AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wanda Filipkowska
Edukacja europejska, Artykuły

Opis działań prounijnych w zespole szkół ekonomiczno-usługowych

- n +

Opis działań prounijnych w zespole szkół ekonomiczno - usługowych

Wśród działań przybliżających uczniom zagadnienia związane z Unią Europejską w naszej szkole można wskazać:
1. Działalność Klubu Europejskiego od trzech lat z aktualną liczbą członków 44 w większości uczniów klas drugich i czwartych. W ramach spotkań organizowanych przez opiekuna Klubu uczniowie mogli zapoznać się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej, jak:
- historia, cel powstania wspólnoty,
- rozszerzanie Unii,
- struktury unijne, ich siedziby, zakres działalności,
- obszary negocjacyjne przed wejściem do Unii,
- warunki, które muszą spełnić państwa kandydujące,
- unijne fundusze pomocowe,
- koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii,
- korzyści wynikające z członkostwa w Unii,
- okresy przejściowe w poszczególnych obszarach wynegocjowane przez Polskę
- dostosowanie do wymagań unijnych, warunki spełnione przed podpisaniem traktatu akcesyjnego i do wypełnienia w przyszłości,
- podstawowe problemy Polski związane z integracją europejską,
- możliwości jakie stwarza integracja z Unią polskiej młodzieży,
- zainteresowanie społeczeństwa integracją i referendum czerwcowym.

W ramach działalności Klubu młodzież przygotowała się również do konkursów o tematyce europejskiej.
2. Udział młodzieży w konkursach:
a) W październiku 2002r. przeprowadzono szkolny etap ogólnopolskiego konkursu "Wiedzy o Unii Europejskiej" organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński. Do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowały się dwie osoby.
Na początku stycznia 2003r. odbył się wojewódzki etap konkursu. Uczniowie z naszej szkoły uplasowali się w środkowej części grupy liczącej 270 uczestników. Oprócz zweryfikowania poziomu własnej wiedzy uczniowie mieli możliwość poznania innych uczestników, pogłębienia zagadnień związanych z konkursem i przekonania, że warto uczestniczyć w takich przedsięwzięciach.
b) Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji konkursu "Zostań Negocjatorem".
Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Główny Negocjator RP - Jan Truszczyński i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Nagrodą dla zwycięzców etapu ogólnopolskiego jest wyjazd do Brukseli.
Etap szkolny przeprowadzono w dniach 20 i 28 lutego 2003 roku.
W pierwszym dniu odbyły się prelekcje i warsztaty dotyczące zagadnień unijnych.

Młodzież mogła wysłuchać prelekcji "Polityka ekologiczna w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej" wygłoszonej przez Naczelnika Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, mgr Beatę Spetruk. W trakcie wykładu uczniowie zapoznali się z działaniami w sferze ochrony środowiska prowadzonymi w naszym mieście, źródłami finansowania tych działań, zadaniami do zrealizowania w przyszłości. Poruszono także zagadnienia dyrektyw unijnych w sferze ochrony środowiska. Uczniowie zadawali szereg pytań związanych z działaniami w zakresie ochrony środowiska, ponieważ jest to problem dotyczący nas wszystkich.
Następny prelegent - mgr Damian Hamerla z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego po krótkiej pogadance przeprowadził warsztaty na temat: "Jak odnaleźć się w zjednoczonej Europie". Uczniowie pracując w grupach próbowali określić jaką wiedzę, umiejętności, a także cechy charakteru powinni posiadać młodzi ludzie, aby odnieść sukces
w przyszłości, bądź prawidłowo funkcjonować na rynku pracy w jednoczącej się Europie.

Kolejnym prelegentem był student Uniwersytetu Śląskiego- Przewodniczący Koła Integracji Europejskiej - Mariusz Jankowski. Przedstawił działalność Koła, zachęcał młodzież do nauki, samodoskonalenia, do zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczeń w praktyce poprzez udział w różnych przedsięwzięciach, aby sprostać wymogom przyszłości i realizować zamierzone cele.

W drugim dniu konkursu młodzież mogła poszerzyć wiedzę o Unii korzystając z internetu, prezentacji multimedialnych lub będąc uczestnikiem bądź widzem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. W tym dniu została przeprowadzona zasadnicza część konkursu "Zostań Negocjatorem" polegająca na przeprowadzeniu symulacji polskich stanowisk negocjacyjnych w obszarze ochrony środowiska. W negocjacjach brały udział trzy zespoły uczniowskie reprezentujące odpowiednio strony: rządową, biznesu i ekologów. Poszczególne zespoły przedstawiały korzyści dla społeczeństwa i środowiska ale i nakłady finansowe dotyczące zrealizowanych już przedsięwzięć. Dyskutowano o okresach przejściowych na dostosowanie polskich rozwiązań w ochronie środowiska do wymagań unijnych, o czekających nas zadaniach do zrealizowania, o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację tych zadań.

Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu regionalnego konkursu, który odbędzie się 25 kwietnia 2003 r. i zajęli czwarte miejsce.
c) W końcu marca 2003r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w Miejskim Konkursie Wiedzy o państwach Unii Europejskiej - "W stronę Europy". Nasza szkoła była równocześnie współorganizatorem tego konkursu. Konkurs został przeprowadzony w trzech kolejnych dniach odpowiednio dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs obejmował następujące konkurencje:
- znajomość zagadnień dotyczących państw Unii Europejskiej,
- prezentację przez poszczególne szkoły określonego kraju członkowskiego Unii,
- układanie puzzli dotyczących obiektów architektonicznych z krajów Unii.

Częścią składową był konkurs plastyczny na temat: "Własnej interpretacji dzieł europejskich mistrzów pędzla".
Patronat nad konkursem objął Prezydent Świętochłowic - pan Eugeniusz Moś.

3) W dniach 20-21 marca 2003r. młodzież naszej szkoły w ramach "Europejskich Dni Wiosny" mogła wysłuchać kilku interesujących wykładów na tematy unijne, jak:
a) "Śląsk wśród regionów Europy w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską" - prelegent wykładowca z Uniwersytetu Śląskiego - dr A. Cebula.
b) "Integracja Polski z Unią Europejską" - prelegent poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek - poinformował uczniów o pracach Sejmu związanych z integracją.
c) "Współpraca Świętochłowic z miastami Europy" - temat spotkania z przedstawicielami władz miasta i organizacji pozarządowych.
Uczniowie mogli wziąć udział w dyskusji i wysłuchać odpowiedzi na pytania dotyczące w/w zagadnień.

4) W okresie luty - maj 2003r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła
w projekcie "Przedsiębiorczość w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości" zorganizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Phare Access 2000.

W ramach projektu młodzież brała udział w warsztatach szkoleniowych, stażach u pracodawców. Cel szkolenia to:
- nabycie przez uczniów umiejętności niezbędnych do aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, kreowania własnego wizerunku, zachowania w różnych sytuacjach,
- poznanie wymogów związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy,
- zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy i funkcjonującymi na nim firmami,
- przygotowanie do zdobycia doświadczeń zawodowych w ramach stażu
u pracodawcy.

Celem finalnym projektu jest zorganizowanie i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Przedsiębiorczości jako edukacyjnego przedsięwzięcia tworzonego przez młodzież z zaangażowaniem lokalnych pracodawców i władz miasta. Młodzi ludzie będą uczyć się prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej oraz działać na rzecz osób znajdujących się na marginesie życia społecznego lub zagrożonych marginalizacją.

Uczestnicy bardzo dobrze ocenili przebieg szkoleń, a także wyrazili chęć realizacji określonych projektów w przyszłości.

5) W celu pogłębienia wiedzy uczniów o zjednoczonej Europie w ramach programów nauczania jest realizowana międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna dotycząca edukacji europejskiej. Jest to jednolity program obejmujący wiele aspektów o tematyce europejskiej omawianych na następujących przedmiotach:
a) język polski
- literatura i kultura europejska,
b) historia
- proces integracji europejskiej,
- udział Polski i Polaków w budowie jednoczącej się Europy,
- bezpieczeństwo europejskie w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym,
- polskie starania akcesyjne do Unii Europejskiej,
- ogólne cechy społeczeństw a specyfika polska,
c) geografia
- regiony geopolityczne Europy,
- zróżnicowanie etniczne, religijne a współczesne konflikty narodowościowe w Europie,
- zróżnicowanie poziomu urbanizacji krajów europejskich,
- procesy demograficzne w Europie,
- integracja - istota, aspekty, czynniki wpływające na rozwój,
- Polska w regionie Europy Środkowej,
- dystans cywilizacyjny, gospodarczy regionów Europy Środkowej i Wschodniej,
- gospodarka Unii wobec procesu globalizacji,
- przemysł nowych technologii i jego znaczenie w gospodarce Unii Europejskiej,
- struktura agrarna i kierunki produkcji rolnej w krajach Unii,
- Unia Europejska wyzwaniem dla naszej gospodarki i społeczeństwa,
- współpraca polskich i unijnych jednostek administracji regionalnej.

d) wiedza o społeczeństwie
- świadomość narodowa a integracja europejska,
- społeczeństwo polskie i jego problemy na tle Unii Europejskiej,
- wspólnota kulturowa narodów Europy, dziedzictwo kulturowe,
- obywatel w społeczeństwie demokratycznym, porównanie Polski z państwami Unii Europejskiej,
- funkcjonowanie władzy lokalnej w Polsce w porównaniu z wybranymi państwami Unii Europejskiej,
- gwarancje ochrony praw człowieka w Polsce i Unii Europejskiej,
- problemy moralne współczesnego społeczeństwa /aborcja, eutanazja, prawa jednostki/ - rozwiązania w Polsce i Unii,
- instytucje europejskie - skład, struktura, kompetencje,
- europejski system bezpieczeństwa.
e) języki obce
- kraje niemieckojęzyczne, ich literatura, kultura, zwyczaje, regiony turystyczne, kraje anglosaskie, literatura, kultura, zwyczaje, regiony tury styczne.
f) przedmioty ekonomiczne
- europejski rynek pracy i jego dostępność dla Polaków,
- czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw w Unii Europejskiej,
- unijne fundusze pomocowe i ich znaczenie dla przedsiębiorstw rolnictwa, społeczeństwa,
- planowanie kariery zawodowej w miejscu zamieszkania i zjednoczonej Europie,
- turystyka zagraniczna, główne kierunki wyjazdów,
- udział kapitału obcego w polskiej bankowości w porównaniu z krajami europejskimi,
- systemy zarządzania jakością,
- dostosowanie polskich norm do wymogów unijnych.

6) Dnia 21 października 2003 r. grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w konferencji n.t. "Rynek pracy w Unii Europejskiej". Konferencja została zorganizowana przez Naukowe Koło Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Edukacja dla Demokracji, Urząd Miasta Mysłowice, Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach.
Konferencja składała się z dwóch części:
a) wykładu pt. "Rynek pracy w Unii Europejskiej" przybliżającego młodzieży wiedzę o europejskim rynku pracy i jego dostępności dla Polaków.
b) warsztatów tematycznych.

Informacje z konferencji uczniowie przekazali w swoich klasach na lekcjach przedsiębiorczości i godzinach do dyspozycji wychowawcy.

7) W marcu 2004 odbyła się w naszej szkole debata na temat "Jaka Unia, jaka konstytucja?".
W trakcie debaty omówiono stanowiska poszczególnych państw w sprawie Konstytucji Europejskiej.
 

Opracowanie: Wanda Filipkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 738


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5



Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.