Katalog

Urszula Kijek
Język polski, Artykuły

Ocenianie rezultatów pracy ucznia, formy literackiej i użytkowej

- n +

Ocenianie rezultatów pracy ucznia

OCENIANIE KSZTAŁTUJACE
Stosuje się w każdym momencie procesu nauczania. Ma na celu:
- niesienie młodzieży pomocy w uczeniu się
- wskazanie słabych i mocnych stron ucznia po to by niwelować niedociągnięcia;
- modyfikowanie ćwiczeń, by dostosować zadania do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów w zespole klasowym
- aktywizowanie i wyzwalanie samooceny i oceny pracy kolegów (m. in. poprzez wspólne ustalanie kryteriów i metod oceniania)

OCENIANIE PODSUMOWUJĄCE

Stosuje się po zakończeniu danej jednostki tematycznej lub zadania, które uczeń otrzymał do wykonania na zakończenie semestru klasy, cyklu kształcenia./
Służy ono podsumowaniu pracy ucznia (jego osiągnięć, wydaniu na ten temat opinii i poinformowaniu ucznia i rodziców).

Należy brać pod uwagę umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, pisania i czytania w odniesieniu do tekstów na temat życia codziennego, mass mediów, literatury oraz niewerbalnych i mieszanych tekstów kultury wysokiej.

OCENIANIE FORMY LITERACKIEJ I UŻYTKOWEJ

W zakresie umiejętności językowo - stylistycznych:

1) poprawność językowa (fleksyjna, słowotwórcza)
2) poprawność leksykalna (frazeologiczna)
3) poprawność składniowa z właściwą interpunkcją
4) poprawność ortograficzna
5) poprawność stylistyczna (bogactwo słownictwa, zastosowanie odpowiednich środków językowych, stylizowanie wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem spoza tekstu)

W zakresie kompozycji

1) logiczność i spójność wypowiedzi (zachowanie związków przyczynowo-skutkowych, stosowanie "spinaczy" tekstu)
2) właściwy układ graficzny (odpowiedni dla każdej formy wypowiedzi)
3) estetyka pracy
4) funkcjonalność formy

W zakresie treści:

1) dobór informacji z załączonych tekstów (ew. ćwiczeń, poleceń)
2) pozostawanie w zgodzie z faktami:
3) opisywanie świata przedstawionego (charakterystyka, opis, opowiadanie, sprawdzanie, list, kartka z pamiętnika, itp.)
4) charakteryzowanie bohatera i ocenianie jego zachowania (charakterystyka)
5) relacjonowanie zdarzeń np. sprawozdanie
6) opisywanie i nazywanie przeżyć (opis przeżyć, list)
7) urozmaicanie narracji poprzez dialogi, opis itp.
8) rzeczowe i zwięzłe przedstawianie problemu (notatka, ogłoszenie)
9) umiejętne wybieranie i selekcjonowanie informacji (notatka, ogłoszenie, zawiadomienie, reklama)
10) precyzyjne podawanie informacji (notatka, ogłoszenie, przepis)
11) celowe zastosowanie środków perswazyjnych np. apostrofy, wykrzyknienia, itp. (zaproszenie)
12) celowe zastosowanie wyrazów oceniających, np. przymiotniki w stopniu najwyższym, zdrobnienia itp. (reklama)
13) określanie adresata, nadawcy, celu, czasu, miejsca (zaproszenie, ogłoszenie)
 

Opracowanie: Urszula Kijek

Wyświetleń: 3817


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.