AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Drużdżel
Język angielski, Wypracowania

Moje studia MA

- n +

Moje studia MA

Ukończyłam studia w York St John - College of the University of Leeds na kierunku: Współczesne Społeczeństwa i Kultura. Odbyte studia umożliwiły mi uzyskanie stopnia MA Uniwersytetu w Leeds, prestiżowej uczelni brytyjskiej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w zmieniających się warunkach cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz globalizacji międzynarodowej wymiany i komunikacji.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie jest pierwszą uczelnią w Europie, z którą Uniwersytet w Leeds podpisał umowę partnerską i zdecydował się powierzyć tej uczelni organizację i uruchomienie studiów od roku akademickiego 2000/2001. Do tego czasu jedynie uczelnie japońskie w Tokio i Osace organizowały tego rodzaju studia kulturoznawcze.

Studiami zarządza Biuro Szkoły Edukacji Międzynarodowej w Yorku. Kwalifikacji również dokonuje Komisja Kwalifikacyjna College'u na podstawie formularzy zgłoszeniowych dostarczonych przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną, a zakwalifikowani kandydaci są obowiązani stosować się do przepisów tegoż uniwersytetu.

Studenci mają zapewnione wsparcie ze strony College'u oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej. System studiów jest zaoczny, mają one charakter elastyczny i odbywają się przy zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pomysł zorganizowania tego typu formy kształcenia zrodził się z idei Uniwersytetu Otwartego, który po raz pierwszy został założony w Wielkiej Brytanii przy końcu lat 60-tych w środowiskach intelektualnych Partii Pracy. Jednym z postawionych celów było wówczas podwyższenie poziomu wykształcenia nauczycieli. Obecnie również duży procent polskich studentów stanowią nie w pełni wykwalifikowani nauczyciele.

Na całość moich studiów składały się cztery moduły:

I - Wstęp do Nauki o Współczesnych Społeczeństwach oraz Kulturach
II - Współczesne Zagadnienia Społeczne w Wielkiej Brytanii
III - Analiza Amerykańskiej Pop Kultury
IV Europa: Państwa Narodowe a Globalizacja,
oraz Praca Magisterska na temat roli europejskiej polityki edukacyjnej w tworzeniu wspólnego, europejskiego rynku pracy.

The topic of the dissertation: Towards a common European labour market: The role of vocational education policy.

Temat pracy magisterskiej: Dążenie do wspólnego, europejskiego rynku pracy: Rola edukacji zawodowej.

Te cztery moduły, umożliwiające zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu nauki o współczesnych społeczeństwach, dały mi pełny obraz wymagań oraz podejścia stosowanego na brytyjskim uniwersytecie. Pierwszy moduł stanowił metodyczny wstęp do analizy socjologicznej, kulturowej oraz politycznej, podczas gdy pozostałe trzy umożliwiły szczegółowe zgłębienie zagadnień społecznych, kulturowych oraz politycznych w Zjednoczonym Królestwie, USA oraz Europie w kontekście nasilającego się zjawiska globalizacji.

Przed rozpoczęciem każdego modułu każdy student otrzymał pakiet edukacyjny - zestaw materiałów do samodzielnej nauki oraz broszurę na temat modułu, harmonogramu modułu, wskazówki do nauki, szczegóły dotyczące oceniania oraz daty składania prac pisemnych.

Każdy moduł składał się z następujących etapów:
- pracy własnej polegającej na przestudiowaniu nadesłanych książek oraz pakietu do nauki indywidualnej,
- konsultacji z udziałem pracownika naukowego Wyższej Szkoły Lingwistycznej (przypadało 5 spotkań na każdy moduł)
- kilkudniowej intensywnej sesji z udziałem dyrektora danego modułu
- pisania esejów zaliczeniowych.

Strony internetowe zarówno College'u, jak i Wyższej Szkoły Lingwistycznej zawierają informacje na temat studiów oraz komunikaty wykładowców kierowane do studentów. Każdy student ma zapewniony nieodpłatny dostęp do Internetu w pracowniach; uczelnia zapewnia wolne od opłat konto pocztowe na czas trwania studiów.

Konsultacje z mgr M. Zasempą pomogły mi zrozumieć materiał nauczania, ale przede wszystkim mobilizowały mnie do systematycznej pracy. Na każdych zajęciach, bowiem obowiązani byliśmy zdawać relacje z przygotowanego materiału oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Właściwie prowadzone konsultacje bardzo ważnym elementem studiów indywidualnych i zaocznych, gdyż bardzo często największa trudność polega na zmobilizowaniu się do systematycznej pracy. Poza tym, niezbędny jest ktoś, kto odpowiednio nakieruje studenta i pomoże mu znaleźć właściwe informacje w gąszczu dostępnych źródeł.

Natomiast pomoc dydaktyczna ze strony pracowników Uniwersytetu w Leeds okazała się absolutnie niezbędna, aby zaliczyć moduły. Zaliczenie to polegało jedynie i aż na pisaniu esejów. Mój angielski jest dobry, posługuję się nim długo, robię tłumaczenia, niemniej jednak bez fachowej pomocy z Leeds nie udałoby mi się zaliczyć studiów magisterskich. Na każdej sesji z udziałem angielskiego wykładowcy część zajęć poświęcona była wymaganiom odnośnie zawartości prac zaliczeniowych. Pisanie eseju na poziomie akademickim, w standardzie harwardzkim naprawdę nie należy do najłatwiejszych rzeczy na świecie. Główna trudność polega na zachowaniu odpowiedniej formy (ilość znaków jest ograniczona i należy jej bezwzględnie przestrzegać), ponadto bardzo istotne są przypisy i sposób ich przedstawienia. Niedopuszczalne jest cytowanie, bądź przepisywanie zdań z innych źródeł bez umieszczenia odpowiednich przypisów. Plagiat, nawet na najmniejszą skalę grozi dyskwalifikacją. Trzeba, zatem bardzo uważać jak się formułuje myśli. Każdy fragment eseju powinien zawierać jak najwięcej treści i logicznie łączyć się z pozostałymi. Ponadto, wiele osób uważa, iż pisanie w języku obcym należy do najtrudniejszych umiejętności, co sama potwierdzam.

W czasie studiów napisałam eseje na następujące tematy:

Moduł I
1. Discuss the four concepts introduced in the module - culture, identity, regulation and globalisation, and

Show how these concepts can be related to the Sony Walkman


Omów cztery koncepcje (zagadnienia) przedstawione w module - tj.: kultura, tożsamość, dostosowanie oraz globalizacja oraz wykaż związek tych koncepcji z Sony Walkman'em. (ca. 2000 znaków)

2. The recent "cultural turn" has given culture a central place in the study of contemporary societies. Discuss what is meant by the contemporary turn to culture and how it can help us to understand the ways societies work. Your discussion should be supported by appropriate examples drawn from contemporary culture.

Ostatnio zaobserwowany "zwrot w kierunku kultury" sprawił, iż zagadnienia związane z kulturą zajęły centralną pozycję w programie studiów socjologicznych (o kierunku współczesne społeczeństwa). Napisz, co rozumiesz pod pojęciem "współczesny zwrot w kierunku kultury" oraz w jakim zakresie pomaga on zrozumieć zasady funkcjonowania społeczeństw. (ca. 4000 znaków)

Moduł II
1. Critically discuss the following proposition: Growing inequality in the United Kingdom is a direct consequence of the New Right, neo-liberal policies pursued, in particular, by Conservative Administrations since 1979, policies which all states, under pressure from economic globalization, will eventually be forced to adopt.

1. Odnieś się krytycznie do następującego twierdzenia: Rosnąca nierówność społeczna w Zjednoczonym Królestwie jest bezpośrednią konsekwencją prawicowej, neoliberalnej polityki Rządu Konserwatystów od 1979 roku, polityki, która w końcu będzie prowadzona przez wszystkie państwa na skutek postępującej globalizacji. (ca.3000 znaków)

2. Critically discuss, with specific reference to developed positions in political philosophy, the following proposition: Inequality is an inevitable feature of a free society. Governmental and inter-governmental attempts to reduce inequality by, for example, redistributing wealth, are violations of the natural rights of individuals and damaging to economic efficiency.

Odnieś się krytycznie oraz odpowiednio uzasadnij zyskujące coraz więcej uwagi w filozofii politycznej następujące przekonanie: Nierówność społeczna jest nieodzownym atrybutem wolnego społeczeństwa. Wszelkie próby zwalczania nierówności, podejmowane zarówno przez rząd jak i na poziomie międzynarodowym (międzyrządowym), takie jak podział dóbr pomiędzy obywateli jest pogwałceniem naturalnych praw człowieka oraz przyczynia się do zastopowania efektywności gospodarki. (3000 znaków)

Moduł III
"A developing trend within cultural studies has been to ignore economic and political power relationships in favour of an excessive emphasis on the role of consumers of popular culture." Discuss in the context of American popular culture.

"Trendem studiów kulturowych, który zyskuje na znaczeniu jest ignorowanie uwarunkowań ekonomicznych oraz politycznych na rzecz coraz większej roli konsumpcji w pop kulturze". Omów powyższe zagadnienie w kontekście amerykańskiej pop kultury (6000 znaków).

Moduł IV
1. Assess and analyse the issues involved in the relationship between nation states and organisations comprised of various member states, especially the European Union. How is this relationship affected by globalisation?

Oceń i przeanalizuj zagadnienia związane z relacjami pomiędzy państwami narodowymi i organizacjami, które rozszerzają swoją działalność na poszczególne państwa narodowe, a w szczególności, państwa Unii Europejskiej. W jaki sposób globalizacja wpływa na te stosunki? (3000 znaków)

2. "Relationships between states in Western Europe have been marked by competition as much as by co-operation." Analyse the statement with reference to different countries, especially Germany, France and the United Kingdom.

"Relacje pomiędzy państwami Europy Zachodniej są naznaczone w równym stopniu współzawodnictwem, co wzajemną współpracą." Przeanalizuj to twierdzenie w odniesieniu do różnych krajów, a w szczególności do Niemiec, Francji i Zjednoczonego Królestwa. (ca. 3000 znaków)

Dodatkową pomocą ze strony pracowników z Leeds były przysyłane CD-ROM-y z nagraniami wykładów oraz objaśnieniami. Muszę przyznać, iż wielokrotnie słuchałam płyty z nagraniami dr Phila Ross'a, gdyż moduł II obejmujący zagadnienia z dziedziny filozofii, socjologii oraz ekonomii był zdecydowanie najtrudniejszym modułem.

W czasie studiów wielokrotnie kontaktowałam się za pomocą poczty elektronicznej z wykładowcami, pod których kierunkiem pisałam eseje. W każdym przypadku otrzymałam odpowiedź, choć czasami musiałam czekać kilka lub nawet kilkanaście dni. Stąd przekonałam się, iż warto stosować zasadę nie odkładania pracy na ostatnią chwilę.
Wielokrotnie korzystałam ze zbiorów biblioteki uczelnianej WSL oraz czytelni z dostępem do Internetu.

Należę do tych szczęśliwych osób w grupie, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów kredytowych - tzn. min. 120 punktów i tym samym znalazły się na poziomie MA, co wiązało się z możliwością pisania pracy magisterskiej o charakterze badawczym. Studenci, którzy ukończyli cztery moduły i uzyskali oceny minimum 40% we wszystkich czterech modułach (równoważne 80 punktom kredytowym na poziomie M) uzyskali Dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Poprawa eseju, jest możliwa, niemniej jednak można poprawiać tylko jeden moduł w czasie całych studiów. Wiąże się to z dodatkową opłatą uiszczaną podobnie jak w przypadku opłaty za całość studiów w GBP.

Uroczyste wręczenie dyplomów studiów magisterskich odbywa się w czasie ceremonii organizowanej raz do roku w listopadzie w katedrze przepięknego, zabytkowego miasta York. Dla tych, którzy nie chcą, lub nie mogą pojechać do Anglii, organizowana jest uroczystość w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

Akademickie studia społeczne i kulturowe pod bezpośrednim nadzorem brytyjskiego uniwersytetu dały mi dużo satysfakcji. Europejski wymiar studiów w kategoriach zarówno treści jak i formy (zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych) daje absolwentowi świadomość przejścia na wyższy poziom w społeczeństwie europejskim. Poza tym ta forma studiów odpowiada współczesnej europejskiej idei uczenia się elastycznego i otwartego oraz coraz powszechniejszego e-learningu.

References:

Żygulski, K Uniwersytet Otwarty (the Open University) w Londynie i jego Recepcja w Polsce http://www.tmt.pl/wszechnicatv/main/wyklady/streszczenia/zygulski/uniwersytet_otwarty.htm
 

Opracowanie: Marzena Drużdżel - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2287


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.