AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Pacuła
Język polski, Konspekty

Jakich nici Ariadny zabrakło bohaterom, że nie mogli wyjść z labiryntu życia? Scenariusz lekcji języka polskiego

- n +

Jakich nici Ariadny zabrakło bohaterom, że nie mogli wyjść z labiryntu życia?

SCHEMAT LEKCJI PRZYGOTOWANY WEDŁUG PROGRAMU EDUKACYJNEGO "KREATOR" PRZEZ NAUCZYCIELA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM W DARŁOWIE - MARZENĘ PACUŁĘ

Klasa: II gimnazjum; podręcznik pt. "To lubię" Czas: 90 minut

Cel główny:
Uczenie wypowiadania własnego stanowiska na określony temat na szerszym forum, np. na forum klasy szkolnej; uczenie przygotowania do dyskusji, tj. sposoby sporządzania notatek; uczenie komentowania tekstów kultury, plakatów graficznych; uwrażliwienie na problemy, które tworzą labirynty w naszym życiu.

Cele operacyjne: Po lekcji uczeń potrafi:
- wyjaśnić znaczenie dosłowne i przenośne słowa: "labirynt";
- uporządkować swoją wiedzę na określony temat;
- analizować znaczenie labiryntu na podstawie różnych tekstach kultury poznanych na lekcji;
- określić sytuację, w jakiej znalazł się główny bohater;
- tworzyć mapę graficzną dla właściwego motywu;
- zatytułować wykonany plakat;
- gromadzić informacje na dany temat;
- redagować tezę;
- argumentować;
- wnioskować;
- pracować w grupie.

Materiały: Wykorzystano następujące teksty kultury: "Największa skarbnica Egiptu" - fragment powieści Bolesława Prusa "Faraon"; "Dzień, w którym się zagubiłem" I.B.Singera; "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego; "Z pamiętnika narkomanki" Barbary Rosiek. Ponadto szary papier, flamastry, plansze odnoszące się do motywu labiryntu.
Etapy lekcji  Przebieg lekcji  Umiejętności uczniów  Uwagi nauczyciela
Zaangażowanie Zajęcia rozpoczęto od wprowadzenia, które ma uzmysłowić uczniom, co będzie stanowiło cel ich pracy. Następnie młodzież przypomina teksty kultury odnoszące się do motywu labiryntu. Tłumaczy co rozumie przez określenie: "Nić Ariadny". Ponadto przypomina znaczenie dosłowne i przenośne słowa labirynt. Dalej nastąpił podział klasy na IV grupy, w których uczniowie będą pracować nad uporządkowaniem i wzbogaceniem wiedzy analogicznie związanej z symboliką labiryntu. Podejmą próbę analizowania znaczenia wybranych motywów w literaturze, interpretowania wybranych zjawisk, symboli. Zorganizowanie zespołów. Komunikacja nauczyciel - uczeń.  
Badanie Uczniowie zapoznają się z instrukcją pracy i tekstem odnoszącym się do motywu labiryntu. Zgłaszają wątpliwości. Na podstawie wskazanego tekstu podejmują próby rozwiązania zadań, dzieląc sprawiedliwie obowiązki. Organizowanie grupy. Podział ról w zespole. Planowanie własnego uczenia.  
Przekształcanie Uczniowie tworzą plakaty graficzne do danego tekstu kultury. Samodzielnie nadają tytuł swojej pracy, wypisują wskazówki dla głównego bohatera - co mogło być nitką Ariadny dla głównej postaci? W notatce podają swoje stanowisko poparte argumentami i wniosek, który im się nasuwa. Przygotowują się do prezentacji, która ma odpowiedzieć na pytanie: Jakich nici Ariadny zabrakło bohaterom, że nie mogli wyjść z labiryntu życia? Wykonanie pracy trwa około 40 minut. Organizowanie pracy w grupach. Twórcze rozwiązywanie problemów. Porozumiewanie się w grupie.  
Prezentacja Uczniowie wyznaczeni przez grupy prezentują klasie przygotowane prace. Starają się mówić interesująco, odpowiadają na pytania zadawane przez kolegów i nauczyciela. Czas prezentacji 5 minut. Skuteczne komunikowanie się.  
Refleksje Uczniowie ogarniają myślami całe zajęcia. Omawiają sposób wykonania pracy. Uzasadniają oraz komentują swoje plakaty. Opowiadają o pokonywaniu trudności, jakie napotkali. W drodze konkursu wybierają najciekawszą ich zdaniem pracę i w formie ulotki przepisują ją do zeszytów. Ocena własnego uczenia się. Twórcze rozwiązywanie problemów. Wzajemna komunikacja.  


INSTRUKCJA DLA UCZNIA:

Drodzy uczniowie! Dziś jeszcze raz przyjrzymy się tekstom, które odnoszą się do omawianego na lekcjach motywu - mianowicie labiryntu. Zastanowimy się nad dosłownym i przenośnym znaczeniem tego słowa, występującym w konkretnych tekstach kultury. Przypomnimy sobie utwory, które ukazywały nam ten motyw. Uporządkujemy i wzbogacimy naszą wiedzę o sytuacje, które są dla nas uwikłaniem w różne problemy życiowe, a z których nie można się wydostać. Podejmiemy próbę analizowania znaczenia wybranych motywów występujących w literaturze, interpretowania wybranych zjawisk, symboli.

Będziecie pracować w IV zespołach, po pięć osób każdy. Starajcie się wykonać Wasze zadania w określonym czasie, wspólnie i najlepiej, jak potraficie. Dziś oceniamy trafność spostrzeżeń i stopień realizacji zadania. Na wykonanie zadania macie 40 minut. Życzę powodzenia!

GRUPA I

MATERIAŁY
: Tekst: "Największa skarbnica Egiptu" Bolesława Prusa, szary papier, flamastry, kredki, kartki papieru do pisania notatki.

ZADANIE PODSTAWOWE:

JAKICH NICI ARIADNY ZABRAKŁO BOHATEROM TEKSTU: "NAJWIĘKSZA SKARBNICA EGIPTU" BOLESŁAWA PRUSA, ŻE NIE MOGLI WYJŚĆ Z LABIRYNTU STRACHU I BIEDY?

ZADANIA CZĄSTKOWE DO POSTAWIONEGO PYTANIA:

1. Na podstawie tekstu określcie sytuację w jakiej znalazł się faraon - Ramzes XII (co było dla Niego labiryntem?). Uczniowie przygotowują materiał do ustnej prezentacji.
2. W drugiej fazie pracy przyjrzyjcie się problemowi. Zaplanujcie kolejne etapy działań. Podzielcie się zadaniami.
3. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapiszcie na mapie graficznej (wykonajcie plakat labiryntu, w jakim znalazł się faraon, nadajcie mu tytuł) odnoszącej się do tekstu.
4. Dokończcie zdania i umieścicie je na mapie graficznej. Pytanie: Jakich nici Ariadny zabrakło faraonowi, że nie mógł wyprowadzić Egiptu z biedy i głodu?
- Nitką Ariadny mogła być silna dyktatura faraona.
- Nitką...
- Nitką...
- Nitką...
5. Zapiszcie notatkę (dodatkowa kartka) podając swoje stanowisko na postawione powyżej pytanie
(uczniowie piszą tezę, podają argumenty, prezentują końcowy wniosek - w czym tkwiła niemoc faraona?).
6. Przygotujcie prezentację swoich efektów pracy w zespole. Lider grupy czyta plakat graficzny, komentuje go. Pomocnik lidera przedstawia przygotowaną notatkę.
Prezentuje ostateczny wniosek z pracy w grupie (opisuje jak wyglądała praca grupy, czy zdania były łatwe, czy trudne do wykonania?).

GRUPA II

MATERIAŁY:
Tekst: "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, szary papier, flamastry, kartki papieru do pisania notatki.

ZADANIE PODSTAWOWE:

JAKICH NICI ARIADNY ZABRAKŁO BOHATEROM: "SYZYFOWYCH PRAC" STEFANA ŻEROMSKIEGO, ŻE NIE MOGLI WYDOSTAĆ SIĘ Z LABIRYNTU HISTORII?

ZADANIA CZĄSTKOWE DO POSTAWIONEGO PYTANIA:

1. Na podstawie tekstu określcie sytuację w jakiej znaleźli się bohaterowie powieści (co było dla nich labiryntem?). Uczniowie przygotowują materiał do prezentacji ustnej.
2. W drugiej fazie pracy przyjrzyjcie się problemowi. Zaplanujcie kolejne etapy działań. Podzielcie się zadaniami.
3. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapiszcie na mapie graficznej (wykonajcie plakat labiryntu, w jakim znalazła się młodzież gimnazjum w Klerykowie, nadajcie mu tytuł) odnoszącej się do tekstu.
4. Dokończcie zdania i umieścicie je na mapie graficznej. Pytanie: Jakich nici Ariadny zabrakło uczniom gimnazjum w Klerykowie, że nie mogli wyjść z labiryntu historii, w który zostali uwikłani?
- Nitką Ariadny mogła być większa odwaga i walka z zaborcą.
- Nitką...
- Nitką...
- Nitką...
5. Zapiszcie notatkę (dodatkowa kartka) podając swoje stanowisko na postawione powyżej pytanie (uczniowie piszą tezę, podają argumenty, prezentują końcowy wniosek - w czym tkwiła niemoc młodzieży z Klerykowa?
6. Przygotujcie prezentację swoich efektów pracy w zespole. Lider grupy czyta plakat graficzny, komentuje go. Pomocnik lidera przedstawia przygotowaną notatkę. Prezentuje ostateczny wniosek z pracy w grupie (opisuje jak wyglądała praca grupy, czy zadania były łatwe, czy trudne do wykonania?).

GRUPA III

MATERIAŁY: Tekst: "Dzień, w którym się zagubiłem" I.B.Singera, szary papier, flamastry, kredki, kartki papieru do pisania notatki.

ZADANIE PODSTAWOWE:

JAKICH NICI ARIADNY ZABRAKŁO BOHATEROWI TEKSTU: "DZIEŃ, W KTÓRYM SIĘ ZAGUBIŁEM" I.B. SINGERA, ŻE NIE MÓGŁ WYDOSTAĆ SIĘ Z LABIRYNTU ROZTARGNIENIA I ZAGUBIENIA?

ZADANIA CZĄSTKOWE DO POSTAWIONEGO PYTANIA:

1. Na podstawie tekstu określcie sytuację, w jakiej znalazł się profesor Szlemie (co było dla Niego labiryntem?) Uczniowie przygotowują materiał do ustnej prezentacji.
2. W drugiej fazie pracy przyjrzyjcie się problemowi. Zaplanujcie kolejne etapy działań. Podzielcie się zadaniami.
3. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapiszcie na mapie graficznej (wykonajcie plakat labiryntu, w jakim znalazł się profesor Szlemiel, nadajcie mu tytuł) odnoszącej się do tekstu.
4. Dokończcie zdania i umieścicie je na mapie graficznej. Pytanie: Jakich nici Ariadny zabrakło profesorowi Szlemielowi, że nie mógł trafić do własnego domu?
- Nitką Ariadny mógł być spokój.
- Nitką...
- Nitką...
- Nitką...
5. Zapiszcie notatkę (dodatkowa kartka) podając swoje stanowisko na postawione powyżej pytanie (uczniowie piszą tezę, podają argumenty, prezentują wniosek końcowy - w czym tkwiła niemoc profesora Szlemiela?)
6. Przygotujcie prezentację swoich efektów pracy w zespole. Lider grupy czyta plakat graficzny, komentuje go. Pomocnik lidera przedstawia przygotowaną notatkę. Prezentuje ostateczny wniosek z pracy w grupie (opisuje jak wyglądała praca grupy, czy zadania były łatwe, czy trudne do wykonania?).

GRUPA IV

MATERIAŁY:
Tekst: "Z pamiętnika narkomanki" Barbary Rosiek, szary papier, flamastry, kredki, kartki papieru do pisania notatki.

ZADANIE PODSTAWOWE:

JAKICH NICI ARIADNY ZABRAKŁO BOHATERCE "Z PAMIĘTNIKA NARKOMANKI" BARBARY ROSIEK, ŻE NIE BYŁA ZDOLNA WYJŚĆ Z LABIRYNTU UZALEŻNIEŃ?

ZADANIA CZĄSTKOWE DO POSTAWIONEGO PYTANIA:


1. Na podstawie tekstu określcie sytuację w jakiej znalazła się bohaterka pamiętnika (co było dla Niej labiryntem?). Uczniowie przygotowują materiał do ustnej prezentacji.
2. W drugiej fazie pracy przyjrzyjcie się problemowi. Zaplanujcie kolejne etapy działań. Podzielcie się zadaniami.
3. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapiszcie na mapie graficznej (wykonajcie plakat labiryntu, w jakim znalazła się główna bohaterka, nadajcie mu tytuł) odnoszącej się do tekstu.
4. Dokończcie zdania i umieścicie je na mapie graficznej. Pytanie: Jakich nici Ariadny zabrakło bohaterce "Z pamiętnika narkomanki", że nie była zdolna wyjść z labiryntu uzależnienia?
- Nitką Ariadny mogła być większa wiara w siebie.
- Nitką...
- Nitką...
- Nitką...
5. Zapiszcie notatkę (dodatkowa kartka) podając swoje stanowisko na postawione powyżej pytanie (uczniowie piszą tezę, podają argumenty, prezentują końcowy wniosek - W czym tkwiła niemoc uzależnionej dziewczyny?).
6. Przygotujcie prezentacje swoich efektów pracy w zespole. Lider grupy czyta plakat graficzny, komentuje go. Pomocnik lidera przedstawia przygotowaną notatkę.Prezentuje ostateczny wniosek z pracy w grupie (opisuje jak wyglądała praca grupy, czy zadania były łatwe, czy trudne?).

KOMENTARZ

Wszyscy uczniowie starali się pracować intensywnie - na miarę swoich możliwości. Praca w zespole pozwoliła zwrócić uwagę na to, jak uczniowie wzbogacali swoje umiejętności, pogłębiali wiadomości z zakresu motywu labiryntu, jak organizowali swoją pracę.

Młodzież z zainteresowaniem pracowała na wskazanych przez nauczyciela tekstach. Dawała konkretne propozycje, które mogły być wskazówką i rozwiązaniem problemu, w jakim pojawili się bohaterowie omawianych tekstów. Uczniowie trafnie zaprezentowali plakaty graficzne, właściwie je nazywając. Tworzyli prawidłowe tezy, które popierali liczną argumentacją. Dochodzili do właściwych wniosków. Zajęcia prowadzone tą metodą utwierdziły nauczyciela w przekonaniu, że młodzież dobrze zrozumiała tematykę spotkań, na których omawiano motyw labiryntu.

Cele postawione przez nauczyciela przed lekcją, zostały zrealizowane. Po prezentacji plakatów, nastąpiła refleksja z uczniami na temat ich pracy w zespołach. Właśnie ta dyskusja dotycząca oceny postępów, okazała się cenna, bowiem uzmysłowiła uczniom, że efekt pracy grupy zależy od ich indywidualnego zaangażowania, umiejętnego planowania pracy, poprawnej komunikacji oraz kreatywności i pomysłowości.
 

Opracowanie: mgr Marzena Pacuła

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3271


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.