Katalog

Jolanta Dziuba-Małecka
Informatyka, Prezentacje

Prezentacje multimedialne w programie PowerPoint

- n +

Prezentacje multimedialne w programie PowerPoint

Poprzez ten artykuł chciałabym zachęcić do stosowania prezentacji multimedialnych na zajęciach edukacyjnych. Celem prezentacji jest wzbogacenie i urozmaicenie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych a także poprawienie efektywności nauczania.

Multimedia to technologia oznaczająca połączenie różnych sposobów prezentowania informacji: tekstu, grafiki, dźwięku, filmu, animacji. Z prezentacjami multimedialnymi spotykamy się na różnych konferencjach, prelekcjach i wykładach, są ważnym elementem w posiedzeniach Rad Pedagogicznych czy też spotkań z rodzicami.

Cechy charakterystyczne prezentacji multimedialnej to: możliwość jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły, różnorodność sposobu prezentowania obrazu, np.: na ekranie monitora lub ekranie ściennym za pomocą projektora podłączonego do komputera. Inną ważną cechą jest interaktywność, pozwalająca oddziaływać na zawarty materiał, decydować o tempie, sposobie jego wykorzystania oraz umożliwia wymianę czy aktualizację informacji.

Multimedia znalazły szerokie zastosowanie w edukacji pomimo wielu kontrowersji i obaw. Nauczyciele na różnych przedmiotach mogą dokonać prezentacji wykonanych przez siebie, tych partii materiału, wybranych zagadnień i tematów, które dotąd uchodziły za bardzo trudne i niezrozumiałe dla uczniów.

Chcąc dobrze przygotować prezentację multimedialną, a później ją przedstawić musimy wykorzystać komputer z odpowiednim oprogramowaniem.

Podstawowym narzędziem do tworzenia nowoczesnych prezentacji jest program z rodziny Office "PowerPoint". Zachęcam do pracy właśnie z nim, ponieważ ma szerokie możliwości i pozwala na łatwe przygotowanie prezentacji łączącej wiele środków wyrazu.

Wykorzystując PowerPoint jesteśmy w stanie wykonać prezentację na profesjonalnym poziomie i przeprowadzić jej pokaz. Program umożliwia umieszczanie w pokazach tekstu, rysunków, zdjęć, elementów typowo multimedialnych: dźwięku, animacji i filmów oraz odwołanie się do różnych informacji w tym stron internetowych.

Pierwszym etapem rozpoczęcia pracy nad prezentacją jest opracowanie planu, czyli schematu układu slajdów, będącego szkieletem całości. Tworząc slajdy możemy korzystać z Kreatora, który umożliwia tworzenie nowych projektów zaczynając od głównego układu strony, a kończąc na formatowaniu tła. Tło dla wszystkich slajdów wybieramy jednolite aby całość była przyjazna do oglądania. Jednak opracowanie własnych slajdów daje większą swobodę i możliwość zaplanowania oraz rozmieszczenia treści slajdu. Tworząc slajdy możemy wstawiać różne obiekty z przygotowanych wcześniej plików, bądź z programu. W programie mamy do wykorzystania pasek narzędzi Rysowanie i WordArt. Z paska Rysowanie - Autokształty możemy wybierać potrzebne w matematyce kształty figur geometrycznych, strzałek, różnych znaków, które z klawiszem <shift> dają kształty regularne. Wykorzystując WordArt-a tworzymy ozdobne napisy, tytuły oraz teksty.

Wszystkie umieszczane na slajdach obiekty należy odpowiednio formatować. Czcionkę i jej rozmiar, kolor, wypełnienie, teksturę, grubość linii, czy efekty pojawiania się obiektów dobieramy bardzo dokładnie, aby całość była jednolita i staranna. Dużo pracy wymaga samo ustawienie prezentacji. Z menu Pokaz wybieramy propozycję Animacja niestandardowa i ustawiamy czas pojawiania się po sobie poszczególnych obiektów slajdu i różne efekty. Proponuję wybierać efekty proste, aby uwaga uczniów skupiała się na treści prezentacji. Dobieramy też przejścia slajdów i czas ich pojawiania się. Łącząc slajdy możemy zastosować hiperłącza i połączyć nimi nie tylko same slajdy, ale tworzyć połączenia z Internetem czy też z plikami otwieranymi przez inne programy (Word, Excel). Tekst dostosowujemy do strony formatując go poprzez wykorzystanie

odpowiednich pasków z narzędziami. W programie można zastosować wypunktowanie oraz wstawianie obiektów z efektami cienia.

PowerPoint oferuje wiele metod kompozycji i synchronizacji czasowej prezentacji. Pokaz może być prowadzony na wiele sposobów. Najbardziej efektowną i elastyczną metodą przedstawiania slajdów jest skorzystanie z komputera i projektora multimedialnego. Gotowe slajdy mogą być również wydrukowane lub przeniesione na przezroczyste folie. Poprzez sieć lokalną plik prezentacji udostępniamy uczniom lub naszym współpracownikom. Umieszczając prezentację na wybranym serwerze w Internecie możemy zaproponować wirtualny pokaz.

Tworząc prezentację na określony temat należy brać pod uwagę następujące warunki gwarantujące jej powodzenie:
- prostota i właściwa wizualność przekazu
- mała ilość słów
- używanie kluczowych słów i znaków
- stosowanie wykresów
- unikanie przesytu prezentacji
- pokazywanie obrazów z objaśnieniami
- właściwy dobór kolorystyczny (umiar w ilości kolorów i czcionek)

Z własnych doświadczeń nauczania informatyki stwierdzam, że prowadzenie zajęć wspomaganych prezentacją multimedialną powoduje wzrost zapamiętywania określonych treści, same zajęcia stają się ciekawsze, zagadnienia poruszane są bardziej zrozumiałe dla wszystkich uczniów. Uczniowie bardzo chętnie pracują w tym programie wykonując ciekawe prace niejednokrotnie stanowiące pomoc w wielu przedmiotach.

Program PowerPoint nie jest trudny w obsłudze, dlatego chciałabym zachęcić wszystkich do jego stosowania. Proponuję w skrócie krótkie etapy tworzenia prezentacji multimedialnej w tym programie.

ETAPY TWORZENIA SLAJDÓW

ETAP 1
Uruchomienie programu PowerPoint i wybranie opcji "Pusta prezentacja".

ETAP 2
Wstawienie do prezentacji nowego slajdu
Wybieramy ostatni slajd, opisany jako "Pusty". Taki wybór pozwala na większą swobodę i możliwość zaplanowania oraz rozmieszczenia treści slajdu. Możemy wybrać inny szablonowy Autoukład (Slajd tytułowy, Lista punktowana, Schemat organizacyjny, Tekst i wykres itp.). Po wybraniu i kliknięciu OK otworzy się okno Widok slajdu. Włączając Konspekt (przycisk powyżej paska narzędzi Rysowanie) wprowadzamy wszystkie teksty do prezentacji przed dodaniem grafiki i animacji. Teraz zapisujemy prezentację: z menu Plik/Zapisz w odpowiednim folderze nazywając plik.

ETAP 3
Wstawienie tła
Wywołujemy polecenie Format/ Tło... (lub menu pod prawym przyciskiem myszy Tło....) Wybrany kolor akceptujemy przyciskiem Zastosuj do wszystkich - gdy chcemy jednakowe tło na wszystkich slajdach lub Zastosuj - jeśli chcemy zastosować dane tło tylko w jednym slajdzie.

Możemy także w menu Format/Zastosuj szablon projektu wybierać z wielu gotowych propozycji odpowiedni szablon i dać Zastosuj. Za pomocą menu Format/Schemat kolorów slajdu jest możliwość zmiany kolorów wybranego projektu. Wybieramy taki, który nam odpowiada i za pomocą Zastosuj do wszystkich zmieniamy kolory w slajdach.

ETAP 4
Dodawanie zdjęć, rysunków, grafiki ClipArt
Z menu Wstaw/ Rysunek/Z pliku wybieramy odpowiednią lokalizację - może być wcześniej przygotowany plik, folder z grafiką potrzebną do prezentacji. Wybieramy odpowiedni obraz lub zdjęcie, które zamierzamy wstawić.
Inna opcja to Wstaw/ Rysunek/ ClipArt. Klikamy kategorię lub na liście Wyszukaj klipy lokalizujemy poszukiwany obrazek. Klikamy na niego i z podręcznego menu wybieramy górny przycisk, żeby wstawić wybrany element.

Grafikę możemy również dodawać do prezentacji z Internetu, gdzie najpierw z odpowiednich stron zapiszemy wybrane obrazki do wcześniej przygotowanego folderu na dysku. Na wybrany w Internecie obrazek, Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Zapisz obraz jako umieszczając go w przygotowanym folderze. Dajemy odpowiednią nazwę nie zmieniając liter po kropce. jpg lub. gif.

Do prezentacji możemy również włączyć muzykę z CD. Postępowanie jest podobne jak w przypadku rysunków. Wówczas z menu Wstaw/Filmy i Dźwięki, a następnie Odtwórz ścieżkę audio CD pojawi się okno Opcje odtwarzania. Wybieramy czas rozpoczęcia ścieżki i czas jej zakończenia oraz Klikamy OK.

ETAP 5
Dodanie tekstu do wybranej grafiki lub zdjęcia
Wybieramy Pole tekstowe lub korzystamy z programu WordArt.
Określamy sposób, w jaki tekst będzie pojawiał się na ekranie: z menu Pokaz/ Ustawienie wstępne animacji/, np.: Najazd z lewej, Najazd z prawej, Litera po literze, Aparat fotograficzny itp.

ETAP 6
Modyfikowanie ustawień istniejących efektów animacji - kolejność animacji
W menu Pokaz/ Animacja niestandardowa wybieramy kartę Czas. W sekcji Rozpoczęcie animacji wybieramy Animacja i Uruchamiaj Automatycznie. Na liście Kolejność animacji używamy przycisku strzałki, aby ustawić wymaganą kolejność.

ETAP 7
Tworzenie kolejnych slajdów
Wstaw/ Nowy slajd, (Ctrl+M) lub z paska narzędzi: Typowe zadania/ Nowy slajd

ETAP 8
Kolejności wstawionych slajdów poprawiamy w Widok/ Sortowanie slajdów i myszką przeciągamy slajd na właściwe miejsce.

ETAP 9
Efekty, z jakimi mają zmieniać się kolejne slajdy ustawiamy w menu Pokaz/ Przejście slajdu/ Efekt...np.: Żaluzja pozioma, Żaluzja pionowa, Szachownica w dół, Szachownica w poprzek, Zakryj z lewej itp.

Dodać można dźwięk z menu Pokaz/ Przejście slajdu/Dźwięk wybierając z listy.
Ustawiamy tempo pokazu tak, aby slajdy zmieniały się bez użycia myszki Pokaz/ Próba tempa, Pokaz/Przygotowanie pokazu i wybranie opcji Pętla ciągła.

Za pomocą paru kliknięć myszy można uzyskać tak niesamowite efekty w postaci animacji.

Trzeba jednak pamiętać, że same animacje to jeszcze nie prezentacja. Nawet najbardziej udane kompozycje efektów animacyjnych i dźwiękowych nie pomogą, jeśli sama treść pokazu nie będzie wystarczająco interesująca dla odbiorcy.

Opracowanie: Jolanta Dziuba Małecka

Wyświetleń: 7824


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.