Katalog

Maria Ryba
Język niemiecki, Artykuły

Kontrola i techniki oceniania w nauczaniu języków obcych

- n +

Kontrola i techniki oceniania w nauczaniu języków obcych

Kontrola jest nieodłączną a zarazem nieodzowną częścią każdego ludzkiego działania i nie może jej zabraknąć również w procesie nauczania. Kontrolowanie, ocenianie oraz wystawianie ocen ma duże znaczenie tak dla uczniów jak i dla ich rodziców. Dzięki kontroli każdy uczeń zna nie tylko aktualny stan swoich umiejętności językowych, lecz także nabiera wprawy w pokonywaniu trudności, które napotyka w procesie uczenia się. Jednak kontrola jest ważna nie tylko dla uczniów i ich rodziców. Jest i powinna być ważna również dla nas nauczycieli. Dzięki kontroli możemy zbadać nie tylko wiadomości i umiejętności uczniów, ocenić ich, ale może przede wszystkim upewnić się, czy stosowane przez nas procedury dydaktyczne są skuteczne i czy dobrze wypełniamy nasze obowiązki.

Sprawdziany, jakimi posługujemy się w celu rozpoznania osiągnięć uczniów, nie muszą być źródłem stresu. Poprzez dokładane instruowanie i unikanie niezdrowej rywalizacji możemy ten stres zminimalizować. Pamiętajmy jednak o tym, aby sprawdzać często, szybko i niepotrzebnie nie wydłużać czasu oczekiwania na ocenę , by być sprawiedliwym i bezstronnym, podkreślać osiągnięcia uczniów, a w razie braku osiągnięć śpieszyć naszym uczniom z pomocą. Nasz uczeń powinien mieć przeświadczenie, że z naszą pomocą jest zdolny osiągnąć sukces w nauce języka obcego.

Władanie językiem obcym związane jest z opanowaniem czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu mówionego, mówienia, czytania i pisania. Osiągnięcie wprawy w posługiwaniu się językiem obcym w zakresie wymienionych sprawności nie jest możliwe bez znajomości fonetyki, leksyki i gramatyki. To wszystko ma wpływ na dobór form kontroli. Najbardziej celowe jest stosowanie systematycznej kontroli wielostronnej, zarówno ustnej jak i pisemnej, obejmującej komunikację, czyli mówienie i słuchanie, jak również słownictwo, gramatykę, czytanie i pisanie.

Jakość wypowiedzi ustnych jest miernikiem praktycznego wykorzystania poznanych zasad, zasobów leksykalnych i gramatycznych, to również umiejętność ich reprodukowania i produkowania. Wszystkie te umiejętności pełnią bardzo istotną funkcję motywacyjną, ukazując uczniowi w jakim stopniu jego starania przyniosły oczekiwane efekty, oraz jego aktualną możliwość komunikowania się w języku obcym w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Kontrola wypowiedzi ustnej powinna dotyczyć:
- poprawności doboru formy wypowiedzi do tematu,
- stopnia wyczerpania tematu,
- płynności wypowiedzi,
- bogactwa wypowiedzi,
- poprawności leksykalno- gramatycznej,
- poprawności wypowiedzi i intonacji.

Kontrola bieżąca (najczęściej ustna) umożliwia nauczycielowi obserwowanie postępów ucznia. Pozwala stwierdzić, w jakim stopniu uczeń potrafi posługiwać się językiem obcym jako narzędziem komunikacji, jak radzi sobie w różnych sytuacjach językowych.

Jednak w warunkach szkolnego nauczania, przy niewielkiej liczbie godzin języka obcego (2-3 tygodniowo), często niestety, ze względów oszczędnościowych, przy braku podziału na grupy, jesteśmy zmuszeni do oszczędzania czasu.

Kontrola pisemna umożliwia nam sprawdzenie stopnia opanowania języka u większej liczby uczniów w możliwie krótkim czasie. Kontrola pisemna może przybrać zarówno formę kartkówek, po zrealizowaniu określonej niewielkiej partii materiału, jak i testów (sprawdzianów) na zakończenie semestru bądź całego roku nauki. W obu przypadkach kontrola taka zapewni nauczycielowi ważną informację: które zagadnienia są uczniom dobrze znane, a które wymagają utrwalenia.

Przyjmując za kryterium klasyfikowania testów sprawności językowe mamy testy zorientowane na rozumienie tekstu mówionego lub pisanego, na tworzenie tekstu mówionego lub pisanego. Ponadto możemy jeszcze wziąć pod uwagę elementy języka czyli leksykę i gramatykę i wyodrębnić odpowiednie typy testów.

Testowanie komunikacji w języku obcym może odbywać się przez:
- odgrywanie dialogów, scenek rodzajowych na podstawie opisu sytuacji (ten sposób testowania jest bardzo lubiany przez moich uczniów)
- przyjmowanie roli jednego z rozmówców,
- prowadzenie negocjacji na tematy z życia codziennego,
- odpowiadanie na pytania do materiału stymulującego,
- odpowiedzi na pytania związane z tekstem,
- opowiadanie o jakimś wydarzeniu,
- relacjonowanie wydarzeń,
- prezentacja wcześniej przygotowanego materiału,
- przyporządkowywanie wypowiedzi,
- rozpoznawanie czy określone informacje występują w wypowiedzi, (Prawda/ Fałsz)
- rozpoznawanie głównej myśli w wypowiedzi słuchanej i wyrażanie opinii na ten temat.

Testowanie słownictwa:
- dobieranie słownictwa do podanego pojęcia nadrzędnego (słowa klucza),
- dobieranie pojęcia nadrzędnego do podanych wyrazów,
- skreślanie wyrazów nie pasujących do podanej grupy,
- porządkowanie wyrazów w grupy tematyczne,
- uzupełnianie tekstu z lukami,
- uzupełnianie dialogów,
- dobieranie synonimów i antonimów,
- rozwiązywanie krzyżówek,
- rozpoznawanie i wyszukiwanie znanych słów w zestawieniu liter,
- tworzenie rzeczowników złożonych, odczasownikowych,
- test wielokrotnego wyboru
- wyrażanie podanej myśli inaczej,
- tłumaczenie zdań lub fragmentu tekstu.

Testowanie czytania:
- określanie czy podane stwierdzenia są zgodne z treścią tekstu, (Prawda/Fałsz)
- wybór zdania zgodnego z treścią tekstu spośród podanych przykładów,
- porządkowanie tekstu w logiczną spójną całość,
- przyporządkowanie wypowiedzi poszczególnym osobom,
- przyporządkowanie poszczególnych osób do podanych wypowiedzi.

Testowanie pisania:
- wypełnianie różnych formularzy, np. formularz meldunkowy, zamówienie,
- pisanie kartek z pozdrowieniami,
- pisanie listów prywatnych,
- pisanie listów oficjalnych,
- pisanie ogłoszeń, anonsów do prasy,
- pisanie telegramów,
- uzupełnianie luk w tekstach i dialogach,
- sporządzanie notatek,
- formułowanie wypowiedzi na dany temat z uwzględnieniem podanych informacji dotyczących treści i formy pracy.

Testowanie gramatyki:
- skreślanie błędnych form w podanym przykładzie,
- uzupełnianie zdań z lukami gramatycznymi,
- tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej,
- przekształcanie zdań według podanego wzoru,
- tłumaczenie zdań,
- przyporządkowywanie fragmentów zdań,
- test wielokrotnego wyboru.

Podsumowując rozważania o kontroli i ocenie pozwolę sobie sformułować kilka wskazówek:
- zadania testowe powinny wynikać z rodzajów ćwiczeń prowadzonych podczas lekcji, a więc by system znany był uczniowi,
- zadania powinny odnosić się do materiału opracowywanego podczas lekcji,
- test powinien mierzyć poszczególne sprawności za pomocą różnorodnych zadań, aby uczniowie mieli możliwość wykazać się jak dobrze je opanowali, a nauczyciel otrzymać jak najwięcej informacji, umożliwiających sprawiedliwą ocenę,
- testy nie powinny sprawdzać wszystkich sprawności równocześnie,
- nauczyciel powinien dokładnie sprecyzować i podać uczniom zakres materiału podlegający kontroli,
- uczniowie powinni dokładnie znać kryteria ocen,
- praca kontrolna powinna być jak najszybciej poprawiona i zwrócona uczniom. Im dłuższy czas oczekiwania na rezultaty swojej pracy tym bardziej słabnie ochota uczniów do nauki,
- powinniśmy dołożyć starań, aby w pracy kontrolnej znalazły się niebanalne zadania, element nowości w postaci ciekawego tekstu,
- należy pomagać uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, podkreślając to co robią dobrze, a równocześnie wskazując, czego jeszcze nie umieją. Nie można ograniczać się jedynie do zaznaczania błędów i oceny tego, czego uczniowie nie opanowali; należy również pamiętać o pozytywnych komentarzach.

Pozytywne komentarze dadzą uczniom poczucie sukcesu i zachęcą ich do dalszej pracy.
 

Opracowanie: Maria Ryba

Wyświetleń: 1889


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.