Katalog

Ewa Stelczyk
Informatyka, Wymagania

Wymagania edukacyjne - elementy informatyki dla II kl. LO

- n +

Tytuł

Wymagania Edukacyjne

Przedmiot:Elementy Informatyki.
Klasa:II Liceum Ogólnokształcącego o profilu informatycznym.
Nauczyciel:mgr Ewa Stelczyk
Szkoła:Zespół Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki w Oławie
 1. Redagowanie tekstów za pomocą edytora tekstu i edytora grafiki.
Treści kształcenia:
 • program komputerowy, standardy komunikacji użytkownika z programem: oferty, okna, ikony, klawisze funkcyjne, algorytm, plik, nazwa pliku, rozszerzenie nazwy pliku, pamięci zewnętrzne, urządzenia zewnętrzne;
 • słowa, plik tekstowy, kody znaków ASCII, konwencje narodowe;
 • operacje na tekście i na jego fragmentach;
 • wiersze, akapity, justowanie, formatowanie, dobór czcionek;
 • przygotowanie tekstu z ilustracjami.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • zaprojektować i wykonać rysunek na zadany temat w edytorze grafiki;
 • wykonywać podstawowe operacje edytorskie na tekstach;
 • przygotować dokument według zadanego szablonu;
 • projektować i tworzyć własne dokumenty, korzystając z edytora tekstu i edytora grafiki.
 • korzystać z możliwości edytora grafiki, zapamiętać efekt pracy w pliku, korzystać z istniejących plików, analizować postawione zadanie, dobrać narzędzia oferowane przez program do realizacji rozwiązania, drukować efekty pracy;
 • wstawiać i usuwać znaki, wstawiać i usuwać wiersze, pisać małe i wielkie litery oraz polskie znaki, zapamiętać efekt pracy; wydrukować dokument.
 • łączyć grafikę z tekstem w dokumencie;
 • powiązać cechy postaci dokumentu z operacjami edytora (marginesy, centrowanie, justowanie, akapity), operować blokami tekstu, ten sam tekst modyfikować wielokrotnie.
 • zaprojektować własny dokument, wykorzystać edytor grafiki i edytor tekstu do przygotowania dokumentu;
 • ustalić postać prezentowanej treści, dobrać techniki redagowania tekstu do wymogów dokumentu, stosować różne kroje pisma i wielkości czcionek;
 • dobrać formę dokumentu odpowiednią do jego treści;
 • zapisać słownie przebieg rozwiązania zadania, polegającego na przygotowaniu dokumentu.
 1. Rozwiązywanie zadań za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Treści kształcenia:
 • edytor systemowy, standardy komunikacji z użytkownikiem, środowisko użytkownika, pliki, problem, dane i wyniki, arkusz, komórka, adres komórki napis, formuła;
 • algorytm, dane testowe, poprawność algorytmu;
 • kopiowanie, wypełnianie, blok komórek, sekwencja, iteracja, techniki algorytmiczne;
 • graficzna prezentacja danych i wyników, symulacja, dane doświadczalne.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wprowadzać i modyfikować dane, tworzyć formuły, projektować arkusz; wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym według zadanych wzorów, rozumieć pojęcie algorytmu;
 • stosować operacje sekwencji i iteracji w operacjach na blokach komórek graficznie zilustrować reprezentacje danych i wyników;
 • wydrukować fragment arkusza.
 • wypełnić i poprawić zawartość komórki, zapisać i wpisać formułę, adresować komórki, zaprojektować i zdefiniować prosty arkusz, budować proste algorytmy;
 • wpisywać i kopiować formuły, powielać wartości w bloku komórek, wypełniać komórki według ustalonych reguł;
 • utworzyć ilustrację graficzną wyników.
 • zaprojektować i wykonać w arkuszu zadanie obliczeniowe, sporządzić proste sprawozdanie finansowe;
 • stosować adresy bezwzględne i względne oraz wbudowane funkcje;
 • dobrać ilustrację graficzną do zadania.
 • wykonać symulację, dla zjawiska fizycznego, posługując się arkuszem;
 • wprowadzić do arkusza fragmenty pochodzące z innych aplikacji;
 • przenosić fragmenty arkusza do innych aplikacji, np. edytora tekstu;
 • pracować z kilkoma arkuszami.
 1. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji - bazy danych
Treści kształcenia:
 • ogólne pojęcie bazy danych, sposoby wyszukiwania informacji;
 • plik bazy danych, rekord, pole;
 • aktualizacja bazy.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wskazać przykłady baz danych;
 • wyszukać informacje w bazie danych;
 • projektować strukturę bazy danych;
 • wykonywać operacje na bazie danych.
 • podać przykłady baz danych i ich użytkowników;
 • określić zawartość informacyjną wskazanej bazy danych;
 • formułować proste zapytania do bazy danych;
 • tworzyć i modyfikować proste bazy.
 • formułować zapytania do bazy danych;
 • porządkować dane w bazie z wykorzystaniem indeksowania.
 • zaprojektować strukturę bazy danych.
 1. Wykonywanie obliczeń matematycznych
Treści kształcenia:
 • wykonywanie obliczeń za pomocą własnych i gotowych programów, up. arkusza kalkulacyjnego i matematycznego;
 • dokładność obliczeń, błędy zaokrągleń, algorytm numeryczny;
 • podstawowe algorytmy numeryczne;
 • analiza wyników obliczeń numerycznych.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • wykonać obliczenia z zakresu szkolnej matematyki i fizyki;
 • wyjaśnić pojawianie się niedokładności w obliczeniach komputerowych i wskazać źródło ich powstawania;
 • wykonać obliczenia za pomocą gotowych programów, np. arkusza kalkulacyjnego lub matematycznego.
 • wykorzystać do obliczeń gotowe programy, np. arkusz kalkulacyjny lub matematyczny;
 • wykonać obliczenia według podanych wzorów;
 • odnieść się krytycznie do uzyskanych wyników obliczeń.
 • uzasadnić pojawianie się niedokładności w obliczeniach komputerowych i wskazać źródło ich powstawania;
 • napisać algorytm numeryczny dla prostych obliczeń według poznanych wzorów.
 1. Poznanie podstawowych pojęć przez programowanie
Treści kształcenia:
 • strukturalizacja programu, przykładowe konstrukcje algorytmiczne w programach;
 • reprezentowanie danych w programach;
 • funkcje i procedury oraz ich parametry;
 • typ danych jako zbiór możliwych wartości i dozwolone na nich operacje, struktury danych
 • pisać, testować i uruchamiać proste programy w języku algorytmicznym;
 • nazwać podstawowe konstrukcje algorytmiczne, np. w arkuszu kalkulacyjnym lub w języku programowania;
 • określić rolę podprogramu, czyli procedury, i jej parametrów;
 • definiować procedury jako fragmenty algorytmów;
 • opisać i zaprogramować proste postępowanie rekurencyjne, analizować działanie prostych procedur (funkcji) rekurencyjnych.
 1. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
Treści kształcenia:
 • program, system użytkowy;
 • dane, cel, wyniki;
 • specyfikacja zadania;
 • metody i środki, którymi nożna się posłużyć przy rozwiązywaniu zadania;
 • praca grupowa.
Umiejętności, czyli po zakończeniu kształcenia uczeń będzie umiał:
 • określić sytuację problemową, w tym dane, cel i wyniki;
 • podać plan działania, np. wydzielić podproblemy i wskazać powiązania między nimi;
 • skorzystać z istniejącego oprogramowania lub zaprogramować metody rozwiązania w wybranym języku programowania;
 • sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją;
 • pracować nad rozwiązaniem problemu w grupie.
 • zdefiniować problem, określić plan działania dzieląc problem na podproblemy;
 • pracować w grupie nad rozwiązaniem problemu;
 • skorzystać z gotowego oprogramowania;
 • rozwiązać zadanie różnymi metodami i porównać metody rozwiązania
 • określić właściwe wykorzystanie komputera w rozwiązywaniu problemu;
 • samodzielnie zaznajomić się z metodami rozwiązywania różnych problemów.
Ewa Stelczyk
Wyświetleń: 1343


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.