Katalog

Joanna Osińska
Chemia, Sprawdziany i testy

Pochodne węglowodorów - test sprawdzający dla klasy III gimnazjum

- n +

Pochodne węglowodorów

1. Przy którym wzorze podana jest poprawna nazwa związku?
a) C17H35COOH kwas palmitynowy
b) C17H35COOH kwas olejowy
c) C17H35COOH kwas masłowy
d) C17H35COOH kwas stearynowy

2. Jedno z równań reakcji zapisane jest poprawnie, które?
a) 2 CH3COOH + Mg → H2 + (CH3COO)2Mg
b) 2 CH3COOH + Mg → ½ H2 + (CH3COO)H Mg
c) 2 CH3COOH + Mg → 2 H2 + CH3COOMg + CO2
d) 2 CH3COOH + Mg → H2CO3 + H2O + CH3COOHMg

3. Jaka substancja wchodzi w skład świecy?
a) Kwas masłowy
b) Kwas stearynowy
c) Wazelina
d) Kwas węglowy

4. C2H5OH to wzór sumaryczny znanego związku chemicznego, jakiego?
a) Metanolu, czyli alkoholu metylowego
b) Etanolu - alkoholu etylowego
c) Propanolu - alkoholu propylowego
d) Butanolu - alkoholu butylowego

5. Dysocjuje na jony HCOO- + H+. Jest to?
a) Kwas octowy
b) Kwas masłowy
c) Kwas mrówkowy
d) Kwas oleinowy

6. W wyniku spalenia 46 g etanolu powstało 54 g wody i dwutlenek węgla. Ile gramów CO2 powstało?
a) 28 g
b) 44 g
c) 88 g
d) 132 g

7. Które z równań reakcji spalania całkowitego metanolu jest zapisane poprawnie?
a) CH3OH + 3/2 O2 → CO2 +2 H2O
b) CH3OH + O2 → CO +2 H2O
c) CH3OH + 1/2 O2 → C +2 H2O
d) CH3OH + O2 → CO2 + H2O + H2

8. Jaki związek stosowany jest do konserwacji np. ogórków?
a) Kwas fosforowy
b) Kwas octowy
c) Kwas mlekowy
d) Kwas masłowy

9. W wyniku reakcji metanolu z kwasem octowym powstanie:
a) CH3COCH3 + H2O
                  O
b) CH3C
              OC2H5

                O
c) CH3C
              OCH3
d) CH3COO- + H+ + OH- + CH-3

10. Ma ładny zapach i jest rozpuszczalnikiem lakierów, służy także do produkcji olejków zapachowych ciast. Co to za związek?
a) Aceton
b) Ester
c) Metanol
d) Kwas masłowy

11. Który z kwasów to kwas masłowy?
a) CH3COOH
b) HCOOH
c) CH2CH2COOH
d) CH3CH2CH2COOH

12. Flakonik perfum zawiera mieszaninę:
a) Alkoholi i estrów
b) Alkoholi i kwasów
c) Alkoholi i zasad
d) Alkoholi i węglowodanów

13. Poprawna nazwa związku o wzorze (CH3COO)2Ca to:
a) Maślan wapnia
b) Octan wapnia
c) Mrówczan wapnia
d) Dioctan wapnia

14. Reakcja estryfikacji zachodzi między:
a) Kwasem i zasadą
b) Kwasem i alkoholem
c) Alkoholem i etanem
d) Acetonem i kwasem

15. Który z podanych związków chemicznych nie jest mydłem:
a) Stearynian wapnia
b) Stearynian sodu
c) Stearynian potasu
d) Stearynian metylu

16. Który zestaw zawiera tylko wzory alkoholi?
a) CH3OH, NaOH, KOH
b) HCOOH, NaCl, HCl
c) CH3OH, C2H5OH, C3H7OH
d) CH3OH, CH3COOH,CH3COOH3

17. Która z wymienionych właściwości fizycznych pozwala odróżnić alkohol metylowy od etylowego?
a) Barwa
b) Zapach
c) Rozpuszczalność w wodzie
d) Żadna z tych właściwości

18. Które ze związków organicznych należą do kwasów karboksylowych?
1-C2H6 2-CH3OH 3-CH3COOH 4-CH3COOCH3 5-C17H35COOH 6-CH3COONa
a) 1 i 2
b) 2 i 4
c) 3 i 5
d) 4 i 6

19. które z równań ilustruje otrzymywanie mydła?
a) 2 HCOOH + Mg → (HCOO)2Mg + H2
b) HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O
c) CH3 COOH +NaOH → CH3 COONa + H2O
d) C17H35COOH + KOH → C17H35COOK + H2O

20. Na lekcji chemii uczniowie przeprowadzili reakcje, których substratami były wymienione w punktach A, B, C i D. W którym przypadku zaszła reakcja zobojętniania?
a) Alkohol etylowy i wodorotlenek potasu
b) Kwas mrówkowy i alkohol metylowy
c) Alkohol metylowy i kwas octowy
d) Kwas mrówkowy i wodorotlenek sodu

Opracowanie: Joanna Osińska

Wyświetleń: 95891


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.