AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wiącek
Historia, WSO

Przedmiotowy system oceniania z historii

- n +

Przedmiotowy system oceniania z historii dla II i III etapu edukacyjnego

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:

W procesie oceniania nauczyciel bierze pod uwagę:


- indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;
- stopień zaangażowania i wkład pracy ucznia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
- umiejętność rozwiązywania problemów;
- postępy dziecka w rozwoju społeczno - emocjonalnym.


I. Ocenianie bieżące:

Kontrola i ocena ucznia może mieć charakter grupowy bądź indywidualny. W ocena indywidualna podsumowuje jego osiągnięcia przedmiotowe, zaś grupowa dostarcza wiedzy o tym, czy wymagania graniczne nie są dość wygórowane lub zaniżone i jak radzą sobie uczniowie postawieni w nowej sytuacji poznawczej.

1. Ocena za ustne wypowiedzi.

- Na początku zajęć lekcyjnych uczeń może być poproszony do odpowiedzi ustnej, w czasie której sprawdzana jest i oceniana wiedza merytoryczna: znajomość faktów historycznych, podstawowych pojęć, umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, umiejscawiania wydarzeń w czasie i miejscu; umiejętność samodzielnego wnioskowania. Zakres odpowiedzi nie może obejmować więcej niż materiał z trzech jednostek lekcyjnych.

- W trakcie odpowiedzi ustnej ucznia, dodatkowo oceniana jest umiejętność posługiwania się mapą historyczną, planszą, wykresem, diagramem. Uczeń za te umiejętności może uzyskać oddzielną ocenę lub może się ona zawierać w ocenie ogólnej za odpowiedź.

- Ocenę niepozytywną lub niewystarczającą uczniowi z odpowiedzi ustnej można poprawić zgłaszając się do ponownej odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji w ciągu trzech tygodni od czasu jej otrzymania.

- W ciągu zajęć uczeń może otrzymać ocenę za aktywność, pomysłowość i oryginalność w rozwiązywaniu różnych poleceń i problemów, umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, przedstawiania własnych opinii, oceniania i wnioskowania na przyszłość oraz udział w dyskusji.

- Uczeń może także otrzymać ocenę za przedstawienie w formie ustnej obowiązkowej lub nadobowiązkowej pracy domowej (referatu, pytań problemowych...). Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

- Uczeń może uzyskać także ocenę za uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach historycznych na etapie szkolnym, gminnym i na wyższym szczeblu.

- W czasie roku szkolnego chętni uczniowie indywidualnie lub w grupie mogą przygotowywać i przedstawiać elementy lub całość zajęć lekcyjnych na określony temat (np. gry dydaktyczne, referaty, recenzje, konkursy, ćwiczenia z mapą przygotowane za pomocą techniki komputerowej itp.) za co otrzymają ocenę.

2. Ocena za prace pisemne.

- W czasie semestru uczeń ma obowiązek wykonać pisemnie co najmniej dwie prace klasowe (sprawdziany, testy etapowe), które mają zazwyczaj charakter problemowy i odnoszą się do wybranych zagadnień (działu programu, okresu historycznego) oraz umiejętności. Prace te są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie są także poinformowani o zakresie materiału przewidzianego na sprawdzian, który poprzedzony jest zajęciami powtórzeniowo-utrwalającymi.

- Uczeń może uzyskać ocenę za pisemną pracę domową (np. projekt, referat, monografia, recenzja, drzewo genealogiczne...) wykonaną samodzielnie lub w grupie. Brana jest tu także pod uwagę umiejętność posługiwania się różnymi źródłami historycznymi. Nie wykonanie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z historii.

- Na początku zajęć lekcyjnych cała klasa może napisać niezapowiedzianą kartkówkę obejmującą materiał z co najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Kartkówka ta jest obowiązkowa i traktowana jest jako bieżąca kontrola wiadomości i umiejętności.

- Ocenę można otrzymać także za systematyczne, prawidłowe, estetyczne i pomysłowe prowadzenie zeszytu ćwiczeń z historii.

- Prace pisemne mogą być punktowane z przeliczeniem sumy zdobytych punktów na oceny szkolne według następujących kryteriów:

do 30% - ocena niedostateczna,
od 31% do 50% - ocena dopuszczająca,
od 51% do 74% - ocena dostateczna,
od 75% do 90% - ocena dobra,
od 91% do 100% - ocena bardzo dobra;

Ocenę celującą otrzymać może uczeń, który uzyskał co najmniej 95% z obowiązkowych zadań oraz prawidłowo wykonał zadania wykraczające poza program nauczania i wskazane przez nauczyciela.

- Jeżeli podczas pisania sprawdzianu, testu, kartkówki nauczyciel zauważy, że uczeń spisuje zadania od kolegi, z książki, bądź ściągawki w konsekwencji ma prawo obniżyć ocenę z jego pracy.

- Wyniki prac pisemnych nauczyciel powinien omówić nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu. W przeciwnym razie sprawdzian jest nieważny i jego oceny nie mogą być wpisane do dziennika. Uczeń powinien się zapoznać się ze swoją pracą pisemną i dokonać poprawy błędów, a następnie oddać ją nauczycielowi, który przechowuje sprawdziany do końca roku szkolnego.

- Sprawdzian pisemny może być przez ucznia poprawiony w ciągu trzech tygodni po jego ocenieniu i zapoznaniu się z nim. Każdy stopień uzyskany podczas poprawy wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń z poprawy uzyskał stopień wyższy, to poprzedni wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej. Poprawę uczeń pisze tylko jeden raz.

- Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy pisemnej razem z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na prośbę ucznia ustala termin i miejsce pisania sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w określonym terminie nauczyciel ma podstawę do wystawienia mu oceny niedostatecznej.

- Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione prace pisemne na prośbę ucznia lub jego rodziców mogą być udostępnione do wglądu na wywiadówkach, spotkaniach z rodzicami lub okres trzech dni do domu.

3. Sprawdzanie prac domowych może odbywać się w następujący sposób:

- prace pisemne: wybiórczo kontrolowane przez nauczyciela podczas lekcji i po skończonych zajęciach, wspólnie z całą klasą lub grupą podczas zajęć, indywidualnie u wszystkich uczniów poza zajęciami;

- prace ustne: wybiórczo przez odczytanie lub wypowiadane z pamięci w trakcie lekcji zarówno indywidualnie, jak i w grupach;

- prace domowe nie zawsze muszą być oceniane;

- nauczyciel może obniżyć ocenę jeżeli stwierdzi, że praca jest odpisana od kolegi, z jakiś opracowań lub Internetu.

II. Przygotowanie się do zajęć:

Każdy uczeń z różnych przyczyn może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z historii pod względem ustnym, pisemnym lub brak posiadania pomocy i źródeł historycznych do lekcji. W ciągu semestru uczeń może wykorzystać nie więcej niż trzy nieprzygotowania. W przypadkach losowych nauczyciel może usprawiedliwić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji przez ucznia.

III. Ocenianie semestralne i roczne:

- O ocenie semestralnej i rocznej decydują w pierwszej kolejności stopnie z samodzielnej pracy ucznia (z pisemnych sprawdzianów, testów etapowych, wyróżnionych w dzienniku czerwonym kolorem, a także kartkówek i odpowiedzi) oraz oceny wspomagające za aktywną pracę w czasie zajęć, z prac dodatkowych i domowych.

- Uczeń powinien otrzymać minimum 5 ocen cząstkowych z historii (przy dwóch godzinach tygodniowo i 3 przy 1 godziny w tygodniu, na podstawie których wystawiona będzie ocena semestralna lub roczna.

- Na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uczeń informowany jest o przewidywanej dla niego ocenie z historii w formie ustnej.

- Na miesiąc przed przewidywanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rodzice ucznia informowani są o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z historii w formie pisemnej przez wychowawcę.

- Niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 

Opracowanie: Małgorzata Wiącek
ZS Gołąbki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.25Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.