AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Sicińska, Zofia Marek, Grażyna Kożuc
Ogólne, Program nauczania

"Trzy kroki" - autorski program profilaktyczno-edukacyjny

- n +

Program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży, nauczycieli i rodziców "Trzy kroki"

"Uzależnienie to tragedia polegająca na tym,
że człowiek sam, wbrew instynktowi
samozachowawczemu, zwraca się przeciwko
sobie i kieruje się w stronę śmierci."

(J. Mellibruda)

Proponowany Program Profilaktyczno-Edukacyjny ma na celu wprowadzenie edukacji zdrowotnej do programu nauczania młodzieży w wieku gimnazjalnym. Przedstawia on bogatą i elastyczną propozycję pracy podczas lekcji. Nauczyciel może tym materiałem dowolnie dysponować. Program opiera się przede wszystkim na profilaktyce, czyli zapobieganiu. Profilaktykę rozumiemy jako aktywny proces, który przygotowuje uczniów do stawiania czoła przeciwnościom codziennego życia i pomaga je przezwyciężać. Uczeń powinien sam umieć stworzyć sobie takie warunki życia, które umożliwiają zdrowe zachowania i zdrowy styl życia.

Ogólne cele tego programu:

1. dostarczenie informacji o alkoholu, narkotykach i innych środkach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
2. kształcenie umiejętności unikania zagrożeń i radzenia sobie z nimi (praca ze stresem, pozytywne myślenie, praca nad sobą),
3. rozwijanie świadomości emocjonalnej pozwalającej na dokonywanie wyborów bez konieczności sięgania po środki uzależniające,
4. promowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie).

Prezentowany program zawiera:
& schemat szkolenia, konstrukcję tematyczną programu, pięć szczegółowych scenariuszy do zajęć, dodatkowe materiały wykorzystywane w czasie zajęć, diagnozę badanego obszaru,
& konkursy literacko - plastyczne,
& konkursy międzygimnazjalne,
& realizację ścieżki pod hasłem "Droga do zdrowia",
& happeningi kończące realizację programu.
Realizacja tego programu obejmuje okres trzech lat:
I KROK - "Nie palę",
II KROK - "Nie biorę",
III KROK - "Nie piję".


Program przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Zakłada się także odbycie dodatkowych zajęć z rodzicami. Nauczyciele - realizatorzy składają sprawozdania z przebiegu zajęć i realizacji programu. W programie umieszczono, też propozycje ankiet, sprawdzających ocenę zainteresowania uczniów, rodziców i nauczycieli z realizacji programem.

Metody i techniki nauczania
Nauczyciel dobiera do treści nauczania najbardziej właściwe metody. Repertuar sposobów i technik działania na zajęciach winien być bogaty i różnorodny. Zamierzeniem naszego programu jest przedstawienie takiej propozycji, która ukierunkuje wychowanków na rozwój zarówno intelektualny, jak też psychiczny, moralny i społeczny. Aktywne metody nauczania sprzyjają integracji klasy i budowaniu atmosfery zrozumienia, gdyż wiele technik opartych jest na pracy grupowej, co pomaga w zacieśnianiu kontaktów między dziećmi.
- Praca w małych grupach,
- Drama - stymulacja ról,
- Technika pracy w parach,
- Pogadanka,
- Wykład,
- Dyskusja,
- Metoda "burzy mózgów",
- Technika zdań niedokończonych,
- Fotoekspresja,
- Metoda sytuacyjna (analizy przypadków),
- Metoda "śniegowej kuli",
- Metoda audio-wizualna,

Wzajemne oddziaływanie nauczycieli i uczniów (interakcja nauczyciel/uczeń):

1. zasady dyskusji grupowej dla uczniów:
- słuchamy siebie nawzajem,
- mówimy pojedynczo,
- nie odbiegamy od tematu,
- dzielimy się poglądami,
- wspieramy poczucie własnej wartości,
- nie krytykujemy,
- okazujemy szacunek wszystkim uczniom

2. umiejętności interpersonalne nauczyciela:
- słuchanie,
- odzwierciedlanie,
- klaryfikacja,
- zadawanie pytań (zadawaj pytania otwarte, zadawaj jedno pytanie na raz, daj uczniom czas na odpowiedź, szanuj odpowiedzi ucznia, daj uczniowi możliwość wycofania się, kończ pozytywnym akcentem),
- przytaczanie przykładów.

I KROK

"Nie palę"

Program profilaktyczny dla młodzieży i nauczycieli
Schemat szkolenia:

Program będzie prowadzony etapowo:
I etap - diagnoza obszaru zagrożenia nikotynizmem przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
II etap - szkolenie nauczycieli - warsztaty, analiza ankiety,
III etap - prowadzenie w klasach zajęć przez nauczycieli na bazie proponowanych scenariuszy (pięć spotkań w pierwszym semestrze),
IV etap - spotkania profilaktyczne dla rodziców,
V etap - realizację programu "Nie palę" kończą:
- konkurs literacko-plastyczny,
- analiza i ocena zagrożenia nikotynizmem na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
- heppening "Proszę wprowadzić oskarżonego".

* w przypadku stwierdzenia zagrożenia uzależnieniem dla grupy młodzieży będą prowadzone dodatkowe zajęcia terapeutyczne

Na warsztatach dla nauczycieli prowadzących program na terenie szkoły oprócz wiedzy psychologicznej oraz informacji na temat uzależnień i współuzależnień poruszane będą również tematy dotyczące agresji i przemocy w rodzinie.

II KROK

"Nie biorę"

Program profilaktyczny dla młodzieży i nauczycieli
"Nie muszę sięgać po" środki ",
co dają li tylko złudzenia.
Potrafię iść śmiało przez życie,
a także snuć piękne marzenia".

Schemat szkolenia:

Program będzie prowadzony etapowo:
I etap - diagnoza obszaru zagrożenia uzależnieniem od narkotyków przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
II etap - szkolenie nauczycieli - warsztaty HIV - AIDS, narkotyki, analiza ankiety,
III etap - prowadzenie w klasach zajęć przez nauczycieli na bazie proponowanych scenariuszy (pięć spotkań w pierwszym semestrze),
IV etap - spotkania profilaktyczne dla rodziców,
V etap - realizację programu "Nie biorę" kończą:
- analiza i ocena zagrożenia uzależnieniem od narkotyków na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
- heppening "Nie biorę".
- formy teatralne,
- konkurs literacko-plastyczny,
- punkt informacyjny,
- zdjęcia,
- seanse filmowe,
- materiały tematyczne
- skutki zdrowotne i żywieniowe

* w przypadku stwierdzenia zagrożenia uzależnieniem dla grupy młodzieży będą prowadzone dodatkowe zajęcia terapeutyczne

Na warsztatach dla nauczycieli prowadzących program na terenie szkoły oprócz wiedzy psychologicznej oraz informacji na temat uzależnień i współuzależnień poruszane będą również tematy dotyczące agresji i przemocy w rodzinie.

III KROK

"Nie piję"

Program profilaktyczny dla młodzieży i nauczycieli
Scenariusze lekcji będą prowadzone i realizowane na bazie programu "7 kroków". Koordynatorem tej części programu jest pani Aneta Bogucka.

Schemat szkolenia:

Program będzie prowadzony etapowo:
I etap - realizację programu poprzedzi ankieta diagnozująca spożycie alkoholu wśród młodzieży,
II etap - szkolenie nauczycieli - warsztaty, analiza ankiety,
III etap - prowadzenie w klasach zajęć przez nauczycieli na bazie proponowanych scenariuszy (pięć spotkań w pierwszym semestrze),
IV etap - spotkania profilaktyczne dla rodziców,
V etap - realizację programu "Nie piję" kończą:
- analiza i ocena zagrożenia uzależnieniem od spożycia alkoholu na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
- heppening "Nie piję".
- formy teatralne,
- konkurs literacko-plastyczny,
- punkt informacyjny,
- zdjęcia,
- seanse filmowe,
- materiały tematyczne
- skutki zdrowotne i żywieniowe

* w przypadku stwierdzenia zagrożenia uzależnieniem dla grupy młodzieży będą prowadzone dodatkowe zajęcia terapeutyczne

Na warsztatach dla nauczycieli prowadzących program na terenie szkoły oprócz wiedzy psychologicznej oraz informacji na temat uzależnień i współuzależnień poruszane będą również tematy dotyczące agresji i przemocy w rodzinie.

Załącznik nr 1

Anonimowa ankieta "Trzy kroki - nie palę"

Płeć K / M
Wiek........................

1. Czy kiedykolwiek paliłeś papierosy?

TAK / NIE

2. Jak często palisz papierosy?

- codziennie
- przynajmniej raz w tygodniu
- okazjonalnie

3. W jakich okolicznościach sięgasz po papierosa?

- na imprezach towarzyskich
- na podwórku
- w czasie przerw między lekcjami
- na wycieczce
- inne (jakie?)

4. Dlaczego palisz?

- dla szpanu
- z ciekawości
- z przyzwyczajenia
- czuje się dorosły
- namówiono mnie
- pomaga mi zwalczać stres
- inne (jakie?)

5. Czy zdajesz sobie ze skutków palenia papierosów?

TAK / NIE

6. Czy Twoi rodzice wiedzą, że palisz?

- tak
- nie
- domyślają się
- nie wiedzą

Załącznik nr 2
Anonimowa ankieta "Trzy kroki - nie piję"

Płeć K / M
Wiek........................

1. Czy kiedykolwiek zażywałeś alkohol?

TAK / NIE

2. Jak często palisz alkohol?
- codziennie
- przynajmniej raz w tygodniu
- w weekendy
- okazjonalnie

3. Czy zdarzyło Ci się upić do nieprzytomności?

TAK / NIE

4. W jakich okolicznościach piłeś/pijesz alkohol?
- na imprezach towarzyskich
- na podwórku
- na uroczystościach rodzinnych
- na wycieczce
- inne (jakie?)

5. Dlaczego sięgasz po alkohol?
- dla szpanu
- bo inni piją
- z ciekawości
- z przyzwyczajenia
- koi nerwy
- dodaje odwagi
- namówiono mnie
- zapominam o problemach
- inne (jakie?)

5. Czy zdajesz sobie ze skutków picia alkoholu?

TAK / NIE

6. Czy Twoi rodzice wiedzą, że zażywasz alkohol?
- tak
- nie
- domyślają się
- nie wiem

Załącznik nr 3
Anonimowa ankieta "Trzy kroki - nie biorę"

Płeć K / M
Wiek........................

1. Czy zdarzyło Ci się brać środki odurzające? Jeśli tak to jakie i ile razy?

- nie
- tak.........................................................

2. Czy zauważyłeś, że ktoś na terenie szkoły sprzedaje narkotyki?

TAK / NIE

3. Czy znasz osoby z naszej szkoły, które zażywają narkotyki? (podaj liczbę osób)

- nie
- tak.........................................................

4. Czy obracasz się w towarzystwie, towarzystwie którym narkotyki są zażywane?

TAK / NIE

5. Czy byłeś namawiany do zażywania narkotyków?

TAK / NIE

6. Czy uważasz, że uczniowie z Twojej szkoły mają łatwy dostęp do narkotyków?

TAK / NIE / NIE WIEM

7. Czy znasz miejsca w naszym mieście, gdzie można kupić narkotyki? (wymień)

- nie
- tak.........................................................

8. Dlaczego młodzież sięga po narkotyki?

- uciekają od problemów rodzinnych
- dla zabawy
- dla szpanu
- dla mody
- dla ukojenia nerwów
- z ciekawości
- zostali namówieni
- chcą być bardziej dorośli
- brak innych zajęć niż nauka
- inne (jakie?).........................................................

9. Jak oceniasz swoją wiedzę w skali od 1 do 10 na temat środków odurzających i skutków ich działania? (zakreśl prawidłową odpowiedź)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

10. Jak Twoim zdaniem młodzież może przeciwdziałać narkomanii?

TAK / NIE

Podsumowanie i uwagi o realizacji

Wdrażanie programu "Trzy kroki..." poprzedziłyśmy zdiagnozowaniem obszaru zagrożeń: nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią środowiska szkolnego. Przed każdym etapem programu przeprowadzono wśród uczniów anonimową ankietę (załącznik 1, 2, 3).

Wyniki trzech ankiet potwierdziły, że problematyka nikotynizmu, alkoholizmu i środków odurzających dotyczy pewnej grupy młodzieży naszej szkoły. Ankietowani potwierdzili, że znają, mają kontakt z osobami, które palą papierosy, piją alkohol i zażywają narkotyki. Dane wynikające z ankiet zobowiązały nas do podjęcia i realizacji wspólnych działań profilaktycznych ze strony szkoły, domu rodzinnego i samych uczniów. Podjęłyśmy współpracę ze specjalistami ds. uzależnień, terapeutami oraz ośrodkami poradnictwa rodzinnego.

W programie wychowawczym szkoły jako za priorytetowe zadanie uznano profilaktykę uzależnień uzależnień promocję zdrowia. Tylko duża wiedza na temat uzależnień, poważne podejście do problemów młodego człowieka, wychowanie go w poszanowaniu własnego zdrowia będzie "przepustką" dla Niego w dorosłe życie. Podejmując takie wyzwanie spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem młodzieży, wyzwalając u uczniów twórcze i kreatywne działania.

Realizacja programu "Trzy kroki..." dobiega końca w klasach trzecich. trzecich ciągu trzech lat wdrażania tego programu uczniowie poszerzali swą wiedzę na temat uzależnień, zdrowego stylu życia poprzez działania: rozmowy na godzinach wychowawczych, wychowawczych spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w warsztatach, małych formach teatralnych, quizach, konkursach literacko-plastycznych, happeningach, edukacji filmowej.

Do realizacji programu włączono rodziców. Korzystano z ofert poradni specjalistycznych. Wiodący w danym roku temat nie ograniczał możliwości kontynuowania innych zagadnień profilaktyki.

Realizatorami i koordynatorami programu był Zespół Nauczycieli ds. Promocji Zdrowia w składzie: Zofia Marek, Grażyna Kożuchowicz, Ewa Sicińska. Osoby wspomagające to: Artemi Baltadzi, Małgorzata Staszczyk, Aneta Skibińska, Aneta Bogunka, Aneta Krajeńska.

Opracowanie: Zofia Marek, Grażyna Kożuchowicz, Ewa Sicińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7161


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.75Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.