Katalog

Ewa Stelczyk
Informatyka, Wymagania

Wymagania edukacyjne - elementy informatyki dla I kl. Liceum Ekonomicznego

- n +

Tytuł

Wymagania Edukacyjne

Przedmiot: Elementy Informatyki.
Klasa: I Liceum Ekonomicznego
Nauczyciel: mgr Ewa Stelczyk
Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie
 1. Posługiwanie się systemem komputerowym.
Uczeń zna pojęcia:
 • komputer i urządzenia zewnętrzne: monitor, klawiatura, mysz, pamięci pomocnicze (np. dyskietki), drukarka, urządzenia multimediame (np. skaner, karta dźwiękowa), komunikacja z otoczeniem zewnętrznym komputera, sieci komputerowe, program, standardy komunikacji użytkownika z komputerem;
 • plik, kartoteka, katalog, drzewo kartotek, pamięć operacyjna, dysk, dyskietka; powłoka systemowa, programy pakujące i antywirusowe;
 • architektura logiczna, procesor, przepływ informacji w komputerze, komunikacja komputera z otoczeniem zewnętrznym, operacje w komputerze w czasie wykonywania programu;
 • język zleceń i makrozlecenia systemu operacyjnego, własne środowisko użytkownika.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • korzystać z komputera i jego podstawowych urządzeń;
 • posługiwać się podstawowymi zleceniami systemu operacyjnego; wykonywać podstawowe operacje na plikach;
 • korzystać z programów wspomagających użytkownika i z programów narzędziowych;
 • omówić architekturę komputera i przepływ informacji w komputera;
 • modyfikować środowisko użytkownika.
 1. Redagowanie tekstów za pomocą edytora tekstu i edytora grafiki.
Uczeń zna pojęcia:
 • program komputerowy, standardy komunikacji użytkownika z programem: oferty, okna, ikony, klawisze funkcyjne, algorytm, plik, nazwa pliku, rozszerzenie nazwy pliku, pamięci zewnętrzne, urządzenia zewnętrzne;
 • słowa, plik tekstowy, kody znaków ASCII, konwencje narodowe;
 • operacje na tekście i na jego fragmentach;
 • wiersze, akapity, justowanie, formatowanie, dobór czcionek;
 • przygotowanie tekstu z ilustracjami.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • zaprojektować i wykonać rysunek na zadany temat w edytorze grafiki;
 • wykonywać podstawowe operacje edytorskie na tekstach;
 • przygotować dokument według zadanego szablonu;
 • projektować i tworzyć własne dokumenty, korzystając z edytora tekstu i edytora grafiki.
 1. Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Uczeń zna pojęcia:
 • edytor systemowy, standardy komunikacji z użytkownikiem, środowisko użytkownika, pliki, problem, dane i wyniki, arkusz, komórka, adres komórki napis, formuła;
 • algorytm, dane testowe, poprawność algorytmu;
 • kopiowanie, wypełnianie, blok komórek, sekwencja, iteracja, techniki algorytmiczne;
 • graficzna prezentacja danych i wyników, symulacja, dane doświadczalne.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wprowadzać i modyfikować dane, tworzyć formuły, projektować arkusz; wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym według zadanych wzorów, rozumieć pojęcie algorytmu;
 • stosować operacje sekwencji i iteracji w operacjach na blokach komórek graficznie zilustrować reprezentacje danych i wyników;
 • wydrukować fragment arkusza.
 1. Wykorzystanie komputera w innych przedmiotach, dziedzinach, zajęciach
Uczeń zna pojęcia:
 • środki i narzędzia informatyczne jako pomoce w rozwiązywaniu zadań z różnych dziedzin;
 • przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów (np. pism urzędowych, sprawozdań), dobieranie odpowiedniej formy w zależności od treści dokumentu;
 • sporządzanie rysunków komputerowych i włączanie ich do przygotowywanych druków (up. zaproszenia, ogłoszenia, raportu z pracowni, gazetki);
 • korzystanie z informacji podawanej w językach obcych, np. za pomocą sieci Internet;
 • wykonywacie obliczeń potrzebnych w innych przedmiotach ścisłych i zawodowych (np. na lekcjach matematyki, fizyki) oraz graficzne prezentowanie wyników;
 • symulacja zjawisk fizycznych i przyrodniczych za pomocą programów komputerowych);
 • opracowywanie danych z eksperymentów i pomiarów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • zastosować komputer w innych przedmiotach: ścisłych, humanistycznych i technicznych;
 • za pomocą komputera rozwiązywać zadania, których treści są zaczerpnięte z innych przedmiotów nauczania;
 • stosować komputer i sieci komputerowe do samokształcenia, rekreacji i zabawy, na zajęciach pozalekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć.
 1. Zaznajomienie z rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej
Uczeń zna pojęcia:
 • sieć lokalna i globalna: karta sieciowa, serwer plików, schemat przepływu informacji, zasoby informacyjne w sieci;
 • uprawnienia użytkowników, standardy komunikacji, usługi sieciowe;
 • podstawowe usługi sieci Internet, np. poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, World Wide Web - WWW;
 • graficzne środowisko komputerów;
 • hipertekst;
 • rnultimedia;
 • standardy prezentacji informacji
 • informacje o superkomputerach, algorytmach równoległych, granicach obliczalności.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • korzystać z podstawowych usług sieci lokalnej i globalnej (Internet);
 • odszukiwać w sieci potrzebne informacje;
 • określać uprawnienia różnych grup użytkowników;
 • przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci;
 • pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 • określić granice możliwości komputerów.
 1. Przestrzeganie ustalonych norm w posługiwaniu się środkami informatyki (np. etycznych, prawnych, społecznych)
Uczeń zna pojęcia:
 • licencja, prawo autorskie, piractwo komputerowe; - poufność i bezpieczeństwo danych;
 • poznanie zasad pracy w grupie;
 • wpływ informatyki na jednostkę i społeczeństwo (pozytywny i negatywny).
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • podać prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki;
 • dostosować się do ustalonych przez grupę norm pracy nad wspólnym rozwiązywaniem) problemów;
 • przestrzeganie zasad poufności i bezpieczeństwa danych.
Ewa Stelczyk
Wyświetleń: 1540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.