Plan pracy

System operacyjny MS-DOS

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
11, 12 Pojęcia podstawowe systemu operacyjnego MS-DOS Uczeń będzie umiał:
 • zdefiniować pojęcia:
  • pliki;
  • katalog;
  • ścieżka dostępu;
 • podać prosta definicję systemu operacyjnego;
 • omówić budowę nazwy pliku;
 • scharakteryzować system operacyjny MS-DOS;
 • uruchomić komputer w sieci;
 • uruchomić komputer w trybie MS-DOS;
 • podzielić pliki ze względu na rozszerzenie;
 • rozróżnić pojęcie katalog, katalog główny, katalog podrzędny i nadrzędny;
 • wyjaśnić metody uruchomienia dowolnego programu;
 • zanalizować rozszerzenia plików;
 • wybrać II sposób uruchomienia systemu operacyjnego MS-DOS;
 • porównywać i analizować pliki wsadowe;
 • omówić zasady zapisu informacji na dysku;
 • prawidłowo zakończyć pracę z systemem;
 • Pojęcia podstawowe:
  • plik;
  • katalog;
  • ścieżka dostepu;
 • Budowa nazwy katalogu i pliku;
 • Podstawowe rozszerzenia:
  • exe, bat, com;
  • txt, doc, tag;
 • Zasady uruchamiania komputera w trybie MS-DOS:
  • metoda I;
  • metoda II;
 • Zasada zakończenia pracy w trybie MS-DOS;
pogadanka + instruktaż Komputery IBM PC + system operacyjny MS-DOS
13, 14 Operacje na katalogach za pomocą systemu operacyjnego Uczeń będzie umiał:
 • zmienić napęd dyskowy;
 • sformatować dyskietkę;
 • utworzyć katalog główny;
 • skasować katalog główny;
 • sformatować dyskietkę z etykietą;
 • utworzyć drzewo katalogowe;
 • wejść do katalogu podrzędnego;
 • wyjść z katalogu do katalogu nadrzędnego;
 • skasować drzewo katalogowe;
 • wyświetlić spis treści;
 • wyczyścić ekran;
 • zdefiniować drzewo katalogowe;
 • sformatować dyskietkę systemowo;
 • wyjść do katalogów głównych za pomocą jednej komendy;
 • wyświetlić drzewo katalogowe;
 • wyświetlić spis treści w wersji skróconej;
 • Zasady trybu konwersacyjnego;
 • Zasady formatowania dyskietek:
  • formatowanie z etykietą;
  • formatowanie systemowe;
 • Podstawowe komendy MS-DOS dotyczace katalogów:
  • md
  • cd, cd\, cd..
  • tree
  • dir, dir/p, dir/w
  • cls
  • rd
 • Ćwiczenia na katalogach
Instruktaż + ćwiczenia praktczne jak wyżej
15, 16 Polecenia dotyczące plików w systemie operacyjnym MS-DOS Uczeń będzie umiał:
 • wyjaśnić pojęcie plik;
 • wyjaśnić pojęcie plik tekstowy;
 • utworzyć plik tekstowy na pozycji katalogów głównych;
 • odczytać spis plików tekstowych na pozycji katalogów głównych;
 • odczytać zawartość pliku tekstowego;
 • skasować plik z pozycji katalogów głównych;
 • zdefiniować rozszerzenia plików wykonywalnych;
 • wykorzystać funkcje systemu operacyjnego w zakresie:
  • uruchamiania programów;
  • organizowania zapisu informacji na dysku;
  • wyświetlania drzewa katalogowego;
  • tworzenia katalogów i plików;
  • skopiować pliki na tym samym dysku;
 • usunąć pliki;
 • uruchomić dowolny program;
 • zakończyć działanie dowolnego programu;
 • skopiowć, przenieść, zmienić nazwę pliku i katalogu;
 • skasować zbiory w dowolnym miejscu na dysku;
 • odszukać zbiory na dysku;
 • odczytać etykietę dysku oraz wielkości zbiorów;
 • umiejętność powrotu z jednego do drugiego systemu operacyjnego;
 • prawidłowe zakańczanie pracy z systemem operacyjnym;
 • Przypomnienie pojęć:
 • plik;
 • plik tekstowy;
 • Komendy systemu operacyjnego MS-DOS służące do operacji na plikach:
  • copy con;
  • copy;
  • del;
  • ren;
  • type;
  • edit;
jak wyżej jak wyżej

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik