Katalog

Elżbieta Piotrowska
Informatyka, Plany pracy

Plan pracy koła informatycznego

- n +

Plan pracy koła informatycznego - gimnazjum

rok szkolny 2003 / 2004

Plan pracy koła informatycznego opracowany w oparciu o podstawy programowania w języku Baltie autorstwa: Rudolfa Pecinovsky i Jiri Vacha przez:
mgr Marzennę Dębską i mgr Elżbietę Piotrowską.


Nauczyciele korzystający z planu:
mgr Marzenna Dębska
mgr Elżbieta Piotrowska


OGÓLNE CELE

1. Wpojenie zasad bezpiecznej pracy z komputerem i urządzeniami zewnętrznymi z nim współpracującymi.
2. Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.
3. Nauczenie zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
4. Rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży.
5. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów za pomocą komputera.
6. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.

ROZWÓJ POSTAW / OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE

1. Posiadanie świadomej, życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych i całej edukacji na danym etapie.

2. Rozumienie i stosowanie w praktyce norm prawnych dotyczących ochrony: wyników pracy, danych i używanych programów.

3. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.

4. Umiejętność pracy w grupie z uwzględnieniem podziału zadań, pełnienia różnych ról w grupie i podejmowania decyzji.

5. Wykazywanie się odpowiedzialnością za siebie i innych

6. Kreatywna postawa ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy.

7. Umiejętność krytycznego korzystania ze źródeł informacji.

8. Umiejętność określania i oceniania własnych mocnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych, indywidualnych i zespołowych.

UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE

Celem informatyki jest nie tylko kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną, ale także wspomaganie i wzbogacanie wszechstronnego rozwoju uczniów.
Na lekcjach informatyki stwarzane są warunki do rozwijania następujących umiejętności uczniów:
- uczenia się - wzbogacanie sposobów i wspomaganie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, ułatwianie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, usprawnianie procesu uczenia się oraz integrowanie doświadczeń i różnych elementów wiedzy;
- myślenia - wspomaganie radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk oraz umożliwienie ich całościowego postrzegania, wspomaganie pracy twórczej;
- poszukiwania - uczenie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
- działania - usprawnianie organizacji pracy i ułatwianie posługiwania się wieloma technikami i narzędziami pracy, usprawnianie projektowania działań;
- doskonalenia się - przygotowywanie do zmian i kształtowanie postawy elastycznej i uwzględniającej zmiany, wyrabianie przez to potrzeby ciągłego uczenia się;
- komunikowania się - dostarczenie środków do skutecznego komunikowania się, uczenie porozumiewania się oraz sprzyjanie kontaktom międzyludzkim bez barier i uprzedzeń;
- współpracy - ułatwianie pracy w grupie i osiąganie porozumienia, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów oraz budowanie więzi międzyludzkich.

PLAN PRACY
 
1. Zapoznanie z budową programu Baltie 1 godz.
2. Wykonywanie ćwiczeń w trybie Czarowanie sceny. 1 godz.
3. Tworzenie i edytowanie krótkiego programu w trybie Nowicjusz. 1 godz.
4. Ćwiczenia w pisaniu prostych projektów w trybie Nowicjusz. 1 godz.
5. Polecenia złożone i pętla. 1 godz.
6. Praca z blokami elementów (bloki zagnieżdżone). 1 godz.
7. Ćwiczenia w pisaniu złożonych procedur w trybie Nowicjusz. 2 godz.
8. Debugowanie programu. 1 godz.
9. Tworzenie prostych animacji. 1 godz.
10. Projektowanie własnych animacji. 2 godz.
11. Zapoznanie z zasadami pracy w trybie Zaawansowany. 1 godz.
12. Literały i typy danych. 1 godz.
13. Posługiwanie się współrzędnymi. 1 godz.
14. Umieszczanie elementów na współrzędnych, mierzenie czasu, liczba losowa 1 godz.
15. Dekompozycja skomplikowanych problemów. 1 godz.
16. Definiowanie w projekcie "pomocników". 1 godz.
17. Używanie zmiennych w programach. 1 godz.
18. Ćwiczenia w wykorzystaniu zmiennych globalnych i lokalnych. 2 godz.
19. Analiza i programowanie skomplikowanego zadania. 1 godz.
20. Wykorzystanie różnych pętli. 1 godz.
21. Zadania samodzielne z wykorzystaniem pętli. 2 godz.
22. Polecenia warunkowe. 1 godz.
23. Ćwiczenia we wprowadzaniu poleceń warunkowych. 1 godz.
24. Określanie wyglądu tekstów wyświetlanych na ekranie. 1 godz.
25. Przekształcanie danych za pomocą klawiatury. 1 godz.
26. Tworzenie samodzielnych programów. 3 godz.
 
32 godz.


OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń potrafi:
- stworzyć koncepcję programu,
- napisać i edytować krótki program,
- rozróżnić program od projektu,
- dekomponować problem na kilka prostszych problemów,
- ustawiać parametry środowiska Baltie,
- posługiwać się trybem Nowicjusz i Zaawansowany,
- grupować polecenia do bloków i zagnieżdżać bloki,
- zastosować pętle w tworzonym programie,
- rozwiązywać problem z użyciem pętli warunkowej i z parametrem,
- używać poleceń warunkowych i wprowadzać do programu za ich pomocą odpowiednie reakcje na różne sytuacje,
- stworzyć animację,
- wprowadzać do programu wartości numeryczne i tekstowe i rozróżniać typy danych,
- dokonywać konwersji między różnymi typami danych,
- posługiwać się współrzędnymi w tworzeniu programu,
- stosować "pomocników" w celu uproszczenia skomplikowanego programu,
- rozróżniać, nazwać i używać zmiennych w programie,
- określać wygląd tekstów wyświetlanych na ekranie,
- przekształcać dane wprowadzane za pomocą klawiatury,
- debugować napisany program.

Opracowanie: mgr Marzenna Dębska
mgr Elżbieta Piotrowska

Wyświetleń: 4537


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.