AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Żółtowska
Awans zawodowy, Artykuły

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?

- n +

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jego nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego wynosi co najmniej 2 lata i 9 miesięcy.

Skrócenia stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym do 9 miesięcy następuje pod warunkiem, że nauczyciel:

 • posiada III stopień specjalizacji zawodowej lub
 • kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej lub,
 • stopień doktora lub doktora habilitowanego lub,
 • ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub,
 • ukończone studia podyplomowe zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć lub,
 • kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub,
 • uznany dorobek zawodowy.

  Skrócenia stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym do 1 roku i 9 miesięcy następuje w przypadku:
 • nauczycieli posiadających I lub II stopień specjalizacji lub,
 • gdy nauczyciel posiada kwalifikacje trenerskie klasy II lub I.

  Zadaniem nauczyciela mianowanego starającego się o status nauczyciela dyplomowanego jest napisanie Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem:
 • specyfiki i potrzeb szkoły,
 • zadań, które należy zrealizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym,
 • wymagań kwalifikacyjnych potrzebnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • wiedzy, umiejętności i doświadczenia,

  Plan Rozwoju Zawodowego przedstawia się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której odbywa się staż.

  Nauczyciel mianowany sporządza sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu.

  Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu, w którym należy uwzględnić realizację i wykonanie przedstawionego Planu Rozwoju Zawodowego. Ocena zostanie sformułowana po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna. W tym ostatnim przypadku przysługuje prawo odwołania się od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  W ciągu 3 lat od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu należy złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek kieruje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

  Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub potwierdzone kopie tych dokumentów,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie stażu,
 • zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego realizowany w okresie stażu,
 • sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  Komisję Kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela dyplomowanego powołuję organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład Komisji wchodzą:
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - jako przewodniczący komisji,
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
 • trzej eksperci z listy MEN,
 • wskazany przedstawiciel związku zawodowego (jedynie na wniosek nauczyciela),

  Komisja przeprowadza postępowanie dla wniosków spełniających wymogi formalne:
 • złożone przed 30 czerwca - do końca roku szkolnego,
 • złożone po 30 czerwca - w styczniu i lutym następnego roku kalendarzowego,
  Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna przeprowadza postępowanie w styczniu i lutym oraz w maju, czerwcu i lipcu.
  Komisja przeprowadza postępowanie według kolejności napływania wniosków.

  Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej co najmniej 2/3 wszystkich możliwych punktów, które mają do dyspozycji obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Każdy z członków Komisji ocenia spełnienie wymagań według skali punktowej od 0 do 20.

  Po uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej otrzymuje się zaświadczenie o akceptacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  W przypadku nieuzyskania akceptacji Komisji można ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

  Jeśli ponownie nie uzyskano akceptacji Komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego, przed kolejnym ubieganiem się o akceptację należy ponownie odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

  Opracowała: mgr Anna Żółtowska nauczycielka Z S E w Ełku
  Ełk, dnia 19.10.2000r.
  Źródło: Biblioteczka Reformy 23 (Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela).


 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13472


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.33  Ilość głosów: 3