Katalog

Magdalena Gawinecka
Informatyka, Plany wynikowe

Przedmiotowy system oceniania z oprogramowania biurowego dla Policealnego Studium Zawodowego

- n +

Przedmiotowy system oceniania z oprogramowania biurowego dla klasy I Policealnej Szkoły Zawodowej

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 19.04.1999r.
1. Zasady sprawdzania i oceniania.
- Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego,
- Za realizację tych wymagań uczeń otrzymuje ocenę,
- Zaplanowane formy sprawdzające przez nauczyciela,

FORMY PISEMNE:
1. kartkówki (niezapowiedziane z trzech jednostek tematycznych),
2. sprawdziany, testy (zapowiedziane, z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, zakres materiału np. dział, po wcześniejszym powtórzeniu materiału lekcji),

FORMY USTNE:
1. przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
2. aktywne uczestnictwo w wykonywaniu zadań- ćwiczeń podczas lekcji,
3. stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,

Uczeń otrzymuje również ocenę za prowadzenie dokumentacji informatycznej
w czasie zajęć - zeszyt przedmiotowy, dyskietki oraz oceny za sprawdziany praktyczne.

Wpływ na jakość oceny mają następujące kryteria wartościujące:
1. samodzielność
2. poprawność
3. kompletność
4. czas

- Ocena semestralna ustalana jest na podstawie ocen przyjętych w danym semestrze, ocena roczna na podstawie ocen uzyskanych w I i II semestrze danego roku szkolnego,
- Uczeń, który opuścił 50% zajęć (bez usprawiedliwienia) może nie być klasyfikowany,
- Nauczyciel przekazuje uczniom informacje o ocenie semestralnej/rocznej nie później niż 3 tygodnie (w przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej nie później niż 1 miesiąc) przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, o ocenie niedostatecznej muszą zostać powiadomieni rodzice,
- Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeżeli uczeń o takowy egzamin zgłosi to w podaniu)

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Poziom podstawowy (P)
Uczeń potrafi:

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na komputerze;
- uruchomić program edytora tekstu: z pulpitu i paska zadań;
- optymalnie używać klawiatury i myszy;
- stosować ogólne zasady redagowania tekstów;
- formatować tekst w zakresie: justowanie, centrowanie, do lewej, do prawej;
- zmieniać krój i wielkość czcionki;
- wykorzystywać style;
- wykonać operacje na fragmentach tekstu: wycinać, wklejać między różnymi dokumentami tej samej aplikacji, między dokumentami różnych aplikacji;
- modyfikować tekst i styl akapitu;
- używać symboli;
- tworzyć inicjał;
- stosować przypisy;
- zmodyfikować styl nagłówków i stopki;
- potrafi wstawiać i redagować skomplikowane zależności matematyczne, chemiczne, itp.
- tworzyć tabele i ramki w dokumencie tekstowym;
- edytować grafikę w dokumencie tekstowym;
- korzystać ze zbioru synonimów;
- pozyskiwać ilustracje z gotowych bibliotek rysunków (np. z galerii ClipArt, z zasobów sieci Internet, z płyt CD);
- tworzyć obiekty z gotowych elementów grafiki wektorowej (np. WordArt);
- tworzyć wykresy w dokumencie tekstowym;
- korzystać z automatycznej korekty błędów;
- wypełniać druki zewnętrzne za pomocą korespondencji seryjnej;
- korzystać z techniki OLE;
- korzystać z pomocy programu;
- ustawić parametry wydruku i drukować dokumenty;
- z poziomu aplikacji poprawnie zapisywać i odczytywać pliki w różnych formatach;
- wykonać podstawowe operacje programu do tworzenia slajdów;
- projektować proste układy slajdów;
- zastosować standardowe przejścia i animacje;
- ustawić czas dla slajdów;
- wprowadzić połączenia między z innymi slajdami w obrębie prezentacji;
- przygotować i prowadzić prezentację zdalną;
- importować i eksportować elementy tekstowe i graficzne;
- drukować zawartość prezentacji;
- omówić organizację skoroszytu w arkuszu kalkulacyjnym oraz podstawowe dane dotyczące arkuszy;
- wprowadzić tekst, liczby, daty i czas do arkusza kalkulacyjnego;
- scharakteryzować pojęcia dotyczące zasad adresowania i umie je wykorzystać;
- formatować i redagować komórki, wiersze oraz kolumny w arkuszu kalkulacyjnym;
- potrafi efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach i blokach;
- tworzyć komentarze w arkuszu kalkulacyjnym;
- omówić zasady tworzenia wydruków w arkuszu kalkulacyjnym i potrafi je stosować;
- konsolidować dane;
- wykorzystywać podstawowe funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych;
- tworzyć tabele przestawne;
- zastosować mechanizmy ochrony i zabezpieczenia arkusza;
- potrafi interpretować i modyfikować graficzną prezentację danych z arkusza;
- potrafi sortować tabele i znajdować dane;
- filtrować dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego;

Poziom ponadpodstawowy (PP)
Uczeń potrafi:
- formatować akapity: dodawać wcięcia, ustawiać odstępy między wierszami;
- dobierać parametry mające wpływ na wygląd dokumentu: szerokość marginesów, podział na strony, numeracja stron;
- wstawiać i przyłączać do dokumentu tekstowego informacje w postaci: rysunków, tabel, wykresów, obiektów dźwiękowych i filmowych;
- organizować tekst w kolumnach;
- wykorzystywać tabulatory i tabele;
- różnie rozmieszczać obiekty graficzne w obrębie tekstu;
- wykonać zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach;
- zaznaczyć blok tekstu różnymi metodami;
- potrafi korzystać ze stylów i modyfikować je dla swoich potrzeb;
- potrafi przekształcić tekst kolumnowy na tabelę i odwrotnie;
- zastosować zasady doboru i użytkowania stylów nagłówków do struktury złożonej dokumentu;
- wprowadzić automatyczną numerację rozdziałów i podrozdziałów;
- wykonać spis treści;
- zadbać o właściwą jakość grafiki;
- praktycznie wykorzystuje propozycje korekty błędów i dodaje nowe słowa do słownika;
- stosować do podstawowych operacji skróty klawiszowe;
- umie poprawnie redagować dokumenty w różnych językach;
- poprawnie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności dotyczące redagowania złożonych dokumentów w edytorze tekstu;
- właściwie komponować prezentacje wspomagające wystąpienia;
- usuwać oraz dodawać slajdy;
- zmieniać kolejność slajdów;
- ukrywać slajdy;
- dodawać kształty do prezentacji. Kreślić obiekty;
- dodawać notatek prelegenta do prezentacji;
- zastosować niestandardowe przejścia, animacje;
- zastosować narzędzia nawigacji
- zapisywać prezentację przeznaczoną do rozpowszechniania w Internecie;
- wstawić hiperłącza w swojej prezentacji;
- wykonać i wiązać operacje w różnych arkuszach i skoroszytach;
- wykonać wykres (dla kilku serii danych);
- wykonać użyteczny, przykładowy arkusz z wykorzystaniem funkcji z uwzględnieniem różnych formatów komórek;
- wymieniać dane pomiędzy edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym (łączenie);
- formatować tabelę oraz wykonywać w niej operacje scalania i podziału komórek;
- dokonać analizy statystycznej danych;
- udostępniać skoroszyty innym użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej;
- wykorzystywać złożone funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych
- formatować i edytować tabele przestawne;
- rysować i edytować obiekty graficzne;
- tworzyć makroinstrukcje;
- stosować makrodefinicje do automatyzacji działania arkuszy
- zarządzać scenariuszami typu co - jeśli;
- zapisywać w arkuszu model przedsięwzięcia i używać tego arkusza do prowadzenia prób (symulacji) z różnymi rozwiązaniami;

OCENY:


Niedostateczny - jeżeli uczeń nie opanował w pełni wymagań programowych (poziom P) i nie rokuje nadziei na ich podstawowe uzupełnienie;

Dopuszczający - jeżeli uczeń spełnia co najmniej 50% wymagań podstawowych

Dostateczny - jeżeli uczeń spełnia co najmniej 75% wymagań podstawowych;

Dobry - jeżeli uczeń spełnia co najmniej 75% wymagań podstawowych i 50% wymagań ponadpodstawowych;

Bardzo dobry - jeżeli uczeń spełnia co najmniej 75% wymagań podstawowych i 75% wymagań ponadpodstawowych;

Celujący - jeżeli uczeń opanował w pełni wymagania programowe (poziom P i PP w 100%) a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace, konkursy, olimpiady) i złożone.
 

Opracowanie: Magdalena Gawinecka

Wyświetleń: 2984


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.