Katalog

Ewa Stelczyk
Informatyka, Różne

Kryteria ocen do przedmiotu elementy informatyki dla LO o profilu informatycznym

- n +

Tytuł

KRYTERIA OCEN
DO PRZEDMIOTU ELEMENTY INFORMATYKI
dla Liceum Ogólnokształcącego
o profilu informatycznym
Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie

(dodatek do programu nauczania opracowanego przez mgr Ewę Stelczyk)


      Elementy informatyki należy traktować jako przedmiot ogólnokształcący, wyrabiający ogólną kulturę informatyczną (w zakresie pojęć, metod i technik) oraz umiejętności algorytmicznego myślenia. W konsekwencji ma on stanowić przygotowanie do życia w skomputeryzowanym świecie i społeczeństwie wymagającym ciągłego samokształcenia się.
      Dodatkowym celem zajęć z elementów informatyki jest przygotowanie uczniów i stworzenie niezbędnych warunków do korzystania z pojęć, metod i środków informatycznych w poznawaniu innych dziedzin: ścisłych, humanistycznych i technicznych.

      Cele nauczania informatyki w szkole można przedstawić w postaci następujących zagadnień:
 1. Posługiwanie się systemem komputerowym.
 2. Redagowanie dokumentów za pomocą edytora grafiki i edytora tekstu.
 3. Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
 4. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych.
 5. Wykonywanie obliczeń matematycznych.
 6. Poznawanie podstawowych pojęć przez programowanie.
 7. Stosowanie podstawowych technik algorytmicznych.
 8. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera.
 9. Wykorzystywanie komputerów w innych przedmiotach, dziedzinach i zajęciach.
 10. Zaznajomienie z rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej.
 11. Przestrzeganie ustalonych norm w posługiwaniu się środkami informatyki (np. Etycznych, prawnych, społecznych).
      Pośrednimi celami, w stosunku do wymienionych, są zespołowe rozwiązywanie problemów, będące metodą posługiwania, i uświadomienie konieczności ciągłego samokształcenia się, co jest dostrzegane obecnie w każdej dziedzinie kształcenia.

 1. Posługiwanie się systemem komputerowym.
Treści kształcenia:
 • Komputer i urządzenia zewnętrzne: monitor, klawiatura, mysz, pamięci pomocnicze (np. Dyskietki), drukarka, urządzenia multimedialne (np. Skaner, karta dźwiękowa), komunikacja z otoczeniem zewnętrznym komputera, sieci komputerowe, program, standardy komunikacji użytkownika z komputerem;
 • Plik, kartoteka, katalog, drzewo kartotek, pamięć operacyjna, dysk, dyskietka; powłoka systemowa, programy pakujące i antywirusowe;
 • Architektura logiczna, procesor, przepływ informacji w komputerze, komunikacja komputera z otoczeniem zewnętrznym, operacje w komputerze w czasie wykonywania programu;
 • Język zleceń i makrozlecenia systemu operacyjnego, własne środowisko użytkownika.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Korzystać z komputera i jego podstawowych urządzeń;
 • Posługiwać się podstawowymi zleceniami systemu operacyjnego; wykonywać podstawowe operacje na plikach;
 • Korzystać z programów wspomagających użytkownika i z programów narzędziowych;
 • Omówić architekturę komputera i przepływ informacji w komputera;
 • Modyfikować środowisko użytkownika.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wyróżnić części składowe komputera (monitor, klawiatura, jednostka centralna, pamięci pomocnicze) oraz określać ich przeznaczenie.
 • Prawidłowo uruchamiać programy i kończyć pracę z programami komputerowymi - metodą wybraną przez ucznia, w tym również prawidłowo wyłączyć komputer.
 • Korzystać z możliwości wskazywanych na ekranie (wybór z oferty, okna, ikony, przyciski):
 • Wskazywać i przemieszczać ikony na pulpicie za pomocą myszy,
 • Otwierać, zamykać i zwijać do ikony okna.
 • W podstawowym zakresie korzystać z pomocy wbudowanej do programów komputerowych.
 • Przeglądać zawartość pamięci zewnętrznej - dysku stałego, dyskietek, płyt CD-ROM.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wymienić podstawowe zasady korzystania z komputerów i z pracowni komputerowej, wymienić podstawowe narządzenia zewnętrzne komputera i ich funkcje;
 • Uruchomić komputer, umieć interpretować informacje pojawiające się na ekranie, wybierać z oferty opcje i polecenia oraz kończyć kolejne etapy pracy z programem; sterować kursorem za pomocą myszy lub operacji klawiszowych;
 • Przechowywać i porządkować własne zasoby, wymieniać się informacjami z innymi użytkownikami.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zakładać kartoteki, przenosić pliki między kartotekami;
 • Używać powłok systemowych do zarządzania swoimi plikami, tworzyć archiwum z plików zawierających wykonane prace i odzyskiwać z archiwum pliki, używać programów antywirusowych;
 • Modyfikować proste makrodefinicje;
 • Wprowadzić proste modyfikacje w plikach konfiguracyjnych.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zainstalować program według podanej instrukcji;
 • Omówić przepływ informacji od momentu uruchomienia programu do zakończenia działania programu;
 • Pisać własne makrodefinicje;
 • Definiować własne środowisko użytkownika.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wyróżnić części składowe komputera (monitor, klawiatura, jednostka centralna, pamięci pomocnicze) oraz określać ich przeznaczenie.
 • Prawidłowo uruchamiać programy i kończyć pracę z programami komputerowymi metodą wybraną przez ucznia , w tym również prawidłowo wyłączyć komputer.
 • Korzystać z możliwości wskazywanych na ekranie (wybór z oferty, okna, ikony, przyciski),
 • Wskazywać i przemieszczać ikony na pulpicie za pomocą myszy,
 • Otwierać, zamykać i zwijać do ikony okna.
 • W podstawowym zakresie korzystać z pomocy wbudowanej do programów komputerowych.
 • Przeglądać zawartość pamięci zewnętrznej - dysku stałego, dyskietek płyt CD-ROM.
 1. Redagowanie tekstów za pomocą edytora tekstu i edytora grafiki.
Treści kształcenia:
 • Program komputerowy, standardy komunikacji użytkownika z programem: oferty, okna, ikony, klawisze funkcyjne, algorytm, plik, nazwa pliku, rozszerzenie nazwy pliku, pamięci zewnętrzne, urządzenia zewnętrzne;
 • Słowa, plik tekstowy, kody znaków ASCII, konwencje narodowe;
 • Operacje na tekście i na jego fragmentach;
 • Wiersze, akapity, justowanie, formatowanie, dobór czcionek;
 • Przygotowanie tekstu z ilustracjami.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Zaprojektować i wykonać rysunek na zadany temat w edytorze grafiki;
 • Wykonywać podstawowe operacje edytorskie na tekstach;
 • Przygotować dokument według zadanego szablonu;
 • Projektować i tworzyć własne dokumenty, korzystając z edytora tekstu i edytora grafiki.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Uruchomić program edytor graficzny (otworzyć nowy dokument - rysunek).
 • Narysować dowolny złożony rysunek korzystając z wybranych przez siebie narzędzi oferowanych przez program,
 • Nazwać rysunek i zapamiętać go na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej, w dowolnym katalogu - wybranym przez ucznia.
 • Prawidłowo zakończyć pracę z programem edytor graficzny.
 • Otworzyć nowy dokument tekstowy.
 • Napisać dowolny tekst stosując zasady redagowania tekstu;
 • Łamanie wiersza, łączenie wierszy, wstawianie pustych wierszy,
 • Formatowanie tekstu w rozszerzonym zakresie: justowania, centrowanie, do lewej, do prawej
 • Wykonywać operacje na fragmentach tekstu - blokach: - zmiana kroju i wielkości czcionki
 • Kopiowanie, wycinanie, wklejanie fragmentów tekstu w ramach tego samego dokumentu.
 • Wstawiać obiekty do dokumentu tekstowego. Wstawiać tabelki i wypełniać je tekstem.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z możliwości edytora grafiki, zapamiętać efekt pracy w pliku, korzystać z istniejących plików, analizować postawione zadanie, dobrać narzędzia oferowane przez program do realizacji rozwiązania, drukować efekty pracy;
 • Wstawiać i usuwać znaki, wstawiać i usuwać wiersze, pisać małe i wielkie litery oraz polskie znaki, zapamiętać efekt pracy; wydrukować dokument.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Łączyć grafikę z tekstem w dokumencie;
 • Pracować z kilkoma dokumentami jednocześnie;
 • Powiązać cechy postaci dokumentu z operacjami edytora (marginesy, centrowanie, justowanie, akapity), operować blokami tekstu, ten sam tekst modyfikować wielokrotnie.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zaprojektować własny dokument, wykorzystać edytor grafiki i edytor tekstu do przy-gotowania dokumentu;
 • Ustalić postać prezentowanej treści, dobrać techniki redagowania tekstu do wymogów dokumentu, stosować różne kroje pisma i wielkości czcionek;
 • Dobrać formę dokumentu odpowiednią do jego treści;
 • Zapisać słownie przebieg rozwiązania zadania, polegającego na przygotowaniu dokumentu.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Samodzielni uruchomić program edytor graficzny (otworzyć nowy dokument - rysunek). Narysować dowolny prosty rysunek korzystając z wybranych przez siebie narzędzi oferowanych przez program,
 • Nazwać rysunek i zapamiętać go na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej, w dowolnym katalogu - wybranym przez ucznia.
 • Prawidłowo zakończyć pracę z programem edytor graficzny.
 • Otworzyć nowy dokument tekstowy.
 • Napisać tekst stosując podstawowe zasady redagowania tekstu;
 • Łamanie wiersza, łączenie wierszy, wstawianie pustych wierszy,
 • Formatowanie tekstu w podstawowym zakresie: justowanie, centrowanie, do lewej, do prawej
 • Wykonywać podstawowe operacje na fragmentach tekstu - blokach: - zmiana kroju i wielkości czcionki, kopiowanie, wycinanie, wklejanie fragmentów tekstu w ramach tego samego dokumentu. Wstawiać obiekty do dokumentu tekstowego.
 • Wstawiać tabelki i wypełniać je tekstem.
 1. Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Treści kształcenia:
 • Edytor systemowy, standardy komunikacji z użytkownikiem, środowisko użytkownika, pliki, problem, dane i wyniki, arkusz, komórka, adres komórki napis, formuła;
 • Algorytm, dane testowe, poprawność algorytmu;
 • Kopiowanie, wypełnianie, blok komórek, sekwencja, iteracja, techniki algorytmiczne;
 • Graficzna prezentacja danych i wyników, symulacja, dane doświadczalne.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Wprowadzać i modyfikować dane, tworzyć formuły, projektować arkusz; wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym według zadanych wzorów, rozumieć pojęcie algorytmu;
 • Stosować operacje sekwencji i iteracji w operacjach na blokach komórek graficznie zilustrować reprezentacje danych i wyników;
 • Wydrukować fragment arkusza.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Otworzyć istniejący plik arkusza kalkulacyjnego: do stworzonej tabeli dopisać dodatkowe dane, utworzyć złożone formuły do wykonania obliczeń.
 • Utworzyć nowy dokument arkusza kalkulacyjnego. Wykonać obliczenia w arkuszu:
 • Utworzyć złożoną tabelę w arkuszu - wprowadzić dane: liczby, napisy,
 • Utworzyć formułę zawierającą adresy komórek wprowadzonych danych.(adresy względne i bezwzględne)
 • Korzystać z podstawowej własności arkusza (zmiana wartości liczbowych w komórkach arkusza powoduje automatyczne przeliczenie formuły, która zawiera adresy tych komórek). Łączyć ze sobą bloki danych znajdujących się w różnych arkuszach
 • Wykonać wykres (dla kilku serü danych), np. Słupkowy.
 • Wstawić wykres w wybrane miejsce dokumentu tekstowego.
 • Nazwać dokument i zapamiętać go na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej, w dowolnym katalogu - wybranym przez ucznia.
 • Prawidłowo zakończyć pracę z programem arkusz kalkulacyjny.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wypełnić i poprawić zawartość komórki, zapisać i wpisać formułę, adresować komórki, zaprojektować i zdefiniować prosty arkusz, budować proste algorytmy;
 • Wpisywać i kopiować formuły, powielać wartości w bloku komórek, wypełniać komórki według ustalonych reguł;
 • Utworzyć ilustrację graficzną wyników.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zaprojektować i wykonać w arkuszu zadanie obliczeniowe, sporządzić proste sprawozdanie finansowe;
 • Stosować adresy bezwzględne i względne oraz wbudowane funkcje;
 • Dobrać ilustrację graficzną do zadania.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wykonać symulację, dla zjawiska fizycznego, posługując się arkuszem;
 • Wprowadzić do arkusza fragmenty pochodzące z innych aplikacji;
 • Przenosić fragmenty arkusza do innych aplikacji, np. Edytora tekstu;
 • Pracować z kilkoma arkuszami.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Otworzyć wskazany przez nauczyciela istniejący plik arkusza kalkulacyjnego w programie arkusz kalkulacyjny: do stworzonej tabeli dopisać dodatkowe dane, nanieść poprawki, utworzyć nowy dokument arkusza kalkulacyjnego. Wykonać podstawowe obliczenia w arkuszu:
 • Utworzyć dowolną tabelę w arkuszu - wprowadzić dane: liczby, napisy,
 • Korzystać z podstawowej własności arkusza (zmiana wartości liczbowych w komórkach). Wykonać wykres (dla dwóch serii danych), np. Słupkowy korzystając, np. Z kreatora wykresu.
 • Nazwać dokument i zapamiętać go na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej, w dowolnym katalogu - wybranym przez ucznia.
 • Prawidłowo zakończyć pracę z programem arkusz kalkulacyjny.
 1. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych
Treści kształcenia:
 • Ogólne pojęcie bazy danych, sposoby wyszukiwania informacji;
 • Plik bazy danych, rekord, pole;
 • Zapytania, klucz, warunek logiczny;
 • Aktualizacja bazy, prawa dostępu, jednoznaczność informacji.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Wskazać przykłady baz danych;
 • Wyszukać informacje w bazie danych;
 • Projektować strukturę bazy danych;
 • Wykonywać operacje na bazie danych.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z istniejącej bazy danych.
 • Utworzyć nową bazę danych w dowolnie wybranym programie typu BAZA DANYCH
 • Wykonywać podstawowe operacje na bazie danych: korzystać z zapytań do bazy danych, aktualizować dane, wprowadzić nowe dane.
 • Drukować rekordy wg klucza wyszukiwania.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Podać przykłady baz danych i ich użytkowników;
 • Określić zawartość informacyjną wskazanej bazy danych;
 • Formułować proste zapytania do bazy danych;
 • Tworzyć i modyfikować proste bazy.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Formułować zapytania do bazy danych;
 • Porządkować dane w bazie z wykorzystaniem indeksowania.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zaprojektować strukturę bazy danych;
 • Założyć własną bazę danych;
 • Przenosić dane (informacje) między różnymi aplikacjami.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Uruchomić program typu baza danych
 • Korzystać z istniejącej bazy danych w zakresie obsługi bazy danych.
 • Utworzyć nową bazę danych w dowolnym programie typu baza danych
 • Wykonywać podstawowe operacje na bazie danych: korzystać z zapytań do bazy danych, aktualizować dane, wprowadzić nowe dane.
 1. Wykonywanie obliczeń matematycznych
Treści kształcenia:
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą własnych i gotowych programów, up. Arkusza kalkulacyjnego i matematycznego;
 • Dokładność obliczeń, błędy zaokrągleń, algorytm numeryczny;
 • Podstawowe algorytmy numeryczne;
 • Analiza wyników obliczeń numerycznych.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Wykonać obliczenia z zakresu szkolnej matematyki i fizyki;
 • Wyjaśnić pojawianie się niedokładności w obliczeniach komputerowych i wskazać źródło ich powstawania;
 • Wykonać obliczenia za pomocą gotowych programów, np. Arkusza kalkulacyjnego lub matematycznego.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Umieć wybrać do obliczeń gotowe programy, np. Arkusz kalkulacyjny lub matematyczny;
 • Wykonać obliczenia według podanych przez siebie ciekawych wzorów;
 • Odnieść się krytycznie do uzyskanych wyników obliczeń.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wykorzystać do obliczeń gotowe programy, np. Arkusz kalkulacyjny lub matematyczny;
 • Wykonać obliczenia według podanych wzorów;
 • Odnieść się krytycznie do uzyskanych wyników obliczeń.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Uzasadnić pojawianie się niedokładności w obliczeniach komputerowych i wskazać źródło ich powstawania;
 • Objaśnić powstawanie nadmiaru stałopozycyjnego;
 • Napisać algorytm numeryczny dla prostych obliczeń według poznanych wzorów.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Opisać intuicyjnie klasyczne algorytmy numeryczne;
 • Oszacować dokładność obliczeń numerycznych;
 • Podać zmiennopozycyjną reprezentację liczby rzeczywistej.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: W
 • ykonać obliczenia z zakresu szkolnej matematyki i fizyki na podanych przez nauczyciela elementarnych wzorach;
 • Zauważyć pojawiające się niedokładności w obliczeniach komputerowych;
 • Wykonać obliczenia za pomocą gotowych programów, np. Arkusza kalkulacyjnego lub matematycznego.
 1. Poznanie podstawowych pojęć przez programowanie
Treści kształcenia:
 • Strukturalizacja programu, przykładowe konstrukcje algorytmiczne w programach;
 • Reprezentowanie danych w programach;
 • Funkcje i procedury oraz ich parametry;
 • Typ danych jako zbiór możliwych wartości i dozwolone na nich operacje, struktury danych
 • Słowa, listy, tablice, pliki.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Pisać, testować i uruchamiać proste programy w języku algorytmicznym;
 • Programować strukturami, czyli definiować procedury i funkcje bez parametrów i z parametrami;
 • Odpowiednio reprezentować w programie i ich struktury.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wybrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemu,
 • Rozwiązać problem przy pomocy komputera,
 • Wyniki przedstawić w odpowiedniej dla danego problemu formie.
 • Pisać, testować i uruchamiać proste programy w języku algorytmicznym;
 • Programować strukturami, czyli definiować procedury i funkcje bez parametrów i z parametrami;
 • Odpowiednio reprezentować w programie i ich struktury.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Nazwać podstawowe konstrukcje algorytmiczne, np. W arkuszu kalkulacyjnym lub w języku programowania;
 • Określić rolę podprogramu, czyli procedury, i jej parametrów;
 • Wykorzystywać prototyp programu (procedury).
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wyodrębniać i stosować wybrane techniki algorytmiczne w poznanych algorytmach;
 • Poprawnie, w zależności od rodzaju działań w algorytmie, dobierać i stosować podstawowe instrukcje programowania;
 • Definiować procedury jako fragmenty algorytmów;
 • Określać, które wielkości w algorytmie mają być niezmiennikami procedur;
 • Opisać i zaprogramować proste postępowanie rekurencyjne, analizować działanie prostych procedur (funkcji) rekurencyjnych.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Określać w algorytmach części, nadające się do zapisania w postaci funkcji;
 • Definiować funkcje jako fragmenty algorytmów;
 • Programować metodą zstępującą;
 • Dobierać odpowiednie struktury danych do rodzaju wielkości występujących w programie i wykonywanych na nich operacji.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Testować i uruchamiać elementarne programy w języku algorytmicznym;
 • Rozwiązać typowy problem przy pomocy komputera.
 • Wyniki przedstawić w odpowiedniej dla danego problemu formie.
 1. Stosowanie podstawowych technik algorytmicznych
Treści kształcenia:
 • Opis zadania, zagadnienia, problemu (specyfikacja): dane, cel, wyniki; algorytm, przykłady algorytmów i technik algorytmicznych;
 • Schemat algorytmu, schemat blokowy, schemat działań, drzewo obliczeń;
 • Techniki algorytmiczne: sekwencja, wybór, iteracja, rekurencja, wybrane algorytmy: algorytm Euklidesa, schemat Hornera, metoda eliminacji Gauasa, metoda Newtona-Raphsona;
 • Projektowanie własnych algorytmów, reprezentowanie informacji w algorytmach i systemach użytkowych;
 • Efektywność algorytmów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Wskazać problem do rozwiązania;
 • Podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin;
 • Analizować działanie podstawowych algorytmów;
 • Zamienić słowny opis algorytmu na bardziej sformalizowaną postać, np. Ciąg kroków, schemat blokowy, opis w pseudojęzyku, języku programowania lub systemie użytkowym;
 • Ocenić własności algorytmu: poprawność, skończoność i złożoność.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wskazać problem do rozwiązania;
 • Podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin;
 • Analizować działanie podstawowych algorytmów;
 • Zamienić słowny opis algorytmu na bardziej sformalizowaną postać, np. Ciąg kroków, schemat blokowy, opis w pseudojęzyku, języku programowania lub systemie użytkowym;
 • Ocenić własności algorytmu: poprawność, skończoność i złożoność.
 • Definiować sytuacje problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników).
 • Wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami.
 • Opisywać słownie klasyczne algorytmy, np. Szukanie elementu najmniejszego (największego), porządkowanie elementów wybraną metodą przez ucznia.
 • Narysować schemat algorytmu.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami, podać przykłady algorytmów z różnych dziedzin szkolnych i pozaszkolnych;
 • Definiować sytuację problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników);
 • Wykonywać działania zgodnie z podanym algorytmem;
 • Opisać podstawowe techniki algorytmiczne, wyodrębnić dane i wyniki w problemie;
 • Przedstawić reprezentacje informacji w algorytmach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Formułować zadania (problemy) algorytmiczne;
 • Formułować precyzyjne (słowne) opisy algorytmów
 • Formułować metody (algorytmy) rozwiązywania;
 • Wykonywać działania zgodnie z podanym algorytmem, określać warunki, przy których działania mogą być wykonane;
 • Opisać działania podstawowych algorytmów;
 • Ocenić poprawność i efektywność rozwiązania.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Ułożyć algorytm rozwiązania zadania, korzystając ze znanych metod i algorytmów;
 • Wyodrębnić i stosować wybrane techniki algorytmiczne;
 • Badać zgodność działania algorytmu ze specyfikacją zadania w zakresie poprawności danych i zgodności wyników z celem zadania;
 • Oceniać własności algorytmu: poprawność, skończoność, złożoność.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Definiować sytuacje problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników).
 • Wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami.
 • Wybrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemu,
 1. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
Treści kształcenia:
 • Algorytm, program, system użytkowy;
 • Dane, cel, wyniki;
 • Specyfikacja zadania;
 • Metody i środki, którymi nożna się posłużyć przy rozwiązywaniu zadania;
 • Praca grupowa.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Określić sytuację problemową, w tym dane, cel i wyniki;
 • Podać plan działania, np. Wydzielić podproblemy i wskazać powiązania między nimi;
 • Skorzystać z istniejącego oprogramowania lub zaprogramować metody rozwiązania w wybranym języku programowania;
 • Przetestować program, zanalizować poprawność jego działania i ocenić złożoność;
 • Sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją;
 • Pracować nad rozwiązaniem problemu w grupie.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Definiować sytuacje problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników).
 • Podać strukturę działania,
 • Skorzystać z wybranego przez siebie oprogramowania lub zaprogramować metody rozwiązania w wybranym języku programowania;
 • Przetestować program, zanalizować poprawność jego działania i ocenić złożoność;
 • Narysować schemat algorytmu
 • Sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją;
 • Wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami.
 • Opisywać słownie klasyczne algorytmy, np. szukanie elementu najmniejszego (największego), porządkowanie elementów wybraną metodą przez ucznia.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zdefiniować problem, określić plan działania dzieląc problem na podproblemy;
 • Pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu;
 • Skorzystać z gotowego oprogramowania lub napisać program w odpowiednio wybranym języku (systemie) programowania;
 • Przetestować i przeanalizować poprawność działania programu.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Podać algorytmy rozwiązania podproblemów i zapewnić przepływ informacji między nimi;
 • Wszechstronnie przetestować i zanalizować poprawność działania programu.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Rozwiązać zadanie różnymi metodami i porównać metody rozwiązania
 • Opracować dokumentację wykonanego zadania: dane, algorytm, interpretację lub opis wyników oraz instrukcję posługiwania się plikiem zawierającym końcowe rozwiązanie zadania;
 • Określić właściwe wykorzystanie komputera w rozwiązywaniu problemu;
 • Samodzielnie zaznajomić się z metodami rozwiązywania różnych problemów;
 • Stosować poznane metody do rozwiązywania nowych, własnych problemów.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Definiować sytuacje problemową przez wyodrębnienie danych i celu do osiągnięcia (w tym wyników).
 • Wyróżniać te postępowania, które można nazwać algorytmami.
 • Wybrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemu,
 • Rozwiązać typowy problem przy pomocy komputera.
 1. Wykorzystanie komputera w innych przedmiotach, dziedzinach, zajęciach
Treści kształcenia:
 • Środki i narzędzia informatyczne jako pomoce w rozwiązywaniu zadań z różnych dziedzin;
 • Przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów (np. Pism urzędowych, sprawozdań), dobieranie odpowiedniej formy w zależności od treści dokumentu;
 • Sporządzanie rysunków komputerowych i włączanie ich do przygotowywanych druków (up. Zaproszenia, ogłoszenia, raportu z pracowni, gazetki);
 • Korzystanie z informacji podawanej w językach obcych, np. Za pomocą sieci Internet;
 • Wykonywacie obliczeń potrzebnych w innych przedmiotach ścisłych i zawodowych (np. Na lekcjach matematyki, fizyki) oraz graficzne prezentowanie wyników;
 • Symulacja zjawisk fizycznych i przyrodniczych za pomocą programów komputerowych);
 • Opracowywanie danych z eksperymentów i pomiarów.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Zastosować komputer w innych przedmiotach: ścisłych, humanistycznych i technicznych;
 • Za pomocą komputera rozwiązywać zadania, których treści są zaczerpnięte z innych przedmiotów nauczania;
 • Stosować komputer i sieci komputerowe do samokształcenia, rekreacji i zabawy, na zajęciach pozalekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Zastosować komputer w innych przedmiotach: ścisłych, humanistycznych i technicznych;
 • Za pomocą komputera rozwiązywać zadania, których treści są zaczerpnięte z innych przedmiotów nauczania;
 • Zaproponować ciekawe możliwości wykorzystania komputera na innych lekcjach,
 • Stosować komputer i sieci komputerowe do samokształcenia, rekreacji i zabawy, na zajęciach pozalekcyjnych lub w czasie wolnym od zajęć.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wskazać przykłady wykorzystania komputera w różnych przedmiotach, dziedzinach i zajęciach;
 • Posłużyć się omówionymi na zajęciach gotowymi programami w pozwiązywaniu zadań z różnych przedmiotów;
 • Korzystać z komputera w czasie wolnym od zajęć.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Użyć gotowych programów do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów;
 • Korzystać z zasobów komputera w czasie wolnym od zajęć, kształcąc się
 • Samodzielnie, przygotowując zadania dodatkowe, materiały do kroniki lub gazetki szkolnej.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Opracowywać za pomocą programów dane z eksperymentów i pomiarów;
 • Korzystać z gotowych programów lub pisać własne programy ilustrujące zjawiska przyrodnicze lub fizyczne;
 • Wyszukiwać informacje w zasobach sieci Internet i włączać je do przygotowywanych opracowań, np. Wypracować z języka polskiego lub obcego, referatów z różnych przedmiotów.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z gotowych programów ilustrujących zjawiska przyrodnicze lub fizyczne;
 • Wyszukiwać informacje w zasobach sieci Internet i włączać je do przygotowywanych opracowań, np. Wypracowań z języka polskiego lub obcego, referatów z różnych przedmiotów.
 • Wykorzystać gotowe programy do nauki języków obcych.
 1. Zaznajomienie z rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej
Treści kształcenia:
 • Sieć lokalna i globalna: karta sieciowa, serwer plików, schemat przepływu informacji, zasoby informacyjne w sieci;
 • Uprawnienia użytkowników, standardy komunikacji, usługi sieciowe;
 • Podstawowe usługi sieci Internet, np. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, World Wide Web - WWW;
 • Graficzne środowisko komputerów;
 • Hipertekst;
 • Multimedia;
 • Standardy prezentacji informacji
 • Informacje o superkomputerach, algorytmach równoległych, granicach obliczalności.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Korzystać z podstawowych usług sieci lokalnej i globalnej (Internet);
 • Odszukiwać w sieci potrzebne informacje;
 • Określać uprawnienia różnych grup użytkowników;
 • Przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci;
 • Pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • Utworzyć stronę internetową korzystając z gotowych programów;
 • Omówić podstawowe polecenia języka HTML;
 • Korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 • Określić granice możliwości komputerów.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z podstawowych usług sieci lokalnej i globalnej (Internet);
 • Odszukiwać w sieci potrzebne informacje;
 • Określać uprawnienia różnych grup użytkowników;
 • Przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci;
 • Pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • Korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 • Określić granice możliwości komputerów.
 • Opracować informację w postaci hipertekstu (z dodatkowymi hiperłączami, nie korzystając głównie z gotowych kreatorów lub szablonów);
 • Wykorzystać programy do tworzenia stron internetowych (ramki);
 • Znać polecenia języka HTML.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z usług w sieci lokalnej i globalnej;
 • Wykonywać zadania znalezienia w sieci określonych informacji;
 • Pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • Korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 • Określić granice możliwości komputerów.
 • Wykorzystać programy do tworzenia stron internetowych;
 • Opracować informację w postaci hipertekstu (z dodatkowymi hiperłączami, nie korzystając głównie z gotowych kreatorów lub szablonów);
 • Znać polecenia języka HTML.
 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z wielu różnych usług w sieci lokalnej i globalnej;
 • Wszechstronnie korzystać z możliwości graficznego środowiska komputerów; przedstawić korzyści z pracy w sieci i opisać zagrożenia;
 • Opracować informację w postaci hipertekstu;
 • Posługiwać się w nauczaniu i uczeniu się systemem i prezentacją multimedialną.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Przedstawić budowę i funkcjonowanie komputerowej sieci lokalnej oraz sieci globalnej (Internet);
 • Określić grupę użytkowników sieci uraz ich uprawnienia;
 • Określić ważniejsze etapy i dostrzegane tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań;
 • Przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat;
 • Omówić stan i perspektywy rozwoju sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej.
 • Opracować informację w postaci hipertekstu (z wykorzystaniem kreatorów i szablonów);
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Korzystać z podstawowych usług sieci lokalnej i globalnej (Internet);
 • Odszukiwać w sieci potrzebne informacje;
 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci;
 • Pracować w środowisku graficznym z różnymi postaciami informacji;
 • Utworzyć stronę internetową korzystając z gotowych programów przy użyciu prostego kreatora lub szablonu;
 • Korzystać z multimedialnego systemu przekazu informacji;
 1. Przestrzeganie ustalonych norm w posługiwaniu się środkami informatyki
 2. (np. Etycznych, prawnych, społecznych)
Treści kształcenia:
 • Licencja, prawo autorskie, piractwo komputerowe; - poufność i bezpieczeństwo danych;
 • Poznanie zasad pracy w grupie;
 • Wpływ informatyki na jednostkę i społeczeństwo (pozytywny i negatywny).
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • Podać prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki;
 • Dostosować się do ustalonych przez grupę norm pracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;
 • Przestrzeganie zasad poufności i bezpieczeństwa danych.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Podać prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki;
 • Dostosować się do ustalonych przez grupę norm pracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;
 • Omówić i przestrzegać zasad poufności i bezpieczeństwa danych;
 • Określić wpływ informatyki na społeczeństwo (pozytywny i negatywny).
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wymienić podstawowe zasady etyczne pracy przy komputerze i w sieci komputerowej;
 • Objaśnić problemy związane z poufnością danych;
 • Określić wpływ informatyki na społeczeństwo (pozytywny i negatywny).
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Wymienić podstawowe akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, w tym programów komputerowych
 • Podać podstawowe zasady pracy w grupie.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Uzasadnić konieczność przestrzegania ustalonych przez grupę norm wspólnej pracy;
 • Skomentować konsekwencje wynikające z przestrzegania podstawowych aktów prawych dotyczących ochrony własności intelektualnej;
 • Omówić wpływ informatyki na jednostkę i społeczeństwo na podstawie wybranych publikacji.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi:
 • Przestrzegać ustalonych przez grupę norm wspólnej pracy;
 • Skomentować konsekwencje wynikające z przestrzegania podstawowych aktów prawych dotyczących ochrony własności intelektualnej;
 • Omówić wpływ informatyki na jednostkę i społeczeństwo na podstawie wybranych publikacji.
Ewa Stelczyk
Wyświetleń: 1260


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.