AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Maciorowska-Matusik
Ekologia, Program nauczania

Program edukacji ekologicznej przeznaczony do realizacji na godzinach wychowawczych w gimnazjum

- n +

Jak wykorzystać elementy edukacji ekologicznej w nauczaniu statystyki w gimnazjum?

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Poziom nauczania: klasa druga gimnazjum

Co zrobić z górą śmieci?

Cele nauczania:

Wiadomości - uczeń:
- zna pojęcia utylizacja, segregacja, recykling
- wymienia rodzaje odpadów, ich skład i podchodzenie

Umiejętności - uczeń:
- proponuje sposoby segregacji odpadów
- wskazuje, które z odpadów nadają się do powtórnego wykorzystania
- sporządza diagramy procentowe
- dokonuje analizy danych przedstawionych w postaci diagramów procentowych

Postaw - uczeń:
- ma wykształcone przekonanie, że segregacja śmieci jest korzystna dla środowiska
- aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska

Metody i formy pracy:
- zabawa "nasze śmieci szkolne"
- praca w grupach
- praca z materiałem źródłowym

Środki dydaktyczne:
materiały źródłowe dla uczniów
- materiały pomocnicze dla nauczyciela

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

Krótka pogadanka na temat zagrożeń jakie stanowi rosnąca ilość odpadów trafiających do środowiska przyrodniczego.

Faza realizacji:

Poproś uczniów, aby wyjęli wszystko ze swoich teczek i ułożyli na ławkach.

Na tablicy narysuj tabelę z następującymi kolumnami: przedmiot, czas używania, jaki los spotka przedmiot po zużyciu. Następnie poproś uczniów, aby po kolei wymieniali przedmioty, które posiadają i opisywali je zgodnie z hasłami w rubrykach tabelki.
Powstanie długa lista rzeczy i śmieci, które powstaną, gdy rzeczy przestaną być nam potrzebne.

Poproś uczniów, aby policzyli ilość "klasowych" śmieci i w przybliżeniu określili ich wagę i objętość. Otrzymane wyniki pomnóżcie przez liczbę klas w szkole, następnie przez liczbę szkół w Białymstoku. Otrzymane wyniki opiszą ilość śmieci produkowanych tylko przez uczniów. Obliczenia pozwolą zobrazować jak bardzo jesteśmy "śmieciotwórczy".

Zaproś uczniów do dyskusji na temat: Jak możemy ograniczyć ilość odpadów?

W czasie dyskusji wprowadź pojęcia: segregacja, recykling, selektywna zbiórka odpadów, gospodarka odpadami i zapisz je na tablicy.

Zastanówcie się wspólnie, które ze szkolnych śmieci moglibyśmy posegregować i przeznaczyć do recyklingu.

Podziel uczniów na 4-osobowe grupy i rozdaj im materiały pomocnicze (załącznik nr 1). Poproś aby na podstawie danych procentowych sporządzili diagramy słupkowe. Następnie zaproponuj, aby uczniowie przeanalizowali, które z wymienionych składników śmieci domowych i w jakiej części muszą trafić na wysypisko, mogą być spalone, mogą trafić do recyklingu.

Niech poszczególne grupy zapiszą na tablicy swoje propozycje zagospodarowania śmieci. Wspólnie ustalcie średnie wartości z poszczególnych grup.

Sporządźcie diagram słupkowy przedstawiający propozycje zagospodarowania śmieci.

Podsumowanie

Rozdaj uczniom materiał źródłowy z załącznika nr 2. Poproś o przeanalizowanie różnic w diagramach sporządzonych na lekcji i otrzymanych w załączniku nr 2.

Sformułujcie wspólnie wnioski dotyczące gospodarowania odpadami w Polsce i w Danii.

Praca domowa
Jak poprawić gospodarkę odpadami na naszym osiedlu?

Załącznik nr 1
Skład odpadów domowych w Polsce

Załącznik nr 2
Gospodarowanie śmieciami w duńskim mieście Aarhus

Załącznik nr 3
Materiały dla nauczyciela

Bibliografia:
Zielony ekran - scenariusze zajęć pod redakcją Piotra Znanieckiego, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP Białystok 2000
Ekologia - wybór przyszłości, Anna Kalinowska, Editions Spotkania, Warszawa 1991

Załącznik nr 1

Statystyczny Polak wyrzucił w ostatnich latach około 300 kg śmieci rocznie, których objętość wynosiła 1,75 m3.
W ich skład wchodziły:
1.odpadki organiczne 30 %
2.szkło 13 %
3. metale 5 %
4. papier 17 %
5. tworzywa sztuczne 11 %
6. tekstylia 2 %
7. pozostałe, w tym odpady niebezpieczne 22 %

W skład naszych śmieci wchodzi spora ilość odpadów niebezpiecznych. Zaliczamy do nich: baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, farby i lakiery, akumulatory i zużyte oleje samochodowe oraz środki ochrony roślin i nawozy. Odpady te zawierają bardzo toksyczne substancje, tzw. Metale ciężkie - ołów, kadm i rtęć i inne niebezpieczne związki chemiczne, które nawet w niewielkich stężeniach są przyczyną poważnych zatruć środowiska i wielu groźnych chorób ludzi.

Na podstawie Programu edukacji ekologicznej - Zielony Ekran

Załącznik nr 2

Gospodarowanie śmieciami w duńskim mieście Aarhus w roku 1992


Gospodarowanie śmieciami w duńskim mieście Aarhus w roku 2001

Załącznik nr 3

Materiał pomocniczy dla nauczyciela

W składowanych śmieciach znajdują się różnego rodzaju materiały, które w wyniku zachodzących procesów chemicznych i fizycznych ulegają częściowemu lub całkowitemu rozpadowi. W wyniku tych przekształceń powstają duże ilości silnie trujących związków chemicznych. Substancje te są następnie wypłukiwane z wysypiska i wraz z wodami opadowymi przedostają się do środowiska. Silnie skażone odpływy zatruwają ziemię i wody podziemne, spływają do rzek, powodują zatrucie wody pitnej. Ponadto, podczas fermentacji złożonych na składowiskach odpadów, wydzielają się trujące, łatwopalne gazy, które oprócz zatrucia mogą być przyczyną pożarów zgromadzonych odpadów. Wysypiska razem ze strefa ochronną zajmują bardzo rozległe tereny. Unoszone przez wiatr śmieci zanieczyszczają okolicę, a przykre zapachy stwarzają dodatkowa uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.

Rozwiązaniem narastającego problemu wzrastającej ilości odpadów jest ograniczenie ilości powstających śmieci oraz stworzenie zintegrowanego kompleksowego systemu gospodarki odpadami, tj. zbiórki, selekcji, skupu i unieszkodliwiania odpadów. Głównym kierunkiem zmierzającym do poprawy sytuacji jest powtórne wykorzystanie surowców wtórnych czyli tzw. recykling. Recykling oznacza powtórne wykorzystywanie wszystkiego, co się do tego nadaje (zwrócenie do obiegu). W parze z recyklingiem powinna iść selektywna zbiórka odpadów, a więc zbiórka śmieci, w wyniku której oddzielnie gromadzi się odpady wykonane z różnych surowców. Najbardziej efektywna jest selekcja śmieci w miejscu powstawania, czyli w naszych domach. Umożliwia to wykorzystanie znacznej części odpadów jako surowców wtórnych - papier, szkło, metale.

Największe osiągnięcia w tej dziedzinie odnotowano w Niemczech i Danii. Ponownie daje się tam wykorzystać około jednej trzeciej zużytych opakowań, a odzyskiwanie butelek po napojach sięga 90 %.

W oparciu o materiały Programu edukacji ekologicznej Zielony Ekran.

Temat: Badanie opinii publicznej i interpretacja wyników.

Cele nauczania:

Wiadomości - uczeń:
- wie co to jest opinia publiczna,
- zna metody poznawania opinii publicznej,
- wie co myślą dorośli o problemie odpadów w najbliższym sąsiedztwie.

Umiejętności - uczeń:
- potrafi skonstruować ankietę,
- potrafi interpretować wyniki ankiety,
- sporządza diagramy procentowe przedstawiające wyniki ankiety,
- dokonuje analizy danych przedstawionych w postaci diagramów procentowych.

Postaw - uczeń:
- dostrzega zmiany zachodzące w otaczającym środowisku,
- aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska,
- współpracuje w grupie,
- staje się bardziej komunikatywny i asertywny.

Metody i formy pracy:
- projekt,
- ankieta,
- praca w grupach,
- praca z materiałami pomocniczymi.

Środki dydaktyczne:
- materiały pomocnicze dla uczniów,
- materiały pomocnicze dla nauczyciela.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

Wyjaśnienie uczniom pojęcia opinii publicznej oraz sposobów jej badania, a także pojęć - sondaż opinii publicznej, próba reprezentacyjna, ankieta (materiał pomocniczy dla nauczyciela - załącznik nr 1).

Faza realizacji


Wyjaśnij uczniom organizację zbiórki odpadów w polskich gminach - załącznik nr 2.

Zaproponuj przystąpienie do projektu, w trakcie realizacji którego chcemy poznać opinię rodziców uczniów oraz mieszkańców sąsiedztwa szkoły na temat utylizacji odpadów, a w szczególności zbiórki opakowań.


Omów z uczniami poszczególne etapy realizacji projektu:
1. Skonstruowanie ankiety.
2. Powielenie jej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
3. Przeprowadzenie badania.
4. Zebranie i opracowanie wyników.
5. Przedstawienie wyników społeczności lokalnej.

Podziel uczniów na grupy, wyjaśnij krótko zasady konstruowania ankiet i rozdaj materiały pomocnicze - załącznik nr 3.
Na te fazę lekcji należy przeznaczyć około 20 minut.

Podsumowanie:

Po zakończeniu pracy ustal, którzy z uczniów podejmą się przepisania i wydrukowania ankiet. Umów się z uczniami, że każdy z nich przepyta 3 lub 4 respondentów. Poszczególne grupy w ramach pracy domowej sporządzą diagramy przedstawiające procentowe udziały poszczególnych odpowiedzi. Wyznacz termin w jakim uczniowie mają przynieść diagramy do sprawdzenia i oceny (proponuję jeden tydzień).
Zapowiedz, że po zebraniu wszystkich diagramów nastąpi podsumowanie wyników, wyciągnięcie wniosków i prezentacja ich na szkolnej gazetce.

W opracowaniu scenariuszy wykorzystałam materiały otrzymane ze Stowarzyszenia GREEN WAY w Białymstoku zatytułowane ARKA NOEGO XXI WIEKU - czyli jak przeżyć POTOP śmieci.
Za udostępnienie ich serdecznie dziękuję panu Jarosławowi Zgietowi - autorowi pracy.

Załącznik nr 1

Opinia publiczna, sposoby badania opinii publicznej.

Opinia publiczna to zbiór poglądów wyrażanych przez znaczną część społeczności, dotyczących określonego zagadnienia, które stało się tematem dyskusji w społeczeństwie.
Za głos opinii publicznej uważa się opinię znaczącej większości, gdy jednak nie można wskazać dominującego stwierdzenia mówimy, iż opinia nie ukształtowała się.

Sondaż to sposób badania opinii przy pomocy wywiadów z konkretnymi ludźmi, z wykorzystaniem ankiet.
Ankieta to specjalnie dobrany zestaw pytań zadawany osobie określonej mianem - respondenta. Badania obejmują tylko pewna część społeczeństwa określaną jako próba reprezentacyjna.
Dzięki badaniom opinii publicznej nie uzyskujemy wiedzy na temat faktów, ale na temat sądu o nich.

Więcej na temat opinii publicznej - na stronach:
http: //www.obop.com.pl/
http: //www.cbos.pl/

Załącznik nr 2

Podstawowe informacje o organizacji systemu zbiórki odpadów w gminie Białystok.


Polskie prawo nakłada na władze gminne zorganizowanie systemu zbiórki odpadów. Gmina zajmuje się wyborem miejsca na wysypisko odpadów komunalnych (to przede wszystkim odpady powstające w gospodarstwach domowych), wybiera firmę która zajmie się jego eksploatacją, stwarza warunki do działania przedsiębiorstw zajmujących się wywozem odpadów z gospodarstw domowych na wysypisko.

W gminie Białystok jest kilka prywatnych firm dysponujących swoimi pojemnikami na odpady ustawione w pobliżu domów i samochodami służącymi do ich transportu.

Za wywóz odpadów płacą wszyscy mieszkańcy korzystający z tej usługi.

Załącznik nr 3

Zasady konstruowania ankiet:

Ankieta powinna zawierać:
- informację o tym, kto przeprowadza ankietę,
- zwięzłą informację o celu ankiety,
- pytania dotyczące danego problemu.

Istnieją pytania trzech rodzajów:
- zamknięte, odpowiedzi trafiają w przemyślane przez pytającego możliwości, np. Najlepszym sposobem usuwania odpadów jest:
a) kompostowanie
b) spalanie
c) recykling
d) wywożenie na wysypisko

- półotwarte, jeśli oczekujemy swobodnej wypowiedzi
- otwarte, całkowita swoboda wypowiedzi, np. Co przeszkadza Pani/Panu w rozpoczęciu segregowania odpadów?

Stosowanie formy Pani/Pan rodzi zwiększone poczucie zaangażowania, obowiązku i odpowiedzialności w trakcji wypełniania ankiety.
Ważna jest kolejność pytań, pierwsze powinny być zamknięte, dotyczące problemów oczywistych i budzących pozytywne odczucia.
Należy je uszeregować zgodnie z następującymi regułami:
- pytania łatwe przed trudnymi,
- ogólne przed szczegółowymi.

Ankieta, nad którą pracujecie powinna składać się z 4 - 5 pytań.
Starajcie się używać pytań zamkniętych ze względu na to, iż zadaniem Waszym będzie przedstawienie wyników w postaci diagramów procentowych.

Proponuję następujący wstęp:

Jesteśmy uczniami drugiej klasy Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku i realizujemy projekt na temat utylizacji odpadów i zbiórki opakowań. Chcemy uświadomić wszystkim zalety segregacji odpadów i zachęcić do przemyśleń na temat powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.

Czy zachciałaby Pani/Pan wziąć udział w naszym badaniu odpowiadając na kilka pytań? Badanie jest anonimowe.

Opracowanie: Elżbieta Maciorowska-Matusik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3256


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.