Katalog

Ewa Stelczyk
Informatyka, Wymagania

Wymagania edukacyjne - elementy informatyki dla II kl. Liceum Ekonomicznego

- n +

Tytuł

Wymagania Edukacyjne

Przedmiot: Elementy Informatyki.
Klasa: II Liceum Ekonomicznego
Nauczyciel: mgr Ewa Stelczyk
Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie
 1. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych
Uczeń zna pojęcia:
 • ogólne pojęcie bazy danych, sposoby wyszukiwania informacji;
 • plik bazy danych, rekord, pole;
 • zapytania, klucz, warunek logiczny;
 • aktualizacja bazy, prawa dostępu, jednoznaczność informacji.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wskazać przykłady baz danych;
 • wyszukać informacje w bazie danych;
 • projektować strukturę bazy danych;
 • wykonywać operacje na bazie danych.
 1. Wykonywanie obliczeń matematycznych
Uczeń zna pojęcia:
 • wykonywanie obliczeń za pomocą własnych i gotowych programów, up. arkusza kalkulacyjnego i matematycznego;
 • dokładność obliczeń, błędy zaokrągleń, algorytm numeryczny;
 • podstawowe algorytmy numeryczne;
 • analiza wyników obliczeń numerycznych.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wykonać obliczenia z zakresu szkolnej matematyki i fizyki;
 • wyjaśnić pojawianie się niedokładności w obliczeniach komputerowych i wskazać źródło ich powstawania;
 • wykonać obliczenia za pomocą gotowych programów, np. arkusza kalkulacyjnego lub matematycznego.
 1. Poznanie podstawowych pojęć przez programowanie
 • strukturalizacja programu, przykładowe konstrukcje algorytmiczne w programach;
 • reprezentowanie danych w programach;
 • funkcje i procedury oraz ich parametry;
 • typ danych jako zbiór możliwych wartości i dozwolone na nich operacje, struktury danych
 • słowa, listy, tablice, pliki.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • pisać, testować i uruchamiać proste programy w języku algorytmicznym;
 • programować strukturami, czyli definiować procedury i funkcje bez parametrów i z parametrami;
 • odpowiednio reprezentować w programie i ich struktury.
 1. Stosowanie podstawowych technik algorytmicznych
Uczeń zna pojęcia:
 • opis zadania, zagadnienia, problemu (specyfikacja): dane, cel, wyniki; algorytm, przykłady algorytmów i technik algorytmicznych;
 • schemat algorytmu, schemat blokowy, schemat działań, drzewo obliczeń;
 • techniki algorytmiczne: sekwencja, wybór, iteracja, rekurencja, wybrane algorytmy: algorytm Euklidesa, schemat Hornera, metoda eliminacji Gauasa, metoda Newtona-Raphsona;
 • projektowanie własnych algorytmów, reprezentowanie informacji w algorytmach i systemach użytkowych;
 • efektywność algorytmów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wskazać problem do rozwiązania;
 • podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin;
 • analizować działanie podstawowych algorytmów;
 • zamienić słowny opis algorytmu na bardziej sformalizowaną postać, np. ciąg kroków, schemat blokowy, opis w pseudojęzyku, języku programowania lub systemie użytkowym;
 • ocenić własności algorytmu: poprawność, skończoność i złożoność.
 1. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
Uczeń zna pojęcia:
 • algorytm, program, system użytkowy;
 • dane, cel, wyniki;
 • specyfikacja zadania;
 • metody i środki, którymi nożna się posłużyć przy rozwiązywaniu zadania;
 • praca grupowa.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • określić sytuację problemową, w tym dane, cel i wyniki;
 • podać plan działania, np. wydzielić podproblemy i wskazać powiązania między nimi;
 • skorzystać z istniejąc ego oprogramowania lub zaprogramować metody rozwiązania w wybranym języku programowania;
 • przetestować program, zanalizować poprawność jego działania i ocenić złożoność;
 • sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją;
 • pracować nad rozwiązaniem problemu w grupie.
Ewa Stelczyk
Wyświetleń: 1088


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.