Katalog

Bogusława Drzewiecka-Burdzińska
Chemia, Sprawdziany i testy

Diagnoza umiejętności korzystania ze źródeł informacji chemicznej

- n +

Diagnoza umiejętności korzystania ze źródeł informacji chemicznej

W programie kształcenia chemicznego, przewidzianego dla gimnazjum, spośród różnych źródeł informacji można wyróżnić układ okresowy pierwiastków chemicznych.
W zakresie umiejętności korzystania z tego źródła informacji uczeń gimnazjum powinien:
1. Odczytać symbol pierwiastka
2. Określić położenie pierwiastka- numer grupy i okresu
3. Określić charakter chemiczny pierwiastka- metal, niemetal;
4. Odczytać wartościowość maksymalną pierwiastków grup głównych w związkach z tlenem;
5. Napisać wzór sumaryczny tlenku pierwiastka grupy głównej na podstawie wartościowości
6. Podać informacje o budowie atomu:
- Określić liczbę cząsteczek elementarnych w atomie: protonów, elektronów, neutronów
- Podać ładunek jądra
- Wskazać liczbę powłok elektronowych na podstawie numeru okresu
- Wskazać liczbę elektronów walencyjnych na podstawie grupy głównej
- Narysować model atomu
7. Odczytać masę atomową danego pierwiastka
8. Obliczyć masę związku chemicznego i na jej podstawie obliczyć zawartość procentową pierwiastków w związku chemicznym
9. Określić reaktywność pierwiastka
Proponowany sprawdzian przeprowadziłam w klasach drugich i trzecich (w ramach powtórki do egzaminu gimnazjalnego).

Sprawdzian diagnozujący umiejętność korzystania ze źródła informacji chemicznej jaką jest układ okresowy pierwiastków:

1. Korzystając z układu okresowego pierwiastków podaj symbole następujących pierwiastków: tlenu, rtęci, miedzi, jodu.

2. Podane pierwiastki: Be, Kr, Fr, Bi, F, H, He, Rb, Au, podziel na następujące grupy:
- Rozpoczynające grupy układu okresowego,
- Rozpoczynające okresy w układzie okresowym.

3. Określ charakter chemiczny następujących pierwiastków: wapnia, chloru.

4. Uporządkuj podane zestawy metali według rosnącej aktywności:
- Al., Na, Mg
- Na, Li, K

5. Uporządkuj podane zestawy niemetali według malejącej reaktywności:
- I, Cl, Br
- O, C, F

6. Podaj symbol oraz położenie w układzie okresowym(numer grupy i numer okresu) pierwiastka
- Rozpoczynającego 13-nastą grupę układu okresowego,
- Rozpoczynającego 3-eci okres układu okresowego.

7. Z podanych symboli pierwiastków: P, Ca, Mg, N, Be, Bi, utwórz zespoły pierwiastków:
- wykazujących maksymalną wartościowość- V,
- wykazujących maksymalną wartościowość- II.

8. Ustal wzór sumaryczny tlenku pierwiastka położonego w drugiej grupie układu okresowego.

9. Narysuj model budowy atomu sodu.

10. Z ilu i jakich cząstek elementarnych składa się atom fosforu?

11. Jakie i ile cząstek elementarnych wchodzi w skład jądra atomu glinu?

12. Oblicz masę cząsteczkową CO2.

13. Oblicz zawartość procentową węgla w CO2.

14. Tabela poniżej przedstawia fragment układu okresowego
Grupa→
okres
 1  2  13  14  15  16  17  18
1.                
2.    A            
3.              B  
4.                
Na podstawie położenia pierwiastków: A i B w układzie okresowym
- Liczbę atomową,
- Liczbę masową,
- Liczbę elektronów walencyjnych w atomach tych pierwiastków,
- Liczbę powłok elektronowych,
- Zidentyfikuj te pierwiastki.

15. Podaj, które z wymienionych wartości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla :
następujących pierwiastków:

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl

a) masa atomowa
b) wartościowość maksymalna
c) reaktywność
d) numer okresu w układzie okresowym

Klucz odpowiedzi do zadań
Numer zadania Cele operacyjne Punktowanie
1. Uczeń znając położenie pierwiastka w układzie okresowym odczyta położenie pierwiastka. 1
2. Uczeń sklasyfikuje podane pierwiastki. 2 x 1
3. Uczeń znając położenie pierwiastków określi ich charakter chemiczny. 1
4. Uczeń uporządkuje podane zestawy metali według rosnącej reaktywności. 2 x 1
5. Uczeń uporządkuje podane zestawy niemetali według rosnącej reaktywności . 2 x 1
6. Uczeń odczyta symbol i ustali położenie pierwiastków. 2 x 1
7. Uczeń uporządkuje podane pierwiastki zgodnie z ich maksymalną wartościowością. 2 x 1
8. Uczeń napisze wzór sumaryczny tlenu danego pierwiastka 1
9. Narysuje model budowy atomu. 1
10. Uczeń znając nazwę pierwiastka poda z jakich i ilu cząsteczek elementarnych zbudowany jest ten atom. 1
11. Uczeń na podstawie znajomości budowy jądra atomowego i danych z układu okresowego poda skład jądra atomu podanego pierwiastka. 1
12. Uczeń na podstawie znajomości mas atomowych obliczy masę cząsteczkową związku chemicznego. 1
13. Uczeń obliczy zawartość procentową pierwiastka w związku chemicznym. 1
14. Uczeń przeanalizuje podaną tabelkę, porówna ją z układem okresowym pierwiastków oraz odczyta informacje. 5 x 1
15. Uczeń poda, które z wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków. 2 x 1
Opracowanie wyników sprawdzianu.
Dla poszczególnych zadań obliczyłam współczynnik łatwości zadania w każdej klasie.

w = ∑x ∕y

w - współczynnik łatwości zadania
x - liczba poprawnych odpowiedzi
y - maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadań
(liczba uczniów)

Współczynnik łatwości zadania:
0,0 - 0,20 0,21 - 0,40 0,41 - 0,60 0,61 - 0,80 0,81 - 1,0
bardzo trudne trudne średniej łatwości łatwe bardzo łatwe

Po obliczeniu współczynnika łatwości zadania zestawiłam w tabeli numery zadań według podanych wyżej kryteriów.
Cele operacyjne i otrzymane wyniki pozwoliły ocenić w jakim stopniu zostały opanowane przez uczniów poszczególne umiejętności. Pozwoli to także wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.

Opracowanie: Bogusława Drzewiecka-Burdzińska (Lubsko)

Wyświetleń: 5408


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.