Katalog

Maria Tomżyńska
Informatyka, Plany metodyczne

Kurs "Podstawy obsługi komputera dla nauczycieli".

- n +

Kurs "Podstawy obsługi komputera dla nauczycieli"

Kurs
"Podstawy obsługi komputera
dla nauczycieli"

Umiejętności podstawowe - uczestnik kursu nie musi umieć obsługiwać komputera
Czas trwania kursu - 60 godzin

Cele kształcenia:

 • zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym j jego oprogramowaniem;
 • gromadzenie, selekcjonowanie, interpretowanie i wykorzystywanie różnorodnych rodzajów informacji w celu pogłębiania wiedzy i wspomagania własnego warsztatu pracy;
 • przygotowanie nauczyciela do wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej;

Treści nauczania:

 • podstawowe elementy komputera i ich funkcje - modułowa budowa komputera;
 • podstawowe usługi systemu operacyjnego, w tym zarządzanie zasobami;
 • samodzielna i bezpieczna praca z komputerem; wyszukiwanie i uruchamianie programów, porządkowanie i archiwizowanie danych i programów;
 • stosowanie oprogramowania do tworzenia dokumentów rysunkowych;
 • redagowania tekstów za pomocą komputera;
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań w pracy nauczycielskiej oraz z życia codziennego; przetwarzanie i przedstawianie danych tabelaryczne i graficzne;
 • podstawowe techniki poszukiwania oraz pobierania informacji i dokumentów z różnych źródeł;
 • komputer jako narzędzie wspomagające i wzbogacające uczenie się;
 • korzystanie z multimedialnych źródeł informacji, np. z płyt CD, serwerów sieciowych.

Plan zajęć:

Tematyka (dział) zajęć Umiejętności Ilośc godzin
Podstawy obsługi mikrokomputera
 • rozpoznawanie elementów składowych zestawu komputerowego (jednostka centralna: pamięć, procesor, urz. peryferyjne);
 • parametry obecnie używanych komputerów;
 • prawidłowe uruchamianie i kończenie pracy z komputerem;
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;
1
Wprowadzenie do pracy z systemem Windows
 • znajomość podstawowych pojęć: system operacyjny, środowisko pracy, oprogramowanie, pulpit, ikona, okno, pasek zadań, opcja, menu, menu podręczne, pasek zadań, przycisk Start;
1
 • rozróżnianie typów okien: okna programu, okna dialogowe, okna komunikatów, elementy okna;
 • wykonywanie operacji na oknach programu otwieranie, zamykanie, przesuwanie, zmiana rozmiarów okna programu;
1
 • wykorzystanie programów wchodzących w skład grupy Akcesoria: Notatnik, Kalkulator (wykonywanie obliczeń za pomocą Kalkulatora);
1
 • umiejętność dostosowania interfejsu użytkownika do jego wymagań;
1
Jak przechowujemy informacje
 • znajomość jednostek miary informacji;
 • rozróżnianie nośników informacji: dyski stałe, dyskietki, dyski optyczne;
 • przygotowanie dyskietki do pracy (formatowanie);
 • pojęcia: plik, katalog, drzewo katalogów;
 • tworzenie folderów, zmiana nazwy, usuwanie folderów;
 • tworzenie nowych plików, zachowywanie ich na wybranym dysku i folderze pod odpowiednią nazwą;
 • umiejętność kopiowania, przenoszenia i usuwania plików;
 • usuwanie dokumentów i przywracanie ich z Kosza;
3
 • korzystanie z Eksploratora Windows;
1
Uruchamianie programów w systemie Windows
 • metody uruchamiania programów w systemie WIN w tym tworzenie skrótów na pulpicie;
2
Tworzenie rysunków za pomocą edytora grafiki
 • omówienie interfejsu użytkownika;
 • wykonywanie prostych rysunków z wykorzystaniem dostępnych narzędzi;
2
 • operacje na fragmentach rysunków (kopiowanie, przekształcanie, przesuwanie, przenoszenie do innych dokumentów);
2
 • dodawanie tekstu do rysunku;
 • zachowywanie i odczytywanie dokumentów z dysku;
2
Tworzenie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem edytora tekstu WordPad
 • wykorzystanie klawiatury jako narzędzia do pisania tekstu;
 • umiejętność obsługi okna programu;
1
 • znajomość podstawowych pojęcia związanych z edycją tekstu: układ strony, czcionka i jej atrybuty, akapit, formatowanie akapitu;
 • znajomość zasady edycji tekstu na komputerze;
2
 • pisanie prostego tekstu z zachowaniem zasad interpunkcji poprawianie gotowego tekst;
 • poruszanie się po tekście wykorzystując klawiaturę, mysz;
2
 • wykonywanie operacji na blokach tekstu" kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana wyglądu;
1
Tworzenie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem edytora Word
 • umiejętność obsługi okna programu;
 • projektowanie i ustawianie dla danego dokumentu układu strony;
2
 • edycja tekstu za pomocą edytora Word (redagowanie tekstu o pożądanym wyglądzie, a w szczególności stosowanie różnych czcionek, dzielenie tekstu na akapity, nadawanie im określonego formatu);
4
 • stosowanie wypunktowania i numerowania w tekście oraz konspektów numerowanych;
1
 • wprowadzanie tekstu w kolumnach z zastosowaniem tabulatorów;
1
 • wstawianie i wypełnianie tabel oraz ich modyfikacja;
2
 • ozdabianie tekstu rysunkami, korzystanie z galerii Clipartów, WordArt, Autokształtów, modyfikowanie ich i łączenie z tekstem;
2
 • wykorzystanie korespondencji seryjnej;
 • tworzenie stopek i nagłówków w dokumencie;
 • korzystanie z szablonów dokumentów;
 • przygotowanie dokumentów do wydruku;
2
Ćwiczenia podsumowujące prace z edytorem tekstu
 • sprawdzenie umiejętności tworzenia dokumentów tekstowych
2
Tworzenie dokumentów za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 • zasady pracy z arkuszem, podstawowe pojęcia: komórka, kolumna, wiersz, adres komórki;
 • wprowadzanie danych do arkusza oraz ich modyfikacja;
 • obliczenia w arkuszu - stosowanie formuł zawierających działania arytmetyczne
 • adresowanie względne i bezwzględne;
3
 • automatyczne wypełnianie komórek arkusza;
 • ilustracja na wykresie danych z arkusza;
3
 • rozwiązywanie zadań obliczeniowych w arkuszu m. in. obliczenia procentowe;
 • przygotowanie dokumentów do wydruku;
3
Ćwiczenia podsumowujące pracę z arkuszem kalkulacyjny
 • sprawdzenie umiejętności tworzenia arkusza;
2
Multimedialne programy edukacyjne.
 • korzystanie z multimedialnych źródeł informacji np. płyt CD;
 • uruchamianie i obsługa wybranych programów edukacyjnych (encyklopedie, leksykony, itp.);
 • odszukiwanie w wybranym programie potrzebnych informacji;
2
Wyszukiwanie informacji w sieci Interet
 • znajomość pojęć: sieć lokalna i globalna, Internet, usługi świadczone za pośrednictwem Internet-u;
 • korzystanie z popularnych wyszukiwarek do znajdywania informacji zgromadzonych na stronach www (wyszukiwanie informacji przydatnych w pracy nauczycielskiej).
4

Opracowanie: mgr Maria Tomżyńska

Wyświetleń: 1574


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.