Katalog

Izabela Jakubowska
WOS, Program nauczania

Własny program nauczania treści ścieżki edukacja europejska w gimnazjum

- n +

Własny program realizacji ścieżki edukacja europejska na lekcjach historii i wos w gimnazjum

WSTĘP
Problematyka europejska stanowi integralną część szkolnych zestawów programów nauczania oraz szkolnych programów wychowawczych. Wiele programów nauczania zostało pod tym kątem zmodyfikowane. W różny sposób zatem jest realizowana ścieżka edukacji europejskiej, tworzone są powszechnie w szkołach kluby europejskie, które należy zaliczyć do najaktywniejszych podmiotów działających w tym zakresie.
W związku z tym, że w maju 2004 roku kraj nasz stanie się członkiem UE, tematy z zakresu edukacji europejskiej winny być realizowane w coraz szerszym kręgu i z większą częstotliwością.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:
Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, III etap edukacyjny. Treści nauczania realizowane są na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, odpowiednio odznaczane w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

CELE OGÓLNE:
1. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.
2. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
3. Ukazanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Intencją programu jest edukacja europejska rozumiana w trzech płaszczyznach przez młodego odbiorcę:
I. Nauczanie o Europie - uwzględnienie Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy.
II. Nauczanie dla Europy - kształtowanie postaw gwarantujących aktywne funkcjonowanie młodego Polaka w Europie.
III. Nauczanie w Europie - dostarczenie wiedzy, kształtowanie umiejętności niezbędnych współczesnemu Europejczykowi.

METODY I FORMY PRACY:
Metody aktywizujące: projekt, drama, dyskusja w oparciu o drzewko decyzyjne, mapa pamięci, praca pod kierunkiem, metaplan. Metody te angażują ucznia emocjonalnie, zmuszają do aktywności własnej, uczą samodzielności myślenia i działania.
Formy pracy:
- praca z cała klasą: przydzielanie zadań, wspólne wyciąganie wniosków, prezentowanie wyników pracy w grupach, dyskusje.
- praca w grupach; zadania projektowe, problemowe, drama,
- praca w parach: analiza, porównywanie wyników samodzielnej pracy,
- praca indywidualna: samodzielne docieranie do źródeł, informacji, sporządzanie notatek

TREŚCI NAUCZANIA:
 
Treści nauczania Realizowane tematy lekcji Uwagi
1.Polska w Europie. Przykłady najważniejszych wzajemnych związków między Polską a innymi państwami europejskimi w przeszłości. 1.Pierwsza konstytucja w Europie.
2. Rządy Bolesława Chrobrego.
3.Polska między papiestwem a cesarstwem.
4. Odrodzenie w Polsce.
5. Wyprawy krzyżowe.
6. Ostatnia wojna z Zakonem.
7. Kryzys RP w II poł. XVII w.
8. Księstwo Warszawskie.
9. Lata 1846 - 1848 na ziemiach polskich.
10. Sprawa polska podczas I wojny światowej.
11. Polska polityka zagraniczna w latach 20- tych XX w.
12. Rząd polski na emigracji.
 
2. Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej, historycznej podstawie cywilizacyjnej: filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii. 1. Palestyna - państwo nad Jordanem.
2. Poezja i filozofia grecka.
3. Kultura rzymska.
 
3. Twórcy Wspólnot Europejskich: R. Schuman, A. de Gasperi, K. Adenauer i inni. 1. Etapy tworzenia UE.  
4. Cele i założenia Wspólnot Europejskich. Krótka historia traktatów. 1. Zmiany polityczne w Europie 1990 - 2000  
5. Wielość koncepcji rozwoju Unii Europejskiej. 1. Etapy tworzenia UE.  
6. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów Księgowych.
7. Jednolity rynek europejski (swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług). Waluta europejska.
1. Etapy tworzenia UE.
2. Zmiany polityczne w Europie 1990 - 20001. Rozpad bloku wschodniego i zmiany polityczne w Europie.
 
8. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: między odrębnością programową a formami współdziałania. Programy współpracy i wymiany młodzieży. Uznawalność kwalifikacji i wykształcenia. 1. Polityka edukacyjna UE.  
9.Proces integracji Polski z Unią Europejską. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego obywatela. 1. Polska i Polacy w 1998 roku.  
10. Bezpieczeństwo europejskie. NATO, OBWE, ONZ. 1. Decyzje Wielkiej Trójki.
2. Zimna wojna w Europie.
3. Odzyskanie suwerenności przez Polskę.
 
11. Rada Europy. 1. Etapy tworzenia UE.  
12.Grupa Wyszehradzka. Inne organizacje regionalne. 1. Etapy tworzenia UE.  
14.Prawa człowieka. 1. Prawa dziecka. Konwencja Praw Dziecka.
2. Prawa człowieka.
3. Prawa i obowiązki obywateli RP i uczniów naszej szkoły.
 
15. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej
(przesłanie Jana Pawła II).
1. Przemiany w chrześcijaństwie. Pielgrzymki Jana Pawła do Ojczyzny.  

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
1. Rozumienie procesów integracyjnych zachodzących w Europie.
2. Postawa otwartości i dialogu wznosząca się ponad uprzedzenia i stereotypy etniczne.
3. Znajomość najważniejszych instytucji europejskich.
4. Wybrane przykłady umiejętności potrzebnych w nawiązaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym, grupowym i państwowym.
5. Przyczynianie się do powstania świadomości "jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem".

EWALUACJA OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW:
1. Udział w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej w formie testu pisemnego. Uzyskanie tytułu Mistrza Wiedzy o Europie
2. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, w której wszyscy uczniowie będą mogli indywidualnie ocenić jego sposób realizacji, przydatności pod kątem zastosowania wiedzy i zdobytych umiejętności w dalszym życiu oraz wskazać jego braki.

LITERATURA:

1. W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice 1999.
2. I. Wal, N. Rzepka. Edukacja europejska w gimnazjum. Wałbrzych 2000.
3. J. Ruszkowski. Kształtowanie się integracji europejskiej. Szczecin. 1998
4. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ABC Unii Europejskiej. Warszawa 2000.
5. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Euro. Pieniądz Wspólnej Europy. Warszawa 2001.
6. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Historyczna szansa. Warszawa 2000.
7. W. Orłowski. Przeciw stereotypom - rozszerzenie UE o Polskę. Warszawa 2000.

Opracowanie: Izabela Jakubowska

Wyświetleń: 3165


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.