Katalog

Jolanta Radzikowska, Mari
Informatyka, Różne

Przedmiotowy system oceniania z informatyki. (kl. 4 - 6 szkoły podstawowej)

- n +

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów kl. 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. 4 - 6
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W CZĘSTOCHOWIE

 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 19.04.1999.
 2. Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
 3. Nauczyciela w swojej pracy:
  • uwzględnia potrzeby i zainteresowania ucznia,
  • docenia samodzielność pracy uczniów (np. pomysły zadań),
  • włącza wszystkich uczniów do aktywnej pracy na lekcji,
  • stwarza możliwości współpracy,
  • daje szanse wykazania się uczniom o różnych uzdolnieniach,
  • organizuje twórczą pracę na lekcji,
  • tworzy sytuacje, w których uczniowie odkrywają samodzielnie nowe możliwości (komputera i oprogramowania),
  • wykorzystuje odpowiednie pomoce dydaktyczne - mobilizuje uczniów do samodzielnego ich przygotowania,
  • mobilizuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,
  • uczy oceny i samooceny.
 4. Uczeń zachęcany jest do pracy poprzez stwarzanie na zajęciach atmosfery sprzyjającej jego aktywności:
  • ma poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości,
  • odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy,
  • realizuje własne pomysły,
  • bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji,
  • wie, że jego wkład pracy jest dostrzegany.
 5. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są za-dania praktyczne (uczeń odpytywany jest podczas pracy z komputerem).
  • ocena stawiana jest za samodzielność w pracy, staranność wykonania, postępy ucznia w nauce.
  • na bieżąco nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonywanych zadań, wskazuje braki i niedociągnięcia w umiejętnościach uczniów, mobilizuje uczniów do samooceny, a także do oceny pracy kolegów.
 6. Jeśli zachodzi potrzeba sprawdzenia wiadomości teoretycznych uczniów - odbywa się to w formie kilkunastominutowych kartkówek. Sprawdziany zapowiadane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem (podawany jest zakres materiału).
 7. W przypadku uczniów z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej należy obniżyć wymagania na poszczególne oceny. Nauczyciel musi podejść do takiego ucznia indywidualnie.
Poniższe kryteria wymagań opracowane zostały w oparciu o program nauczania informatyki i stosowania technologii informacyjnej dla szkoły podstawowej nr DKW - 4014 - 5/99 oraz podręcznik Informatyka dla klas 4-6 opracowany przez zespół autorów pod redakcją prof. M. M. Sysło.

Kryteria wymagań dotyczą dwóch poziomów pracy ucznia Nowicjusza i Juniora.

1.Wymagania na poziomie Nowicjusz:
Ocena celująca
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza obowiązujący pro-gram nauczania:
 • twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem oraz wykazuje operatywność w wykorzystywaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
 • jest zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;
 • przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
 • wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach;
 • bierze udział w konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.
Ocena bardzo dobra
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określony na poziomie Nowicjusza:
 • sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • samodzielnie uruchamia programy, których ikony znajdują się na pulpicie;
 • zmienia wielkość okna, przesuwa różne ruchome obiekty na ekranie;
 • kreśli różne linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne i stemple;
 • zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
 • znajduje gotowy rysunek w komputerze i poprawia go;
 • zapisuje ponownie pod tą samą nazwą lub inną;
 • wpisuje tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu;
 • redaguje i formatuje tekst według podanego wzoru;
 • umieszcza gotowe rysunki i teksty na jednej kartce;
 • samodzielnie wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami, dokonuje zmian w arkuszu;
 • stosuje wbudowane w arkusz operacje i wpisując je w postaci formuły;
 • tworzy wykresy dla danych z tabeli;
 • bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;
 • podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
 • wie co oznacza pojęcie multimedia, samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • posługuje się programem komputerowym do wysyłania i odbierania wiadomości;
 • samodzielnie przygotowuje swoje prace do prezentacji;
Ocena dobra
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności na poziomie Nowicjusza:
 • samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • uruchamia programy, których ikony znajdują się na pulpicie;
 • zmienia wielkość okna, przesuwa różne ruchome obiekty na ekranie;
 • kreśli linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne i stemple;
 • z niewielką pomocą zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
 • poprawia gotowy rysunek i zapisuje go;
 • wpisuje tekst na komputerową kartkę z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu;
 • wykonuje operacje formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzajów czcionki i jej atrybutów;
 • z niewielką pomocą umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty;
 • zna elementy zestawu komputerowego;
 • umie podać przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
 • wie co oznacza pojęcie multimedia;
 • z niewielką pomocą korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • umie wysyłać i odbierać wiadomości;
 • po odpowiednim instruktażu nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji;
 • wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami, z niewielka pomocą dokonuje zmian w arkuszu;
 • stosuje wbudowaną w arkusz operację sumowania;
 • z niewielka pomocą tworzy wykres dla danych z tabeli;
Ocena dostateczna
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • uruchamia programy, korzystając z ikon znajdujących się na pulpicie;
 • kreśli linie, wypełnia kontury kolorem;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
 • z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zachowaniem podstawowych zasad edycji;
 • formatuje tekst według wskazówek nauczyciela i przy jego pomocy;
 • z pomocą nauczyciela umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty;
 • umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;
 • umie wymienić przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
 • przy pomocy nauczyciela korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • przy pomocy nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji;
 • z pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami;
Ocena dopuszczająca
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • pod nadzorem nauczyciela uruchamia programy, korzystając z ikon znajdujących się na pulpicie;
 • kreśli linie, wypełnia kontury kolorem;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
 • z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zastosowaniem wielkich i małych liter oraz polskich znaków diakrytycznych;
 • wybiera czcionkę i sposób wyrównywania tekstu przed jego napisaniem;
 • z pomocą nauczyciela wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki;
 • korzystając z podpowiedzi nauczyciela umie nazwać wskazany element zestawu komputerowego;
 • z dużą pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami;
Ocena niedostateczna Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

2.Wymagania na poziomie Juniora:
Ocena celująca
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza obowiązujący pro-gram nauczania:
 • twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem oraz wykazuje operatywność w wykorzystywaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
 • jest zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;
 • przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
 • wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach;
 • bierze udział w konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.
Ocena bardzo dobra
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określony na poziomie Juniora:
 • bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach: tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje i przenosi pliki między folderami;
 • samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;
 • bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst;
 • właściwie stosuje numerowanie i wypunktowanie akapitów;
 • tworzy i wypełnia tabelę, modyfikuje ją;
 • bezbłędnie stosuje operacje na blokach tekstu korzystając z opcji menu i skrótów klawiszowych;
 • układa i modyfikuje sekwencje poleceń dla robota;
 • korzysta z przeglądarki do wyszukiwania informacji mając podany adres internetowy lub słowa do wyszukania;
 • zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;
 • samodzielnie potrafi wysłać pocztą elektroniczną list z załącznikiem;
 • bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • tworzy kompozycje rytmiczne i symetryczne oraz ornamenty ozdobne - bezbłędnie korzystając z operacji ZAZNACZ, KOPIUJ, WKLEJ;
 • umie wskazać przykłady baz danych, a w nich rekordy i pola;
 • potrafi sortować bazę oraz wyszukiwać w niej informacje;
 • potrafi modyfikować przygotowaną wcześniej bazę danych;
 • potrafi zaplanować większe obliczenia w arkuszu;
 • sprawdza za pomocą arkusza wiele wariantów obliczeń;
 • przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;
 • prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.
Ocena dobra
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności określonego na poziomie Juniora:
 • wykonuje operacje na folderach i plikach korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • wpisuje i redaguje tekst wpisany na komputerowa kartkę;
 • stosuje numerowanie i wypunktowanie akapitów;
 • tworzy i wypełnia tabelę;
 • z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • umieszcza gotowe rysunki i teksty na jednej kartce;
 • układa sekwencje poleceń dla robota;
 • korzysta z przeglądarki do wyszukiwania informacji mając podany adres internetowy;
 • wysyła i odbiera wiadomości za pomocą programu pocztowego korzystając przy tym z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela tworzy kompozycje rytmiczne i symetryczne oraz ornamenty ozdobne korzystając z operacji ZAZNACZ, KOPIUJ, WKLEJ;
 • umie wskazać przykłady baz danych, a w nich rekordy i pola;
 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela sortuje bazę oraz wyszukuje w niej informacje;
 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela modyfikuje przygotowaną wcześniej bazę danych;
 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje większe obliczenia w arkuszu;
 • z niewielką pomocą przygotowuje swoje prace do prezentacji;
 • wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach
Ocena dostateczna
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
 • wykonuje operacje na folderach i plikach korzystając z pomocy nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;
 • wpisuje i redaguje tekst wpisany na komputerowa kartkę, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela stosuje numerowanie i wypunktowanie akapitów;
 • z pomocą nauczyciela tworzy i wypełnia tabelę;
 • z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • umieszcza gotowe rysunki i teksty na jednej kartce;
 • z pomocą nauczyciela układa sekwencje poleceń dla robota;
 • z pomocą nauczyciela korzysta z przeglądarki do wyszukiwania informacji mając podany adres internetowy;
 • z pomocą nauczyciela wysyła i odbiera wiadomości za pomocą programu pocztowego;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • z pomocą nauczyciela tworzy kompozycje korzystając z operacji ZAZNACZ, KOPIUJ, WKLEJ;
 • korzystając ze wskazówek nauczyciela wskazuje przykłady baz danych, a w nich rekordy;
 • przy pomocy nauczyciela sortuje bazę;
 • z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia w arkuszu;
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji;
 • wymienia poznane dziedziny zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania;
Ocena dopuszczająca
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:
 • z dużą pomocą nauczyciela wpisuje tekst na komputerową kartkę i formatuje go;
 • z dużą pomocą nauczyciela stosuje numerowanie i wypunktowanie akapitów;
 • z pomocą nauczyciela wypełnia przygotowaną tabelkę danymi;
 • przegląda otwartą stronę internetową;
 • z pomocą nauczyciela korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • korzystając ze wskazówek nauczyciela wskazuje przykłady baz danych;
 • z dużą pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami oraz wykonuje na wprowadzonych danych najprostsze operacje (np. sumowanie);
 • wymienia zastosowania komputera w najbliższym środowisku;
Ocena niedostateczna
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

Opracowały:

mgr Jolanta Radzikowska
mgr Maria Tomżyńska
wrzesień 2000


Wyświetleń: 4802


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.