Katalog

Grażyna Peta
Biologia, Sprawdziany i testy

Dział ochrony środowiska - sprawdzian wiadomości dla klasy III

- n +

Sprawdzian wiadomości dla klasy III - Dział ochrony środowiska

Rząd I

Wybierz jedną prawidłową odpowiedź.


1. Biosfera obejmuje:
a. całą litosferę, hydrosferę i atmosferę,
b. dolne warstwy atmosfery prawie całą hydrosferę i powierzchniowe warstwy litosfery,
c. tylko hydrosferę i litosferę
d. atmosferę i hydrosferę oraz głębokie warstwy litosfery.

2. Zanieczyszczenia gazowe atmosfery pochodzące z innych państw stanowią w Polsce;
a.90%
b.50%
c.30%
d.10%

3. Kwaśne deszcze są wynikiem:
a. nadmiernych ilości dwutlenku węgla powstającego w procesach spalania,
b. reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną,
c. nadmiernego zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi.
d. reakcji freonów z gazami atmosferycznymi.

4. Bioindykatory to:
a. katalizatory do urządzeń oczyszczających powietrze,
b. organizmy wskaźnikowe dla czystości środowiska,
c. barwniki pochodzenia roślinnego,
d. szkodliwe gazy przemysłowe.

5. Dziura ozonowa:
a. jest spowodowana wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze,
b. to rozrzedzenie warstwy ozonowej spowodowane przez freony używane np. w dezodorantach,
c. to opad np. deszcz, w którym w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z wodą powstają kwasy,
d. duże zanieczyszczenia powietrza, któremu często towarzyszy mgła, nad miastami i ośrodkami przemysłowymi.

6. Do odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy;
a. rośliny, gaz ziemny, powietrze,
b. węgiel kamienny, wodę, glebę,
c. wodę, glebę, powietrze,
d. zwierzęta, rośliny, ropę naftową.

7. Do alternatywnych źródeł energii nie należy:
a. ropa naftowa,
b. energia wiatru,
c. energia słoneczna,
d. energia wody.

8. Przyczyną eutrofizacji wód mogą być:
a. ścieki przemysłowe bogate w związki metali ciężkich
b. kwaśne deszcze
c. ścieki komunalne i spływy powierzchniowe z pól bogate w związki fosforowe i azotowe
d. wycieki ropy naftowej z uszkodzonych tankowców.

9. Dzikie wysypiska śmieci mogą być przyczyną:
a. zanieczyszczeń wód gruntowych
b. skażenia gleb
c. zanieczyszczeń wód płynących
d. wszystkich wymienionych.

10. Na glebach znajdujących się w pobliżu szlaków komunikacyjnych należy sadzić:
a. krzewy i drzewa nierolnicze
b. warzywa
c. rośliny miododajne
d. drzewa owocowe.

11. Do gazów cieplarnianych zaliczamy przede wszystkim:
a. tlen, chlor, metan
b. metan, dwutlenek węgla, tlenki azotu
c. argon, wodór, hel
d. ozon, chlor, azot.

12. Freony dostające się do atmosfery są w głównej mierze przyczyną:
a. kwaśnych deszczy
b. dziury ozonowej
c. eutrofizacji wód
d. efektu cieplarnianego.

13. Przykładem drzew najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia są:
a. jodła, klon, świerk
b. brzoza, wierzba, klon
c. kasztanowiec, osika, sosna
d. jodła, świerk, sosna.

14. Wody drugiej klasy czystości nadają się do:
a. bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych
b. stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
c. hodowli zwierząt gospodarskich
d. zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

15. Erozja to:
a. proces niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej wywołany przez wiatr, wodę
i lodowce
b. współżycie grzybów z korzeniami roślin
c. wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery
d. masowe pojawienie się dużej liczby osobników danego gatunku na określonym obszarze.

16. Utylizacja polega na:
a. doprowadzeniu zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne
wykorzystanie
b. segregacji odpadów
c. wykorzystaniu odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu
d. spalaniu odpadów.

17. Do najważniejszych zagrożeń gleb należą:
a. monokultury i wycinanie lasów
b. zbyt intensywne nawożenie i intensywny wypas bydła
c. ścieki i odpady niewłaściwie składowane
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Rząd II

Wybierz prawidłową odpowiedź


1. Bioindykatory to;
a. katalizatory do urządzeń oczyszczających powietrze,
b. organizmy wskaźnikowe dla czystości powietrza,
c. barwniki pochodzenia roślinnego,
d. szkodliwe gazy przemysłowe.

2. Smog:
a. spowodowany jest wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze,
b. to opad np. deszcz, w którym w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z wodą powstają kwasy,
c. duże zanieczyszczenie powietrza, któremu często towarzyszy mgła nad miastami i ośrodkami przemysłowymi,
d. to rozrzedzenie warstwy ozonowej spowodowane przez freony używane np. w dezodorantach.

3. Biosfera obejmuje:
a. dolne warstwy atmosfery, prawie całą hydrosferę i powierzchniowe warstwy litosfery
b. całą litosferę, hydrosferę i atmosferę,
c. atmosferę i hydrosferę oraz głębokie warstwy litosfery,
d. tylko hydrosferę litosferę.

4. Składnikami zanieczyszczeń powietrza, które w połączeniu z wodą dają tzw. kwaśne
deszcze są:
a. tlenki metali ciężkich
b. tlenki ołowiu i siarki
c. tlenki azotu i siarki
d. dwutlenek węgla i ozon.

5. Utylizacja to:
a. doprowadzenie zużytych odpadów do stanu pozwalającego na powtórne ich
wykorzystanie
b. niszczenie gleby wskutek wypłukiwania jej przez wodę
c. wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu
d. oddziaływania między organizmami a środowiskiem.

6. Wypalanie traw jest:
a. niezbędnym zabiegiem służącym użyźnianiu gleb
b. zabiegiem ograniczającym rozwój chwastów
c. zabiegiem przyśpieszającym obieg energii i materii w przyrodzie
d. bezmyślnym zabijaniem organizmów glebowych, a tym samym przyczynianiem się do degradacji gleb.

7. Obecnie na świecie żyje:
a. 8 miliardów ludzi
b. 6 miliardów ludzi
c. 4 miliardy ludzi
d. 3 miliardy ludzi.

8. Freony dostające się do atmosfery są w głównej mierze przyczyną:
a. kwaśnych deszczy
b. dziury ozonowej
c. eutrofizacji wód.
d. efektu cieplarnianego

9. Do drzew najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia należą
a. jodła, świerk, sosna
b. klon, dąb, jodła
c. jodła, świerk, klon
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

10. Do alternatywnych źródeł energii należy:
a. ropa naftowa
b. węgiel brunatny
c. energia słoneczna
d. węgiel kamienny.

11. Do nieodnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:
a. rośliny, gaz ziemny, powietrze
b. węgiel kamienny, węgiel brunatny, surowce skalne
c. powietrze, zwierzęta, wapienie
d. węgiel kamienny, węgiel brunatny, woda

12. Recykling to:
a. symbioza grzybów z bakteriami
b. rozkład substancji organicznych i pobierania zmineralizowanych związków azotu i fosforu przez producentów
c. doprowadzanie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie
d. wykorzystanie odpadów jako surowców do dalszego przerobu.

13. Wody trzeciej klasy czystości nadają się do:
a. hodowli zwierząt gospodarskich
b. nawadniania terenów rolniczych i upraw ogrodniczych
c. celów rekreacyjnych
d. bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

14. Skutkiem efektu cieplarnianego jest:
a. topnienie lodowców
b. docieranie promieni ultrafioletowych do powierzchni Ziemi
c. osuszanie się podmokłych terenów i obniżenie poziomu wód gruntowych
d. przyspieszenie procesu starzenia i choroby wzroku.

15. Rekultywacja to:
a. wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu
b. zasiedlanie terenu danej populacji nowymi osobnikami
c. stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników
d. odnowa zniszczonej gleby w celu przywrócenia jej naturalnych właściwości.

16. Do pojemnika z napisem PLASTIK nie wrzucamy:
a. butelek po płynach
b. folii budowlanych
c. folii opatrunkowych
d. odpowiedzi b i c są poprawne

17. Zakwaszenie gleb jest przyczyną:
a. wymywania z gleb składników pokarmowych
b. erozji gleb
c. zmęczenia gleb
d. wzrostu zawartości związków azotu i fosfor w glebie.
 

Opracowanie: Grażyna Peta

Wyświetleń: 11707


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.