Katalog

Alina Kozubska
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Bezpieczna praca z komputerem

- n +

Bezpieczna praca z komputerem

Konspekt do wykorzystania na lekcjach informatyki lub godzinach wychowawczych.

CZAS: 1 godz.

CELE:


A/ ogólne:
- wyrobienie nawyku przestrzegania warunków BHP przy pracy w szkole i w domu,
- wyrobienie nawyku pilnowania porządku na stanowisku pracy,

B/ szczegółowe:
Po lekcji uczeń:
- wymieni główne czynniki wpływające na bezpieczną pracę z komputerem,
- potrafi prawidłowo zorganizować stanowisko do pracy z komputerem,
- będzie przestrzegał regulaminu pracowni komputerowej,
- jest świadom zagrożeń wynikających z pracy z urządzeniami elektrycznymi.

METODY PRACY: metaplan,

FORMY PRACY: praca zbiorowa w grupach,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Plansza: Bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego, Plansza: Stanowisko do pracy z komputerem, regulamin pracowni komputerowej, arkusze szarego papieru (po jednym dla grupy), karki w czterech kolorach: białym, żółtym, zielonym i czerwonym, grube mazaki, klej biurowy.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Część wstępna:

- sprawdzenie obecności,
- zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji,
- uświadomienie uczniom celu lekcji poprzez postawienie problemu: O czym musimy pamiętać, aby praca z komputerem była bezpieczna i nie szkodziła naszemu zdrowiu?
- zapis problemu "w chmurce" na tablicy.
2. Część główna:
- podział klasy na grupy,
- rozdanie grupom arkuszy szarego papieru z pytaniem problemowym "w chmurce" i trzema pytaniami pomocniczymi:
a. Jak jest?
b. Jak być powinno?
c. Dlaczego nie jest tak jak powinno być?
- objaśnienie zasad udzielania odpowiedzi i ich zapisu na kartkach odpowiedniego koloru (pytanie a/ - odpowiedzi na kartkach koloru białego, b/ - żółtego, c/ - zielonego, wnioski - na kartkach koloru czerwonego),
- praca w grupach (uczniowie zastanawiają się i wypisują swoje spostrzeżenia, kartki z wypowiedziami przyklejają do plansz z pytaniami),
- prezentacja plakatów, omówienie zapisów przez jedną osobę z grupy,
- wyciągnięcie wniosków i ich zapis na tablicy,
3. Część końcowa:
- skonfrontowanie uczniowskich wniosków z planszami "Bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego", "Stanowisko do pracy z komputerem", Regulaminem pracowni komputerowej,
- zadanie pracy domowej: Co muszę zrobić, aby moja praca z komputerem w domu była bezpieczna i nie szkodziła zdrowiu?

Materiały pomocnicze do lekcji:

1. PRZYKŁADY WYPOWIEDZI UCZNIÓW:
JAK JEST?
- Spożywamy posiłki przy komputerze.
- Brakuje nam porządku na stanowisku pracy.
- Źle ustawiony monitor, krzesło, klawiatura.
- Kupujemy gołe komputery.
- Przyjmujemy złą pozycję przy pracy.
- Brak organizacji pracy.

JAK POWINNO BYĆ?
- Na stanowisku mam ład i porządek.
- Pamiętamy o licencji przy zakupie komputera, oprogramowania.
- Urządzamy stanowisko pracy według zasad ergonomii.
- Robimy przerwy w czasie pracy.
- Nie zakrywamy otworów wentylacyjnych.
- Planujemy swój czas pracy przy komputerze.
DLACZEGO NIE JEST TAK JAK POWINNO BYĆ?
- Chęć posiadania oprogramowania za niską cenę.
- Nieznajomość przepisów i zasad BHP.
- Lekceważenie posiadania licencji.
- Złe nawyki, przezwyczajenia.

WNIOSKI:
- Poznać zasady i przepisy BHP.
- Planować swój czas pracy przy komputerze.
- Uczyś się właściwego korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej.
- Nie uzależniać się od gier i internetu.
- Stosować programy dydaktyczne do rozwiązania problemów.
- Stworzyć biblioteki multimedialne z programami dydaktycznymi.

PLANSZA:
BEZPIECZNE KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

Podstawowe zasady właściwego użytkowania komputera:
1. Jednostkę centralną ustawiamy w pewnej odległości od ściany, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i umożliwić cyrkulację powietrza.
2. Przewody zasilające i łączące elementy zestawu nie mogą być uszkodzone, naprężone lub skręcone.
3. Przed odłączeniem lub przyłączeniem nowego elementu wyłączamy jednostkę centralną.
4. Monitor umieszczamy w odległości 40-70 cm od oczu, środek ekranu na wysokości brody. Pomieszczenie, w którym pracujemy przy komputerze, powinno być oświetlone.
5. Ekran monitora często przecieramy wilgotną ściereczką (przy wyłączonym monitorze).
6. Aby oszczędzać wzrok ustawiamy mały kontrast i małą jaskrawość obrazu na ekranie.
7. Klawiaturę umieszczamy w odległości 5-10 cm od brzegu blatu, aby było miejsce na oparcie dłoni. Łokcie powinny znajdować się na wysokości klawiatury.
8. Podczas pracy z komputerem często odrywamy wzrok od ekranu i spoglądamy na odległy przedmiot (najlepiej roślinę).
9. Podczas przerwy wygaszamy ekran lub wyłączamy monitor.
10. Dyskietkę lub płytę CD-ROM wyjmujemy z urządzenia odczytującego tylko wtedy, gdy urządzenie to nie pracuje (nie świeci się dioda kontrolna).
11. Przechowujemy dyskietki i płyty CD-ROM z dala od źródła ciepła lub pola eletromagnetycz-nego (np. kolumn głośnikowych).

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Przepisy ogólne

1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciela informatyki).
4. Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
6. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
9. Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
10. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.
12. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
13. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
14. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
15. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
16. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
17. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
18. Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
19. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
20. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
22. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:
23. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
24. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:
25. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących
zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy:

26. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
27. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

!!! W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.
 

Opracowanie: ALINA KOZUBSKA
VIII LO w Białymstoku

Wyświetleń: 10568


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.