Katalog

Marlena Piosik
Zawodowe, Ankiety

Narzędzia pomiaru - mierzenie jakości pracy szkoły

- n +

Narzędzia pomiaru - mierzenie jakości pracy szkoły

Narzędzi pomiaru jakości pracy szkoły w standardzie:
PRACA WYCHOWAWCZA SZKOŁY UMOŻLIWIA UCZNIOM HARMONIJNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

1. List do rodziców z informacją o pomiarach jakości szkoły i prośbą o wypełnienie ankiety.
2. Ankieta skierowana do rodziców.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Pragnę poinformować Państwa, że w naszej szkole -przeprowadzane są badania jakości pracy szkoły. Ich celem jest dostarczenie pełnej, rzetelne informacji o jej mocnych i słabych stronach, o jej efektach na tle szkół podobnego typu, działających w podobnych środowiskach. Informacja ta będzie stanowiła podstawę planowania rozwoju szkoły.

Jednym z bardzo ważnych etapów jest poznawanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli na temat szkoły i warunków jej funkcjonowania.

Bardzo proszę o wypełnienie załączonej ankiety, która jest anonimowa. Zapewniam, że opinie Państwa zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu rozwoju szkoły. Rezultatem badania szkoły będzie raport, w którego wgląd będzie miał każdy zainteresowany rodzic.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

ANKIETA DLA RODZICÓW -SZKOŁA, W KTÓREJ UCZY SIĘ MOJE DZIECKO-

Szanowni Państwo chcielibyśmy poznać opinię o szkole, w której uczy się Wasze dziecko. Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki zostaną zamieszczone w specjalnym raporcie. Jesteśmy przekonani, że staną się one podstawą planowania rozwoju naszej szkoły.

Prosimy przeczytać uważnie przedstawione poniżej pytania i zakreślić X właściwe miejsca.

NAZWA SZKOŁY:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Prof. Mierzejewskiego w Lęborku.

1. Czy znacie Państwo treść programu wychowawczego Szkoły, w której uczy się wasze dziecko?

TAK NIE
2.Czy znacie Państwo Statut naszej szkoły oraz regulamin oceniania klasyfikowania uczniów?

TAK NIE

3.Czy według Państwa comiesięczne apele wychowawczo -dyscyplinujące mają wpływ na podniesienie efektywności procesu wychowawczego Waszego dziecka?

TAK NIE

4.Czy według Państwa imprezy organizowane na terenie szkoły i poza szkołą ( koncerty, spektakle teatralne, seanse filmowe) przyczyniają się do podniesienia kultury osobistej waszego dziecka i rozwoju intelektualnego?

TAK NIE

5.Czy według Państwa działania podejmowane przez szkołę służące poprawie stanu środowiska naturalnego (Sprzątanie Świata, Święto Ziemi, Olimpiada Ekologiczna) wpływają na wzrost świadomości ekologicznej we własnym środowisku

TAK NIE

6.Czy uczestnictwo Państwa dziecka w zajęciach dotyczących przygotowania do życia w rodzinie (spotkania z pielęgniarkom i pedagogiem szkolnym, godziny wychowawcze, programy profilaktyczne typu: (Dziękuję Nie, Noe) ma wpływ na:
a) wyrażanie uczuć Państwa dziecka

TAK l NIE

b) właściwe korzystanie z mass - mediów przez Państwa dziecko

TAK NIE

c) świadomość szkodliwości używek typu: alkohol, nikotyna, narkotyki?

TAK NIE

7.Czy zdaniem Państwa działania szkoły przyczyniają się do poznawania przez wasze dziecko kultury i tradycji naszego regionu (język kaszubski, zwyczaje i stroje)?

TAK NIE

8. Czy zdaniem Państwa szkoła, w której uczy się Wasze dziecko organizując i uczestnicząc w obchodach rocznic państwowych: Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Konstytucji 3-go Maja oraz podejmując działania na rzecz integracji europejskiej pogłębia świadomość, iż będąc Polakiem jest się także Europejczykiem?

TAK NIE

9.Czy zdaniem Państwa w sposób wystarczający współuczestniczycie w procesie wychowawczym Waszego dziecka (udział w Dniach Otwartej Szkoły, wywiadówkach, kontakty z wychowawcami)?

TAK NIE

10 Czy zdaniem Państwa szkoła (nauczyciele, pedagog, katecheta) służy pomocą w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych wychowawczych Waszego dziecka?

TAK NIE

DZIĘKUJEMY

Marlena Piosik
Nauczyciel zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku
 

Opracowanie: Marlena Piosik

Wyświetleń: 4743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.