Katalog

Anna Czubala
Zajęcia pozaszkolne, Referaty

Integracja z osobami niepełnosprawnymi sposobem na promowanie równych szans w życiu społecznym

- n +

Integracja z osobami niepełnosprawnymi sposobem na promowanie równych szans w życiu społecznym

Obserwując czynione starania wielu osób w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi, oraz widząc szeroki oddźwięk społeczny spotkań integracyjnych, postanowiłam również przyłączyć się do tej inicjatywy i współopracowałam program działań integrujących młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu z osobami niepełnosprawnymi z naszego środowiska lokalnego.

Niniejszy program umożliwił młodzieży spotkanie się z osobami niepełnosprawnymi, służy wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwala młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwija poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudza aktywność młodego odbiorcy, ułatwia zdobywanie wiedzy na temat różnych odmian i stopni niepełnosprawności. Wykształca umiejętność niesienia pomocy w różnych sytuacjach, uczy dostrzegania innych z całym bagażem ich problemów.

Inicjatywa podjęta przeze mnie miała na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły praw i problemów osób niepełnosprawnych, różnych form dyskryminacji, na jakie są narażone, oraz zachęcenie do skutecznego działania na rzecz poprawy tej sytuacji.

Program ma również na celu podniesienie publicznej świadomości o prawach osób niepełnosprawnych i o pozytywnym wkładzie, jaki wnoszą w życie społeczeństw.

Cele, jakie sobie postawiłam to między innymi:
- pobudzenie współpracy między młodzieżą naszej szkoły a osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami;
- budowanie wzajemnego zaufania, tworzenie klimatu bezpieczeństwa,
- promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie wrażliwości na innych;
- promowanie równych szans w życiu społecznym;
- porozumiewanie się z innymi ludźmi, stawanie się otwartym w stosunku do drugiego człowieka jego niepowtarzalności, oryginalności czy inności;
- promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Realizując cele i treści programowe stosuję przede wszystkim aktywizujące metody, które dają uczniom i osobom niepełnosprawnym poczucie współtworzenia spotkań.

Realizując program wraz z uczniami Zespołu Szkól w Strzegomiu wspieramy działania Strzegomskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz przygotowujemy szereg imprez kulturalnych, wzbogacając plan działań w/w Stowarzyszenia m.in. organizację Dnia Babci, Dnia Matki, Dnia Dziecka. Bardzo mile wspominam nowe doświadczenia związane z pomocą w organizacji Happening Niepełnosprawnych czy zbiórką pieniędzy by zorganizować Bal Mikołajkowy połączony z rozdaniem prezentów.

Im dłużej trwa współpraca, dochodzę do wniosku, że nasze dzieci są w stanie w pełni zaakceptować swoich upośledzonych kolegów. Potrzebne są jednak częste kontakty, aby dzieci przekonały się, że być innym wcale nie oznacza być gorszym.

Z opinii uczniów dotyczącej realizacji w/w programu wynika, że umożliwił on młodzieży spotkanie się z osobami niepełnosprawnymi, posłużył wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwolił młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji.

Po spotkaniach integracyjnych zauważyłam, że kiedy młodzież zaczęła poznawać nowych kolegów niepełnosprawnych, stała się bardziej koleżeńska, wyrozumiała, chętniej udzielała sobie pomocy, była w stosunku do siebie bardziej życzliwa.

Można również zauważyć, że uczniowie chętnie uczestniczą w spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. Wykazują inicjatywę w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci specjalnej troski, budują wzajemne zaufanie, tworzą klimat bezpieczeństwa w czasie otwartych imprez, promują pozytywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dzięki spotkaniom integracyjnym nasza młodzież dostrzega i akceptuje różnice występujące między nimi a osobami niepełnosprawnymi, "walczy" z przejawami dyskryminacji, na którą napotykają osoby niepełnosprawne, wspiera pełną integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz promuje ich równe szanse w życiu społecznym.

Obserwując natomiast reakcję dzieci niepełnosprawnych uważam, że w miarę upływu czasu zmieniała się ich postawa wobec naszych uczniów. Początkowo dzieci te były nieufne, zamknięte później nabierały zaufania i powoli się przed nami otwierały. Teraz widzę, że są szczęśliwe gdy przychodzimy. Każde z nich znalazło sobie osobę z którą lubi się bawić, razem realizują wspólne przedsięwzięcia. Wiemy, że z niecierpliwością czekają na każde następne spotkanie.

Obserwując reakcje młodzieży i dzieci niepełnosprawnych jestem pewna, że cele spotkań integracyjnych zostały osiągnięte i tą działalność należy kontynuować.

Opracowanie: mgr Anna Czubala

Wyświetleń: 1018


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.