Plan pracy

Podstawowe pojęcia oraz środki informatyki

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
1, 2 Zajęcia organizacyjne
 1. Zasady pracy przy komputerze
 2. zasady pracy grupowej
 3. Regulamin praconi komputerowej
 4. Program nauczania, plan pracy oraz PSO
 5. Metody ewaluacji pracy przy komputerze
pogadanka + miniwykład regulamin pracowni komputerowej

przepisy BHP
 
3, 4 Pojęcia wstępne, wiadomości podstawowe Uczeń będzie umiał:
 • wyjaśnić pojęcia:
  • przetwarzanie danych;
  • informatyka;
 • zdefiniować pojęcie:
  • komputer;
  • pamięć operacyjna;
  • rozkaz;
  • scharakteryzować zasadnicze części komputera;
  • wytłumaczyć zadania komputera;
  • podać proste przykłady zastosowań komputera w praktyce;
  • omówić warunki pracy z komputer;
  • zdefiniować jednostki informacji stosowane w informatyce wyjaśnić pojecia bit i bajt;
  • zdefiniować pojęcia software i hardware;
  • sklasyfikować komputery ze względu na ich zasoby i zastosowanie;
  • zaproponować parametry karty graficznej do potrzeb profesjonalnych;
  • znać historię mikroprocesorów;
  • znajomość systemu dwójkowego i szesnastkowego;
 • Podstawowe pojęcia związane z informatyką:
  • przetwarzanie danych;
  • informatyka;
  • komputer;
  • pamięć operacyjna;
  • jednostki pojemności pamięci operacyjnej: bit, bajt;
  • software;
  • hardware;
  • mikroprocesor;
 • Klasyfikacja komputerów
pogadanka + pokaz komputer IBM PC
5, 6 Charakterystyka komputera IBM PC Uczeń będzie umiał:
 • wyjaśnić podstawowy skład sprzętu komputerowego w warunkach pracowni;
 • przedstawić w najprostszy sposób działanie komputera;
 • rozróżnić urządzenia wejściowe i wyjściowe;
 • wymienić rodzaje pamięci wewnętrznych komputera IBM PC;
 • podłączyć komputer w pracowni do sieci elektrycznej;
 • scharakteryzować urządzenia zewnętrzne;
 • scharakteryzować przeznaczenie podstawowych elementów jednostki centralnej;
 • wytłumaczyć zadania RAM i ROM;
 • rozpoznawać pamięci zewnętrznych i znajomość zasad zapisu magnetycznego;
 • rozróżniać pojęcia CD-ROM i nagrywarka;
 • przygotować komputer do pracy;
 • scharakteryzować prosty skład sprzętu komputerowego na przykładze zestawów w pracowni komputerowej;
 • wyjaśnić różnice między pamięciami RAM i ROM;
 • określić pojecie karty rozszerzeń;
 • zastosować sprzęt peryferyjny (skaner, modem, ploter);
 • scharakteryzować drukarki, ich funkcje, rodzaje;
 • znajomość oprzyrządowania komputera;
 • znajomość SETUP i BIOS;
 • Sład sprzetu komputerowego;
 • Charakterystyka komputera IBM PC:
  • jednostka centralna;
  • urządzenia wejściowe - klawiatuta, mysz, skaner;
  • urządzenia wyjściowe - blok monitora oraz drukarki;
 • Karty rozszerzeń;
 • Zadania programu SETUP;
Pogadanka + instruktaż komputery + prezentacja komputerowa komputera
7, 8 Charakterystyka urządzeń wejściowych komputera IBM PC Uczeń będzie umiał:
 • zdefiniować podstawowe parametry klawiatury komputera IBM PC;
 • zdefiniować podstawowe bloki;
 • wyjaśnić role poszczególnych klawiszy na klawiaturze;
  • wyjaśnić pojęcia:
  • kliknąć;
  • wykliknąć;
  • przeciągnąć;
  • wskazać, wybrać;
  • otworzyć;
  • dwukrotnie kliknąć;
 • wyjaśnić zasadę działania części numerycznej klawiatury;
 • pisać na klawiaturze znaki z górnych części klawiszy dwuznakowych;
 • umiejscawiać klawisze slash i backslash;
 • prawidłowo prowadzić mysz;
 • zdefiniować mysz jako urządzenie zewnętrzne, wejściowe, szeregowe;
 • uruchamiać program Paint;
 • rysować podstawową grafikę w programie Paint;
 • zastosować poznane zasady pisania na klawiaturze w programie TTJ;
 • zastosować mysz do uruchomienia programu Paint;
 • uruchomić program Paint;
 • posługiwać się przybornikiem programu Paint;
 • zakończyć prace z programem TTJ;
 • zakończyć pracę z programem Paint
 • Podstawowe pojęcia dotyczące pracy myszą:
  • kliknąć;
  • wykliknąć;
  • przeciągnąć;
  • wskazać, wybrać;
  • otworzyć;
  • dwukrotnie kliknąć;
 • Charakterystyka klawiatury komputera IBM PC:
  • blok klawiszy alfanumerycznych;
  • blok klawiszy specjalnych;
  • blok klawiszy funkcyjnych;
  • blok klawiszy sterowania kursorem;
  • blok klawiszy numerycznych;
 • Zasady szybkiego pisania ma klawiaturze (np. program TTJ)
Pogadanka + pokaz + instruktaż + ćwiczenia praktyczne komputery

program do pisania na klawiaturze
9, 10 Charakterystyka pamięci zewnętrznych komputera Uczeń będzie umiał:
 • zdefiniować pojęcie pamięci zewnętrznej;
 • rozróżnić dyskietki elastyczne ze względu na wielkość;
 • określić położenie dysku twardego;
 • włożyć dyskietki do stacji dysków;
 • sklasyfikować dyskietki elastyczne poprzez ich symbolikę;
 • podać parametry dysków twardych;
 • podać parametry dyskietek i CD-ROM;
 • wyjaśnić zasady przechowywania dyskietek;
 • podać wady i zalety CD-ROM-ów;
 • wyjaśnić zasady zabazpieczania dyskietek;
  • wyjaśnić komunikaty błędów:
  • write error protection;
  • dysk zabezpieczony przed zapisywaniem
 • Charakterystyka pamięci zewnętrznych komputera:
  • dyski twarde;
  • dyskietki elastyczne;
  • CD-ROMy;
 • Budowa dysków elastycznych;
 • Napędy dyskowe;
 • Symbolika dyskietek;
 • Zasady przechowywania dyskietekm i zabezpieczania ich przed skasowaniem;
 • Pojemności pamięci zewnętrznych;
   

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik