Katalog

Aneta Dębicka
Język angielski, Artykuły

The Alternative, czyli przełamywanie stereotypów

- n +

The alternative, czyli przełamywanie stereotypów

W dniach 7-14 lutego 2004r.Mińsk na Białorusi gościł międzynarodową grupę młodzieży z pięciu krajów europejskich: Białorusi, Danii, Rosji, Szwecji oraz Polski. Celem tego spotkania była realizacja projektu pt. The Alternative, przygotowanego z inicjatywy Białoruskiego Stowarzyszenia Klubów UNESCO. Podstawowymi celami projektu było:
- przełamywanie stereotypów i antagonizmów funkcjonujących w krajach projektu
- zapoznanie uczestników z kulturą i historią pięciu krajów biorących w nim udział
- uświadomienie młodzieży, jak ważna jest kultura i historia ich własnego kraju
- praktyczne zastosowanie języka angielskiego.

Polska reprezentowana była przez grupę młodzieży z dwóch łódzkich liceów:
numer XIII (cztery osoby) oraz numer XXIV (dwie osoby). Ich wrażenia z pobytu w Mińsku skłoniły mnie do napisania niniejszego artykułu. Przedstawię w nim przebieg projektu oraz wnioski wypływające z jego realizacji.

Projekt opierał się na metodzie Role Playing Game. Po zapoznaniu młodzieży z założeniami metody, przydzielono im zadania do wykonania. Pierwsze z nich polegało na tworzeniu
w każdej grupie nowego systemu socjalnego i politycznego, tzn. rządu, administracji, partii oraz stowarzyszeń. Młodzież mogła wybierać z systemów już istniejących (np. monarchia czy republika) lub stworzyć całkowicie nowy. Każdy członek grupy zobowiązany był wcielić się w określoną rolę. I tak grupa polska, po zdecydowaniu, że ich kraj będzie republiką, wybrała spośród swoich członków:
- prezydenta
- ministra spraw zagranicznych
- ministra zdrowia i ochrony środowiska
- prymasa
- reprezentanta armii
- reprezentanta mediów.

Osoby te kontaktowały się ze swoimi odpowiednikami w innych grupach, np. przy rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych.

Kolejne zadanie poszczególnych grup polegało na budowaniu stoiska własnego kraju oraz stoiska kraju, który dana grupa wylosowała jeszcze przed przyjazdem do Mińska.

Stoiska tworzone przez młodzież miały przedstawiać tradycję, kulturę oraz dorobek poszczególnych krajów. Państwem, na temat którego swoją wiedzę i wyobrażenia miała przedstawić grupa polska, była Rosja. Przy tworzeniu dekoracji uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami porozumiewania się i nawiązywania kontaktów. Do tego celu wykorzystywali język angielski.

Stoiska przedstawiające wylosowany kraj siłą rzeczy uzewnętrzniały stereotypy funkcjonujące w kraju autorów stoiska, a związane z krajem przedstawianym. Stało się to podstawą do przeprowadzenia Stereotype Killer Game - "gry", podczas której przedstawiciele zainteresowanych krajów usiłowali zaprezentować swój punkt widzenia i zlikwidować powstałe kontrowersje.

Następnym zadaniem postawionym przed grupami było rozwiązywanie konfliktów wewnątrznarodowych, z którymi muszą uporać się poszczególne kraje. I tak np. w przypadku Szwecji był to problem zastąpienia korony szwedzkiej przez euro, a w przypadku Polski - Traktat Nicejski. Przedstawiciele pozostałych grup, wczuwając się w rolę obywateli poszczególnych krajów, pomagali podjąć właściwe decyzje.

Młodzież rozwiązywała również konflikty międzynarodowe. Jednym z nich były kontrowersje związane z przestarzałą elektrownią jądrową, powodującą sprzeczność interesów. Państwo, które czerpało z niej tanią energię, było zainteresowane jej utrzymaniem, natomiast inne państwo - powodowane troską o środowisko naturalne - dążyło do jej zamknięcia. Przedstawiciele krajów zaangażowanych w konflikt musieli dojść do porozumienia i uzgodnić wspólne stanowisko.

Młodzieży polskiej najwięcej emocji dostarczyły wieczory międzynarodowe, podczas których uczniowie mieli okazję lepiej poznać wszystkich uczestników projektu, poszerzyć wiedzę o ich kulturze, a także skosztować narodowych potraw i trunków.

Udział w projekcie pozostanie dla młodych ludzi niezapomnianym przeżyciem. Dzięki niemu:
- uświadomili sobie, że poznawanie kultury i historii innych narodów prowadzi do zrozumienia i akceptacji odmienności kulturowych oraz do wytwarzania postawy tolerancji, co z kolei pozwala zapobiegać konfliktom międzynarodowym
- poznali sposoby przeciwdziałania dyskryminacji, przełamywania stereotypów oraz wspierania równości między narodami
- poczuli, że mogą wpływać na kształt rzeczywistości, w której żyją
- mieli możliwość pracować w międzynarodowej grupie młodzieży, co nauczyło ich przełamywania bariery językowej i współpracy mimo różnic kulturowych, a nade wszystko zaowocowało nawiązaniem osobistych kontaktów, które - miejmy nadzieję - przetrwają lata.

Informacje o założeniach i przebiegu projektu zaczerpnęłam z materiałów przesłanych szkole przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39 oraz z relacji uczniów liceum, w którym pracuję.
 

Opracowanie: Aneta Dębicka
XIII Liceum Ogólnokształcące

Wyświetleń: 2255


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.