Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jadwiga Zaciek
Zajęcia zintegrowane, Różne

Kryteria oceny w nauczaniu zintegrownym - klasa pierwsza

- n +

Kryteria oceny w nauczaniu zintegrowanym klasa pierwsza

Ocenianie bieżące i informowanie o wynikach nauczania:
1.Uczniowie będą informowani o postępach w nauce za pomocą oceny opisowej.
2. Rodzice na bieżąco będą informowani o osiągnięciach uczniów poprzez:
- notatki w zeszytach i ćwiczeniach,
- częste kontakty nauczyciela z rodzicami,
- wywiadówki,
- półroczną i roczną ocenę opisową,
- dzień otwarty - czwartek - 12.15 - 13.30.

Dokumentowanie ocen.
1. Systematyczne wpisy postępów do "Dziennika zajęć".
2. Ocena miesięcznych osiągnięć.
3. Analiza wyników w nauce poszczególnych uczniów poprzez częste badania ich postępów.
4. Półroczną i roczną ocenę ucznia zapisuje się w arkuszach ocen w formie opisowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1999 r. D.U.Nr 41.

KRYTERIA OCENY KLASY I.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

WSPANIALE
- opracowany tekst czyta poprawnie, płynnie, z odpowiednią intonacją;
- rozumie tekst po jednorazowym głośnym i cichym przeczytaniu;
- wygłasza z pamięci wiersze;
- rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
- zna i stosuje zasady pisowni wielką literą;
- poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania o pisowni zgodnej z zasadami;
- samodzielnie układa i zapisuje zdania;
- swobodnie wypowiada się na podany temat;

BARDZO DOBRZE
- potrafi się skupić i wysłuchać cudzej wypowiedzi;
- opracowany tekst czyta zdaniami, poprawnie;
- rozumie tekst głośno i cicho czytany;
- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat tekstu;
- poprawnie i estetycznie przepisuje teksty drukowane i pisane;
- umie samodzielnie ułożyć i zapisać wyrazy i zdania;
- rozróżnia głoski, samogłoski, spółgłoski i sylaby;
- potrafi pisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa;
- uzupełnia teksty z lukami.

ZADOWALAJĄCO
- wypowiada się pojedynczym zdaniem;
- poprawnie czyta opracowane wyrazy, zdania i krótkie teksty;
- rozumie głośno czytany tekst;
- rozumie pytania i polecenia nauczyciela;
- przepisuje poprawnie wyrazy i zdania drukowane i pisane;
- w pisaniu z pamięci popełnia nieliczne błędy;
- dzieli wyrazy na głoski, sylaby;
- układa wyrazy z sylab;
- stara się pisać starannie, estetycznie i poprawnie;
- wie, że na początku zdania piszemy wielką literę;
- stosuje na końcu zdania kropkę, pytajnik lub wykrzyknik.

PRZECIĘTNIE
- na postawione pytania udziela odpowiedzi pojedynczym wyrazem;
- ma problemy ze zrozumieniem niektórych poleceń nauczyciela;
- czyta głoskami, rzadziej sylabami;
- nie zawsze rozumie czytany tekst;
- prawidłowo pisze kształty liter, utrzymuje pismo w liniach;
- przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty pod kierunkiem nauczyciela;
- w pisaniu z pamięci popełnia dużo błędów;
- układa z rozsypanki wyrazowej proste zdania z pomocą nauczyciela;
.
MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- czyta wyrazy głoskując;
- dokonuje analizy i syntezy krótkich wyrazów;
- myli litery drukowane z pisanymi;
- popełnia błędy łączenia;
- ma trudności z przepisywaniem tekstu drukowanego;
- nie pisze z pamięci;
- nie wyróżnia samogłosek;
- proste ćwiczenia wykonuje tylko z pomocą nauczyciela;
- na pytania nauczyciela odpowiada jednym wyrazem albo w ogóle nie udziela odpowiedzi;
- ma trudności ze zrozumieniem czytanego i słuchanego tekstu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

WSPANIALE
- zna zapis cyfrowy liczb naturalnych w zakresie 100;
- rozumie, że dodawanie i odejmowanie to działania wzajemnie odwrotne;
- sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 25 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe;
- samodzielnie układa proste zadania tekstowe;
- sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 20;
- w liczbach dwucyfrowych wyodrębnia cyfrę jedności i dziesiątek;
- zna dni tygodnia, liczy pieniądze, mierzy odcinki, zna nazwy miesięcy.

BARDZO DOBRZE
- nazywa i rozróżnia figury geometryczne;
- zna dni tygodnia, nazwy miesięcy;
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- posługuje się pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach;
- samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe;
- samodzielnie układa proste zadania tekstowe;
- zna i stosuje poznane jednostki miar;
- mnoży i dzieli w zakresie 20.

ZADOWALAJĄCO
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 bez konkretów;
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 20;
- porządkuje i porównuje liczby w zakresie 20;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe;
- potrafi przedstawić mnożenie jako dodawanie jednakowych składników;
- rozwiązuje proste równania typu x + 5 = 10;
- nazywa i rozróżnia podstawowe figury geometryczne;

PRZECIĘTNIE
- zna kolejność dni tygodnia;
- pisze prawidłowo cyfry;
- liczy w zakresie 20;
- dodaje i odejmuje liczby na konkretach w zakresie 10;
- dodaje i odejmuje liczby na konkretach w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela;
- porównuje i porządkuje liczby w zakresie 10;

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- rozróżnia proste figury geometryczne: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt;
- liczy przedmioty i posługuje się liczbą porządkową w zakresie 20;
- dodaje i odejmuje w zakresie 10 z pomocą nauczyciela;
- z pomocą nauczyciela rozkłada liczby na składniki przy pomocy liczmanów;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą konkretów z pomocą nauczyciela;
- ma problemy z przyswojeniem w części treści programowych;

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

WSPANIALE
- potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i opowiadać o nich;
- rozpoznaje i nazywa kilka gatunków roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia;
- wie, jak opiekować się roślinami i zwierzętami;
- rozróżnia owady, ptaki i ssaki;
- rozumie konieczność ochrony środowiska;
- dba o estetykę otoczenia;
- zna podstawową strukturę rodziny, nazywa jej członków;
- określa pracę zawodową rodziców;
- zna typowe zawody mieszkańców swojej miejscowości;
- umie poprawnie zachować się w klasie, w szkole i w drodze do szkoły;

BARDZO DOBRZE
- zna i stosuje zasady zachowania się obowiązujące w klasie i w szkole;
- dba o estetykę otoczenia;
- rozumie, że należy chronić środowisko;
- rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa i krzewy;
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe i leśne;
- potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przestrzega ich;
- zna swój adres zamieszkania;

ZADOWALAJĄCO
- umie zachować się w klasie, w szkole i w drodze do domu czy szkoły;
- dba o higienę osobistą;
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie;
- rozpoznaje drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły i wokół domu;
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe;
- zna strukturę swojej rodziny, potrafi nazwać jej członków;

PRZECIĘTNIE
- wie, w jakim zawodzie pracują jego rodzice;
- potrafi nazwać członków swojej rodziny;
- rozumie potrzebę opiekowania się roślinami i zwierzętami;
- wie, że należy dbać o środowisko;
- potrafi rozpoznać i nazwać często spotykane drzewa i krzewy;
- nazywa zwierzęta domowe;

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- uczeń nie przyswoił w pełni treści programowych;
- z pomocą nauczyciela potrafi dokonać podziału znanych zwierząt na ssaki i ptaki;
- dba o porządek wokół siebie;
- zna członków rodziny i potrafi ich nazwać;

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I RUCHOWA

WSPANIALE
- potrafi organizować warsztat swojej pracy;
- prace wykonuje starannie i estetycznie;
- prawidłowo rozmieszcza elementy na karcie papieru;
- prace wykonuje bogate w szczegóły;
- stosuje szeroką gamę barw;
- prace są oryginalne i pomysłowe;
- ładnie śpiewa poznane piosenki;
- potrafi wystukać podstawowe rytmy;
- rozróżnia i nazywa wartości nut;
- zna nazwy solmizacyjne dźwięków;
- potrafi zilustrować ruchem muzykę;
- zwinnie i precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

BARDZO DOBRZE
- potrafi organizować warsztat własnej pracy;
- stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne;
- potrafi prawidłowo rozmieścić elementy na karcie;
- stosuje szeroką gamę barw;
- prace wykonuje ciekawie;
- potrafi zaśpiewać poznane piosenki;
- zapamiętuje tekst piosenek;
- zna wartości rytmiczne nut oraz nazwy solmizacyjne dźwięków;
- dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
- szybko zapamiętuje zasady nowych gier i zabaw;

ZADOWALAJĄCO
- dba o warsztat własnej pracy;
- prace plastyczne i techniczne stara się wykonywać poprawnie;
- stosuje dość szeroką gamę barw;
- potrafi zaśpiewać poznane piosenki w grupie;
- zna nazwy solmizacyjne poznanych dźwięków;
- stara się jak najlepiej wykonywać ćwiczenia gimnastyczne;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw;

PRZECIĘTNIE
- prace plastyczne i techniczne wykonuje niezbyt estetycznie i poprawnie;
- stosuje wąską gamę barw;
- stara się śpiewać fragmenty poznanych piosenek w grupie;
- ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw;

ROZWÓJ SPOŁECZNO - EMOCJONALNY

WSPANIALE
- jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć (prace domowe, przybory szkolne itp.) ;
- bierze aktywny udział w zajęciach;
- jest współorganizatorem życia klasowego i szkolnego;
- nawiązuje kontakty z nauczycielem, zadaje pytania;
- szanuje kolegów i inne osoby;
- zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią;
- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, pomaga w razie potrzeby;

BARDZO DOBRZE
- jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
- jest grzeczny, uprzejmy i odpowiedzialny;
- jest zgodny i szanuje kolegów;
- zgodnie pracuje w zespole;
- nawiązuje kontakty z rówieśnikami i akceptuje zasady współżycia w grupie;
- pamięta o obowiązkach ucznia;

ZADOWALAJĄCO
- uczestniczy w życiu klasy;
- nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
- akceptuje obowiązki ucznia;
- zachowuje się odpowiednio do danej sytuacji;
- zgodnie pracuje w zespole;
- potrafi opanować własne emocje;

PRZECIĘTNIE
- nawiązuje kontakt z rówieśnikami;
- odpowiada tylko wtedy, gdy jest pytany;
- zdarza się, że nie potrafi opanować własnych emocji;
- w miarę możliwości wywiązuje się z obowiązków ucznia;

Opracowanie: Jadwiga Zaciek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4190
 
   Komentarze
 • mala3, 2008-06-27

  Świetne opracowanie, bardzo pomocne w codziennej pracy nauczyciela. • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.5  Ilość głosów: 2
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016