Katalog

Irena Kieliszek
Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Komputer w pracy z dzieckiem

- n +

Komputer w pracy z dzieckiem

Jesteśmy świadkami wielkich przemian. Od kilku lat zachodzą one wprost na naszych oczach. W przyszłej gospodarce i kulturze kraju będą potrzebni ludzie dobrze wykształceni, samodzielni, niezależni, biegli w nowych technologiach.

Człowiek XXI wieku musi umieć się uczyć, musi być odważny, aktywny i twórczy, musi umieć szybko reagować na bezustannie zmieniający się świat.
Rozwój pedagogiki szkolnej nie może odbywać się w oderwaniu od rzeczywistości. W niej, zarówno uczeń jak i nauczyciel, poddawani są wielorakim doświadczeniom spowodowanym ekspansją osiągnięć technicznych i związaną z nimi eksplozją informacji z różnych mediów.

Dynamiczny rozwój nauki i techniki oraz doskonalący się proces nauczania i uczenia się, wymusza krystalizowanie się nowych pomysłów związanych z zastosowaniem różnych pomocy dydaktycznych, które wspomagały by nauczyciela w indywidualizacji kształcenia, służyły treningowi w zdobywaniu wiedzy, doświadczeń i umiejętności, a także aktywizowały pracę uczniów.
Jedną z koncepcji wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych jest ta, która traktuje je jako narzędzie pracy nauczyciela, mogące ulepszyć i ułatwić pracę nauczyciela.

Takim narzędziem w XXI wieku jest komputer wraz z właściwie dobranym oprogramowaniem.
Dowiedziono, że uczniowie w takim stopniu interesują się nauczaniem, w jakim umożliwia ono rozwinięcie ich własnej aktywności. Uczniowie wykazują większe zainteresowanie danym problemem, jeśli mogą go rozwiązać sami, a nie tylko asystować przy jego rozwiązaniu. Nie wszystkie dzieci zabiorą się do pracy, gdy mają działać tradycyjnymi metodami. Jeśli ma to sprawić, że będą chętniej pracowały i pogłębiały swoją wiedzę, to przyjmijmy komputer za sprzymierzeńca i tylko dbajmy o rozsądne wykorzystanie czasu przy tym nowoczesnym narzędziu.

Rozpowszechnianie się komputerów wywołało głębokie przeobrażenia w metodach pracy i badaniach naukowych oraz w przekazywaniu informacji, słowem w całym współczesnym życiu.

Komputer w szkole jest cennym środkiem dydaktycznym pozwalającym skuteczniej rozwijać aktywność intelektualną uczniów we wszystkich etapach kształcenia. Chodzi więc o to, aby jego stosowanie służyło podstawowemu celowi nauczania: przygotowaniu do życia i działania w nowoczesnym społeczeństwie.

Wprowadzeniu komputerów do szkół na początku lat 80 towarzyszyły wielkie oczekiwania, że zastosowanie nowej technologii informatycznej przyniesie ogromny postęp w edukacji. Twierdzi się, że przyczyną tego były nieodpowiednie warunki zastosowania komputerów w nauczaniu wynikające z nierealistycznej oceny możliwości nowej technologii informatycznej.

Obecnie istnieje wiele obiektywnych przyczyn, z powodu których zakres zastosowań komputerów w nauczaniu będzie przez wiele lat bardzo ograniczony. Przyczyny zaistniałego stanu rzeczy należy upatrywać w wysokiej cenie sprzętu i w niewystarczającym przygotowaniu kadry pedagogicznej.

Zwiększenie zainteresowania nauczycieli wykorzystaniem programów komputerowych może odbywać się poprzez:

- profesjonalną realizację programów komputerowych pod względem merytorycznym i metodycznym;
- przygotowanie nauczycieli do czynnego uczestnictwa w tworzeniu
i wykorzystywaniu istniejącego oprogramowania.

Etapem wstępnym, przygotowującym kadrę nauczycielską do realizacji zadań związanych ze wspomaganiem nauczania programami komputerowymi, będzie wdrożenie ich do szeroko rozumianego korzystania w procesie nauczania danego przedmiotu z edytorów tekstów, programów graficznych, arkuszy kalkulacyjnych czy programów edukacyjnych, nie tyle w kontekście sprawności technicznej, ile celowości stosowania programów komputerowych w określonej sytuacji dydaktycznej.

W czasie pracy z komputerem uczeń ma ciągły wpływ na to co się dzieje na ekranie, może także z biegiem czasu samo ingerować w program i dostosowywać go do własnych potrzeb.

Atrakcyjność zadań przy komputerze jest tak duża, że dzieci potrafią mobilizować się do pracy, gdy perspektywa przyjemności jest tak bliska. Aspektów wykorzystania programów w nauczaniu jest wiele. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie palety barw i wzorów, rozróżnianie kształtów figur płaskich dostępnych w programie, zapoznanie się z programem użytkowym i posługiwanie się jego narzędziami - to tylko kilka powodów dla których warto poświęcić przy komputerze czas swój i dziecka.

Kształcenie oparte na pracy z komputerem wiąże się z koniecznością zmiany organizacji działań nauczyciela i uczniów. Osiągnięcie pozytywnych efektów nauczania wiąże się z określonymi trudnościami zarówno w sferze dydaktycznej jak i organizacyjnej.

Istotnym elementem działań będzie stworzenie nauczycielom możliwości samodzielnej realizacji programów komputerowych co przyczyni się do powiększenia bazy dostępnego oprogramowania edukacyjnego.

Przygotowanie nauczycieli w zakresie wykorzystania dostępnego oprogramowania oraz tworzenia własnych programów, to pierwszy krok do kolejnego, a zarazem najważniejszego etapu nauczycielskiej edukacji komputerowej, jakim jest poprawna realizacja nauczania wspomaganego komputerem.

Programy komputerowe stawiają nauczyciela w odmiennej sytuacji dydaktycznej, pozwalają na zastąpienie środków dydaktycznych stosowanych dotychczas, stają się środkiem optymalizującym proces nauczyciela i uczniów.

Programom tym stawiane są również specjalne wymagania, do których między innymi należą:
- prostota, naturalny i przyjazny sposób komunikacji pomiędzy programem a dzieckiem,
- zrozumiały i natychmiastowy sposób reakcji na wszelkie działania użytkownika,
- preferowanie obsługi programu poprzez wskazywanie i wybieranie zamiast pisania na klawiaturze,
- odporność na niekonwencjonalny sposób podawania odpowiedzi,
- stosowanie atrakcyjnej, zachęcającej do pracy formy programu, jednak bez nadużywania efektów dźwiękowych, rysunków i tekstów na ekranie,
- odwoływanie się podczas pracy do wyobrażeń znanych dziecku, do jego wcześniejszych doświadczeń życiowych,
- dostarczanie, podczas ćwiczeń trenujących, pewnych umiejętności, różnorodnych przykładów, aby nie spowodować znużenia i zniechęcenia dziecka do dalszych działań,
- stopniowanie trudności zadań i ćwiczeń prezentowanych przez program wraz z postępami dziecka w nauce,
- umożliwienie przerwania, zakończenia pracy w dowolnym momencie,

Nowoczesne kształcenie musi zmienić się wraz z rozwojem technik komputerowych. Czy nam się to podoba czy nie - oddziaływanie społeczeństwa wymusi na nauczycielach stosowanie komputerów również w procesie dydaktycznym. Informatyka poprzez swoje programy użytkowe stanie się nierozłącznym elementem w nowoczesnej edukacji. Dlatego nauczyciele, którzy wprowadzają dzieci w tajemniczy świat wiedzy powinni podążać za nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.

Opracowanie: mgr Irena Kieliszek
nauczyciel mianowany
Zespołu Szkół w Serokomli

Wyświetleń: 799


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.