Katalog

Aleksandra Edyta Rusek
Biologia, Sprawdziany i testy

Konkurs ekologiczny o odpadach i surowcach wtórnych

- n +

Konkurs ekologiczny o odpadach i surowcach wtórnych dla uczniów gimnazjum

1. Ilość śmieci maleje wprost proporcjonalnie:
a) do zamożności społeczeństwa;
b) do poziomu cywilizacyjnego;
c) wraz z oszczędnym stosowaniem artykułów jednorazowego użytku oraz opakowań;
d) odpowiedzi a), b), c) są fałszywe.

2. Śmieci czyli odpady komunalne charakteryzują się:
a) jednolitym składem;
b) różnorodnością substancji, ale nie zawierają odpadków jedzenia;
c) tym, że są mieszaniną różnych substancji;
d) różnorodnością substancji, ale nie zawierają metali i szkła.

3. Która z podanych informacji dotyczących hałd jest prawdziwa:
a) są charakterystyczne dla miejsc, gdzie istnieją kopalnie;
b) są usypiskami skał płonych lub skał ubocznych tzn. zagradzających drogę do pożądanego węgla albo rudy metalu;
c) hałdy pochodzące z kopalni odkrywkowych są w przybliżeniu dziesięciokrotnie większe od innych hałd;
d) odpowiedzi a), b), c) są prawdziwe.

4. Jako odpady z palenisk elektrowni i innego przemysłu pochodzą głównie:
a) zatrute osady, które nie mogą być użyte jako nawóz;
b) popioły i żużle;
c) hałdy skał płonych i ubocznych;
d) odpowiedzi a) i c) są prawdziwe.

5. Do wyrobu materiałów budowlanych można wykorzystywać jedynie popioły, które:
a) mają odpowiednie rozdrobnienie;
b) nie mają podwyższonej aktywności promieniotwórczej;
c) są jednorodne;
d) zawierają związki wapnia.

6. Rekultywacja to proces:
a) segregowania odpadów;
b) który zamienia hałdy w lesiste pagórki;
c) wykorzystywania odpadów do celów przemysłowych;
d) składowania odpadów.

7. Rośliny motylkowe, które są bardzo cenne przy obsadzaniu hałd są wrażliwe na:
a) zasadowość gleby;
b) skażenie metalami ciężkimi;
c) kwasowość gleby;
d) obecność bentonitu.

8. Stan skupienia odpadów może być:
a) tylko ciekły i stały;
b) stały, ciekły i gazowy,
c) tylko stały,
d) tylko ciekły.

9. Śmieciami określamy odpady:
a) we wszystkich stanach skupienia;
b) stałe;
c) ciekłe;
d) płynne.

10. W Europie Zachodniej na jedno gospodarstwo domowe składające się z czterech osób przypada rocznie średnio:
a) 1,5 tony śmieci;
b) 0,5 tony śmieci;
c) 1 tona śmieci;
d) 2 tony śmieci.

11. W wyniku recyclingu wyrobów szklanych można zaoszczędzić surowce naturalne. Wskaż
właściwe:
a) węgiel, wapień, dolomit
b) piasek, dolomit, wapień
c) piasek, wapień, gaz ziemny

12. Uporządkuj podane temperatury zgodnie z następującymi po sobie etapami procesu
kompostowania:
a) temperatura otoczenia
b) temperatura 60-75 st. C
c) temperatura 30-40 st. C

13. Wybierz zestaw zawierający odpady należące do niebezpiecznych:
a) warzywa, chwasty, szyby okienne
b) włosy, skorupki jaj, kalka
c) pestycydy, rozpuszczalniki, baterie

14. Spośród podanych wymień te odpady, które można wykorzystać do kompostowania:
baterie, rośliny, papier, szkło, skorupki jaj, filtry do kawy, metale, farby, lekarstwa, węgiel

15. Wskaż najstarszy sposób pozyskiwania surowców mineralnych
a) eksploatacja odkrywkowa
d) eksploatacja podziemna
e) eksploatacja otworowa

16. Która z form usuwania odpadów jest najkorzystniejsza dla środowiska:
a) spalanie
b) składowanie na wysypiskach
c) kompostowanie

17. Wiele odpadów można użyć ponownie. Jak myślisz, do wytwarzania czego można użyć szmat:
a) asfaltu
b) papieru
c) szkła

18. Które z opakowań napoi jest najbardziej "ekologiczne":
a) puszka blaszana
b) karton
c) butelka szklana

19. Który z wymienionych poniżej odpadów jest najniebezpieczniejszy:
a) papier
b) plastik
c) szkło
d) baterie

20. Który z pierwiastków występujących w bateriach jest najniebezpieczniejszy:
a) mangan
b) kadm
c) nikiel
d) rtęć

POPRAWNE ODPOWIEDZI:
1c; 2c; 3d; 4b; 5b; 6b; 7b; 8b; 9b; 10c; 11b;
12 - poprawna kolejność: b, c, a;
13c
14: rośliny, papier, skorupki jaj, filtry do kawy, węgiel
15a, 16c, 17b, 18d, 19d, 20d.

Pytania otwarte:
1. Wskaż przynajmniej trzy przykłady negatywnych oddziaływań hałd na środowisko naturalne (0-3 pkt).
2. Podaj zalety i wady spalarni śmieci (0-3 pkt).
3. Wyjaśnij, dlaczego kompostów ze śmieci nie używa się do uprawy roślin na pokarm (0-3 pkt).
4. Opisz sposób właściwego przygotowania i użytkowania bezpiecznego wysypiska śmieci (0-3 pkt)
5. Omów oddziaływanie wysypiska śmieci na środowisko (0-3 pkt).

Opracowanie: Aleksandra Edyta Rusek, nauczyciel biologii Gimnazjum w Radziszowie

Wyświetleń: 7517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.