Katalog

Ewa Stelczyk
Informatyka, Wymagania

Wymagania edukacyjne - elementy informatyki dla III kl. LO

- n +

Tytuł

Wymagania Edukacyjne

Przedmiot:Elementy Informatyki.
Klasa:III Liceum Ogólnokształcącego o profilu informatycznym.
Nauczyciel:mgr Ewa Stelczyk
Szkoła:Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie
 1. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych
Treści kształcenia:
 • zapytania, klucz, warunek logiczny;
 • aktualizacja bazy, prawa dostępu, jednoznaczność informacji.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • projektować strukturę bazy danych;
 • wykonywać operacje na bazie danych.
 • formułować zapytania do bazy danych;
 • porządkować dane w bazie z wykorzystaniem indeksowania.
 • zaprojektować strukturę bazy danych;
 • założyć własną bazę danych;
 • przenosić dane (informacje) między różnymi aplikacjami.
 1. Poznanie podstawowych pojęć przez programowanie
Treści kształcenia:
 • strukturalizacja programu, przykładowe konstrukcje algorytmiczne w programach;
 • reprezentowanie danych w programach;
 • funkcje i procedury oraz ich parametry;
 • typ danych jako zbiór możliwych wartości i dozwolone na nich operacje, struktury danych
 • słowa, listy, tablice, pliki.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • pisać, testować i uruchamiać proste programy w języku algorytmicznym;
 • programować strukturami, czyli definiować procedury i funkcje bez parametrów i z parametrami;
 • odpowiednio reprezentować w programie i ich struktury.
 • nazwać podstawowe konstrukcje algorytmiczne, np. w arkuszu kalkulacyjnym lub w języku programowania;
 • określić rolę podprogramu, czyli procedury, i jej parametrów;
 • wykorzystywać prototyp programu (procedury).
 • wyodrębniać i stosować wybrane techniki algorytmiczne w poznanych algorytmach;
 • poprawnie, w zależności od rodzaju działań w algorytmie, dobierać i stosować podstawowe instrukcje programowania;
 • definiować procedury jako fragmenty algorytmów;
 • określać, które wielkości w algorytmie mają być niezmiennikami procedur;
 • opisać i zaprogramować proste postępowanie rekurencyjne, analizować działanie prostych procedur (funkcji) rekurencyjnych.
 • określać w algorytmach części, nadające się do zapisania w postaci funkcji;
 • definiować funkcje jako fragmenty algorytmów;
 • programować metodą zstępującą;
 • dobierać odpowiednie struktury danych do rodzaju wielkości występujących w programie i wykonywanych na nich operacji.
 1. Stosowanie technik algorytmicznych
Treści kształcenia:
 • opis zadania, zagadnienia, problemu (specyfikacja): dane, cel, wyniki; algorytm, przykłady algorytmów i technik algorytmicznych;
 • schemat algorytmu, schemat blokowy, schemat działań, drzewo obliczeń;
 • techniki algorytmiczne: sekwencja, wybór, iteracja, rekurencja, wybrane algorytmy: algorytm Euklidesa, schemat Hornera, metoda eliminacji Gauasa, metoda Newtona-Raphsona;
 • projektowanie własnych algorytmów, reprezentowanie informacji w algorytmach i systemach użytkowych;
 • efektywność algorytmów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wskazać problem do rozwiązania;
 • podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin;
 • analizować działanie podstawowych algorytmów;
 • zamienić słowny opis algorytmu na bardziej sformalizowaną postać, np. ciąg kroków, schemat blokowy, opis w pseudojęzyku, języku programowania lub systemie użytkowym;
 • ocenić własności algorytmu: poprawność, skończoność i złożoność.
 • wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami, podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin szkolnych i pozaszkolnych;
 • definiować sytuację problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników);
 • wykonywać działania zgodnie z podanym algorytmem;
 • opisać podstawowe techniki algorytmiczne, wyodrębnić dane i wyniki w problemie;
 • przedstawić reprezentacje informacji w algorytmach.
 • formułować zadania (problemy) algorytmiczne;
 • formułować precyzyjne (słowne) opisy algorytmów
 • formułować metody (algorytmy) rozwiązywania;
 • wykonywać działania zgodnie z podanym algorytmem, określać warunki, przy których działania mogą być wykonane;
 • opisać działania podstawowych algorytmów;
 • ocenić poprawność i efektywność rozwiązania.
 • ułożyć algorytm rozwiązania zadania, korzystając ze znanych metod i algorytmów;
 • wyodrębnić i stosować wybrane techniki algorytmiczne;
 • badać zgodność działania algorytmu ze specyfikacją zadania w zakresie poprawności danych i zgodności wyników z celem zadania;
 • oceniać własności algorytmu: poprawność, skończoność, złożoność.
 1. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
Treści kształcenia:
 • algorytm, program, system użytkowy;
 • dane, cel, wyniki;
 • specyfikacja zadania;
 • metody i środki, którymi nożna się posłużyć przy rozwiązywaniu zadania;
 • praca grupowa.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • określić sytuację problemową, w tym dane, cel i wyniki;
 • podać plan działania, np. wydzielić podproblemy i wskazać powiązania między nimi;
 • skorzystać z istniejąc ego oprogramowania lub zaprogramować metody rozwiązania w wybranym języku programowania;
 • przetestować program, zanalizować poprawność jego działania i ocenić złożoność;
 • sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją;
 • pracować nad rozwiązaniem problemu w grupie.
 • zdefiniować problem, określić plan działania dzieląc problem na podproblemy;
 • pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu;
 • skorzystać z gotowego oprogramowania lub napisać program w odpowiednio wybranym języku (systemie) programowania;
 • przetestować i przeanalizować poprawność działania programu.
 • podać algorytmy rozwiązania podproblemów i zapewnić przepływ informacji między nimi;
 • wszechstronnie przetestować i zanalizować poprawność działania programu.
 • rozwiązać zadanie różnymi metodami i porównać metody rozwiązania
 • opracować dokumentację wykonanego zadania: dane, algorytm, interpretację lub opis wyników oraz instrukcję posługiwania się plikiem zawierającym końcowe rozwiązanie zadania;
 • określić właściwe wykorzystanie komputera w rozwiązywaniu problemu;
 • samodzielnie zaznajomić się z metodami rozwiązywania różnych problemów;
 • stosować poznane metody do rozwiązywania nowych, własnych problemów.
 1. Wykorzystanie komputera w innych przedmiotach, dziedzinach, zajęciach
Treści kształcenia:
 • środki i narzędzia informatyczne jako pomoce w rozwiązywaniu zadań z różnych dziedzin;
 • przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów (np. pism urzędowych, sprawozdań), dobieranie odpowiedniej formy w zależności od treści dokumentu;
 • sporządzanie rysunków komputerowych i włączanie ich do przygotowywanych druków (up. zaproszenia, ogłoszenia, raportu z pracowni, gazetki);
 • korzystanie z informacji podawanej w językach obcych, np. za pomocą sieci Internet;
 • wykonywacie obliczeń potrzebnych w innych przedmiotach ścisłych i zawodowych (np. na lekcjach matematyki, fizyki) oraz graficzne prezentowanie wyników;
 • symulacja zjawisk fizycznych i przyrodniczych za pomocą programów komputerowych);
 • opracowywanie danych z eksperymentów i pomiarów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • zastosować komputer w innych przedmiotach: ścisłych, humanistycznych i technicznych;
 • za pomocą komputera rozwiązywać zadania, których treści są zaczerpnięte z innych przedmiotów nauczania;
 • stosować komputer i sieci komputerowe do samokształcenia, rekreacji i zabawy, na zajęciach pozalekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć
 • przygotowanie prezentacji graficznych za pomocą programu Pawer Point, tworzenie i wyświetlanie slajdów,
 • wskazać przykłady wykorzystania komputera w różnych przedmiotach, dziedzinach i zajęciach;
 • posłużyć się omówionymi na zajęciach gotowymi programami w pozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów;
 • korzystać z komputera w czasie wolnym od zajęć.
 • użyć gotowych programów do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów;
 • korzystać z zasobów komputera w czasie wolnym od zajęć, kształcąc się
 • samodzielnie, przygotowując zadania dodatkowe, materiały do kroniki lub gazetki szkolnej.
 • opracowywać za pomocą programów dane z eksperymentów i pomiarów;
 • korzystać z gotowych programów lub pisać własne programy ilustrujące zjawiska przyrodnicze lub fizyczne;
 • wyszukiwać informacje w zasobach sieci Internet i włączać je do przygotowywanych opracowań, np. wypracować z języka polskiego lub obcego, referatów z różnych przedmiotów.
 1. Zaznajomienie z rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej
Treści kształcenia:
 • sieć lokalna i globalna: karta sieciowa, serwer plików, schemat przepływu informacji, zasoby informacyjne w sieci;
 • uprawnienia użytkowników, standardy komunikacji, usługi sieciowe;
 • podstawowe usługi sieci Internet, np. poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, World Wide Web - WWW;
 • graficzne środowisko komputerów;
 • hipertekst;
 • rnultimedia;
 • standardy prezentacji informacji
 • informacje o superkomputerach , algorytmach równoległych, granicach obliczalności.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • korzystać z podstawowych usług sieci lokalnej i globalnej (Internet);
 • odszukiwać w sieci potrzebne informacje;
 • określać uprawnienia różnych grup użytkowników;
 • przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci;
 • pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 • określić granice możliwości komputerów.
 • korzystać z podstawowych usług w sieci lokalnej i globalnej;
 • wykonywać zadania znalezienia w sieci określonych informacji;
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci.
 • korzystać z wielu różnych usług w sieci lokalnej i globalnej;
 • wszechstronnie korzystać z możliwości graficznego środowiska komputerów; przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • opracować informację w postaci hipertekstu;
 • posługiwać się w nauczaniu i uczeniu się systemem i prezentacją multimedialną.
 • przedstawić budowę i funkcjonowanie komputerowej sieci lokalnej oraz sieci globalnej (Internet);
 • określić grupę użytkowników sieci uraz ich uprawnienia;
 • określić ważniejsze etapy i dostrzegane tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań;
 • przygotować prezentację multimedianą na wybrany temat;
 1. Zaznajomienie z rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej
Treści kształcenia:
 • programy pakujące i antywirusowe;
 • język zleceń i makrozlecenia systemu operacyjnego, własne środowisko użytkownika.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • korzystać z programów wspomagających użytkownika i z programów narzędziowych;
 • modyfikować środowisko użytkownika.
 • utworzyć archiwum z plików zawierających wykonane prace i odzyskiwać z archiwum pliki, używać programów antywirusowych;
 • modyfikować proste makrodefinicje;
 • wprowadzić proste modyfikacje w plikach konfiguracyjnych.
 • zainstalować program według podanej instrukcji;
 • definiować własne środowisko użytkownika.
Ewa Stelczyk
Wyświetleń: 1492


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.