Katalog

Beata Kownacka
Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnego Szkolnego Koła Cyklistów

- n +

Program zajęć pozalekcyjnych szkolnego Koła Cyklistów

Wprowadzenie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych gromadzi swych murach liczną młodzież zarówno zarówno klasach licealnych, jak i policealnych. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym także sportowych i rekreacyjnych, cieszy się dużym zainteresowaniem. Młodzież ma okazję wykazać się swoimi zdolnościami, pogłębiać zainteresowania i wiedzę, kształtować poprawne wzorce współdziałania w grupie i wzajemnej odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz dać upust energii. Zajęcia są nieobowiązkowe i odbywają się w wolnym czasie.

Jedną z propozycji spędzania czasu wolnego jest Szkolne Koło Cyklistów. Działa ono od jesieni 2001 roku. Zajęcia prowadzone są formie praktycznej (wycieczki) i teoretycznej (np. szkolenie na kartę rowerową). Wycieczki odbywają się w dni wole od zajęć dydaktycznych.

SKC od początku swojej działalności ściśle współpracuje z Dolnośląskim Towarzystwem Cyklistów, biorąc udział w wielu działaniach podejmowanych przez DTC.

Członkowie naszego koła są również organizatorami imprez ogólnoszkolnych, takich jak obchody Dnia Cyklisty czy konkurs na najciekawsze sprawozdanie z wycieczki rowerowej, które odbywają się co roku.

Prezentowany program został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów.

CELE ZAJĘĆ NIEOBOWIĄZKOWYCH

1. Wdrażanie uczniów do szeroko pojętej kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej związanej z rowerem.

2. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Poznanie walorów turystycznych Wrocławia i okolic, w szczególności tras rowerowych.

4. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze w różnym terenie.

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa jazdy rowerem - znajomość zasad ruchu drogowego.

6. Promocja roweru jako zdrowego i taniego środka lokomocji.

7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności poruszania się w nieznanym terenie.

8. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

9. Wyrabianie właściwych nawyków zgodnych z zasadami higieny pracy fizyczne i umysłowej.

10. Uświadomienie uczniom potrzeby ruchu niezbędnej dla zdrowia, kondycji, dobrego samopoczucia oraz jako profilaktyki wielu schorzeń.

11. Kształtowanie umiejętności organizacyjnych, działania zespołowego.

12. kształtowanie wrażliwości na zagrożenia współczesnego świata oraz dbanie o środowisko naturalne.

ZADANIA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Kształtowanie sprawności kondycyjnej

Kształtowanie siły:

- ćwiczenia wzmacniające duże grupy mięśni, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni nóg, pasa biodrowego, ramion i grzbietu - trening uzupełniający na siłowni.

Kształtowanie szybkości:

Zabawy i zadania ruchowe w terenie, z wykorzystaniem roweru oraz bez, uwzględniające:
- reagowanie na sygnały dźwiękowe i wzrokowe
- wykonywanie ruchów z maksymalną prędkością
- szybką zmianę pozycji

Kształtowanie wytrzymałości:

- jazda na rowerze na długich odcinkach - długotrwały wysiłek charakterze aerobowym

Kształtowanie zwinności:

- jazda na rowerze w urozmaiconym terenie - szybkie zmiany pozycji na rowerze

Kształtowanie gibkości:

- ćwiczenia rozciągające czynne i bierne, stretching - trening uzupełniający

Kształtowanie sprawności koordynacyjnej

Kształtowanie równowagi:

- jazda na rowerze w zróżnicowanym terenie, po bezdrożach itp.

Kształtowanie orientacji:

- zadania ruchowe rozwijające szybką reakcję wobec obiektów będących w ruchu, właściwą ocenę odległości, prędkości, orientację za pomocą wzroku i słuchu.

Kształtowanie umiejętności

Kształtowanie umiejętności jazdy na rowerze:

- jazda rowerem po różnych typach nawierzchni: asfalt, bruk, żwir, piasek itp.
- jazda terenie o różnym stopniu nachylenia - podjazdy, zjadzdy
- pokonywanie niedużych przeszkód, np. krawężników
- jazda z trzymaniem kierownicy jednorącz
- posługiwanie się przerzutkami
- jazda w grupie - zachowanie bezpiecznej odległości.

Planowanie i programowanie tras wycieczek i imprez środowiskowych:

- czytanie mapy
- posługiwanie się kompasem
- regulamin wycieczki rowerowej
- konstruowanie scenariuszy imprez rowerowych

Obsługa techniczna roweru:

- przygotowanie do sezonu - smarowanie łożysk, piasty, regulacja przerzutek, sprawdzenie instalacji elektrycznej, sprawdzenie ogumienia itp.
- konserwacja roweru na zimę - czyszczenie łańcucha,
- wymiana części

Wiadomości

Zasady bezpiecznego poruszania się rowerem:

- znajomość przepisów ruchu drogowego - szkolenie na kartę rowerową
- właściwy ubiór na wyprawę rowerową i na trening kolarski
- budowa roweru - podstawowe wiadomości techniczne
- ekwipunek

Pogłębianie wiedzy o walorach turystycznych okolic Wrocławia i Dolnego Śląska:

- znajomość ścieżek rowerowych we Wrocławiu
- znajomość tras rowerowych okolic miasta
- poznawanie historii, przyrody odwiedzanych okolic
- poznawanie ciekawych miejsc położonych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi - np. tereny wodonośne

Jazda na rowerze a zdrowie:

- jak podnosić wydolność organizmu w wyniku treningu aerobowego na rowerze
- kontakt z naturą
- relaks i odpoczynek
- właściwa pozycja podczas jazdy - profilaktyka wad postawy

Integracja środowiskowa:

- współpraca z organizacjami skupiającymi miłośników roweru - Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów, Koalicja Rowerowy Wrocław

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Planowane cele zamierzam osiągnąć przez:
- systematyczną i konsekwentną pracę z młodzieżą
- organizowanie wycieczek rowerowych
- organizowanie imprez i konkursów na terenie szkoły
- wdrażanie młodzieży do samodzielnego organizowania wycieczek, imprez itp.
- udział w imprezach środowiskowych o tematyce rowerowej
- trening uzupełniający
- szkolenia teoretyczne

WDRAŻANIE PROGRAMU DO REALIZACJI

- zajęcia odbywać będą się w ostatnią sobotę miesiąca
- zajęcia w terenie w terminach uzgadnianych na bieżąco w zależności od pory roku
- udział uczniów z różnych klas i o różnej sprawności fizycznej

KONTROLA OSIĄGANYCH CELÓW

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- kronika Szkolnego Koła Cyklistów
- opinie członków koła
 

Opracowanie: mgr Beata Kownacka
nauczyciel w Zespole Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych
we Wrocławiu

Wyświetleń: 1338


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.