Katalog

Lucyna Dejk
Muzyka, Program nauczania

"Mali muzycy" - program zajęć koła muzycznego

- n +

Program zajęć Koła muzycznego - "Mali muzycy"

WSTĘP

Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Przez praktyczną działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

Przygotowuje dziecko do odbioru i przeżycia dzieła muzycznego. Umożliwia też uczniowi rozwój zdolności i umiejętności muzycznych. Regularny i przemyślany kontakt rozbudza zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego kształtuje potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji.

Muzyka rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną. Kształci też właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej.

Wpływa na rozwój osobowości dziecka w oparciu o korelację nauczania muzyki z językiem ojczystym, matematyką, środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

I OGÓLNE ZAŁOŻENIA I KONSTRUKCJA PROGRAMU

Program niniejszy w swoich założeniach stanowi uzupełnienie "Programu nauczania" MUZYKA dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej DKW - 4014-154/99, DKW- 4014 - 155/99 i umożliwia rozbudzenie muzycznych zainteresowań uczniów mających 10 - 12 lat oraz stworzenie warunków rozwijania wrodzonych predyspozycji i zdolności w zakresie muzyki.

Program jako podstawę wszystkich działań przyjmuje aktywność dziecka. Poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz treści obejmuje wszystkie sfery aktywności: motoryczną, emocjonalną, poznawczą i społeczną. Wykorzystuje naturalną u dzieci potrzebę ekspresji.

W zakresie metod działania program bazuje na dwóch systemach wychowania muzycznego - koncepcji Emila Magnes - Dakroze'a (zabawy muzyczno - ruchowe) oraz koncepcji Carla Orffla (muzykowanie na instrumentach zabawy muzyczno - ruchowe).

Ponieważ realizacja treści są wielokrotnie powtarzane i rozszerzane, ujęcie zagadnień ma charakter syntetyczny.

Nie ma podziału na poszczególne lata nauczania z wyjątkiem działu "Przewidywane osiągnięcia uczniów". Wprowadzony w tym dziale podział ma jedynie charakter pomocniczy i pozwala nauczycielowi zorientować się, czy treści i wymagania rozłożone zostały w sposób równomierny.

Program składa się z trzech zasadniczych działów. Każdy z nich opisuje jedną z form aktywności muzycznej dziecka:
1. Odtwarzanie muzyki;
2. Tworzenie muzyki;
3. Percepcje muzyki i zjawisk akustycznych.

W praktyce wszystkie trzy formy występują często łącznie, wzajemnie się przenikając. Nauczyciel decyduje, która z nim odgrywa w danym momencie rolę dominującą.

II CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA PRZEZ MUZYKĘ.

Ponieważ muzyka oddziaływuje na wszystkie sfery osobowości człowieka, zarówno na sferę emocjonalną, jak i fizyczną, na intelekt oraz sferę społeczną, poprzez wielostronny kontakt z nią osiągnąć możemy rozmaite cele.

SFERA INTELEKTUALNA (POZNAWCZA)

- Kształcenie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki;
- Poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce;
- Poznanie repertuaru piosenek dziecięcych, popularnych ludowych;
- Poznawanie muzyki i obyczajów własnego regionu;
- Poznanie pieśni historycznych i muzyki narodowej
- Poznanie kultury innych narodów;
- Kształcenie dyspozycji twórczych;
- Kształtowanie umiejętności szybkiej analizy i syntezy;

SFERA FIZYCZNA

- Kształtowanie sprawności motorycznej;
- Kształcenie umiejętności szybkiej reakcji (refleks);
- Kształcenie koordynacji ruchowej i słuchowo - ruchowej;

SFERA EMOCJONALNA

- Kształcenie wrażliwości emocjonalnej;
- Kształcenie umiejętności przeżywania zjawisk muzycznych;
- Rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką;
- Kształtowanie postawy twórczej;

SFERA SPOŁECZNA

- Kształcenie umiejętności działania w grupie;
- Kształcenie umiejętności samooceny;
- Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, udział w audycjach, koncertach, festiwalach, przedstawieniach baletowych i operowych;
- Kształcenie świadomych odbiorców muzyki;
- Kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej;

III TREŚCI NAUCZANIA

- Pieśni i utwory muzyczne przeznaczone do wykonywania i słuchania przez uczniów;
- Elementy notacji muzycznej;
- Muzyka, taniec, stroje i obrzędy własnego regionu;
- Tańce narodowe;
- Polska muzyka ludowa i innych narodów;
- Polskie pieśni historyczne i patriotyczne;
- Muzyka artystyczna - podstawowe gatunki, formy, style;
- Brzmienie głosów wokalnych;
- Instrumenty ich brzmienie, budowa, sposób grania;
- Najwybitniejsi odtwórcy muzyki;
- Tworzenie ilustracji muzycznych;
- Tworzenie własnych zapisów na taśmie magnetofonowej;

OCZEKIWANE EFEKTY

- DOZNAJE WRAŻEŃ ESTETYCZNYCH;
- WYKAZUJE NAWYKI ESTETYCZNE;
- UMIE POSŁUGIWAĆ SIĘ ZAPISEM NUTOWYM;
- UMIE ZASTOSOWAĆ W PRAKTYCE OZNACZENIA TEMPA, DYNAMIKI I ARTYKULACJI;
- UMIE GRAĆ NA DZWONKACH;
- ZNA OBRZĘDY I OBYCZAJE LUDOWE ZWŁASZCZA OBYCZAJE SWOJEGO REGIONU;
- ROZRÓŻNIA I TAŃCZY POLSKIE TAŃCE NARODOWE (OBEREK, KUJAWIAK, POLONEZ, MAZUR, KRAKOWIAK);
- ZACHOWUJE PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ;
- ŚPIEWA PIOSENKI POPRAWNIE POD WZGLĘDEM RYTMICZNYM INTONACJI, EMISJI I DYKCJI;
- ŚPIEWA POPRAWNIE Z AKOMPANIAMENTEM GRANYM PRZEZ KOLEGÓW (AKOMPANIAMENT RYTMICZNY I MELODYCZNY)
- ŚPIEWA POPRAWNIE, REALIZUJĄC AKOMPANIAMENT PERKUSYJNY;
- ŚPIEWA W DWUGŁOSIE,;
- ROŻRÓŻNIA FAKTURY POLIFONICZNE I HOMOFONICZNE;
- POSIADA ROZSZERZONE WIADOMOŚCI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI F. CHOPINA, S. MONIUSZKI, J.S. BACHA ORAZ ZNACZENIA ICH MUZYKI;
- WYKAZUJE WIADOMOŚCI NA TEMAT GATUNKÓW MUZYKI;
- UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE;
- ROZWÓJ INWENCJI TWÓRCZEJ;

SPOSOBY REALIZACJI

- Zorganizowanie spotkania z gawędziarzem kaszubskim oraz słuchanie członkiem zespołu muzycznego "Pleskota"
- Analiza dzieł muzyki z zastosowaniem właściwego słownictwa muzycznego;
- Montaż muzyczno i udział dzieci w przygotowaniach uroczystości szkolnych;

BIBLIOGRAFIA

1. K. Badak - Kozicka - "Śpiewajże mi jak umiesz."
2. G. Dąbrowska - "Tańcujże dobrze"
3. A. Stadnicki - "Tance dla dzieci"
4. K. Pankowska - "Edukacja przez dramę"
5. W. Rudziński - "Muzyka naszego stulecia"
6. J. Mechariusz - "Poczet kompozytorów polskich"
7. Z. Gburowska - "Wprowadzenie w kulturę muzyczną"
8. M. Wacholc - "Śpiewnik polski"
9. H. Regner - "Nasze dzieci i muzyka"
 

Opracowanie: Lucyna Dejk

Wyświetleń: 6795


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.