AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Siwińska
Różne, Scenariusze

Scenariusz zajęć świetlicowych

- n +

Scenariusze zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: Ustalamy zasady współżycia w grupie.

CELE ZAJĘĆ:
- Wzajemne poznanie się dzieci między sobą.
- Lepsze poznanie się nauczyciela z wychowankami.
- Budzenie zaufania w stosunkach międzyludzkich.
- Ustalenie reguł zachowania podczas pracy w grupie.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
2 x 45 minut

METODY, TECHNIKI I FORMY:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- rozmowa

MATERIAŁY:
- kartki z bloku rysunkowego A2
- kartki ksero
- kredki świecowe, ołówkowe, mazaki
- kłębuszek wełny

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Utworzenie kręgu, podanie sobie rąk i głośne powitanie.
2. Zajęcia integrujące typu:
- Mam na imię.. ........, a obok mnie siedzi.. .............
- Cieszę się, że..................
- Najlepszą rzeczą, która przydarzyła mi się w zeszłym tygodniu było.. ........
3. Nauczyciel proponuje następną zabawę. Trzyma w ręku koniec wełny, a cały kłębek wełny podaje osobie, która ma np. zielone oczy. Ta osoba podaje go innemu dziecku wymieniając jakąś jego cechę. Zabawa trwa tak długo aż kłębuszek dotrze do każdego dziecka tworząc pajęczą nić. Nauczyciel mówi, że kłębek wełny połączył grupę dzieci w jeden zespół,
do którego każdy wnosi to co ma najlepszego.
4. Wszyscy siedzą w kręgu. Nauczyciel wprowadza do tematu, mówi o
konieczności tworzenia zespołu, w którym każdemu będzie dobrze. Należy więc ustalić zasady według, których wszyscy będą postępować.
Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat.
5. Nauczyciel dzieli grupę na zespoły 3- 4 osobowe. Dzieci otrzymują kartki
z regułami zaproponowanymi przez nauczyciela. Mają je powycinać i przykleić reguły według nich najważniejsze w swojej własnej kolejności.
Mogą dopisywać własne propozycje i pomijać niektóre z nich, uznając je
za nieważne. Gdy skończą nauczyciel zbiera prace, a jedna osoba z zespołu mówi o wypracowanych przez dzieci punktach i krótko uzasadnia taki a nie inny wybór.
6. Listy wszystkich grup nauczyciel wiesza obok siebie na ścianie. Wspólnie
z wychowankami analizuje je sprawdzając zgodność kolejności poszczególnych punktów. Propozycje wybrane przez większość będą obowiązywały dla całej grupy.
7. Wprowadzenie przez nauczyciela nowego powitania i pożegnania dla grupy.
Wychowankowie stoją w dwóch kręgach. Przy dźwiękach muzyki każdy wita się z każdym w ściśle określony sposób na końcu podając sobie ręce.
8. Przy muzyce marszowej dzieci wraz z nauczycielem tworzą wąż i za
przewodnikiem (którym jest coraz inne dziecko), powtarzają kroki i gesty.
9. Wychowankowie zajmują miejsca siedzące. Dzieleni są na ponownie na
grupy. Otrzymują arkusze papieru rysunkowego, mazaki, kredki.
Nauczyciel prosi o stworzenie w grupach plakatów z hasłem grupy, w którym zawierałyby się także imiona wszystkich dzieci, które nad nim pracowały. Każda z osób powinna być w równym stopniu twórcą.
Gotowe plakaty powieszone zostają na ścianie, a wybrana osoba z grupy opowiada o jego tworzeniu i co one przedstawiają.
10. Nauczyciel podsumowuje zajęcia mówiąc, że mimo różnic
indywidualnych, jesteśmy jednak grupą, która będzie taka jaką my sami ją stworzymy.
11. Wszyscy żegnają się ze sobą we wcześniej poznany sposób.

Scenariusz zajęć wychowawczych.

TEMAT: Zasady komunikowania się.

CELE ZAJĘĆ:
- Kształtowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej.
- Poznanie pozawerbalnych komunikatów nadawanych przez nadawcę i odbiorcę.
- Umiejętność poprawnego odczytywania w/w komunikatów.

CZAS ZAJĘĆ:
2 x 45 minut

MATERIAŁY:
- obrazki przedstawiające osoby w różnych ubraniach.
- kartki z opisanymi sytuacjami, typu: tata zabiera Cię na lody.
- kartki z nazwami zawodów
- obrazki przedstawiające gesty
- kartki papieru rysunkowego
- kredki, ołówki
- kaseta magnetofonowa z muzyką poważną

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel wita się z uczniami we wprowadzony na wcześniejszych zajęciach sposób. Przy dźwiękach muzyki dzieci krążą w dwóch kręgach i witają się ze sobą.
2. Wychowankowie siadają w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zabawę polegającą na wykonaniu jakiegoś gestu, następna osoba powtarza gest sąsiada i wykonuje swój własny ruch. Można powtarzać gesty dwójki lub trójki poprzedników.
3. Zajęcia rozpoczynamy od rozmowy na temat, czy można porozumiewać się nie używając słów.
- Co to jest porozumiewanie się?
- W jakim celu ludzie porozumiewają się?
- W jaki sposób porozumiewamy się ze sobą?
4. Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć. Mówi, że lekcja poświęcona będzie informacjom jakie codziennie wysyłamy do siebie bez słów, za pomocą mimiki, gestów, symboli.
5. Dzieci dzielone są na grupy. Uczniowie otrzymują obrazki przedstawiające ludzi w różnych sytuacjach. Zastanawiają się w grupach kim są, co robią, dokąd się wybierają przedstawione osoby. Dzieci podpisują obrazki. Wytypowana osoba z grupy przedstawia rozwiązanie. Nauczyciel wspólnie ze wszystkimi dziećmi omawia wykonane zadanie.
- Na jakiej podstawie udzieliliśmy odpowiedzi?
- Co nam pomogło w wyciągnięciu wniosków?
6. Dzieci pracują w parach: losują karteczki z przygotowanymi nazwami zawodów wykonywanych przez ludzi i mają je przedstawić ruchem. Pozostali odgadują.
7. Zabawa ruchowa- dzieci w kręgu powtarzają "dziwne ruchy" jednego z nich, na sygnał zmienia się prowadzący.
8. Nauczyciel mówi, że oprócz wyglądu także gesty pomagają w komunikowaniu się. Dzieci otrzymują kolejne obrazki i pracując w parach odczytują przedstawione gesty, a następnie przed wszystkimi przedstawiają je, mówiąc co oznaczają, w jakich sytuacjach mogą być używane. Pary, które otrzymały takie same obrazki przedstawiają swoją interpretację gestów, jedna po drugiej. Nauczyciel zwraca uwagę na różnice w rozumieniu gestów. Dlatego trzeba zawsze się upewnić, czy dobrze zrozumieliśmy przekazywaną nam informację.
9. Dzieci podają inne przykłady porozumiewania się między ludźmi bez słów. Znaczenie gestów w zwyczajach i rytuałach: na przykład podniesienie ręki, uściśnięcie dłoni na powitanie, itd.
11. Zabawa przy muzyce- dziecko- policjant kieruje ruchem, a inne dzieci: samochody i piesi, reagują na jego gesty.
12. Nauczyciel wraz z dziećmi w kręgu przekazują sobie uczucia, na przykład śmiech, złość, itd.
13. Każde z dzieci otrzymuje kartkę papieru, na której ma narysować uczucie jakiego doświadcza podczas określonych sytuacji. Wychowankowie, którzy chcą opowiedzieć o swojej pracy dzielą się nią przed grupą.
14. Podsumowanie: nauczyciel wraz z dziećmi przypomina różne aspekty porozumowania się bez użycia słów. Mówi o tym, że poruszone zostały tylko niektóre problemy. Warto pamiętać o tym, że wykonując określone gesty, ruchy, miny przekazujemy wiele informacji o sobie, swoich emocjach i potrzebach.
15. Pożegnanie przy dźwiękach muzyki.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH

TEMAT ZAJĘĆ: Moja kartka świąteczna

CELE ZAJĘĆ:
- Poznanie podstawowych zasad zachowania się
- Nabycie umiejętności importu grafiki do edytora tekstu
- Posługiwanie się kopiowaniem

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
- 45 minut

MATERIAŁY:
- Wzory kartek okolicznościowych

Przebieg zajęć:
1. Powitanie i zabawa w kręgu: określanie swojego nastroju kolorem.
2. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat zachowań ludzkich. Dzieci mówią jak należy zachowywać się w konkretnych miejscach: w tramwaju, na ulicy, w sklepie, itd. Słowa grzecznościowe: proszę, dziękuję, dobry wieczór, żegnaj, itp. powinny być używane każdego dnia.
3. Dzieci wypowiadają się na temat "Jak okazujemy komuś sympatię?". Dzieci odpowiadają: uśmiechamy się, jesteśmy mili, dzwonimy, wysyłamy list, życzenia na kartce pocztowej.
4. Uczniowie w zespołach otrzymują okolicznościowe kartki pocztowe i zastanawiają się kiedy są one wysyłane. Każda z grup prezentuje swoją kartkę i objaśnia wszystkim jaka to rodzaj kartki, kiedy może być wysyłana. Dzieci wspólnie z nauczycielem dochodzą do wniosku, że kartki można wysyłać z różnych powodów. Pocztówki można wykonać też na komputerze. Nauczyciel objaśnia z jakiego programu będą korzystać i jakich poleceń należy używać.
5. Dzieci projektują i wykonują własne kartki pocztowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
6. Nauczyciel wspomaga i na bieżąco rozwiązuje trudności z użyciem Autokształtów, kopiowaniem i obracaniem o różny kąt wybranych elementów.
Gotowe pocztówki drukowane są za pomocą drukarki.
7. Podsumowanie- dzieci prezentują własne kartki świąteczne. Zwracają uwagę na te kartki, które im się najbardziej podobają

SCENATRIUSZ ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH

TEMAT: RECYKLING - SEGREGACJA ODPADÓW

CELE:

* uczeń dostrzega wpływ człowieka na środowisko naturalne
* rozumie potrzebę segregacji i wie jak segregować wybrane odpady
* uczeń zna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, kompost

CZAS TRWANIA:
45 min

METODY:
* burza mózgów
* pogadanka
* praca w grupach

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1) Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w skojarzenia. Dzieci pracują w grupach i losują karteczki z nazwami surowców i mają podać nazwy produktów z nich uzyskiwanych.
2) Nauczyciel zadaje pytanie:, "Co to są śmieci?". Dzieci podają różne odpowiedzi i razem z prowadzącym dochodzą do właściwej definicji "Śmieci to każdy produkt, z którego już nie korzystamy".
3) Prowadzący zadaje pytanie:, Co dzieje się ze śmieciami?
Dzieci pracują w grupach, otrzymują rozsypanki wyrazowe i układają wyrażenia rozpoczynające się od nazwy danego odpadu, np.
Makulatura- pojemnik na śmieci- skup makulatury- papier makulaturowy,
Butelki plastikowe- spalanie - trujący dym, trujący popiół.
Każda grupa przedstawia swoją rozsypankę i z pomocą nauczyciela mówi o drodze odpadu. Wszystkie dzieci oceniają przydatność każdej z tych dróg dla środowiska.
4) Nauczyciel wprowadza pojęcie "recykling". Jest to selekcjonowanie odpadów, przetworzenie i powtórne użycie produktu z nich powstałego. Dzieci podają przykłady produktów, które uzyskujemy dzięki recyklingowi.
5) Dzieci otrzymują kartki przedstawiające różne odpady i pojemniki do ich składowania. Łączą pary ze sobą. Nauczyciel omawia ćwiczenie, zwraca uwagę na to o czym trzeba pamiętać podczas segregacji odpadów (np. butelki plastikowe nie powinny być zgniecione i należy je wyrzucać bez nakrętek; puszki aluminiowe należy zgnieść; kartony po mleku UHT nie nadają się do przetworzenia w papierni, itd.), koryguje ewentualne błędy.
6) Nauczyciel prosi dzieci o dokończenie zdania: "Zmniejszę ilość śmieci jeśli.......".
Uczniowie podają odpowiedzi kolejno.
7) Nauczyciel żegna się z dziećmi i prosi aby, same w swoich domach postarały się zastosować, któreś z poznanych zasad.

Opracowanie: mgr Jolanta Siwińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0