AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Renata Pogorzelska
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Konstruowanie planu pracy wychowawcy klasowego - scenariusz warsztatów dla członków Rady Pedagogicznej

- n +

Konstruowanie planu wychowawcy klasowego

Scenariusz warsztatów dla członków Rady Pedagogicznej

Prowadzenie: Renata Pogorzelska
Zbigniew Bohuszko
czas: 90 min

Cele:

1. Dostarczenie wiedzy i umiejętności umożliwiających skonstruowanie planu wychowawcy klasowego.
2. Opracowanie propozycji planu wychowawcy klasowego.

Metody:
- praca w grupach
- prezentacja
- burza mózgów
- odgrywanie ról

Srodki dydaktyczne:
* kserokopie dokumentów:
- Szkolny Program Wychowawczy
- Statut Szkoły
- Ustawa o systemie oświaty
- Konwencja praw dziecka
- wybrane artykuły z Konstytucji:art.48, 54, 70
- ścieżki międzyprzedmiotwe

* karty z opisem metod poznawania uczniów i klasy szkolnej:
- obserwacja
- eksperyment
- wywiad
- rozmowa
- ankieta
- techniki socjometryczne (technika J. L. Moreno, Zgadnij kto?, plebiscyd życzliwości i niechęci, metody graficzne np. "słoneczko", "moje miejsce w klasie")
- analiza wytworów
- arteterapia
- informacja zwrotna

Przebieg zajęć:

I. Powitanie zebranych, zapoznanie z tematem spotkania i formą i metodami pracy.
II. Zapoznanie z etapami konstruowania planu:

1. Analiza dokumentów.
2. Diagnoza stanu i potrzeb.
3. Określenie celów do pracy wychowawczej.
4. Opracowanie propozycji planu wychowawcy klasowego.

III. Faza realizacyjna:

1. Wdrożenie do tematu; analiza dokumentów. Rozdanie uczestnikom przygotowanych kserokopii dokumentów z prośbą o prześledzenie treści związanych z tematem spotkania. Następnie połączenie się w grupki osób analizujących taki sam dokument, wymiana spostrzeżeń i prezentacja najistotniejszych treści przez lidera grupy.

2. Plan wychowawcy klasy powinien być dostosowany do specyfiki i potrzeb konkretnej klasy. Następnym krokiem jest dokonanie prawidłowej diagnozy stanu i potrzeb klasy. Uzyskamy to za pomocą odpowiednich narzędzi.

Dzielimy zebranych na dziewięc zespołów. Rozdajemy przygotowane karty z opisem metod poznawania ucznia i klasy szkolnej. Zadaniem każdego zespołu jest zapoznanie się z jedną z metod i pokrótce zdiagnozowanie swojej grupy za pomocą wybranej metody a następnie krótkie omówienie, przez lidera zespołu analizowanej metody i jej przydatności do pracy z młodzieżą.

3. Kolejny etap konstruowania planu polega na okresleniu celów do pracy wychowawczej, a które to cele wynikają z:
a) programu wychowawczego szkoły
b) pomysłów uczniów
c) propozycji rodziców
d) pasji nauczyciela

Program wychowacy klasy powinien być spójny z Programem Wychowawczym Szkoły.Cele główne wybieramy z Programu Wychowawczego Szkoły, cele szczegółowe natomiast dobieramy uwzdlędniając pozostałe parametry, czyli: propozycje rodziców, pomysły uczniów i pasje nauczyciela wychowawcy.

Dzielimy uczestników warsztatów na cztery grupy:
- zadaniem pierwszej jest wybranie ze Szkolnego Programu Wychowawczego czterech celów głównych
- zadaniem drugiej grupy jest wcielenie się w rolę rodziców
- trzeciej w rolę uczniów
- czwartej w rolę nauczyciela.

Każda z grup na arkuszach zapisuje swoje propozycje i oczekiwania. Arkusze przyklejamy w widocznym miejscu.

4. Utrzymujemy wcześniejszy podział na cztery grupy. Rozdajemy nowe arkusze papieru z wypisanymi celami głównymi (wybranymi wcześniej przez jedną z grup a wynikającymi ze Szkolnego Programu Wychowawczego). Uwzględniając wcześniejsze propozycje (etap 3) przystępujemy do nowego zadania polegającego na opracowaniu przykładowego planu wychowawcy klasy. Wyznaczając cele szczegółowe zwracamy uwagę na ich konkretyzację jak też formę pracy, aby ów cel osiągnąć. Nie możemy zapomnieć o monitoringu i ewaluacji zaplanowanych i przeprowadzonych działań.

IV. Prezentacja:

- liderzy zespołów przedstawiają opracowane propozycje planu wychowawcy klasy
- uczestnicy warsztatów wyrażają swoje opinie, próbują wybrać najlepszą propozycję, opracować optymalny projekt

V. Zakończenie

- Rozdanie przygotowanych materiałów szkoleniowych
- Ocena ewaluacyjna warsztatów

Literatura:


1.Janina Arcimowicz "Metody poznawania uczniów i klasy szkolnej" WOM w Łomży 1996r
2. Notatk własne z "Kursu doskonalenia umiejętności wychowawczych", Czartoria 2000r

Opracowanie: mgr Renata Pogorzelska

Wyświetleń: 2963


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.