoją wypowiedź.
19. Znajdź w słowniku hasło kopia, przeczytaj i spróbuj wyjaśnić znaczenia tego słowa.
20. Co to jest cywilizacja, kiedy mamy do czynienia z cywilizacją?
21. Wymień pierwsze cywilizacje starożytne, wskaż je na mapie świata.
22. Masz do wyboru trzy cywilizacje: SUMEROWIE, CYWILIZACJA W DOLINIE ŻÓŁTEJ RZEKI, CYWILIZACJA W DOLINIE INDUSU. Wybierz jedną i scharakteryzuj ją.
23. Jak żyli i czym zajmowali się ludzie w starożytnym Egipcie?
24. Co ze starożytnego Egiptu przetrwało do dziś?
25.Opowiedz o piśmie starożytnym. Kto, gdzie, jakiego pisma używał (pismo klinowe, hieroglify)
26. Opowiedz, czym zajmowali się starożytni Grecy?
27. Naucz się bogów greckich (podręcznik strona 95)
28. Jak Ateńczycy rządzili swoim miastem?
29. Grecy są twórcami teatru, opowiedz o teatrze greckim.
30. Ważnym elementem w życiu Greków był sport. Jakie dyscypliny sportowe uprawiali Grecy, gdzie i kiedy odbyły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie?
31.Najmłodszą cywilizacją starożytną była cywilizacja rzymska, kiedy się rozpoczęła, a kiedy upadła, zaznacz na osi czasu.
32. Cywilizacja rzymska dzieli się na trzy okresy, wymień je.
33. Co to jest Imperium?
34. Które europejskie państwa znajdują się dzisiaj w granicach Imperium Rzymskiego? (patrz podręcznik s. 113.)
35. Wyjaśnij pojęcia: forum, koloseum, gladiator, rydwan, legionista.
36. Co ze świata starożytnego przetrwało do dziś?
Z Egiptu -....
Z Grecji -...
Z Rzymu -....
Z innych cywilizacji -....

Życzę wytrwałości i owocnej pracy!

Nauczycielka historii:..........................................Miejscowość i data

EGZAMIN POPRAWKOWY Z HISTORII
Część pierwsza - pisemna

Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:

Test:

1. Jesteś człowiekiem, co różni ludzi od zwierząt? Wypisz przynajmniej trzy różnice.
...................................................
...................................................
...................................................

2. Wymień przynajmniej trzy zasady uważnego słuchania.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

3. Dokończ zdanie: Mieszkam w województwie ........................................................

4. Co to jest historia lokalna?
................................................................................................................

5. Co to jest źródło historyczne?
....................................................................................................
....................................................................................................

6. Narysuj oś czasu.a) Na osi czasu zaznacz rok twoich urodzin i rok, w którym poszedłeś do szkoły.
b) Ile lat minęło od dnia, w którym po raz pierwszy poszedłeś do szkoły.
...................................................................................................

7. Na osi czasu z polecenia 6 zaznacz okresy: przed naszą erą, nasza era;

8. Dokończ zdanie: Wiek to....................................................

9. Określ wiek:
1550 r. -..................................
1989 r. -..................................
966 r. -....................................

10. Przyjrzyj się dacie i napisz, która to połowa XV wieku?
1444r. -.........................................

11. Wymień przynajmniej trzy cywilizacje starożytne, które poznałeś na lekcjach historii w kl. IV.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

12.Napisz w kilku zdaniach, jak żyli i czym zajmowali się ludzie w starożytnym Egipcie.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

13.Co ze starożytnej Grecji przetrwało do dziś? Wymień przynajmniej 3 elementy.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

14. Co to są hieroglify?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

15. Kiedy i gdzie odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

16. Jakie dyscypliny sportowe uprawiali Grecy w starożytności? Podaj przynajmniej 3.
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

17. Najmłodszą cywilizacją starożytną była cywilizacja rzymska, rozwijała się w trzech okresach. Wymień je we właściwej kolejności. Pomogą ci hasła: cesarz, konsul, król,
Początek rozwoju cywilizacji -..........................................................
Drugi okres - .....................................................................................
Wielki rozwój Rzymu - ....................................................................

18. Wyjaśnij pojęcia:
gladiator -..........................................................................................
legionista - .......................................................................................
forum -..............................................................................................
rydwan -............................................................................................

19. Co to jest imperium?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

20. Kim byli:
Afrodyta -.................................................................................
Atena -......................................................................................
Posejdon -.................................................................................
Apollo -....................................................................................

EGZAMIN POPRAWKOWY Z HISTORII
Część druga - ustna

Imię i nazwisko ucznia:
Klasa:Pytania egzaminacyjne:

1. Co to są emocje? Wymień kilka z nich. Kiedy odczuwasz złość? Kiedy czujesz się szczęśliwy?
2. Przeczytaj tekst z podręcznika do historii ze strony 16 i odpowiedz na pytania pod tekstem.
3. Co rodzina daje człowiekowi?
4. W jakim powiecie, gminie i miejscowości mieszkasz? Opowiedz w kilku zdaniach o swojej wsi,, wymień jej zabytki.
5. Czym zajmuje się archeolog, jak myślisz czy jest on potrzebny? Uzasadnij swoją wypowiedź.
6. Wymień pierwsze cywilizacje starożytne, wskaż na mapie ich lokalizację.
7. Grecy są twórcami teatru, opowiedz o teatrze greckim.
8. Co ze starożytności przetrwało do dziś?
9. Dlaczego uczymy się historii?
10. Opowiedz w jaki sposób przygotowywałeś się do egzaminu poprawkowego z historii.

KARTA OCENY UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UCZNIA
egzamin poprawkowy z historii

Część I - pisemna
Badane wiadomości i umiejętności

Uczeń:
Liczba punktów
do zdobycia
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia
1. Wskazuje różnice między człowiekiem i zwierzęciem 1  
2. Wymienia 3 zasady uważnego słuchania 1  
3. 1  
4. Wie, co to jest historia lokalna 1  
5. Wie, co to jest źródło historyczne 1  
6. Pracuje na osi czasu
a) Na osi czasu zaznacza lata ważnych wydarzeń ze swojego życia
b) dokonuje obliczeń przy pomocy osi czasu
c) na osi czasu zaznacza okres przed naszą erą i nasza era
3  
7. Wie, co to jest wiek 1  
8. Potrafi określić wiek 1  
9. Poprawnie wskazuje połowy wieku 1  
10. Wymienia cywilizacje starożytne 1  
11. Potrafi napisać w 3 zdaniach o życiu i zajęciach starożytnych Egipcjan 1  
12.Wymienia osiągnięcia starożytnych Greków, które przetrwały do dziś (3 ) 1  
13. Wie, co to są hieroglify 1  
14. Wie, kiedy i gdzie odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie

15. Wymienia trzy dyscypliny sportowe uprawiane w starożytnej Grecji
1

1
 
16. Wymienia okresy rozwoju starożytnego Rzymu 1  
17. Zna pojęcia: gladiator, rydwan, forum, legionista 4  
18. Wie, co to jest imperium 1  
19. Zna najważniejszych bogów greckich(Posejdon, Apollo, Afrodyta, Atena) 4  
Maksymalna liczba punktów 26  
Uczeń zdobył punktów    
Część II - ustna
Badane wiadomości i umiejętności


Uczeń:
Liczba punktów możliwych do zdobycia Liczba punktów zdobytych przez ucznia
1. Wie, co to są emocje, wymienia kilka z nich 2  
2. Korzystając z tekstu udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie 1  
3. Wie, co rodzina daje człowiekowi 1  
4.Wie w jakim powiecie, gminie i miejscowości mieszka, opowiada o zabytkach swojej wsi 1
1
 
5. Potrafi wyjaśnić, czym zajmuje się archeolog, uzasadnia potrzebę istnienia tego zawodu 2  
6. Wymienia pierwsze cywilizacje starożytne, lokalizuje je na mapie 2  
7. Opowiada o teatrze greckim 1  
8. Wie, co ze starożytności przetrwa do dziś 1  
9. Potrafi wyjaśnić, dlaczego uczymy się historii 1  
10. Opowiada o przygotowaniu się do egzaminu poprawkowego z historii 1  
Liczba punktów 14  
 

Opracowanie: Dorota Bałaban

Wyświetleń: 14984


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.